Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității, al întocmirii, semnării și prezentării situațiilor financiare anuale

Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității, al întocmirii, semnării și prezentării situațiilor financiare anuale

Numărul 22-23, 13-26 iunie 2017  »  Expertiza și auditul afacerilor

dr. ec., expert contabil Ludovica Breban
Zalău

REZUMAT
Articolul de față abordează tema eticii în contextul obiectivelor profesiei de expert contabil de a satisface cele mai înalte niveluri de profesionalism și de performanță și de a îndeplini cerințele utilizatorilor de informații financiare. Pentru a răspunde nevoilor acestora, prin intermediul situațiilor financiare anuale, expertul contabil trebuie să respecte patru comandamente de bază: credibilitate, profesionalism, calitate și etică.

Termeni-cheie: situații financiare, misiunea expertului contabil, competență, etică

Clasificare JEL: M41

➥ Misiunea de examinare a contabilității, întocmirea, semnarea și prezentarea situațiilor financiare
Prin Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, experților contabili li s-a încredințat misiunea de întocmire și semnare a situațiilor financiare. Astfel, după cunoașterea globală a activității entității, care îi permite să își orienteze misiunea și să sesizeze domeniile și conturile semnificative, expertul contabil întocmește și semnează situațiile financiare anuale, ceea ce presupune:
 • examinarea contabilității pentru asigurarea cantității și calității informațiilor financiar-contabile necesare pentru întocmirea situațiilor financiare;
 • întocmirea situațiilor financiare pe componentele și în condițiile prevăzute de referențialul contabil adoptat de entitate;
 • semnarea situațiilor financiare, ceea ce semnifică asumarea responsabilității pentru cantitatea și calitatea informațiilor cuprinse în acestea;
 • prezentarea situațiilor financiare.

Etica îl obligă pe profesionistul contabil să dea dovadă de onestitate în exercitarea misiunii sale, pentru ca, încrezătoare în calitățile profesionale și în independența acestuia, entitatea-client să beneficieze de o înaltă valoare morală. Etica profesională îi va garanta astfel entității nu numai un serviciu prestat în mod profesional, dar și implicarea unei persoane care acționează în baza unor principii morale ridicate.

Misiunea de întocmire și semnare a situațiilor financiare presupune realizarea de către expertul contabil a două activități care nu pot fi disociate: activitatea de întocmire și cea de semnare. Întocmirea situațiilor financiare constă în preluarea datelor din conturile analitice în cele sintetice, din conturi în balanțe și din acestea în situațiile financiare pe componentele prevăzute de referențialul contabil adoptat de entitate.

Pentru a putea întocmi situațiile financiare, expertul contabil trebuie să procedeze în prealabil la o examinare – totală în ceea ce privește forma și prin sondaj în ceea ce privește fondul – a documentelor puse la dispoziție de client: conturi, balanțe, situații centralizatoare și alte lucrări. Profesionistul contabil stabilește înregistrările contabile privind închiderea situațiilor financiare pe baza informațiilor furnizate de client și a concluziilor care rezultă din faza de colectare a elementelor probante, după care le înregistrează în contabilitatea entității sau se încredințează că sunt corect contabilizate.

Semnarea presupune aplicarea pe toate componentele situațiilor financiare a semnăturii expertului contabil, care poate fi: semnătura personală însoțită de numărul matricol primit de la organismul profesional sau semnătura personală și cea socială (parafa sau ștampila cabinetului) însoțite de numărul de autorizație al cabinetului obținut de la organismul profesional.

Situațiile financiare întocmite și semnate de expertul contabil se prezintă conducerii executive a entității împreună cu o notă de prezentare, în care este explicată situația economico-financiară desprinsă din conturi și care este adresată exclusiv conducătorului executiv al entității, decidentul în legătură cu modul de valorificare și cu destinația acesteia.

