Legislație comentată

Legislație comentată

Numărul 36, 24-30 sept. 2019  »  Curier legislativ

CECCAR

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.137 din 2 august 2019 privind procedura de aplicare a prevederilor legate de trasabilitatea produselor din tutun, publicat în Monitorul Oficial nr. 683/19.08.2019

Conform ordinului, se are în vedere transpunerea în legislația națională a unor modificări ale Directivei 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește producerea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE. Modificările vizează, ca de obicei, armonizarea actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe cu scopul de a combate comerțul ilicit cu astfel de produse prin introducerea unor sisteme de trasabilitate și a unor elemente de securitate pentru acestea.

În cadrul sistemului de trasabilitate:

 • Toate pachetele unitare de produse din tutun fabricate în Uniunea Europeană, destinate pieței UE sau introduse pe piața UE trebuie să fie marcate cu un identificator unic (cu informații predefinite privind locul și data fabricației, destinația etc.).
 • Circulația lor trebuie să fie înregistrată pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, de la producător până la ultimul nivel înainte de primul punct de vânzare cu amănuntul.
 • Informațiile privind circulația înregistrată vor fi stocate de furnizori independenți de servicii de stocare a datelor, cu care producătorii și importatorii de produse din tutun trebuie să semneze contracte, iar datele vor fi puse la dispoziția ANAF în scopul aplicării legii.

Astfel, sistemul de trasabilitate va permite monitorizarea circulației produselor din tutun legale și va da posibilitatea autorităților publice să determine momentul în care un produs a fost deturnat pe piața ilicită sau viceversa (trasabilitatea).

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.138 din 2 august 2019 privind contractele de stocare de date încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun, publicat în Monitorul Oficial nr. 683/19.08.2019

Potrivit dispozițiilor prezentului ordin, tot în ceea ce privește produsele din tutun, producătorii și im-portatorii au obligația de a transmite o informare la Agenția Națională de Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la semnarea contractelor cu furnizorii de sisteme de stocare de date care asigură depozitul primar de date.

Furnizorii de servicii de stocare de date acordă acces fizic și virtual, la nivel de server și de bază de date, ANAF, în calitate de Administrator național. Totodată, în măsura în care este necesar pentru a asigura organizarea eficace a bunei funcționări a sistemului de depozite, aceștia cooperează și cu ANAF, în calitate de autoritate competentă.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.227 din 12 august 2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial nr. 687/20.08.2019

Prin acest act normativ se aprobă modelul și conținutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. Conform modificării, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în perioada de raportare numai operațiuni în interiorul țării pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuței corespunzătoare din programul de asistență pus la dispoziție pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Decontul de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iulie 2019.

Amintim că toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA sunt obligate să depună acest formular.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.010 din 17 iulie 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, cod ANAF 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 688/20.08.2019

Prin prezentul ordin se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.643 din 31 iulie 2019 pentru aprobarea procedurilor de anulare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 691/21.08.2019

Ordinul are în vedere, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019, identificarea contribuabililor pentru care în anii fiscali 2016 și 2017 baza de calcul al CASS a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară sau, după caz, la valoarea a 12 salarii de bază minime brute pe țară, potrivit Codului fiscal. Totodată, sunt identificați contribuabilii pentru care pe perioada 1 iulie – 31 decembrie 2015 baza de calcul al CASS a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară. De asemenea, actul normativ vizează identificarea persoanelor care nu au realizat venituri în perioada fiscală cuprinsă între 1 iulie 2015 și 31 decembrie 2017, pentru care baza de calcul al CASS a fost stabilită potrivit Codului fiscal la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, cu excepția celor care au optat pentru plata contribuției.

