Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024. Rolul și atribuțiile mandatarilor financiari

Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024. Rolul și atribuțiile mandatarilor financiari

Numărul 13, 3-9 apr. 2024  »  Curier legislativ

Experții contabili și contabilii autorizați vor avea un rol sporit în perioada următoare, în contextul atribuțiilor fundamentale care revin mandatarilor financiari în legătură cu evidența și transparentizarea cheltuielilor pentru campania electorală aparținând partidelor politice și candidaților independenți, potrivit reglementărilor privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. De aici, interesul deosebit față de Hotărârea nr.8/2024 a Autorității Electorale Permanente (AEP) privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 258 din 26 martie 2024.

Ghidul poate fi consultat și pe site-ul Autorității Electorale Permanente, AICI.

Este vorba despre reglementarea, între altele, a rolului și atribuțiilor mandatarului financiar al organizațiilor și persoanelor vizate de lege în relația cu Autoritatea Electorală Permanentă. Astfel, conform Ghidului, în intervalul dintre momentul aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor și până la data începerii campaniei electorale, respectiv data de 10 mai 2024, partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 au obligația de a desemna mandatari financiari coordonatori, respectiv mandatari financiari pentru fiecare județ, pentru municipiul București și pentru fiecare sector al municipiului București unde participă la alegeri. Entitățile care participă la alegeri doar într-un județ, într-un sector al municipiului București sau numai în municipiul București desemnează un singur mandatar financiar, care va avea calitatea de mandatar financiar coordonator.

Candidatul independent va desemna un singur mandatar financiar; acesta va avea calitatea de mandatar financiar coordonator.

De asemenea, fiecare entitate care face parte dintr-o alianță electorală care participă la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 desemnează un mandatar financiar coordonator.

Entitățile membre ale unei alianțe electorale desemnează un mandatar financiar coordonator al alianței electorale. Mandatarul financiar coordonator al alianței electorale poate fi unul dintre mandatarii financiari desemnați la nivelul circumscripției în care competitorii electorali participă la alegeri.

Potrivit Ghidului, poate fi desemnată ca mandatar financiar numai persoana fizică care are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoana juridică care oferă servicii specializate de contabilitate. Prin excepție, în cazul în care mandatarul financiar nu are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, competitorul electoral are obligația de a încheia un contract de asistență de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice, specializate în oferirea de servicii de contabilitate.

La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar, cu excepția situației în care partidele fac parte din aceeași alianță politică sau electorală.

Atribuțiile mandatarilor financiari pot fi realizate în baza unui contract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz.

În vederea înregistrării mandatarilor financiari, competitorii electorali sau persoanele desemnate de către aceștia depun la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente: a) cerere de înregistrare a mandatarului financiar, în trei exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin HG nr. 10/2016; b) copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice sau extras din registrul comerțului, în cazul persoanelor juridice; c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat a persoanelor fizice, vizate pentru anul 2024; d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate; e) copii ale contractelor de asistență de specialitate încheiate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat; f) copie a contractului încheiat între partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale sau candidatul independent și mandatarul financiar.

Copiile de pe documente vor fi prezentate împreună cu documentele originale și vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către depunător. Orice modificare a datelor de contact furnizate prin cererea de înregistrare a mandatarului financiar va fi comunicată de îndată către AEP.

Mandatarii financiari înregistrați la AEP pot fi înlocuiți oricând de către competitorii electorali care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor legale.

La data înregistrării la AEP, mandatarul financiar coordonator primește un cod unic de identificare a partidului politic, a alianței politice, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau a candidatului independent care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală care vor fi produse și utilizate în campania electorală la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 aparținând competitorului electoral pe care îl reprezintă. Codurile unice de identificare primite de către mandatarii financiari coordonatori vor fi aduse la cunoștință publică de către Autoritatea Electorală Permanentă prin publicare pe pagina de internet www.finantarepartide.ro.

Mandatarii financiari răspund solidar cu partidul politic, alianța politică, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale sau candidatul independent care i-au desemnat de legalitatea operațiunilor financiare aferente campaniei electorale, precum și de respectarea tuturor celorlalte dispoziții ale Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la finanțarea campaniei electorale.

