Mecanismul de gestionare financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Mecanismul de gestionare financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Numărul 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017  »  Expertiza și auditul afacerilor

Claudia Florea, expert contabil
Cornelia Mariana Oprea, expert contabil
București

REZUMAT
Pentru perioada de programare 2014-2020, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor și al capacității de absorbție, s-a adoptat cadrul legislativ național ce reglementează gestionarea financiară a proiectelor finanțate din fonduri europene, care face obiectul acestui articol. Vom prezenta modul în care este asigurat fluxul fondurilor europene, modalitățile de prefinanțare, mecanismul decontării fondurilor nerambursabile, contabilitatea proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și neregulile care pot duce la rezilierea contractelor de finanțare. 

Termeni-cheie: fonduri europene, perioada de programare 2014-2020, prefinanțare, cerere de plată, cerere de rambursare

Clasificare JEL: H20

➥ Fluxul fondurilor europene

În România, fluxul fondurilor europene este asigurat de:

 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), înființat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și prin preluarea activității, atribuțiilor și personalului de la Ministerul Fondurilor Europene. MDRAPFE asigură coordonarea implementării și gestionării acestora în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, cooperează cu toate instituțiile/structurile cu atribuții în domeniul fondurilor europene structurale și de investiții, precum și cu beneficiarii în vederea asigurării unui management eficient al acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare, putând propune în acest sens, prin hotărâri ale Guvernului, măsuri pentru accelerarea absorbției fondurilor europene.

MDRAPFE exercită funcțiile autorității de management și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia pentru:
 • Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020;
 • Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice;
 • Programul Operațional Competitivitate 2014-2020;
 • Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
 • Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
 • Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020;
 • Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;
 • Programul Operațional Sectorial Transport;
 • Programul Operațional Sectorial Mediu;
 • Programul Operațional Asistență Tehnică, pentru Programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Preaderare).

MDRAPFE exercită funcțiile de autoritate de management/autoritate comună de management, autoritate națională, secretariat tehnic comun, punct de contact/punct național de contact/persoană națională de contact pentru programele finanțate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC și din fonduri naționale, precum și funcțiile de punct de contact în materie de control pentru Programul ENI-CBC. Pentru programele amintite, MDRAPFE deține și calitatea de unitate de certificare și plată în această perioadă de programare.

 Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de autoritate de certificare și plată. Acesta asigură gestionarea fondurilor europene prin conturi deschise la Banca Națională a României și/sau Trezoreria Statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, putând emite în acest sens instrucțiuni cu caracter obligatoriu pentru autoritățile de management, organismele intermediare, beneficiari, lideri de parteneriat și/sau parteneri, în domeniul financiar-contabil.

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Acesta asigură gestionarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și Guvernul României pentru dezvoltarea economico-socială a spațiului rural din țara noastră.

Sumele aferente derulării proiectelor finanțate din fonduri europene, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, cu excepția situației în care executarea silită privește creanțe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

➥ Prefinanțarea

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru cheltuielile salariale, cele aferente subvențiilor, burselor, premiilor, onorariilor privind activitățile independente desfășurate în conformitate cu legislația în vigoare și cheltuielile cu deplasările, beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor li se acordă, în tranșe, o prefinanțare care reprezintă contravaloarea acestor cheltuieli calculată pentru o perioadă de maximum trei luni, la solicitarea lor.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare, iar autoritatea de management virează valoarea cheltuielilor solicitate în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care urmează să le utilizeze, conform contractului/ordinului/deciziei de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia.

Cu excepția primei tranșe de prefinanțare, următoarele tranșe se acordă cu deducerea sumelor necheltuite din tranșa anterioară. În situația în care autoritatea de management constată erori în raportul de justificare a prefinanțării aferent tranșei/tranșelor anterioare, aceasta poate sista acordarea următoarelor tranșe de prefinanțare.

Sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare, beneficiarul/liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanțare are obligația depunerii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată tranșa de prefinanțare, fără a depăși durata contractului de finanțare, a unei cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuielile efectuate, pentru care s-a acordat prefinanțarea.

