Ministerul Finanțelor propune modificarea unor reglementări în domeniul fiscal și prorogarea unor termene

Ministerul Finanțelor propune modificarea unor reglementări în domeniul fiscal și prorogarea unor termene

Numărul 11, 24-30 mar. 2021  »  Direct de la sursă

Ministerul Finanțelor (MF) a lansat în consultare un proiect de OUG  privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal și prorogarea unor termene. Potrivit Notei de fundamentare, prin acest proiect, inițiatorii au în vedere, în esență, următoarele:

A. Reglementări în domeniul fiscal

1. Impozitul pe venit

Se propune clarificarea modului de distribuire a cheltuielii cu achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate de asocierile fără personalitate juridică, respectiv deducerea costului de achiziție a aparatelor de marcat electronice fiscale să se efectueze de către fiecare asociat din impozitul anual, proporțional cu cota de participare în asociere.

2. Taxa pe valoarea adăugată

2.1. Pentru corelarea prevederilor legale în ceea ce privește regimul fiscal din perspectiva TVA aferent transferului gratuit al alimentelor destinate consumului uman, se impune modificarea Codului fiscal, prin eliminarea referirii la bunurile de natură alimentară din cadrul prevederilor art. 286 alin. (1) litera c) din Codul fiscal care reglementează baza de impozitare a TVA.

2.2. Având în vedere că aplicarea taxării inverse de către persoanele impozabile care comercializează aur de investiții este reglementată la art. 331 din Codul fiscal, la care se face deja referire în cadrul tezei a doua a art. 297 alin. (3) din Codul fiscal, pentru corelarea corespunzătoare a prevederilor legale se impune o corecție tehnică la art. 297 alin. (3) din Codul fiscal, prin eliminarea din teza a doua a referirii eronate la dispozițiile art. 313 alin. (10) din Codul fiscal, care reglementează obligativitatea ținerii evidențelor de către persoanele impozabile care comercializează aur de investiții.

2.3. Se propune introducerea unor excepții de la depunerea declarației recapitulative pentru operațiunile desfășurate între persoanele impozabile din România și persoanele impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, având în vedere că sistemul VIES nu mai oferă informații cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Excepțiile de la depunerea declarațiilor recapitulative nu vor viza operațiunile care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord.

2.4. Necesitatea unei intervenții legislative rapide asupra art. 303 din Codul fiscal prin care să se reintroducă prevederea referitoare la exceptarea de la includerea în decontul de taxă a sumelor reprezentând TVA de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală, potrivit Legii nr. 85/2014. 

B. Măsuri fiscale pentru contribuabilii care intră în sfera impozitului specific unor activități

În contextul menținerii restricțiilor privind desfășurarea activităților, pentru contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități se propune scutirea de impozit specific unor activități, pentru anul 2021, pentru încă o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 aprilie 2021.

C. Reglementări fiscale referitoare la educația timpurie

Se propune suspendarea aplicării dispozițiilor art. 25 alin. (4) lit. i1) - i2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, avându-se în vedere faptul că aceste dispoziții nu asigură reguli fiscale suficiente și neechivoce de aplicare a stimulentului fiscal reglementat pentru educația timpurie, care să conducă la stabilitate și eficiență legislativă, ceea ce impune astfel o revizuire a acestor reglementări.

Luând în considerare modul de calcul și declarare a impozitului pe profit datorat, respectiv trimestrial/anual, perioada suspendării începe cu data de 1 aprilie 2021 și se încheie la data de 31 decembrie 2021. Aceeași perioadă de suspendare se aplică și pentru contribuabilii cu an fiscal modificat.

Pe perioada suspendării, în cazul cheltuielilor pentru funcționarea creșelor/grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor se reglementează regimul fiscal aplicabil înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 239/2020 respectiv de cheltuieli sociale deductibile, la calculul rezultatului fiscal, în limita de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

Totodată, se propune suspendarea prevederilor art. 76 alin. (4) litera x) și art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Măsura se aplică începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2021.

Inițiatorii precizează că măsura este justificată, de asemenea, și de faptul că norma actuală are caracter discriminatoriu prin raportare la diferite categorii de angajați și, mai mult decât atât, contravine dispozițiilor legislației europene în materia taxei pe valoarea adăugată și a accizelor, aducându-se atingere și prevederilor imperative consacrate la nivel constituțional. 

