Legislaţie comentată

Legislație comentată

Numărul 22-23, 13-26 iunie 2017  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 543 din 4 aprilie 2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr. 243/07.04.2017

Situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale se depun la organele fiscale în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru reglementarea modului de corectare a anumitor erori din aceste situații a fost emis OMFP nr. 450/2016. Erorile care pot fi remediate sunt cele legate de completarea eronată a:
 • denumirii entității raportoare;
 • activității CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN);
 • formei de proprietate;
 • numărului de salariați și/sau a altor indicatori raportați prin formularul „Date informative”.

Prin OMFP nr. 543/2017 a fost introdus în categoria erorilor care pot fi corectate conform procedurii și cazul determinat de depunerea de situații financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric. Totodată, prin acest act normativ a fost abrogată dispoziția generală referitoare la termenul maxim de depunere a situațiilor financiare anuale care conțin informații corectate, fiind introdus un termen-limită doar pentru corectarea erorilor din situațiile care nu cuprind niciun indicator valoric și din cele depuse pe un format greșit.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.232 din 12 aprilie 2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 262/13.04.2017

Potrivit prevederilor art. 169 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă cu opțiune de rambursare se rambursează de organul fiscal conform procedurii și condițiilor aprobate prin ordin al președintelui ANAF (Ordinul nr. 3.699/2015).

Conform procedurii existente, în situația în care, din informațiile deținute, organele fiscale constată că există riscul unei rambursări de TVA necuvenite, solicitările de rambursare ale persoanelor impozabile se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate.

Pentru aplicarea acestor prevederi s-au stabilit reguli pentru constituirea unei baze de date speciale privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale au stabilit un risc fiscal. În vederea creșterii gradului de acuratețe a Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare s-a considerat necesar ca baza de date specială să cuprindă informații privind existența unui risc fiscal cu privire la rambursarea TVA, transmise de structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de administrare fiscală, Direcția generală juridică sau structurile juridice teritoriale și Direcția generală antifraudă fiscală.

Totodată, este necesar ca, pornind de la informațiile cuprinse în baza de date specială, să se efectueze o analiză distinctă pentru a se stabili dacă pentru decontul respectiv există într-adevăr riscul unei rambursări necuvenite. Analiza se va face pornind de la informațiile care au condus la înscrierea persoanei impozabile în baza de date specială, raportat la soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare și având în vedere orice alte informații relevante care pot configura sau nu existența unui risc fiscal constând într-o rambursare necuvenită, risc ce poate fi verificat și identificat de către organele de inspecție fiscală în cadrul unei acțiuni de inspecție.

De asemenea, au fost prevăzute expres atât situațiile/motivele care conduc la stabilirea riscului fiscal pentru persoanele impozabile și implicit pentru înscrierea acestora în baza de date specială, cât și situațiile/motivele în temeiul cărora organele fiscale le pot radia din această bază de date.

Modificările aduse de ordin sunt generate de necesitatea creșterii gradului de predictibilitate privind existența riscului fiscal real legat de efectuarea unei rambursări de TVA necuvenite, iar reglementarea este de natură să conducă la soluționarea cu celeritate a solicitărilor contribuabililor, dar și la o utilizare eficientă a resurselor administrației fiscale.

Sursa: Ordinul ministrului turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 264/464 din 14 martie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, publicat în Monitorul Oficial nr. 266/14.04.2017

Având în vedere că începând cu data de 1 ianuarie 2017 a intrat în vigoare impozitul specific unor activități, mai precis pentru activitățile de alimentație (restaurante, catering, terase, baruri) și de cazare (hoteluri, pensiuni), prezentul ordin aprobă normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016, ce prevăd modul în care se aplică acest impozit și clarifică anumite aspecte.

Impozitul specific este datorat de persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit în 2016 care au înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitățile menționate mai sus și care, conform acestui ordin, desfășoară efectiv activitate în domeniile vizate. Persoanele juridice care conform Codului fiscal sunt plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu data de 1 ianuarie 2017 nu aplică acest impozit.