În cadrul misiunii de examinare a contabilității, de întocmire, semnare și prezentare a situațiilor financiare, expertul contabil își îndeplinește sarcinile profesionale pe baza documentelor justificative și a informațiilor comunicate de entitate. Acesta întocmește și actualizează, pentru fiecare dintre clienții săi:
 • un dosar permanent, care cuprinde toate informațiile utile despre entitate pentru misiunea în curs sau pentru cele ulterioare;
 • un dosar al exercițiului, care centralizează toate documentele de lucru privind situațiile financiare ale exercițiului în curs.
Pe tot parcursul misiunii lor, experții contabili vor respecta cerințele Codului etic național al profesioniștilor contabili fără să fie nevoie de constrângeri sau sancțiuni. Totuși, pot apărea situații în care aceste reguli sunt ignorate în mod voit sau pe care aceștia nu le respectă din eroare, din omisiune sau din lipsa înțelegerii lor. De aceea, profesionistul contabil trebuie să fie pregătit să justifice orice abatere de la cerințele etice și să fie conștient că nerespectarea lor sau incapacitatea de a justifica abaterile de la acestea poate avea consecințe grave. Măsurile disciplinare pot apărea în urma unor probleme ca:
 • nerespectarea normelor generale de bază și specifice aplicabile tuturor misiunilor profesioniștilor contabili;
 • nerespectarea regulilor de etică;
 • conduită care discreditează sau care este dezonorantă.

Misiunea de examinare a contabilității, de întocmire, semnare și prezentare a situațiilor financiare necesită participarea mai multor persoane, deoarece implică frecvent efectuarea mai multor lucrări de control. În general, expertul contabil deleagă realizarea anumitor operațiuni colaboratorilor săi. Această delegare necesită o informare corectă a colaboratorilor privind lucrările pe care le vor executa și modalitatea de constatare și de comunicare a informațiilor semnificative evidențiate. Pentru siguranța lucrărilor executate de colaboratorii săi, expertul contabil este cel care vizează îndeplinirea programului de lucru, procedează la examinarea finală a dosarului și semnează Raportul de misiune, fiind răspunzător personal de conținutul acestuia.

Clienții unui cabinet de expertiză contabilă sunt șefi de entități fără cunoștințe punctuale în materie de finanțe, de gestiune sau de contabilitate. De aceea, redactarea unei analize care să îi permită clientului să înțeleagă situația economico-financiară a societății sale este extrem de utilă pentru acesta. El așteaptă de la expertul contabil o interpretare a cifrelor contabile și semnificația acestora pentru a afla care este starea de sănătate a afacerii sale. Comentariile cu privire la gestiune trebuie să fie clare, pertinente și practice, obiectivul nefiind de a face din client un expert contabil, ci de a-l ajuta pe acesta să înțeleagă mai bine ce se află în spatele cifrelor, adică realitatea din entitatea sa. În concluzie, redactarea și prezentarea unei analize de gestiune a entității sunt benefice atât pentru client, care va fi ajutat să administreze bine și să ia cele mai potrivite decizii, cât și pentru cabinet, care își consolidează relațiile cu clientul, acesta fiind convins de valoarea adăugată pe care o obține din informațiile primite.