D. Măsuri în domeniul procedurii fiscale

1. Restructurarea obligațiilor bugetare

Avându-se în vedere riscul apariției unor dezechilibre financiare la nivelul economiei naționale cu impact asupra contribuabililor, și condițiile în care criza COVID se acutizează având ca rezultat noi restricții inclusiv de natură economică, este necesară prorogarea dispozițiilor referitoare la termenele de depunere a notificărilor și a cererilor depuse de aceștia pentru a beneficia de măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare.

Ținând cont de faptul că termenul de notificare a organului fiscal privind intenția de restructurare se împlinește la 31 martie 2021, iar efectele economice ale declarării stării de urgență și ale stării de alertă este de așteptat să continue după încetarea acestora, iar situația economică a contribuabililor vizați va rămâne în continuare afectată, se propune modificarea art. 3 alin. (1) și art. 22 alin. (1) în scopul prelungirii termenelor de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare și implicit a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare.

Astfel, se propune prorogarea termenului pentru depunerea notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 30 septembrie 2021 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 31 ianuarie 2022.

În plus, se propune ca pentru debitorii care au notificat organul fiscal în perioada 2019-2021  și nu au depus cererea de restructurare, să se stabilească un termen rezonabil de îndeplinire a condițiilor și depunerea planului de restructurare. În caz contrar, urmează a începe executarea silită tocmai pentru îndeplinirea condițiilor și depunerea planului de restructurare. Dacă ulterior începerii executării silite debitorul depune solicitarea de restructurare, în această situație organul fiscal va dispune suspendarea măsurilor de executare silită până la soluționarea cererii, după caz. Luând în considerare numărul semnificativ al notificărilor raportat la numărul cererilor de restructurare, se justifică stabilirea acestui termen rezonabil de depunere a cererii astfel încât să se analizeze de către organul fiscal dacă planul de restructurare este viabil sau nu.

Similar, se impune același tratament și pentru cei care vor depune notificări după data intrării în vigoare a acestei OUG.

2. Rambursarea TVA

Se propune prorogarea termenului pentru care se aplică măsura privind solicitarea la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, până la data de 31 ianuarie 2022. Prorogarea acestui termen are ca scop sprijinirea, în continuare a mediului de afaceri și a contribuabililor persoane fizice, în  contextul actual sanitar și economic dificil.

3. Anularea unor obligații accesorii

Ținând cont de faptul că obligațiile accesorii îngreunează conformarea la plată a obligațiilor bugetare, în contextul actual al dificultăților financiare cu care se confrunta contribuabilii afectați direct sau indirect de criza COVID-19, și analizând impactul pe care l-a avut adoptarea facilităților fiscale, adoptate după data intrării în starea de urgență, inițiatorii consideră că se impune continuarea aplicării acestor masuri fiscale până la 31 ianuarie 2022.

4. Eșalonarea la plată, în formă simplificată, a obligațiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central

Având în vedere faptul că cererile pentru acordarea eșalonării la plată în formă simplificată au fost depuse într-un număr semnificativ atât până la sfârșitul anului trecut, cât și de la începutul acestui an, se constată că acest tip de facilitate fiscală a prezentat un interes crescut din partea contribuabililor, ceea ce conduce la necesitatea prorogării termenului de acordare a acestei facilități până la data de 30 septembrie 2021. 

E. Măsuri privind cazierul fiscal

Având în vedere faptul că, indiferent de situația pentru care un contribuabil a fost declarat inactiv, tratamentul fiscal aplicat de organele fiscale competente este același, respectiv declararea contribuabilului ca inactiv fiscal, cu toate efectele fiscale generate de această stare, se propune aplicarea unui tratament fiscal unitar și din perspectiva legislației privind cazierul fiscal, în sensul scoaterii informațiilor privind inactivitatea fiscală din evidența cazierului fiscal la data reactivării contribuabilului, indiferent de situația pentru care acesta a fost declarat inactiv fiscal.

De asemenea, se propune ca această reglementare să se aplice și situațiilor care privesc contribuabilii care la data intrării în vigoare a actului normativ sunt reactivați fiscal dar cărora nu le-au fost scoase informațiile privind inactivitatea fiscală din cazierul fiscal.  

Proiectul de OUG și Nota de fundamentare pot fi consultate pe site-ul MF, la secțiunea Transparență decizională.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.