Formularul 394 – pregătirea informațiilor și raportarea în noul format – partea a II-a –

Formularul 394 – pregătirea informațiilor și raportarea în noul format – partea a II-a –

Numărul 24, 13-19 septembrie 2016  »  Expertiza și auditul afacerilor

Nicu Popa, drd., expert contabil
București

PUBLICITATE
>REZUMAT
Noile prevederi privind formularul 394 „De­cla­rație informativă privind livrările/pres­tările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” pun contribuabilii într-o situație nu tocmai ușoară. Cantitatea mare de informa­ții ce urmează a fi oferită fiscului prin inter­mediul acestui nou format al declarației 394 poate fi obținută numai prin modi­ficări semnificative ale sistemelor informatice utili­zate, printr-o atenție sporită a opera­torilor de date, care trebuie să respecte noi criterii pentru introducerea documentelor sau prelucrarea informațiilor, și, nu în ultimul rând, printr-un efort mult mai mare necesar pentru culegerea altor date care trebuie raportate.
Vom încerca în cele ce urmează să oferim un mic sprijin celor care adaptează siste­mele pentru respectarea noilor cerințe, celor responsabili cu introducerea și prelu­crarea datelor și mai ales celor responsabili cu întocmirea noului formular 394. În acest sens, articolul de față își propune să aducă lămuriri în ceea ce privește determinarea documentelor care fac obiectul formularului 394, a datelor care se raportează în for­mular și stabilirea informațiilor necesare pentru întocmirea documentelor care stau la baza înregistrării în această declarație. (vezi prima parte)

Termeni-cheie: formularul 394, livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziții de bunuri și servicii, regimul normal de TVA, sistemul de TVA la încasare

De la data apariției primei părți a articolului de față și până la data publicării celei de-a doua părți, ordinul care reglementează noul formular 394 a fost modificat de două ori.

O primă modificare, cu impact semnificativ, a fost adusă de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.264/2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 578 din 29 iulie 2016.

A doua modificare, de asemenea importantă, a fost adusă prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.328/2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat câteva zile mai târziu, mai exact în data de 8 august, în Monitorul Oficial nr. 601.

Pentru că se poate prezenta în numai câteva cuvinte, vom începe cu cel de-al doilea ordin care reglementează data-limită pentru depunerea formularului 394. Potrivit noilor modificări, declarația se depune până la data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declarației pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie, după caz. Această precizare se regăsește și în primul ordin amintit mai sus, în cadrul anexei nr. 2, care cuprinde instrucțiunile de depunere și completare a formularului 394. Modificarea nu a surprins însă și prevederea din ordin referitoare la data-limită de depunere a formularului (art. 8), astfel încât s-a ajuns la nevoia emiterii unui nou ordin, pentru modificarea art. 8, care în vechea versiune prevedea că termenul pentru depunere este data de „25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare”.

Revenim însă la modificările aduse de Ordinul președintelui ANAF nr. 2.264/2016, o bună parte dintre ele referindu-se la informațiile publicate în numărul anterior al revistei (le vom evidenția numai pe cele cu impact semnificativ). Modificările vizează o mică parte din ordinul anterior, precum și anexele nr. 1 și 2 integral.

☑ O modificare importantă implică o derogare pentru o perioadă de trei luni, respectiv iulie-septembrie 2016, interval în care declarația va fi întocmită numai pentru operațiunile desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, completându-se informațiile din cartușele A-C din anexa nr. 1. Cu alte cuvinte, pe lângă datele referitoare la contribuabil, se vor declara doar operațiunile desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, fără a se mai completa toate celelalte informații, respectiv:
 • operațiunile desfășurate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA;
 • operațiunile desfășurate cu persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România;
 • operațiunile realizate cu persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene;
 • informațiile privitoare la încasări;
 • elementele specifice secțiunii I, inclusiv informații privind plajele de facturi alocate/emise, stornate, anulate, autofacturi etc.

Toate aceste informații pentru care se aplică derogarea se vor raporta începând cu luna octombrie 2016.