În cazul în care beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a prefinanțării, ei au obligația restituirii integrale sau parțiale a acesteia. Sumele recuperate din prefinanțarea acordată din fonduri europene se folosesc pentru continuarea finanțării programului operațional.

Prefinanțarea acordată beneficiarilor rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local/al instituției publice locale, după caz, și va fi folosită în anul următor cu aceeași destinație.

Autoritățile de management notifică beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la obligația restituirii prefinanțării. Dacă aceștia nu se conformează, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, autoritățile de management emit decizii de recuperare a prefinanțării, prin care se individualizează sumele de restituit, exprimate în moneda națională. Decizia constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

➥ Mecanismul decontării cererilor de plată

Pasul 1. Beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată însoțită de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plată însoțită de facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, facturi de avans potrivit clauzelor prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, atât în nume propriu, cât și în numele partenerilor.

Pasul 2. După efectuarea verificărilor, autoritatea de management îi virează beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de trei zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Pasul 3. În ziua următoare virării, organismul intermediar/autoritatea de management le transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pe numele fiecăruia dintre aceștia, care trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:
 • numărul și data facturilor și ale facturilor de avans;
 • codul de identificare fiscală și denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanților de lucrări;
 • suma cheltuielilor eligibile aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans, care trebuie să se plătească de către beneficiar/lider de parteneriat din suma primită, detaliată pe cheltuiala eligibilă și contravaloarea TVA aferente întregii cheltuieli eligibile;
 • suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans, care trebuie să se plătească de către beneficiar/lider de parteneriat din contribuția acestuia, detaliată pe contribuția proprie eligibilă și alte cheltuieli decât cele eligibile, contravaloarea TVA aferente cheltuielilor, altele decât cele eligibile, și a TVA aferente cheltuielilor eligibile;
 • numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN și codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management în care unitățile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, în situația în care nu au fost respectate prevederile legale.

Din valoarea cererii de rambursare depuse se deduc sumele virate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor pe baza cererii de plată, care nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate. Ei sunt responsabili de folosirea banilor potrivit destinațiilor, precum și de restituirea fondurilor virate în cazul în care nu respectă prevederile legale.

Aceștia au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care nu pot justifica prin cereri de rambursare utilizarea lor. Autoritatea de management notifică beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii în termen de cinci zile lucrătoare cu privire la obligația restituirii acestor sume. În cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare, autoritatea de management constată că valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât cea a cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, aceasta le transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare privind cheltuielile neeligibile care trebuie restituite. Termenul de restituire a sumelor nu poate depăși cinci zile de la data primirii notificării, iar recuperarea lor se face potrivit prevederilor OUG nr. 66/2011.

Dobânda aferentă fondurilor europene se utilizează pentru continuarea finanțării programului operațional, iar cea aferentă cofinanțării publice de la bugetul de stat reprezintă venit la buget și se virează în contul „Alte venituri din dobânzi”.

➥ Contabilitatea proiectelor finanțate din fonduri europene

Beneficiarii de proiecte finanțate din fonduri europene au obligația să țină o evidență contabilă distinctă pentru fiecare proiect, folosind conturi analitice distincte.

Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat care implementează proiecte potrivit normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 40/2015, precum și ordonatorii principali de credite prevăzuți la art. 6 alin. (2)-(4) din ordonanță înregistrează în conturi în afara bilanțului rambursările de cheltuieli aferente fondurilor europene, pe baza notificărilor primite de la autoritățile de management. Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat raportează trimestrial Ministerului Finanțelor Publice înregistrările făcute.

Instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local care implementează proiecte potrivit normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 40/2015 înregistrează în conturi în afara bilanțului rambursările de cheltuieli aferente fondurilor europene efectuate de autoritățile de management.

