Noi acte normative

Noi acte normative

Numărul 29, 18-24 octombrie 2016  »  Curier legislativ

Următoarele acte normative au fost publicate recent în Monitorul Oficial:

Hotărârea Guvernului nr. 727 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură (Monitorul Oficial nr. 797/10.10.2016)

Cele mai importante modificări aduse HG nr. 1.174/2014 prin actul normativ se referă la majorarea sumei alocate pentru plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în 2016, de la 338,819 milioane de lei la 647,248 milioane de lei, informează un comunicat emis de Executiv.

Majorarea se va face din suma alocată în acest sens Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la rectificarea bugetară, asigurându-se astfel resursele financiare necesare pentru plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrele II și III în 2016, având în vedere că din suma de 338,819 milioane de lei alocată inițial s-au utilizat până în prezent 314,446 milioane de lei, menționează sursa citată.

De asemenea, HG nr. 727/2016 clarifică aspecte legate de gestionarea sumelor, respectiv modalitatea de alimentare a conturilor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și virarea sumelor cuvenite către beneficiari.

Astfel, potrivit actului normativ, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură întocmește și transmite trimestrial la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația centralizatoare cu beneficiarii și sumele exprimate în lei, fără subdiviziuni, aferente cantităților de motorină determinate la plată.

După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, care alimentează conturile centrelor județene, respectiv al municipiului București cu sumele cuvenite.

Centrele județene, respectiv al municipiului București, ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură virează apoi sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislației în vigoare.

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 7 din 26 septembrie 2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României (Monitorul Oficial nr. 797/10.10.2016)

Regulamentul BNR stabilește:
 1. termenii specifici și procedurile privind derularea prin Banca Națională a României, în calitate de agent pe contul statului și de administrator de piață, a operațiunilor de piață cu titluri de stat emise pe piața internă de Ministerul Finanțelor Publice, în formă dematerializată, în monedă națională sau în valută, așa cum aceste operațiuni sunt prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. (i) și (ii) din Regulamentul-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin OMFP nr. 2.245/2016 (Regulamentul-cadru);
 2. condițiile specifice privind accesul pe piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și monitorizarea activității dealerilor primari;
 3. condiții specifice de funcționare a pieței primare a titlurilor de stat administrate de Banca Națională a României, precum și modalități și proceduri cu privire la organizarea și derularea activității pe această piață.

Regulamentul BNR nr. 7/2016 intră în vigoare la 1 ianuarie 2017, dată de la care se abrogă Regulamentul BNR nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, precum și Normele BNR nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului BNR nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția secțiunii a 2-a cap. II din actul normativ care intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial.

Ordinul ministrului justiției nr. 3.540/C din 29 septembrie 2016 pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011 (Monitorul Oficial nr. 801/11.10.2016)

Actul normativ prevede că onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condițiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite se reduc cu 50%.

Reamintim că Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici prevăd și alte reduceri, astfel:
 • pentru moștenitorii minori fără venituri proprii, pentru moștenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub venitul minim pe economie, precum și pentru moștenitorii din zonele declarate calamitate se pot acorda reduceri de până la 100% din onorariul datorat;
 • se poate reduce cu 15% onorariul pentru autentificarea actelor în care avocații sau consilierii juridici au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului, precum și la succesiuni, dacă aceștia au calitatea de moștenitori;
 • se pot reduce până la 70% onorariile pentru autentificarea actelor în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului magistrații, soții/soțiile acestora, precum și copiii lor minori;
 • se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare și a oricăror alte acte care se încheie în cadrul programului „Prima casă”, cu excepția celor prevăzute de lege.
 • se pot acorda reduceri de 90% la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului: Uniunea Națională a Notarilor Publici, camerele notarilor publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, notarii publici, soții/soțiile acestora, precum și copiii minori ai notarilor publici. Aceeași reducere de 90% se poate acorda și la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor și, implicit, obligația de plată a onorariului orice persoane juridice în care Uniunea Națională a Notarilor Publici și/sau camerele notarilor publici sunt acționare, asociate sau fondatoare, după caz.
Potrivit actului normativ citat, sunt scutite de plata onorariilor următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale și de protecție socială:
 1. declarații privind ajutorul de șomaj;
 2. declarații privind ajutorul social;
 3. declarații privind obținerea alocației de stat pentru copii;
 4. declarații privind acordarea burselor pentru elevi și studenți, pentru obținerea de rechizite școlare și pentru obținerea de locuri de cazare în cămine;
 5. declarații privind stabilirea sau valorificarea drepturilor foștilor deținuți politici, veteranilor de război și văduvelor acestora;
 6. declarații privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 7. declarații și procuri necesare în cadrul procedurii de obținere a despăgubirilor prevăzute de OUG nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2008, în vederea achiziționării de autoturisme;
 8. declarații de donare de organe, țesuturi și celule.