Toate aceste obligații privind contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acesteia se anulează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Sursa: Ordonanța Guvernului nr. 19 din 21 august 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 694/22.08.2019 

Ordonanța are în vedere modificarea denumirii titlului IX din Codul de procedură fiscală în „Soluționarea litigiilor fiscale generate de interpretarea și aplicarea acordurilor și convențiilor care prevăd evitarea/eliminarea dublei impuneri”. Totodată se introduce un nou capitol, „Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri în baza Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană”, care stabilește norme privind mecanismul de soluționare a litigiilor între statele membre atunci când acestea apar în urma interpretării și aplicării acordurilor și convențiilor care prevăd eliminarea dublei impuneri asupra veniturilor și, după caz, a capitalurilor, la care România este parte, precum și drepturile și obligațiile persoanelor afectate de aceste litigii.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.254 din 14 august 2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.460/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii și a Instrucțiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 și 54 ale declarației vamale în situații particulare ce decurg din tipul reprezentării, publicat în Monitorul Oficial nr. 694/22.08.2019 

Conform ordinului, persoanele stabilite într-un stat terț Uniunii Europene pot întocmi declarații vamale în nume propriu, prin reprezentare directă sau indirectă pentru:

 • regimurile vamale de tranzit, admitere temporară și reexport care descarcă regimul de admitere temporară;
 • regimurile vamale de punere în liberă circulație, destinație finală, perfecționare activă, numai cu titlu ocazional și cu condiția ca autoritatea vamală să considere acest lucru justificat.

Totuși, dacă operațiunile vamale de punere în liberă circulație nu au caracter ocazional, persoanele stabilite într-un stat terț Uniunii Europene pot întocmi declarații vamale numai prin reprezentare indirectă. Se consideră că un operator economic depune declarații vamale cu titlu ocazional atunci când numărul acestora nu este mai mare de trei într-un an calendaristic. 

Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 572 din 8 august 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive și accesoriile care însoțesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condițiile de acordare și personalul vamal care beneficiază de uniformă, publicată în Monitorul Oficial nr. 696/23.08.2019 

Chiar dacă această hotărâre nu are legătură directă cu domeniul fiscal-contabil, am considerat că poate face obiectul legislației comentate.

Potrivit hotărârii, personalul vamal are îndatorirea de a purta uniforma de serviciu, cu însemnele și accesoriile specifice, numai în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Este interzis portul uniformei, cu însemnele și accesoriile specifice, în locuri și în condiții care ar putea afecta prestigiul funcției și interesele autorității vamale. Personalul vamal care desfășoară activități de control poartă în mod obligatoriu în timpul programului de lucru uniforma de reprezentare, de control sau echipamentul specific, conform misiunilor și activităților desfășurate la birou sau în teren. 

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.273 din 19 august 2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.049/2017 privind aprobarea modelului și conținutului formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte”, publicat în Monitorul Oficial nr. 700/26.08.2019 

Ordinul stipulează că raportul pentru fiecare țară în parte se transmite organului fiscal competent din România, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță (depunere online), în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaționale.

Fiecare entitate constitutivă a unui grup de întreprinderi multinaționale care își are rezidența fiscală în România are obligația de a notifica organul fiscal competent, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță, în format electronic, până cel târziu în ultima zi a anului fiscal de raportare al respectivului grup de întreprinderi multinaționale, dar nu mai târziu de termenul-limită de depunere a declarației fiscale anuale privind impozitul pe profit (formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”), prevăzut de actele normative în vigoare, a acelei entități constitutive pentru anul precedent, cu privire la calitatea acesteia în cadrul grupului de întreprinderi multinaționale, respectiv identitatea și rezidența fiscală a entității raportoare. 

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.806 din 26 august 2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată reprezentând contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 708/28.08.2019 

Această procedură vizează dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019 și se referă la persoanele fizice pentru care organele fiscale competente au emis și au comunicat decizii de impunere anuală aferente perioadei 2014-2017, astfel:

 • în perioada cuprinsă între data de 15 martie 2019 inclusiv și data intrării în vigoare a ordonanței;
 • după intrarea în vigoare a ordonanței.

Deciziile de impunere anuală se pot emite fie în baza declarațiilor inițiale sau rectificative depuse de persoanele fizice, fie din oficiu sau ca urmare a unei acțiuni de inspecție fiscală. Sumele de plată stabilite prin aceste decizii pentru care se acordă bonificație sunt contribuțiile individuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru perioada 2014-2017.

