Noi acte normative

Noi acte normative

Numărul 16-17, 19 iulie - 1 august 2016  »  Curier legislativ

O

PUBLICITATE
ie de acte normative de interes au fost publicate recent în Monitorul Oficial:

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 905 din 16 iunie 2016 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză și/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă” (Monitorul Oficial nr. 460/21.06.2016)

Conform actului normativ, finanțatorii care solicită Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN (FNGCIMM) emiterea unei promisiuni de garantare în cadrul Programului „Prima casă” vor face dovada achitării unui comision unic de analiză de 0,15%/an din valoarea promisiunii de garantare.

Pentru semestrul II al anului 2016 se aprobă comisionul de gestiune a garanțiilor acordate de FNGCIMM, în numele și contul statului român, în cadrul Programului „Prima casă”, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul garanției statului.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850 din 17 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 471/24.06.2016)

Prin actul normativ se aprobă Procedura de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și modelul și conținutul următoarelor formulare:
– „Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat”;
– „Atestat pentru distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat”.

Birourile vamale de interior/frontieră, precum și Serviciul autorizări din cadrul Direcției Generale a Vămilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor actului normativ.

Operatorii economici care dețin atestate valabile, emise anterior OPANAF nr. 1.850/2016, au la dispoziție un termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare și documentele aferente, potrivit prevederilor legale. La expirarea termenului de mai sus, atestatele emise anterior își pierd valabilitatea.

La data intrării în vigoare a OPANAF nr. 1.850/2016 se abrogă OPANAF nr. 3.138/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun” și al formularului „Atestat pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor”, precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849 din 17 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 474/24.06.2016)

Potrivit actului normativ, se aprobă Procedura de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și modelul și conținutul următoarelor formulare:
– „Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem angro de produse energetice”;
– „Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem en détail de produse energetice”;
– „Atestat de înregistrare pentru comercializare în sistem angro de produse energetice”;
– „Atestat de înregistrare pentru comercializare în sistem en détail de produse energetice”.

Procedura menționată mai sus nu se aplică pentru produsele energetice preambalate.

La data intrării în vigoare a actului normativ își încetează valabilitatea OPANAF nr. 2.491/2010 pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Operatorii economici care dețin atestate valabile, emise în baza OPANAF nr. 2.491/2010, au la dispoziție un termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a OPANAF nr. 1.849/2016 să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare și documentele aferente, potrivit prevederilor legale.

La expirarea termenului prevăzut mai sus, atestatele emise în baza OPANAF nr. 2.491/2010 își pierd valabilitatea.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.863 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităților agricole, și pentru aprobarea unor formulare (Monitorul Oficial nr. 474/24.06.2016)

Prin OPANAF nr. 1.863/2016 se aprobă Procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităților agricole, precum și modelul și conținutul următoarelor formulare:
– „Cerere pentru constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor produse de calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”;
– „Proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor”;
– „Cerere privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit”;
– „Referat privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit”;
– „Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, cod 14.13.02.13/r.c.

Dispozițiile OPANAF nr. 1.863/2016 se aplică pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2016.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Monitorul Oficial nr. 488/30.06.2016)

Începând cu veniturile lunii august 2016, persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor din activități de cercetare-dezvoltare sunt scutite de plata impozitului pe venitul din salarii.

Persoanele fizice care aplică procedura dării în plată prevăzută de Legea nr. 77/2016 beneficiază de scutire la impozitul pentru transferul dreptului de proprietate. Scutirea se acordă o singură dată, cu ocazia primei proceduri de dare în plată aplicată de persoana fizică. Această scutire de impozit se aplică de la data publicării ordonanței în Monitorul Oficial.

Pentru aplicarea scutirii de impozit pentru darea în plată se înființează un registru notarial unde se consemnează situațiile de dare în plată. Aplicarea procedurii de scutire de impozit se poate realiza după obținerea unui certificat din acest registru. Solicitarea certificatului se adresează notarului ce perfectează documentele de aplicare a Legii dării în plată.

