Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 18-19, 16-29 mai 2017  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

Sursa: Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1 din 2 martie 2017 pri­vind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul in­stru­mentelor și investițiilor financiare, precum și pentru modificarea Instrucțiunii Auto­rității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea si­tua­ției financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și su­pravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, publicată în Monitorul Oficial nr. 173/09.03.2017 

Prin această instrucțiune se stabilește modul de întocmire și depunere a situațiilor finan­ci­are anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate din cadrul ASF – Sec­torul instrumentelor și investi­țiilor financiare. Acestea au obligația să depună situații financiare anuale în termen de 150 de zile de la înche­ierea exercițiului financiar la sediul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și la unitățile teri­to­riale ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțite de documentele prevăzute de lege.  

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 869 din 8 mar­tie 2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Na­ționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 175/10.03.2017 

Ordinul președintelui ANAF nr. 587/2016 stabilește modelul și conținutul formularelor 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” și 710 „Declarație rectificativă”. În același ordin se găsește Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, care pre­zin­tă toate obligațiile de plată ale contribua­bili­lor ce trebuie declarate prin aceste formulare.

Prin Ordinul președintelui ANAF nr. 869/2017, poziția 64 „Impozit pe construcții” din cadrul acestui no­menclator se abrogă. De asemenea, după poziția 71 „Taxa pentru videoloterie” se introduc două poziții noi, 72 „Impozit specific unor activități” și 73 „Impozit pe veniturile din pensii”.  

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 792 din 21 februarie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară și a Normelor tehnice privind utilizarea și completarea declarației de depozitare temporară, publicat în Monitorul Oficial nr. 178/13.03.2017

Ordinul se adresează tuturor operatorilor economici care desfășoară activități de import sau export de mărfuri pentru care fluxul de bunuri impune existența unor depozite în care acestea să se păstreze până la realizarea operațiunii de import/export, denumite spații de depozitare temporară. Poate deține un spațiu de depozitare temporară orice operator economic care obține aprobarea conform procedurii descrise în ordin. Autorizarea spațiului pentru depozitare temporară este condiționată de aprobarea prealabilă a evi­denței măr­furilor de către biroul vamal de supraveghere. Evidența poate fi ținută manual sau prin mijloace infor­matice.

Operatorul economic interesat va depune la direcția vamală competentă o cerere de autorizare pentru exploatarea unui spațiu de depozitare temporară, care se completează conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la ordin și se depune de către solicitant împreună cu o serie de documente ne­ce­sare pentru obținerea autorizației. Data acceptării ce­rerii este data la care autoritatea vamală a primit toate infor­ma­țiile necesare. Aceasta îi comunică în scris so­licitantului dacă cererea a fost sau nu acceptată.

Perioada maximă de păstrare a bunurilor în depozitul temporar este de 90 de zile. 

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 766 din 16 februarie 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor și/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun, publicat în Monitorul Oficial nr. 180/13.03.2017 

Prin acest act normativ se aprobă Normele tehnice privind acordarea statutului de expeditor și/sau desti­natar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun.

Autorizația pentru acordarea statutului de expeditor agreat în cadrul regimului de tranzit unional/co­mun se acordă operatorilor economici, la cerere, în cazul în care aceștia efectuează/vor efectua cel puțin 50 de operațiuni de tranzit într-un an calendaristic și nu se află în niciuna dintre situațiile următoare:
 • au obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile indi­vi­duale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/sau reeșalonate la plată, precum și a celor suspendate în condițiile legii;
 • înregistrează debite față de autoritatea vamală;
 • sunt în stare de insolvență, se află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară sau figurează în evidența specială și/sau în lista contribuabililor inactivi.

Autorizația pentru acordarea statutului de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/co­mun se acordă operatorilor economici, la cerere, în condițiile exprese prevăzute în Codul vamal al Uniunii.  

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 877 din 9 martie 2017 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial nr. 181/14.03.2017 

Nomenclatorul obligațiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se plătesc în contul unic 20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” a fost completat cu o poziție nouă: 31 „Impozit specific unor activități”.  

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 866 din 8 martie 2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a decla­rației vamale la import, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.885/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/16.03.2017 

Conform acestui ordin, în Normele tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a de­cla­rației vamale la import se introduce un titlu nou: titlul IV „Vămuirea centralizată la nivel național”.  Po­trivit acestui titlu, de­clararea mărfurilor în vămuirea centralizată la nivel național se face cu respectarea următoarelor condiții:
 • destinatarul și declarantul/reprezentantul au statut de operator economic autorizat, prevăzut la art. 38 din Codul vamal al Uniunii;
 • declarantul/reprezentantul depune la biroul vamal de supraveghere declarația vamală standard, men­ționată la art. 162 din cod, și asigură prezentarea mărfurilor la biroul vamal de prezentare.

Depunerea și înregistrarea declarației vamale sub formă electronică în vămuirea centralizată la nivel național se fac la biroul vamal de supraveghere. În caseta A a documentului electronic de import (DEI) se com­pletează în mod obligatoriu codul biroului vamal de prezentare. Prevederile art. 5 și 6 din Ordinul președintelui ANAF nr. 1.885/2016 se aplică în mod corespunzător și odată cu înregistrarea DEI informațiile sunt dispo­nibile și la biroul vamal de prezentare. Potrivit acestui ordin, biroul vamal de prezentare este biroul vamal situat pe teritoriul României unde se prezintă mărfurile în vămuirea centralizată la nivel național și care în­de­plinește atribuțiile prevăzute la art. 179 din Codul vamal al Uniunii.