☑ O altă modificare semnificativă se referă la operațiunile care au ca obiect telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri. Acestea se raportau separat indiferent dacă îndeplineau sau nu condițiile pentru aplicarea măsurilor de simplificare. Potrivit noilor reglementări, operațiunile care au ca obiect aceste bunuri vor fi evidențiate separat numai în situația în care respectă condițiile pentru aplicarea măsurilor de simplificare (se aplică taxarea inversă).

☑ În cazul operațiunilor derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, vechiul ordin împărțea informațiile în funcție de sistemul de TVA aplicat de contribuabil, astfel:

„6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

8. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare pentru operațiunile derulate în regim special, respectiv agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

9. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare pentru operațiunile derulate în regim special, respectiv agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;”.

În urma modificărilor, punctele 8 și 9 au fost eliminate. În principiu, cu o rezervă, nu au fost aduse schimbări atâta timp cât nu există cartușe separate pentru raportarea datelor, iar diferențierea în funcție de sistemul de TVA aplicat de contribuabil se face prin exprimarea opțiunii în antetul formularului. Prin urmare, cu sau fără punctele 8 și 9, informațiile sunt aceleași.

Rezerva de mai sus se referă la faptul ca punctele 6 și 7 au fost păstrate intacte, inclusiv textul care făcea diferența între punctele 6 și 7, pe de o parte, și 8 și 9, pe de altă parte, respectiv „care aplică sistemul normal de TVA”. S-ar înțelege de aici că ar urma să raporteze numai contribuabilii care aplică regimul normal de TVA, nu și cei care aplică sistemul de TVA la încasare, ori nu considerăm că intenția legiuitorului a fost aceea de a-i elimina pe cei din urmă, ci credem că este doar o omisiune involuntară.

☑ De asemenea, ordinul aduce câteva lămuriri sau mențiuni în ceea ce privește operațiunile pentru care se fac raportări, respectiv:
 • pentru măsurile de simplificare s-a invocat art. 331 din Codul fiscal;
 • pentru taxarea inversă (parteneri UE) s-a invocat art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din același act normativ.

☑ O altă modificare vizează introducerea cotei de TVA de 19% pentru reflectarea operațiunilor realizate pentru care încă se mai aplică această cotă (corecții sau regularizări din perioadele anterioare).

Mai există câteva schimbări, însă ele vor face obiectul acestei părți a articolului.

Până acum am atins modificările aduse de noile ordine cu impact asupra informațiilor expuse în prima parte a acestui material. Menționăm că toate informațiile prezentate în continuare (împreună cu o parte din cele redate în numărul anterior al revistei) vor fi aplicabile, în lumina noilor reglementări, abia începând cu raportările lunii octombrie 2016.

V. Încasări realizate cu bonuri fiscale, facturi simplificate, alte încasări pentru care nu există obligația emiterii bonurilor fiscale (Secțiunea G). Se raportează (în rezumat):
 • numărul total al bonurilor fiscale și valoarea totală a încasărilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise în perioada de raportare, inclusiv a încasărilor prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse în acest cartuș bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi definite la art. 319 din Codul fiscal;
 • valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA;
 • valoarea totală a încasărilor din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care pentru aceste activități au fost emise și facturi, ele se vor declara în cartușul corespunzător operațiunii;
 • valoarea totală a bazei impozabile aferentă activităților economice exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale (lista acestor activități a fost prezentată în prima parte a articolului) conform prevederilor legale în vigoare la data aplicării și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA.

În ceea ce privește informațiile necesar a se raporta, se vor avea în vedere:
 • numărul aparatelor de marcat electronice fiscale care sunt utilizate în perioada de raportare (pentru raportări lunare) sau în fiecare lună din perioada de raportare (în cazul în care raportarea se face pentru perioade mai mari decât luna calendaristică – cel mai adesea trimestrial);
 • operațiunile efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepția celor pentru care s-au emis facturi, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au sau nu înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului – Î1. Raportarea se va face cu detalierea valorilor în funcție de cotele de TVA aplicabile (20%, 19%, 9%, 5%);
 • operațiunile exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale – Î2 (acestea au fost definite în prima parte a articolului). Și în acest caz raportarea se va face cu detalierea valorilor în funcție de cotele de TVA aplicabile (20%, 19%, 9%, 5%).