Începând cu 1 august 2016 se aplică o cotă redusă de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării. Aceeași cotă redusă se va aplica și pentru serviciile prestate în agricultură (arat, semănat, discuit etc). Enumerarea punctuală a bunurilor și serviciilor din domeniul agricol la care se va aplica cota de 9% se va aproba prin ordin comun al ministrului Finanțelor Publice și ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Veniturile realizate de persoanele fizice din activități de cercetare statistică, când nu sunt încadrate prin contracte de muncă, se impozitează pe seama veniturilor din alte surse.

Organizatorii de nunți și botezuri pot solicita autorităților fiscale majorarea plafonului de încasări cu numerar în astfel de situații. După primirea acordului de la autorități sumele încasate cu numerar de la persoanele fizice pot fi mai mari decât actualul plafon de 10.000 lei. Această procedură se poate aplica începând cu 1 august 2016. Cererea trebuie să fie justificată.

Pentru operatorii economici la care autoritatea fiscală permite majorarea plafonului cu numerar, decizia este valabilă un an de la aprobare și poate fi solicitată prelungirea anuală ulterioară.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.882 din 24 iunie 2016 privind aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităților vamale pentru mărfurile introduse și scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România (Monitorul Oficial nr. 496/04.07.2016)

Prin actul normativ se aprobă utilizarea semnăturii electronice extinse la derularea formalităților vamale pentru mărfurile introduse și scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România.

Regimul juridic al semnăturii electronice extinse utilizate la derularea formalităților vamale pentru mărfurile introduse și scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România este cel prevăzut de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Utilizarea semnăturii electronice extinse se implementează în fază-pilot pentru declarațiile sumare de intrare depuse în aplicația ICS-RO pentru mărfurile ce urmează a fi introduse în Uniunea Europeană pe baza unei declarații sumare de intrare.

Transmiterea de către declarant/reprezentant a declarației sumare de intrare, a cererii de rectificare sau a cererii de rerutare, prin intermediul aplicației ICS-RO, la biroul vamal se realizează cu semnătură electronică extinsă.

În cazul în care declarația sumară de intrare a fost selectată de unul sau mai multe criterii de risc comunitare/naționale sau pentru control, mesajul „eliberare pentru intrare” transmis de lucrătorul vamal are atașată semnătura electronică extinsă.

Dispozițiile ordinului se completează cu prevederile naționale referitoare la normele de utilizare a Sistemului de control al importului.

La data intrării în vigoare a OPANAF nr. 1.882/2016 se abrogă OPANAF nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităților vamale pentru mărfurile introduse și scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România, cu modificările ulterioare.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.884 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a regimurilor speciale (Monitorul Oficial nr. 496/04.07.2016)

Normele tehnice aprobate prin OPANAF nr. 1.884/2016 stabilesc procedurile aplicabile la autorizarea regimurilor speciale, altele decât tranzitul pe teritoriul vamal al României.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 916 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici (Monitorul Oficial nr. 499/05.07.2016)

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici se aplică, de asemenea, societăților cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Prevederile actului normativ se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2016, încadrarea în criteriile de mai sus se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În scopul stabilirii sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016, operatorii economici care aplică OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute în reglementările respective.

Indicatorii total active, cifră de afaceri netă și număr mediu de salariați se determină pe baza situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul persoanelor juridice care au subunități fără personalitate juridică, activitatea desfășurată de acestea se însumează de persoana juridică ce întocmește raportarea contabilă la 30 iunie 2016.

Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, prevederile ordinului se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii. Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European verifică încadrarea în criteriile prevăzute de OMFP nr. 916/2016 pe baza indicatorilor determinați conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2015.

Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acesta reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.

Obligațiile de raportare instituite prin OMFP nr. 916/2016 nu înlătură obligația operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislația aplicabilă acestora.

Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

La data intrării în vigoare a actului normativ se abrogă OMFP nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici și pentru modificarea unor reglementări contabile, cu excepția art. 8 și 9.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 943 din 24 iunie 2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS (Monitorul Oficial nr. 501/05.07.2016)

Prevederile OMFP nr. 943/2016 se aplică:
– numai pentru achitarea obligațiilor bugetare prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
– numai pentru persoanele fizice identificate fiscal pe baza codului numeric personal.