Următoarele categorii de mărfuri sunt excluse de la aplicarea vămuirii centralizate la nivel național:
 • produsele accizabile care intră sub incidența secțiunilor a 9-a și a 16-a din cap. I – Regimul accizelor armonizate al titlului VIII – Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal;
 • produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, a căror listă se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordo­nanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, republicată.  

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 867 din 8 martie 2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.194/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/16.03.2017

Potrivit acestui act normativ, la titlul II al Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al ex­por­tului se introduce un capitol nou, capitolul I1 „Vămuirea centralizată la nivel național”, conform căruia declararea mărfurilor în vămuirea centralizată la nivel național se face cu respectarea următoarelor condiții:
 • exportatorul și declarantul/reprezentantul vamal au statutul de operator economic autorizat, prevăzut la art. 38 din Codul vamal al Uniunii;
 • declarantul/reprezentantul vamal depune o declarație vamală standard, menționată la art. 162 din cod, la biroul vamal de supraveghere și asigură prezentarea mărfurilor la biroul vamal de prezentare.

În declarația vamală de export în vămuire centralizată se completează în mod obligatoriu codul biroului vamal de prezentare. După completare, documentul electronic de export (DEE) se depune prin intermediul aplicației ECS-RO la biroul vamal de supraveghere, ulterior informațiile fiind disponibile și la biroul vamal de prezentare.  

Sursa: Legea nr. 16 din 17 martie 2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii trans­naționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 196/21.03.2017 

Prezenta lege se aplică întreprinderilor stabilite pe teritoriul României care, în cadrul prestării de ser­vicii trans­naționale, detașează, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, sau pe terito­riul Confederației Elvețiene, salariați cu care au stabilite raporturi de muncă, în una dintre următoarele condiții:
 • detașarea unui salariat de pe teritoriul României, în numele întreprinderii și sub coordonarea aces­teia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detașarea și beneficiarul prestării de servicii, care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confe­de­rației Elvețiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detașării, între salariat și întreprinderea care face detașarea;
 • detașarea unui salariat de pe teritoriul României la o unitate sau la o întreprindere care aparține grupu­lui de întreprinderi, situată pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detașării, între salariat și întreprinderea care face detașarea;
 • punerea la dispoziție a unui salariat, de către un agent de muncă temporară, la o întreprindere utili­za­toare stabilită sau care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, ori pe teritoriul Confederației Elvețiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detașării, între salariat și agentul de muncă temporară.
Salariații detașați de pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaționale beneficiază, in­diferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condițiile de muncă stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative, prin convenții colective sau sentințe arbitrale de aplicare generală valabile în sta­tul membru, altul decât România, sau în Confederația Elvețiană, pe teritoriul căruia/căreia sunt prestate servi­ciile, cu privire la:
 • durata maximă a timpului de muncă și durata minimă a repausului periodic;
 • durata minimă a concediilor anuale plătite;
 • salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare.

Personalului angajatorilor stabiliți pe teritoriul României, care efectuează operațiuni de transport inter­național, fiind trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, și care nu se încadrează în situațiile de detașare prevăzute mai sus, i se aplică prevederile privind delegarea din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și beneficiază de drepturile prevăzute la art. 44 alin. (2) din ace­lași act normativ, respectiv plata cheltuielilor de transport și cazare și a unei indemnizații de delegare.  

Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22 din 16 martie 2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor pu­blice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial nr. 202/23.03.2017 

Prin această ordonanță de urgență se elimină definiția fermei de familie și reglementarea exclusivă a sus­­ținerii fermelor de familie și se lărgește accesul la măsurile promovate prin actul normativ și pentru alte cate­gorii de beneficiari, respectiv finanțarea și garantarea pentru sectorul agricol și pentru acvacultură. De asemenea, se modifică definițiile pentru achiziție de teren și microcredit, în vederea realizării obiectivelor de mai sus, și are loc fluidizarea mecanismului de garantare.

Totodată, se diminuează comisionul de garantare pentru beneficiarii în cazul cărora Comunicarea Comisiei Europene nr. 2008/C155/02 prevede aplicarea unui comision de garantare de peste 2%, prin insti­tuirea unei scheme de ajutor de stat în baza Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, 2014/C204/01, schemă care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, după primirea deciziei Comisiei Europene.  

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 967 din 20 martie 2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă, publicat în Monitorul Oficial nr. 208/27.03.2017 

Prin acest ordin se aprobă modelele, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păs­trare a următoarelor formulare, emise de organele fiscale centrale și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă:
 • Titlu executoriu;
 • Somație;
 • Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii, reprezentând dobânzi și penalități de întârziere;
 • Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii, reprezentând penalități de nedeclarare;
 • Înștiințare privind stingerea obligațiilor fiscale;
 • Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;
 • Adresă de înștiințare privind înființarea popririi;
 • Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești;
 • Notificare privind obligațiile fiscale restante.

Sursa: Legea nr. 26 din 24 martie 2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 210/28.03.2017 

Conform acestei completări aduse Codului fiscal, terenul aferent clădirii de domiciliu este considerat terenul proprietății identificat prin adresa acestuia, individualizată prin denumire proprie a străzii și numărul poștal atribuit de la adresa de domiciliu.

Sursa: Legea nr. 31 din 27 martie 2017 pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial nr. 214/29.03.2017 

Potrivit acestei legi, societățile agricole se pot transforma, în condițiile legii, în societăți cu respectarea dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru o pe­rioadă de cinci ani de la constituirea noii societăți, părțile sociale sau acțiunile circulă cu respectarea drep­tului de preferință al asociaților, în condițiile Legii nr. 31/1990. Cererea de transformare a societății agricole în societate, însoțită de dovada verificării disponibilităților și rezervării de firmă eliberate de oficiul registrului comerțului, se depune la judecătoria în circumscripția căreia își are sediul societatea agricolă, care se radiază de drept.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.