Actul normativ prezintă exemple concrete de calcul al impozitului specific pentru mai multe situații și activități. Totodată, se aduc precizări cu privire la calculul impozitului specific în cazul complexelor hoteliere, atunci când numărul de locuri destinate activității de alimentație îl depășește pe cel pentru activitatea de cazare. În aceste condiții, contribuabilii vor datora impozit specific atât pe unitatea de cazare, cât și pe activitățile de alimentație pentru locurile aferente restaurantelor, teraselor etc. din cadrul complexului hotelier ce depășesc numărul locurilor de cazare.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.023 din 28 martie 2017 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial nr. 277/20.04.2017

Organul fiscal competent în administrarea marilor contribuabili este Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Prin ordin se stabilesc prevederi specifice în ceea ce privește administrarea și monitorizarea fiscală a contribuabililor mari, cum ar fi:
 • înregistrarea fiscală;
 • administrarea grupului fiscal unic;
 • obligațiile declarative;
 • soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare;
 • solicitarea documentelor și comunicarea acestora;
 • procedura de plată a obligațiilor fiscale;
 • controlul fiscal;
 • activitatea de supraveghere fiscală;
 • procedura de îndrumare și asistență;
 • procedura de executare silită.

Sursa: Ordinul ministrului mediului nr. 591 din 7 aprilie 2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 288/24.04.2017

Administrația Fondului pentru Mediu gestionează activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea, soluționarea contestațiilor și executarea silită a contribuțiilor datorate de agenții economici la Fondul pentru mediu. Termenele de declarare a obligațiilor la acest fond, în funcție de natura obligației, pot fi lunare, trimestriale, semestriale sau anuale.

Agenții economici care au obligații către Fondul pentru mediu (reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare) le declară direct la Administrația Fondului pentru Mediu, prin depunerea unui formular, reglementat de ordinul în discuție. Se impune depunerea acestui formular și pentru perioada în care nu se datorează nicio obligație, în acest caz declarându-se suma zero.

Sursa: Legea nr. 82 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 313/02.05.2017

Art. 229 – „Precizarea naturii debitului” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, modificat de OUG nr. 84/2016, a fost completat cu un nou alineat, alin. (2), astfel:

„(1) În toate actele de executare silită trebuie să se indice titlul executoriu și să se arate natura și cuantumul debitului ce face obiectul executării.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în toate actele de executare silită care privesc poprirea bancară, cu excepția înștiințării debitorului privind înființarea popririi, trebuie să se indice doar cuantumul total al obligațiilor fiscale ce fac obiectul popririi.

Totodată, a fost modificat și art. 236 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, introducându-se următoarea mențiune (textul subliniat):

„(4) Sumele ce reprezintă venituri bănești ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum și ajutoarele sau indemnizațiile cu destinație specială sunt supuse urmăririi la plătitorul venitului numai în condițiile Codului de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare.”

Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 284 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 319/04.05.2017

Prin acest act normativ se aduc o serie de modificări și completări la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, ca urmare a modificărilor și completărilor suferite de acesta la începutul anului 2017, introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2017.

În continuare le vom prezenta succint pe cele mai importante dintre acestea.

Titlul I – Dispoziții generale

La art. 11 din Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 84/2016, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2017, s-au introdus prevederi ce le dau posibilitatea persoanelor impozabile care se reînregistrează în scopuri de TVA după ce au avut codul de taxă anulat în baza prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) și h) din Codul fiscal să deducă TVA aferentă achizițiilor făcute în perioada în care au avut codul anulat, precum și să emită facturi pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în perioada respectivă, astfel încât beneficiarii să își poată exercita la rândul lor dreptul de deducere a TVA pentru achizițiile făcute de la aceste persoane în perioada în care nu au avut cod de taxă. Astfel, în Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se introduc dispoziții procedurale legate de modul în care au acționat în perioada respectivă persoanele impozabile care au avut codul de TVA anulat, precum și exemple pentru o aplicare unitară a noilor prevederi.

Titlul II – Impozitul pe profit

S-a soluționat modul de aplicare a impozitului specific unor activități, reglementat de Legea nr. 170/2016. Astfel, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit la data de 31 decembrie 2016 și care desfășoară ca activitate principală sau secundară activități specifice (hoteluri, restaurante, terase, baruri), altele decât cele care la data de 1 ianuarie 2017 îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 din Codul fiscal, vor aplica această lege.

Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

S-a stabilit neaplicarea prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități de către societățile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului 2016, precum și de către persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 1 ianuarie 2017 îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 din Codul fiscal și care desfășoară ca activitate principală sau secundară activități specifice (hoteluri, restaurante, terase, baruri). Aceste persoane juridice aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017 prevederile titlului III din Codul fiscal.