➥ Rezilierea contractelor de finanțare

Conform Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, prin neregulă se înțelege orice încălcare a dreptului Uniunii sau a dreptului național în legătură cu aplicarea sa care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic implicat în implementarea fondurilor structurale și de investiții europene, care are sau ar putea avea ca efect un prejudiciu la adresa bugetului Uniunii prin imputarea unei cheltuieli necorespunzătoare bugetului acesteia.

Pe parcursul implementării unui contract de finanțare, în cazul sesizării unei suspiciuni de neregulă sau de fraudă, autoritatea de management ori organismul intermediar cu atribuții în gestionarea fondurilor europene va emite un formular de alertă de nereguli sau de fraudă, în urma căreia se va investiga obiectul sesizării. O sesizare se poate finaliza cu:
 • închiderea cazului, în situația în care investigația nu confirmă suspiciunea, beneficiarul trebuind să fie informat în scris cu privire la rezultat;
 • notificarea beneficiarului în legătură cu necesitatea restituirii sumei datorate, conform legislației, dacă în urma investigației se descoperă nereguli. În cazul în care beneficiarul nu restituie sumele imputate în termenul legal, recuperarea acestora se va face potrivit prevederilor OUG nr. 66/2011. În funcție de tipul de neregulă stabilit, sunt sesizate și alte instituții, de exemplu Departamentul pentru lupta antifraudă, Agenția Națională de Integritate etc.
Printre tipurile de nereguli care pot conduce la rezilierea contractelor de finanțare se numără:
 • nerespectarea de către beneficiar a prevederilor contractului de finanțare;
 • neimplementarea contractului în perioada stabilită sau implementarea defectuoasă, fără a se atinge indicatorii din cererea de finanțare;
 • nedepunerea niciunei cereri de plată sau de rambursare într-un termen de un an de la semnarea contractului de finanțare;
 • primirea de către beneficiar a unei alte finanțări nerambursabile pentru același obiect de investiție, constatată în urma controalelor;
 • modificarea condițiilor în care beneficiarul a depus cererea de finanțare, altfel spus, schimbarea destinației fondurilor fără acordul finanțatorului.

Contractul de finanțare poate fi reziliat unilateral de finanțator atât în perioada de implementare, cât și după realizarea investiției, atunci când proiectul se află în etapa de monitorizare. Există și situații în care contractul de finanțare poate fi reziliat chiar după ce proiectul a fost finalizat, după încheierea perioadei de implementare, dacă se constată că obiectivele acestuia nu au fost realizate, că investiția nu există ori nu corespunde cu prevederile proiectului sau că beneficiarul nu respectă propunerile din cererea de finanțare (în urma cărora s-au făcut evaluarea și selecția proiectului respectiv).

Cazurile de reziliere a contractului de finanțare în etapa de monitorizare includ următoarele:
 • constituirea de către beneficiar a ipotecii asupra bunurilor achiziționate prin proiect, fără acordul prealabil al finanțatorului;
 • modificarea formei juridice a beneficiarului;
 • schimbarea obiectului de activitate (codul CAEN), beneficiarul necontinuându-și activitatea pentru care a primit finanțare;
 • înstrăinarea/deteriorarea bunurilor obținute ca urmare a implementării proiectului pentru care beneficiarul a primit finanțare din fonduri europene;
 • schimbarea locului de implementare a proiectului, acest lucru afectând indicatorii stabiliți prin cererea de finanțare;
 • descoperirea că beneficiarul nu era îndreptățit să primească ajutorul financiar nerambursabil în cuantumul plătit.
BIBLIOGRAFIE
 1. Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 488/03.07.2015, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 413/11.06.2015.
 3. Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 133/19.02.2016.
 4. Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial nr. 43/16.01.2017.
 5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial nr. 413/17.06.2009, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 461/30.06.2011, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 746/06.10.2015, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial L 298/26.10.2012.
 9. Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial L 347/20.12.2013.
 10. Regulamentul (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, publicat în Jurnalul Oficial L 348/20.12.2013.
 11. Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat în Jurnalul Oficial L 72/12.03.2014.
 12. www.mdrap.ro/ministerul/prezentare

(Copyright foto: viperagp / 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.