Mandatarul financiar coordonator are următoarele atribuții principale: a) asigură evidența operațiunilor financiare derulate prin conturile bancare destinate finanțării campaniei electorale; b) supervizează activitatea celorlalți mandatari financiari ai partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale și centralizează evidențele acestora, după caz; c) notifică la Autoritatea Electorală Permanentă, înainte de efectuarea oricăror operațiuni, toate conturile bancare utilizate în campania electorală, în condițiile legii; notificarea va cuprinde cel puțin codul IBAN al contului bancar și banca unde acesta a fost deschis; d) avizează angajarea cheltuielilor electorale la nivel central; e) efectuează plăți din conturile bancare deschise pentru campania electorală la nivel central, pe baza împuternicirii scrise a competitorului electoral; f) centralizează și transmite AEP informațiile comunicate de mandatarii financiari desemnați la nivel județean, la nivelul municipiului București și la nivelul sectoarelor municipiului București privind contribuțiile electorale încasate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul bancar notificat; g) centralizează și transmite AEP informațiile comunicate de mandatarii financiari desemnați la nivel județean, la nivelul municipiului București și la nivelul sectoarelor municipiului București privind cheltuielile electorale angajate, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării cheltuielilor electorale; h) întocmește și depune la AEP raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale; i) centralizează și transmite AEP toate celelalte documente și rapoarte prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Normele metodologice, în scris și în format electronic deschis; j) reprezintă competitorul electoral în relația cu AEP.

Candidaților declarați aleși nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale competitorului electoral nu a fost depus de către mandatarul financiar coordonator, în condițiile legii.

Mandatarul financiar desemnat la nivel județean, la nivelul municipiului București sau la nivelul sectoarelor municipiului București are următoarele obligații principale: a) asigură evidența operațiunilor financiare efectuate pentru campania electorală la nivelul la care a fost desemnat; b) la primirea contribuției electorale, verifică și înregistrează contribuitorul în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice; c) avizează angajarea cheltuielilor electorale la nivelul la care a fost desemnat; d) efectuează operațiunile de plăți din contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul său de competență pe baza împuternicirii scrise a competitorului electoral; e) transmite mandatarului financiar coordonator datele și informațiile necesare întocmirii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale și a celorlalte raportări obligatorii prevăzute de Legea nr. 334/2006 și de Normele metodologice.

În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, respectiv până la data de 25 iunie 2024, mandatarul financiar coordonator este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris și în format electronic, următoarele documente:

raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la Normele metodologice, care se întocmește, se semnează și se datează de către mandatarul financiar coordonator;

declarația privind cuantumul total al datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 la Normele metodologice; declarația privind cuantumul total al datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale se întocmește, se semnează și se datează de către reprezentantul legal al partidului politic, al alianței politice, al organizației cetățenilor aparținând unei minorități naționale, de către persoana împuternicită conform statutului acestuia sau de către candidatul independent;

declarația privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii; declarația se întocmește, se semnează și se datează de către reprezentantul legal al partidului politic, al alianței politice, al organizației cetățenilor aparținând unei minorități naționale, de către persoana împuternicită conform statutului acestuia sau de către candidatul independent;

declarația privind respectarea plafoanelor maxime pentru cheltuielile electorale; declarația privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale se întocmește, se semnează și se datează de către reprezentantul legal al partidului politic, al alianței politice, al organizației cetățenilor aparținând unei minorități naționale, de către persoana împuternicită conform statutului acestuia sau de către candidatul independent;

lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală;

declarațiile candidaților privind proveniența contribuțiilor electorale;

formularele de înregistrare a contribuitorilor; se anexează documentele justificative privind sursa de proveniență a contribuției electorale, excepție făcând cea provenită din venituri proprii;

împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribuțiilor electorale ale candidatului;

declarația reprezentantului legal al partidului politic, al alianței politice, al organizației cetățenilor aparținând unei minorități naționale, ori a persoanei împuternicită conform statutului acestuia, cu privire la neefectuarea cheltuielilor electorale din venituri destinate activității curente;

declarațiile cu indicarea sursei contribuțiilor transferate de partidul politic în contul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central.

În cazul alianțelor electorale, raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale va fi întocmit, semnat și datat de către mandatarul financiar coordonator al respectivei alianțe, pe baza declarațiilor și rapoartelor detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale întocmite de mandatarii financiari desemnați de fiecare entitate membră.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.