La sfârșitul misiunii, expertul contabil întocmește, datează și semnează un document care reamintește modalitatea de îndeplinire a acesteia și constatările rezultate, respectiv Raportul de misiune, în care specifică faptul că acțiunea sa nu este una de certificare, iar dacă are observații le prezintă explicit. Raportul de misiune cuprinde trei părți:
 • prima include prezentarea misiunii și identificarea situațiilor financiare întocmite și semnate;
 • a doua face referire la acțiunile întreprinse, întinderea și cuprinderea acestora;
 • a treia implică formularea concluziilor.
Pentru apărarea onoarei și a independenței Corpului și pentru conferirea de autoritate lucrărilor membrilor săi, profesioniștii contabili trebuie să aibă calități cum sunt:
 • știință, competență și conștiință;
 • independență de spirit și dezinteres material;
 • moralitate, probitate și demnitate.
În cazul unor dificultăți, profesioniștii contabili trebuie să aplice următoarele principii:
 • să nu facă nimic din ceea ce știu ori consideră că este ilegal sau împotriva eticii;
 • să nu folosească vreunul dintre bunurile entității în beneficiul propriu;
 • să nu se angajeze în nicio tranzacție care nu are un scop de afaceri real și legitim;
 • să se întrebe dacă tranzacțiile sau conduitele de afaceri pe care le preconizează ar suporta verificarea publică dacă ar fi dezvăluite;
 • să nu facă nimic care le-ar impune să fie necinstiți;
 • să caute consiliere atunci când au dubii în legătură cu o anumită problemă.
Schimbarea mediului și globalizarea economiei mondiale presupun și o etică ce tinde să evolueze în permanență. Profesioniștii contabili trebuie să adere la cele mai înalte standarde de etică în ceea ce privește:
 • funcția lor în interesul public;
 • integritatea și obiectivitatea;
 • competența profesională și atenția cuvenită;
 • mediul în care lucrează.
Pentru a evalua comportamentul etic al profesionistului contabil trebuie analizate:
 • educația, certificarea profesională care atestă competența sa;
 • reputația și recunoașterea de care se bucură în rândul colegilor și al publicului avizat;
 • experiența sa pentru un anumit tip de lucrări;
 • cunoștințele profesionale de care dispune și abilitatea de a aplica principiile și conceptele contabilității, cerințele raportării financiare și legislația în vigoare;
 • nivelul de înțelegere asupra entității-client;
 • atitudinea altruistă față de profesie și valențele ei;
 • respectul față de producătorii de informații financiar-contabile și utilizatorii acestora.
➥ Relația dintre informația contabilă și misiunea expertului contabil – cheia comportamentului etic în profesia contabilă

Managerii au nevoie de informații contabile, dar, mai important, au nevoie să știe cum să le folosească pentru a fi performanți în planificare, control și luarea deciziilor. Pe de altă parte, profesioniștii contabili trebuie să fie sensibili la nevoia de performanță a managerilor, ceea ce presupune o delimitare între lideri și manageri. Pentru expertul contabil este de preferat managerul profesionist care se folosește de produsul său. Este esențial ca acesta din urmă să reprezinte un exemplu de conduită, să modeleze comportamentul angajaților, inclusiv pe cel al profesionistului contabil, cu alte cuvinte, să aibă el însuși o atitudine etică, nu doar să fie lider. Managerul profesionist este cel care confirmă gestionarea eficientă a resurselor entității.

Contabilitatea, în calitate de disciplină socială  și științifică, este responsabilă în general cu identificarea, colectarea, măsurarea, analiza, prelucrarea, interpretarea și comunicarea informațiilor utilizate de conducerea unei entități pentru atingerea obiectivelor de bază ale acesteia. În special, contabilitatea îi ajută pe manageri în efortul lor de a îmbunătăți performanțele economice ale societăților. Din păcate, unii dintre aceștia exagerează dimensiunea economică și se angajează în acțiuni ilegale și lipsite de etică, în susținerea unui astfel de comportament bazându-se pe sistemul informațiilor contabile. În acest sens trebuie subliniată importanța unei monitorizări permanente privind comportamentul etic prin:
 • crearea unui sistem util de informații contabile;
 • conștientizarea avantajelor unui sistem informatic competitiv;
 • recunoașterea ramificațiilor comportamentale și a profesionalismului;
 • respectul față de creatorul de informații contabile.