VI. Rezumatul declarației (Secțiunea H). Acesta reprezintă centralizarea tuturor informațiilor de mai sus.

În această secțiune se includ și se calculează automat, fie prin validarea fișierului pdf (soft A), fie prin validarea cu softul J de către contribuabilii care își generează fișierul xml din aplicațiile informatice proprii:
 • numărul total al facturilor emise/primite în perioada de raportare, defalcate pe cote de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise/primite facturi simplificate;
 • valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);
 • valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);
 • valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și cele pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);
 • valoarea totală a TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și cele pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%).

VII. Alte informații (Secțiunea I)

Prin intermediul declarației se solicită și alte informații decât cele cu privire la tranzacțiile derulate, respectiv:
1.1. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului și valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);
1.2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului și pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);
1.3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);
1.4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);
1.5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii pentru care s-au primit bonuri fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%).

În ceea ce privește documentele care stau la baza raportării, punctele 1.1-1.4 sunt evidente. În cazul punctului 1.5 se vor înregistra toate bonurile fiscale (cel mai adesea bonuri fiscale de combustibil, dar pot apărea și alte situații) care au înscris codul de TVA al beneficiarului. Este necesar să se cunoască baza impozabilă și TVA aferentă. Condițiile de emitere a facturii simplificate limitează valoarea acestor bonuri fiscale la 100 euro (există excepții).

Notă: Pentru achizițiile de bunuri și servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. 319 alin. (12), (13) și (21) din Codul fiscal, dacă furnizorul/prestatorul a menționat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Informații specifice:

Se vor raporta următoarele informații:

2.1. plaja de facturi alocate prin decizie internă scrisă conform prevederilor legale în vigoare privind documentele financiar-contabile.

Atenție! Se exclud facturile alocate pentru operațiunile intracomunitare cu bunuri și servicii, import/export de bunuri și operațiuni neimpozabile în România;

2.2. numărul total de facturi emise în perioada de raportare prevăzută la art. 322 din Codul fiscal, de la seria nr. …/la seria nr. …, din care:
– seria și numărul facturilor stornate (factura stornată reprezintă factura emisă de persoana impozabilă, a cărei valoare totală este negativă);
– seria și numărul facturilor anulate (factura anulată reprezintă factura emisă de persoana impozabilă, netransmisă beneficiarului, operațiunile înscrise în aceasta nefiind înregistrate în contabilitatea persoanei impozabile);
– seria și numărul facturilor emise prin autofacturare, inclusiv baza impozabilă și TVA aferente, defalcate pe fiecare cotă (24%, 20%, 19%, 9%, 5%), cu excepția celor emise de beneficiar în numele furnizorilor. Informațiile privind autofacturarea nu vor fi completate la alte rubrici din declarație;
– seria și numărul facturilor emise de persoana impozabilă în calitate de beneficiar, în numele furnizorilor;

2.3. numărul total de facturi emise în perioada de raportare de către beneficiari, în numele persoanei impozabile, seria și numărul acestora, precum și denumirea și CUI ale beneficiarilor;

2.4. numărul total de facturi emise în perioada de raportare de către terți, în numele persoanei impozabile, seria și numărul acestora, precum și denumirea și CUI ale terților.

Se va asigura existența următoarelor informații:
☑ Pentru pct. 2.1 – toate plajele de facturi stabilite prin decizii emise de societate (alocate în perioada de raportare) în acest scop: seria și intervalul aferent numerelor de facturi. Declarația va permite completarea cu linii multiple, deci există un număr nelimitat de plaje de facturi.
☑ Pentru pct. 2.2 – toate plajele pentru facturile emise în perioada de raportare din numărul de facturi alocate.

Modificările recente introduc și exemple privind raportarea acestor informații, astfel:

Exemplu
Persoana impozabilă A a alocat la începutul anului o plajă de facturi de la seria A nr. 1 până la seria A nr. 100, ce va fi înscrisă la pct. 2.1. În prima perioadă de raportare a emis facturi de la seria A nr. 1 la seria A nr. 25, pe care le va înscrie la pct. 2.2.
În următoarele perioade de raportare se va înscrie la pct. 2.1 plaja de facturi alocate de la seria A nr. 1 până la seria A nr. 100, până la utilizarea completă a acesteia.