Hotărârea Guvernului nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (Monitorul Oficial nr. 803/12.10.2016)

Prin actul normativ se aprobă:
 • Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 • Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere al întreprinderii publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului.

Conform HG nr. 722/2016, Ministerul Finanțelor Publice, cu consultarea ministerelor care au calitatea de autorități publice tutelare, poate publica ghiduri în care să fie prezentate principiile și bunele practici în domeniul guvernanței corporative.

Consiliul de administrație sau de supraveghere realizează anual propria evaluare privind aplicarea principiilor și a recomandărilor cuprinse în aceste ghiduri, incluzând concluziile evaluării, conform principiului „aplică sau explică”.

Despre măsurile instituite prin Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016 am relatat în numerele anterioare ale revistei (aici).

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.902 din 10 octombrie 2016 pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor și stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente (Monitorul Oficial nr. 807/13.10.2016)

Prin OPANAF nr. 2.902/2016 se aprobă:
 • Procedura privind declararea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor și stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente;
 • modelul și conținutul formularului „Notificare”.

Potrivit referatului de aprobare ce a însoțit actul normativ în varianta de proiect, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală se impune adaptarea corespunzătoare a procedurilor de administrare a impozitului pe venit. În consecință, este necesară actualizarea procedurii privind declararea și stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere.

Procedura amintită a fost aprobată prin OPANAF nr. 2.333/2007 emis în vederea aplicării unitare de către organele fiscale a dispozițiilor legale privind veniturile obținute din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere și creșterii operativității procesului de administrare. Procedura se aplică de organele fiscale, în sistem automat, prin funcțiile aplicației informatice de administrare a impozitului pe venit.

Actualizarea procedurii privind declararea și stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere vizează:
 • temeiul de drept și unele referințe legislative;
 • termenul de depunere a declarației privind venitul estimat/norma de venit;
 • redefinirea organului fiscal competent;
 • formularul prin care contribuabilul este notificat cu privire la obligațiile declarative.

Conform procedurii actualizate prin OPANAF nr. 2.902/2016, persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere la sfârșitul unui an fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente. La stabilirea numărului de contracte se au în vedere contractele de închiriere/subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepția contractelor de arendare a bunurilor agricole.

Aceste persoane determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activități independente, și au următoarele obligații:
 • conducerea evidenței contabile, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă;
 • completarea Registrului de evidență fiscală;
 • completarea și depunerea formularului 220 „Declarație privind venitul estimat/norma de venit” până la data de 31 ianuarie a anului următor;
 • completarea și depunerea formularului 200 „Declarație privind veniturile realizate din România” până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

La data intrării în vigoare a ordinului se abrogă OPANAF nr. 2.333/2007.

Circulara Băncii Naționale a României nr. 19 din 7 octombrie 2016 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele bănești în valută (Monitorul Oficial nr. 807/13.10.2016)

Conform actului normativ, începând cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2016, rata rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele bănești în valută cu scadența mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare și mijloacele bănești cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate se stabilește la un nivel de 10%.

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 8 din 7 octombrie 2016 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii (Monitorul Oficial nr. 807/13.10.2016)

Modificările aduse Regulamentului BNR nr. 6/2002 prin actul normativ se referă la înlocuirea unor termeni, precum și la sancțiunile pentru nerespectarea dispozițiilor BNR de către instituțiile de credit în ceea ce privește rezervele minime obligatorii: neraportarea repetată sau raportarea eronată a bazei de calcul și a datelor necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere; modificarea unor operațiuni contabile și/sau a unor raportări statistice, în scopul vădit de a diminua nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii; situațiile în care o instituție de credit înregistrează deficit de rezerve.

Regulamentul BNR nr. 8/2016 intră în vigoare începând cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2016.

Legea nr. 172 din 7 octombrie 2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Monitorul Oficial nr. 808/13.10.2016)

Prin actul normativ se aduc unele clarificări art. 158 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, care prevede reducerea vârstelor standard de pensionare pentru persoanele care au desfășurat activități încadrate în grupele I și a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001.