Informațiile le sunt comunicate managerilor prin intermediul rapoartelor (situațiile financiare) pentru luarea deciziilor. S-ar putea spune că sistemul informatic al unei entități trebuie să îi furnizeze conducerii informații referitoare la starea sistemului, structura acestuia și câmpul de manifestare a posibilelor decizii care trebuie luate la un moment dat, astfel:

Ținând cont de necesitatea conducerii eficiente a entităților nu numai din punct de vedere economic, ci și etic, managerii, împreună cu profesioniștii contabili, trebuie să asigure o fundamentare științifică a deciziilor, iar acest lucru nu se poate face decât printr-o optică nouă pornind de la următoarele elemente:
 • fondul sau sistemul de informații – reprezintă relațiile economice, tehnice și sociale caracteristice, alcătuite din informații de natură economică, financiară și juridică;
 • suporturile materiale ale informațiilor – au rolul de a stoca, conserva și restitui datele;
 • mijloacele de prelucrare a datelor – sunt echipamente electronice (computere) care culeg, prelucrează, stochează și transmit datele;
 • metodele de prelucrare a datelor – au la bază principiile și regulile contabile și reprezintă partea logică a prelucrării datelor în vederea obținerii informațiilor de natură economică și financiară;
 • circuitele informaționale – constau în transmiterea documentelor justificative ale entității la prelucrare prin sistemul financiar;
 • costul obținerii informațiilor financiar-contabile – ca în cazul oricăror informații, nu poate fi tratat în afara efortului pentru obținerea acestora.

Într-o entitate economică, un management eficient înseamnă planificare, creare de oportunități, promovare, adică gestionarea în mod permanent, lucru pe care numai resursa umană îl poate susține, prin respectarea regulilor de conduită și comportament etic. Tocmai de aceea considerăm importantă motivarea angajaților și nu în ultimul rând a profesionistului contabil, prin produsul căruia se poate face referire la etica profesională.

Pentru asigurarea utilizării eficiente a activității profesioniștilor contabili, managerii entităților pot lua în considerare următoarele reguli:
 • menținerea unui contact permanent între ei și profesioniștii contabili;
 • recunoașterea și încurajarea celor mai creativi profesioniști contabili în contextul unei contabilități creative, dar cu respectarea eticii profesionale;
 • evaluarea și punerea în practică a ideilor noi;
 • menținerea încrederii în sine a persoanelor creative;
 • asigurarea condițiilor de muncă de care au nevoie profesioniștii contabili;
 • recompensarea în funcție de rezultatele obținute și de efectele acestora.

Formarea unor experți în domeniul financiar-contabil la nivelul exigențelor europene constituie un deziderat atât pentru CECCAR, cât și pentru profesioniștii contabili. Dar pentru a deveni un manager adevărat trebuie să fii un bun profesionist, iar pentru aceasta sunt necesare o preocupare permanentă pentru îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul economic și sporirea experienței profesionale, menținerea contactului cu un număr cât mai mare de specialiști care lucrează în acest domeniu și nu în ultimul rând înfrângerea fricii de greșeli și eșecuri.

➥ Concluzii
Ca o concluzie, considerăm că profesionalismul în cadrul serviciilor contabile se manifestă numai dacă expertul contabil:
 • acționează cu entuziasm pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor funcției sau cerințelor profesiei, după principiul „Nu lăsa pe mâine ce poți face azi!”;
 • este pregătit să preia sarcinile cele mai grele, chiar pe acelea pe care alții le evită ori le refuză;
 • face eforturi mai mari decât alții sau decât i se cere;
 • apreciază corect oamenii cu care lucrează, împărțind cu ei bucuria succesului și recompensele;
 • știe să își folosească eficient timpul, o resursă care nu se poate regenera și care, odată pierdută, nu mai poate fi recuperată;
 • își întocmește două liste: una cu priorități, care cuprinde activitățile ce se impun a fi rezolvate, și alta cu dorințe, ce include toate celelalte lucruri pe care ar dori să le rezolve dacă ar avea timp.
BIBLIOGRAFIE
 1. Toma, Marin, Potdevin, Jacques (2008), Elemente de doctrină și deontologie a profesiei contabile, Editura CECCAR, București.
 2. CECCAR (2011), Codul etic național al profesioniștilor contabili, ediția a V-a, Editura CECCAR, București.
 3. www.ceccar.ro

(Copyright foto: opolja / 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.