DGRFP Brașov: Precizări privind regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitățile desfășurate de zilieri

DGRFP Brașov: Precizări privind regimul fiscal aplicabil veniturilor din activitățile desfășurate de zilieri

Numărul 35-36, 8-21 sept. 2020  »  Direct de la sursă

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov a emis, recent, un document în care oferă îndrumări privind regimul fiscal aplicabil veniturilor din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. În document sunt oferite definiții și precizări privind domeniile în care se poate presta munca necalificată cu caracter ocazional, declararea și plata obligațiilor fiscale în cazul veniturilor realizate de zilieri. 

Astfel, potrivit documentului citat, în înțelesul Legii nr. 52/2011privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, zilierul este persoana fizică, cetățean român sau străin, ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remunerații. Conform legii menționate, beneficiarul poate fi persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional.

Durata activității ocazionale care poate fi exercitată este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic și nici nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari.

Excepții de la această regulă fac:

 • zilierii care prestează activități în domeniul agriculturii, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic;
 • zilierii care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizate de o agenție acreditată pot presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. 

Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier, dar dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată. 

Referitor la domeniile în care se pot presta activitățile necalificate cu caracter ocazional, acestea sunt, potrivit Clasificării activităților din economia națională:

 1. agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01;
 2. silvicultură, cu excepția exploatărilor forestiere – diviziunea 02;
 3. pescuit și acvacultură – diviziunea 03;
 4. activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – grupa 823;
 5. publicitate – grupa 731;
 6. activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001; activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002; activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004; și tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea sa – clasa 5520;
 7. creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale – clasa 0149;
 8. activități de alimentație (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
 9. activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare – clasa 8130;
 10. restaurante – clasa 5610;
 11. baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa 5630;
 12. activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale – clasa 9140.
 13. hoteluri și alte facilități de cazare – diviziunea 55; facilități de cazare similare – clasa 5510; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia;
 14. facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
 15. activități ale bazelor sportive – clasa 9311;
 16. activități ale cluburilor sportive – clasa 9312. 

Activitățile de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și întreținere se prestează numai în domeniile de activitate menționate anterior. 

Obligații fiscale în cazul veniturilor realizate de zilieri 

Venitul realizat de zilieri sub forma remunerației zilnice reprezintă venit asimilat salariului pentru care zilierul datorează:

 • impozit pe salarii, 10% asupra diferenței între remunerația brută și CAS;
 • contribuția de asigurări sociale, 25% asupra remunerației brute, începând cu veniturile lunii mai 2019, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.

Activitatea desfășurată nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opțional în sistemul public de sănătate potrivit art. 180 din Codul fiscal. Pentru remunerația plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă. 

În ceea ce privește declararea și plata obligațiilor fiscale în cazul acestei categorii de venituri, reprezentanții DGRFP Brașov fac următoarele precizări: 

Impozitul și contribuția de asigurări sociale (CAS) datorate de zilieri se calculează și se rețin de beneficiarul lucrărilor și se declară în Declarația 112 la secțiunea A și secțiunea E din cadrul anexei 1.2 Asigurat.

Declararea și virarea la bugetul de stat a impozitului și CAS calculate și reținute se efectuează de către beneficiarul de lucrări până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. 

Prin excepție, următorii beneficiari de lucrări calculează și rețin impozitul și CAS aferente veniturilor fiecărei luni, la data efectuării plății acestor venituri, declară și plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează:

 1. asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice;
 2. persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;
 3. persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;
 4. persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă. 

Atenție! Numărul zilierilor nu se ia în calculul numărului mediu de salariați (exclusiv 3) în funcție de care se stabilește termenul de declarare și de plată lunar sau trimestrial. La calculul acestui număr se au în vedere numai salariații cu contract de muncă din Declarația 112. 

Registrul electronic de evidență a zilierilor 

Beneficiarii de lucrări efectuate de zilieri au obligația de a înființa, completa și transmite Registrul electronic de evidență a zilierilor:

pentru înființarea Registrului, beneficiarul obține numele de utilizator și parola de la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul;

completarea Registrului se face cu ajutorul aplicației informatice pentru dispozitive mobile „Inspecția Muncii”, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare obținute de pe pagina de internet a Inspecției Muncii, fiind distribuită în mod gratuit și disponibilă prin accesarea aplicațiilor PlayStore sau AppStore, în funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil;

● în Registru se completează în ordine cronologică, în termenele prevăzute de lege, toți zilierii care prestează pentru beneficiar activități necalificate, cu caracter ocazional;

● Registrul se transmite online de către beneficiar sau de către persoanele împuternicite de acesta, prin aplicația informatică „Inspecția Muncii”, după completarea acestuia în cadrul aceleiași aplicații.

● Registrul se completează:

 • zilnic, înainte de începerea activității fiecărei persoane care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul
 • lunar, pentru zilierii care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, precum și pentru zilierii care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber. 

În documentul DGRFP Brașov sunt enumerate și facilitățile reglementate prin OUG nr. 132/2020 pentru activitățile desfășurate de zilieri afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2:

● pentru zilierii care își desfășoară activitatea într-unul dintre domeniile prevăzute de legea privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă;

● beneficiarii de lucrări vor acorda aceste sume din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice și, ulterior, le vor deconta integral, la cerere, de la bugetul de stat prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. Decontarea se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii, în baza unei proceduri care se aprobă prin hotărâre a guvernului;

● cererea, însoțită de listele cu zilierii beneficiari ai sumei, se depune de către beneficiarii de lucrări, spre decontare și încasare, la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea sau își au sediul social, lunar, pentru luna anterioară, până la data de 5 a fiecărei luni, în format electronic;

● suma astfel acordată reprezintă venit de natură salarială pentru care se datorează impozit pe venit și contribuție de asigurări sociale. 

Documentul Regimul fiscal aplicabil veniturilor din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri poate fi consultat pe site-ul DGRFP Brașov.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.