IMM leasing de echipamente și utilaje: Garanții acordate de stat pentru achiziționarea de bunuri mobile noi și second-hand

IMM leasing de echipamente și utilaje: Garanții acordate de stat pentru achiziționarea de bunuri mobile noi și second-hand

Numărul 29-30, 28 iul.-10 aug. 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE, ce constă în garanții acordate de stat pentru achiziționarea de bunuri mobile noi și second-hand, în sistem leasing, de către IMM-uri și întreprinderi afiliate cu un anumit număr de angajați, a fost adoptat recent de Guvern. Prezentăm, în continuare, prevederile actului normativ prin care a fost aprobat programul menționat, respectiv OUG nr. 118/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 655 din 24 iulie 2020.

Obiectivele programului

Programul are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special la Banca Națională a României a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar pentru achiziționarea de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităților IMM-urilor, precum și întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, în calitate de utilizatori.

IMM Leasing constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip leasing destinate achiziționării prin intermediul finanțatorilor de bunuri mobile noi și/sau second-hand, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, astfel:

  1. în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;
  2. în procent de maximum 60% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane, utilizate în scop comercial în cadrul unei operațiuni de leasing financiar. 
Criterii de eligibilitate a beneficiarului programului

Beneficiarul este eligibil dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  1. nu se află în dificultate în sensul capitolului 2.2 din Comunicarea Comisiei Europene „Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate”, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 249, seria C, din 31 iulie 2014;
  2. nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau finanțatorul;
  3. nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni sau, dacă înregistrează restanțe în baza de date a Centralei Riscului de Credit, acestea sunt încadrate în categoriile standard, în observație și substandard, conform Criteriilor de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de împrumutători față de debitori, prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit;
  4. nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți;
  5. este eligibil conform reglementărilor interne ale finanțatorului;
  6. nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;
  7. nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe fiscale și bugetare administrate de organul fiscal central. 

Important! Nu sunt eligibili pentru acordarea de garanții în cadrul programului beneficiarii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția vinului și berii, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.

Subvenționarea parțială a dobânzii

Se pot acorda facilități de natura subvenției de dobândă în procent de până la 50% pentru creditele garantate în condițiile OUG nr. 118/2020, precum și garanții de stat în condițiile subvenționării în procent de 100% a comisionului de administrare și a comisionului de risc. Facilitățile prevăzute de OUG nr. 118/2020 se acordă în baza unei scheme de ajutor de minimis, aprobată prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor legislației interne în domeniul ajutorului de stat, precum și a prevederilor comunitare relevante în domeniul ajutorului de stat.

Implementarea schemei de ajutor de minimis se face cu respectarea Recomandării Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante.

Finanțarea și garantarea

Caracteristicile bunurilor mobile care se pot achiziționa în cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a OUG nr. 118/2020.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 5.000.000 lei.

Finanțările sunt destinate achiziționării bunurilor mobile noi și second-hand destinate beneficiarilor eligibili care respectă condițiile programului și se încadrează în normele și procedurile interne ale finanțatorilor și beneficiază de garanții emise/acordate de către FNGCIMM în numele și în contul statului în calitate de mandatar al Ministerului Finanțelor Publice.

Durata maximă a perioadei de leasing este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării de perioade de grație cu durata cuprinsă între 3 și 12 luni.

Perioada și modalitatea de rambursare a finanțărilor sunt stabilite de finanțator, conform normelor interne ale acestuia.

Avansul achitat de utilizator este de 0% și, în funcție de solicitarea acestuia, poate ajunge până la maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat, exclusiv TVA.

Valoarea reziduală este cuprinsă între 1% și maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat, exclusiv TVA, și poate fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau poate fi inclusă în rate, pe parcursul derulării contractului.

Nivelurile comisionului de risc și comisionului de administrare, calculate în conformitate cu legislația europeană relevantă în domeniul ajutorului de stat, se stabilesc anual prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Între Ministerul Finanțelor Publice și FNGCIMM se încheie o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea finanțărilor acordate în cadrul programului cu garanție de stat.

Garanția de stat este garantată cu ipoteca legală mobiliară asupra bunurilor mobile aflate în proprietatea finanțatorului, care fac obiectul finanțării de tip leasing, în baza contractului de garantare. Operațiunile de înscriere, modificare și radiere în/din Registrul Național de Publicitate a Garanțiilor Mobiliare se efectuează de către finanțator, în baza mandatului acordat de FNGCIMM.

Finanțatorii pot solicita beneficiarului garanții accesorii finanțării garantate, altele decât garanțiile colaterale, sub forma biletelor la ordin emise de beneficiar în limita procentului negarantat, în conformitate cu normele și procedurile proprii de finanțare ale acestora.

Contractele de garantare prin care FNGCIMM acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.

Asigurarea bunurilor care fac obiectul finanțării

Finanțatorul are obligația de a încheia polițe de asigurare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, la valoarea acceptată de societatea de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea rezultată din rapoartele de evaluare a bunurilor mobile pentru bunurile second-hand și, respectiv, valoarea de achiziție a bunului mobil pentru bunurile noi, întocmite de evaluatori autorizați de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

Obligația asigurării bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar subzistă pe întreaga perioadă de valabilitate a garanției de stat.

Dreptul la despăgubiri rezultate din polițele de asigurare încheiate sunt cesionate în favoarea statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, proporțional cu procentul de garantare.

Costurile ocazionate de asigurarea bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar sunt în totalitate în sarcina utilizatorului.

De reținut! În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 118/2020, Ministerul Finanțelor Publice va elabora și va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.