Valoarea bonificației reprezintă suma rezultată din aplicarea unui procent de 10% asupra sumelor de plată. Cu această valoare se diminuează suma de plată a obligațiilor fiscale stabilite prin deciziile de impunere anuală comunicate persoanelor fizice.

Bonificația se acordă cu condiția ca diferența dintre sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală și valoarea bonificației să fie achitată integral, astfel:

 • în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, pentru deciziile de impunere anuală emise și comunicate în perioada 15 martie 2019 inclusiv și data intrării în vigoare a ordonanței;
 • în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală, pentru cele emise și comunicate după intrarea în vigoare a ordonanței.

Bonificațiile se acordă și pentru deciziile de impunere anuală emise ca urmare a declarațiilor rectificative depuse până la împlinirea termenelor de plată prevăzute de OUG nr. 31/2019. 

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810 din 26 august 2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, publicat în Monitorul Oficial nr. 711/29.08.2019 

După cum se cunoaște, Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale stabilește o serie de facilități fiscale și are în vedere două categorii de contribuabili:

 1. debitorii, persoane juridice (cu excepția instituțiilor publice și a unităților administrativ-teritoriale), cu obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 mai mari sau egale cu un milion lei;
 2. debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, cu obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 mai mici de un milion lei.

Prezenta procedură vizează debitorii persoane juridice de la litera a) de mai sus care se află în stare de dificultate financiară și înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 mai mari sau egale cu un milion lei, nestinse până la data emiterii certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal central, precum și obligații bugetare accesorii, indiferent de cuantumul acestora.

Conform procedurii, debitorii se află în dificultate financiară în cazul în care:

 • nu au posibilitatea să achite obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 mai mari sau egale cu suma de un milion lei, precum și obligațiile bugetare accesorii;
 • nu se încadrează în condițiile de a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală.

Nu fac obiectul restructurării următoarele:

 • obligațiile bugetare care la data eliberării certificatului de atestare fiscală urmează să fie compensate potrivit art. 167 din Codul de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
 • obligațiile bugetare stabilite prin acte administrative care la data eliberării certificatului de atestare fiscală sunt suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ încetează după data aprobării planului de restructurare și comunicarea deciziei de înlesnire la plată, debitorul poate solicita includerea în înlesnirea la plată a obligațiilor bugetare ce au făcut obiectul suspendării sau luarea altor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare. În acest scop, organul fiscal competent comunică debitorului o înștiințare de plată privind obligațiile bugetare individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum și deciziile referitoare la obligațiile accesorii aferente;
 • obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat.

Pentru a beneficia de facilitățile fiscale, debitorul trebuie:

 • să nu îndeplinească condițiile pentru eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
 • să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
 • să nu se afle în procedura insolvenței;
 • să nu fi fost dizolvat, conform prevederilor legale în vigoare;
 • să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
 • să îndeplinească testul creditorului privat prudent. Acest test reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent și diligent, care ar obține un grad mai mare de recuperare a creanțelor în varianta restructurării comparată atât cu varianta executării silite, cât și cu cea a deschiderii procedurii falimentului.

În vederea accesării măsurilor de restructurare, debitorul depune la organul fiscal competent o notificare privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 30 septembrie 2019, sub sancțiunea decăderii. Aceasta poate fi depusă la registratura organului fiscal central competent sau prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Contribuabilul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare trebuie să notifice organul fiscal cu privire la intenția sa până la data de 30 septembrie 2019 și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.

Amintim că măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:

 • înlesniri la plata obligațiilor bugetare, înțelegându-se plata eșalonată a obligațiilor bugetare principale și amânarea la plată a accesoriilor și/sau a unei cote din obligațiile principale;
 • conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale;
 • stingerea obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului;
 • anularea unor obligații bugetare principale, care poate avea loc pentru maximum 50% din totalul acestora.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.288 din 21 august 2019 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 741/11.09.2019 

Prin prezentul ordin se aprobă procedura de transfer al sumelor recuperate în România reprezentând creanțe stabilite în alte state și procedura de transfer al sumelor recuperate de autoritățile competente din alte state, reprezentând creanțe stabilite în România. Aceste informații pot fi consultate pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.