Astfel, potrivit modificărilor introduse prin Legea nr. 172/2016, dovada vechimii în muncă în grupa I și/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă. În situația în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I și/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverințe eliberate de angajatori sau deținătorii legali de arhive.

Se specifică, de asemenea, că prin documente verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 (pe baza cărora sunt emise adeverințele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I și/sau a II-a de muncă) se înțelege: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităților/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele de plată din care să rezulte secția/atelierul/locul de muncă, precum și orice alte documente justificative.

În situația în care există suspiciuni cu privire la legalitatea încadrării activității în grupele I și/sau a II-a de muncă, angajatorii sau orice alți deținători legali de arhive sunt obligați să pună la dispoziția Casei Naționale de Pensii Publice și/sau a caselor teritoriale de pensii, după caz, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverințele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I și/sau a II-a de muncă, în vederea verificării respectării legislației în domeniu. În cazul în care, ca urmare a verificărilor, se constată încălcări ale legislației privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverințelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiții normale de muncă.

Legea nr. 172/2016 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Legea nr. 176 din 7 octombrie 2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (Monitorul Oficial nr. 808/13.10.2016)

Potrivit modificărilor aduse de Legea nr. 176/2016 Codului muncii, ziua de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române – este zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

Celelalte zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt, potrivit Codului muncii:
 • 1 și 2 ianuarie;
 • prima și a doua zi de Paști;
 • 1 mai;
 • prima și a doua zi de Rusalii;
 • Adormirea Maicii Domnului;
 • 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
 • 1 decembrie;
 • prima și a doua zi de Crăciun;
 • două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

Ordinul ministrului fondurilor europene privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start Up”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană” (Monitorul Oficial nr. 811/14.10.2016)

Prin actul normativ se aprobă schema de ajutor de minimis „Diaspora Start Up”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020). Schema de minimis se aplică întreprinderilor înființate ca urmare a sprijinului acordat pentru deschiderea unei afaceri prin proiectele finanțate în cadrul apelului privind obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.

Despre programul „Diaspora Start Up” am relatat în numărul curent al revistei. Mai multe informații referitoare la condițiile de depunere a proiectelor și persoanele eligibile sunt disponibile aici.

Legea nr. 170 din 7 octombrie 2016 privind impozitul specific unor activități (Monitorul Oficial nr. 812/14.10.2016)

Legea nr. 170/2016 reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN:
 • 5510 „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”;
 • 5520 „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”;
 • 5530 „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”;
 • 5590 „Alte servicii de cazare”;
 • 5610 „Restaurante”;
 • 5621 „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”;
 • 5629 „Alte servicii de alimentație n.c.a.”;
 • 5630 „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.
Actul normativ stipulează că sunt obligate la plata impozitului specific persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiții:
 1. aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitățile corespunzătoare codurilor CAEN enumerate mai sus;
 2. nu se află în lichidare, potrivit legii.

Potrivit Legii nr. 170/2016, contribuabilii care se înființează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înființați ca efect al unor operațiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, și care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute mai sus plătesc impozitul specific începând cu anul următor înființării. Persoanele juridice române nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute mai sus, cu excepțiile prevăzute de lege.

Conform noilor reglementări, contribuabilii care au mai multe unități determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unități, calculat conform formulei corespunzătoare codului CAEN. Contribuabilii care desfășoară mai multe activități cu codurile CAEN prevăzute de lege, cu excepția celor care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier, determină impozitul specific prin însumarea impozitului pentru fiecare activitate desfășurată.

În situația în care intervin modificări datorate începerii/încetării unei activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege sau intervine modificarea suprafețelor aferente desfășurării fiecărei activități, începând cu semestrul următor acestor modificări, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

În cazul în care se înființează o nouă unitate cu activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege, începând cu semestrul următor, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an.

Actul normativ mai conține prevederi referitoare la regulile pentru calculul impozitului specific anual, regulile pentru perioada de inactivitate, încetarea activității și alte situații și regulile privind declararea și plata impozitului specific (declararea și plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare; suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual).

De asemenea, sunt redate și regulile privind calculul, declararea și plata impozitului specific datorat pentru alte activități, termenele de declarare a mențiunilor, precum și prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende și registrul de evidență fiscală.

Legea nr. 170/2016 intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.