Totodată, ca urmare a modificării uneia dintre condițiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor, respectiv cea referitoare la limita veniturilor realizate în anul precedent, prin creșterea de la 100.000 euro la 500.000 euro, echivalentul în lei, sunt introduse precizări cu privire la aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor în cazul persoanelor juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 și 500.000 euro.

De asemenea, sunt introduse clarificări legate de menținerea, după data de 1 februarie 2017, a statutului de plătitor de impozit pe profit pentru microîntreprinderile care, potrivit art. 48 alin. (5) sau (52) din Codul fiscal, au optat să aplice prevederile titlului II din acest act normativ, până la data de 31 ianuarie 2017 inclusiv, în condițiile în care, conform acestor prevederi legale, opțiunea exprimată este definitivă, atâta timp cât pentru anul 2017 se menține valoarea impusă de lege pentru capitalul social.

Ca urmare a modificării prevederilor referitoare la limita veniturilor realizate în anul precedent, respectiv prin creșterea de la 100.000 euro la 500.000 euro, sunt introduse precizări legate de verificarea condiției de încadrare a veniturilor în acest plafon, în cursul anului, de către persoanele juridice române care aplică sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor începând cu data de 1 februarie 2017.

Titlul IV – Impozitul pe venit

S-a clarificat modalitatea de aplicare a scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor a persoanelor fizice care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, inclusiv cu timp parțial de lucru, cu un angajator persoană juridică română ce desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016, respectiv activități de alimentație și de cazare, în cursul unui an. Astfel, se reglementează necesitatea identificării codurilor CAEN corespunzătoare activităților cu caracter sezonier desfășurate de angajator, precum și definirea caracterului sezonier al unei activități.

Titlul V – Contribuții sociale obligatorii

S-au corelat prevederile referitoare la bazele lunare de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale și al contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, raportat la eliminarea dispozițiilor privind plafonul maxim reprezentând valoarea a de cinci ori câștigul salarial mediu brut. Totodată, s-a soluționat modul de încadrare a bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în plafonul minim stabilit la valoarea a 12 salarii minime brute pe țară, în sensul în care se au în vedere veniturile din salarii sau asimilate salariilor, veniturile din investiții și/sau din alte surse. În același timp, s-au introdus prevederi prin care se clarifică determinarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din dividende, aceasta fiind formată din valoarea lor totală.

Titlul VI – Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

Se abrogă normele metodologice care conțin prevederi referitoare la declarația informativă privind impozitul reținut pentru veniturile cu regim de reținere la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit, depusă de plătitorii de venituri, întrucât acest formular a fost aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice.

Titlul VII – TVA

Prin modificarea pct. 4 alin. (7) din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se propune ca numai în cazul bunurilor imobile deținute în devălmășie de o familie eventualele obligații privind TVA pentru vânzarea acestor bunuri să îi revină unuia dintre soți. Această modificare este necesară pentru că doar în situația în care nu se poate stabili cota-parte ce îi revine fiecăruia dintre soți unul dintre aceștia va îndeplini eventualele obligații privind TVA în cazul vânzării. Atunci când soții dețin cote-părți din bunul imobil, fiecare dintre ei se consideră că efectuează o livrare și aplică regimul TVA corespunzător.

Totodată, se introduc dispoziții procedurale cu privire la aplicarea noului regim special forfetar pentru agricultori, introdus prin OUG nr. 84/2016 începând cu data de 1 ianuarie 2017. Normele delimitează sfera de aplicare a regimului special, transpunând prevederile anexelor VII și VIII din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. De asemenea, sunt prevăzute condițiile în care beneficiarii vor putea deduce cota forfetară facturată de agricultorii care aplică regimul forfetar.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.024 din 28 martie 2017 privind modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial nr. 321/04.05.2017

Prin acest ordin se stabilesc prevederi specifice în ceea ce privește administrarea și monitorizarea fiscală a contribuabililor mijlocii, cum ar fi:
 • înregistrarea fiscală;
 • administrarea grupului fiscal unic;
 • obligațiile declarative;
 • soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare;
 • solicitarea documentelor și comunicarea acestora;
 • procedura de plată a obligațiilor fiscale;
 • controlul fiscal;
 • procedura de îndrumare și asistență;
 • procedura de executare silită.

(Copyright foto: pressmaster / 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.