Excepție
Pentru anul 2016, contribuabilii vor declara la pct. 2.1 numai plaja de facturi rămase neutilizate din cele alocate la începutul anului prin decizie internă.

Exemplu
La data de 1 octombrie 2016, persoana impozabilă B are două plaje de facturi rămase neutilizate din cele alocate, pe care le va declara la pct. 2.1, respectiv:
– de la seria A nr. 80 la seria A nr. 100 și
– de la seria X nr. 78 la seria X nr. 100.
Pentru luna octombrie, la pct. 2.2 vor fi înscrise facturile emise din plajele de facturi neutilizate, astfel:
– de la seria A nr. 80 la seria A nr. 85 și
– de la seria X nr. 78 la seria X nr. 90.

Tot în această secțiune se va asigura posibilitatea raportării individuale a seriei și numărului facturilor aflate în următoarele situații:

☑ Au fost stornate.

Având în vedere că „factura stornată reprezintă factura emisă de persoana impozabilă, a cărei valoare totală este negativă”, nu se consideră stornată acea factură prin care se facturează un bun sau serviciu și în cadrul căreia se stornează un avans încasat inițial în baza unei facturi de avans (în acest caz valoarea facturii ar fi cel puțin zero). În situația în care s-ar utiliza două facturi separate – una pentru livrare/prestare și alta pentru stornare avans –, cea de-a doua ar urma să se raporteze. În cazul în care valoarea avansului depășește valoarea livrării inițiale, se recomandă stornarea integrală a avansului prin intermediul unei singure facturi (se raportează) și facturarea livrării/prestării prin intermediul unei facturi separate. În caz contrar s-ar putea crea ambiguitate (deși valoarea este negativă (se raportează), nu este o stornare a unei facturi (nu se raportează)).

☑ Au fost anulate.

☑ Au fost emise în conformitate cu obligațiile privind autofacturarea.

Este vorba despre livrările/prestările către sine– reguli aplicabile în situația în care este necesară ajustarea taxei pe valoarea adăugată, acest lucru având la bază, în cazuri specifice, doar o autofactură.

☑ Au fost emise de persoana impozabilă în calitate de beneficiar, în numele furnizorului.

Potrivit Codului fiscal, sunt vizate următoarele situații:
 • desființarea totală sau parțială a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii înainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi în avans;
 • refuzul total sau parțial privind cantitatea, calitatea ori prețurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum și desființarea totală ori parțială a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauză ca urmare a unui acord scris între părți sau a unei hotărâri judecătorești definitive/definitive și irevocabile, după caz, sau în urma unui arbitraj;
 • rabaturile, remizele, risturnele și celelalte reduceri de preț prevăzute la art. 286 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
 • cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulă prin facturare.

Dacă furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corecție, beneficiarul trebuie să emită o autofactură în vederea ajustării taxei deductibile, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care au intervenit evenimentele de mai sus.

Informații necesare în cazul solicitării rambursării TVA:

În cazul în care se solicită rambursarea TVA, se va face o descriere a operațiunilor din care provine soldul sumei negative înregistrat în decontul de TVA de către persoana impozabilă care depune declarația și care este solicitat la rambursare în perioada de raportare. Se va/vor bifa căsuța/căsuțele corespunzătoare fiecărei operațiuni în parte. Nu este necesar să se facă mențiuni privind valoarea operațiunilor din care provine taxa deductibilă.

Informații cu privire la TVA neexigibilă dedusă pentru facturile achitate în perioada de raportare (se completează doar de către persoanele care aplică sistemul normal de TVA):

Se va raporta valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoanele impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%).

Informații cu privire la TVA neexigibilă pentru persoanele care aplică sistemul de TVA la încasare:

Se vor declara următoarele informații:
 • valoarea totală a TVA colectată aferentă facturilor încasate în perioada de raportare, indiferent de data la care acestea au fost emise de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);
 • valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);
 • valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%).

Informații oferite de persoanele impozabile care livrează bunuri sau prestează servicii supuse regimului special:

Este necesar să se declare valoarea totală a TVA colectată aferentă marjei de profit din perioada de raportare, indiferent de data la care au fost efectuate operațiunile de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism/bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, astfel:
 • persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agențiile de turism va completa baza de impozitare a serviciului unic constituit din marja de profit, exclusiv taxa, care se determină ca diferență între suma totală care va fi plătită de călător, fără taxă, și costurile agenției de turism, inclusiv taxa, aferente livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii în beneficiul direct al călătorului, în cazul în care aceste livrări și prestări sunt realizate de alte persoane impozabile, și TVA aferentă;
 • persoana impozabilă care aplică regimul special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități va completa marja profitului ca diferență dintre prețul de vânzare aplicat de persoana impozabilă revânzătoare și prețul de cumpărare și TVA aferentă.

Informații oferite de persoanele impozabile care realizează operațiuni specifice:

Această secțiune se completează numai în cazul în care se efectuează operațiuni specifice incluse într-o listă care cuprinde următoarele activități:
 • 1071 – Cofetărie și produse de patiserie;
 • 4520 – Spălătorie auto;
 • 4730 – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
 • 4776 – Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor;
 • 4776 – Comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate;
 • 4932 – Transporturi cu taxiuri;
 • 5510 – Hoteluri;
 • 5510 – Pensiuni turistice;
 • 5610 – Restaurante;
 • 5630 – Baruri și activități de servire a băuturilor;
 • 812 – Activități de curățenie;
 • 9313 – Activități ale centrelor de fitness;
 • 9602 – Activități de coafură și de înfrumusețare;
 • 9603 – Servicii de pompe funebre.

Atenție!

Lista poate fi actualizată și este disponibilă pe site-ul ANAF. Acest lucru presupune că actualizarea s-ar putea realiza periodic, nu neapărat printr-un act normativ.

Datele vor fi completate ținând seama de nevoia de defalcare în funcție de cota de TVA.

Este necesar să se asigure posibilitatea ca pentru fiecare dintre activitățile de mai sus, dacă este cazul, să se determine un total al valorii (fără TVA) pentru livrările/prestările efectuate, respectiv o valoare a TVA aferentă acestora.

Având în vedere că sunt date completate suplimentar, nu se va face defalcare în funcție de beneficiar, spre exemplu, ci se vor înscrie toate datele reprezentând livrări/prestări, ele constituind o parte din informațiile oferite în secțiunile anterioare.

Asumarea răspunderii pentru întocmirea declarației:

În cazul în care declarația este întocmită de o persoană juridică, se vor completa denumirea, CUI și calitatea acesteia, iar în situația în care este întocmită de o persoană fizică, se vor înscrie numele și prenumele, CNP/NIF, funcția în cadrul persoanei impozabile, altă calitate în afara persoanei impozabile.

Declarația administratorului cu privire la corectitudinea informațiilor și acordul pentru interogarea datelor raportate:

Datele înscrise în declarație referitoare la tranzacțiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scopuri de TVA pot fi consultate de către aceasta prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de ANAF și cu acordul persoanei impozabile care depune declarația.

Acordul va fi dat în prima declarație depusă de persoana impozabilă și va fi valabil pentru toate declarațiile informative 394 pentru care există obligativitatea depunerii în anul fiscal menționat, fără a avea posibilitatea schimbării opțiunii.

În cazul în care persoana impozabilă nu și-a exprimat acordul, aceasta are posibilitatea schimbării opțiunii în cursul anului. Astfel, persoana impozabilă va bifa în mod corespunzător căsuța corespunzătoare schimbării opțiunii.

În situația în care persoana impozabilă nu și-a exprimat acordul prin nicio declarație informativă depusă pe parcursul anului, aceasta nu va putea consulta datele înscrise de parteneri în formularele 394, referitoare la tranzacțiile bilaterale, indiferent de opțiunea acestora.

BIBLIOGRAFIE
 1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 11/07.01.2016, cu modificările ulterioare.
 3. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.264/2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 578/29.07.2016.
 4. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.328/2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 601/08.08.2016.

« articolul anterior

SIOMAX, din Târgu-Jiu – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Gorj SIOMAX, din Târgu-Jiu – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Gorj

articol următor »

Aspecte juridice, contabile și fiscale privind fuziunea societăților – partea I – Aspecte juridice, contabile și fiscale privind fuziunea societăților
– partea I –Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.