Anexa la OMFP nr. 943/2016 redă o listă detaliată cu privire la tipurile de creanțe fiscale ce pot fi plătite cu cardul prin POS.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.887 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului (Monitorul Oficial nr. 502/05.07.2016)

Prin actul normativ se aprobă Normele privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, care stabilesc că declararea mărfurilor la autoritatea vamală în vederea plasării sub un regim vamal se poate face, prin derogare de la depunerea unei declarații vamale standard, pe baza unei declarații simplificate în conformitate cu art. 166 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii sau a unei înscrieri în evidențele declarantului în conformitate cu art. 182 din cod.

Autorizația de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declarații simplificate în conformitate cu art. 166 alin. (2) din cod sau autorizația de a depune o declarație vamală sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului se acordă persoanelor care:
a) solicită utilizarea acestora pentru uzul lor propriu; și/sau
b) solicită utilizarea acestora în calitate de reprezentant.

La data intrării în vigoare a ordinului se abrogă OPANAF nr. 163/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.890 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor (Monitorul Oficial nr. 502/05.07.2016)

Normele aprobate prin actul normativ stabilesc, în aplicarea dispozițiilor art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii și ale art. 71 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii, modul de autorizare pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor.

Autorizațiile pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor se emit de Direcția Generală a Vămilor, la solicitarea scrisă a persoanelor interesate, numai pentru plasarea mărfurilor, în mod repetat și în baza acelorași condiții contractuale, sub regim vamal de punere în liberă circulație. Cererea de autorizare se adresează, în scris, Direcției Generale a Vămilor.

Cererea trebuie să fie însoțită de documente și informații privind:
a) solicitantul/titularul autorizației: denumire, adresă, cod unic de identificare, număr EORI, număr telefon/fax;
b) numele și datele de contact ale persoanei de contact responsabile pentru cerere, precum și cazierul judiciar al acesteia;
c) numele și datele de contact ale persoanei responsabile cu problemele vamale și ale persoanei responsabile de solicitant sau care exercită controlul asupra managementului acesteia (aceste informații nu sunt necesare dacă solicitantul este operator economic autorizat), precum și cazierul judiciar al acesteia;
d) reprezentantul vamal, în cazul în care solicitantul/titularul autorizației este reprezentat în relația cu autoritatea vamală: denumire, adresă, cod unic de identificare, număr telefon/fax, înscrisuri din care rezultă calitatea de reprezentant;
e) cazierul fiscal și certificatul de atestare fiscală al solicitantului/titularului autorizației, eliberate de autoritatea fiscală competentă;
f) obiectul și natura simplificării, respectiv elementele care fac parte din prețul real de plătit sau de plătit în conformitate cu art. 70 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii sau elementele de adăugat sau de dedus din valoarea în vamă în conformitate cu art. 71 și 72 din Cod;
g) încadrarea tarifară (codul de 8 cifre din Nomenclatura combinată) și descrierea comercială a mărfurilor cărora li se aplică simplificarea, țara de origine, țara de expediție, vânzătorul/expeditorul mărfurilor.

La data intrării în vigoare a ordinului se abrogă Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 6.577/2008 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru ajustarea valorii în vamă.

Ordinul ministrului finanțelor publice și ministrului justiției nr. 1.022/2.562 din 30 iunie/7 iulie 2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit (Monitorul Oficial nr. 524/12.07.2016)

Prin actul normativ se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:
– 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i;
– 209 „Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10;
– 253 „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.02.13/10;
– 254 „Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.02.13/11;
– „Borderou privind distribuirea către unitățile administrativ-teritoriale a sumei de ...................., reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”;
– „Situația centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităților administrativ-teritoriale în contul 21.A.03.18.00 - Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”.

De asemenea, prin ordin se aprobă și:
– Procedura privind declararea și plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;
– Procedura de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10;
– Procedura de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Ordinul ministrului finanțelor publice și ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 1.056/4.435 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal (Monitorul Oficial nr. 526/13.07.2016)

Potrivit art. 20 alin. (1) din Codul fiscal, la calculul rezultatului fiscal, pentru activitățile de cercetare-dezvoltare se acordă următoarele stimulente fiscale:
a) deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporție de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activități; deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual; în cazul în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează;
b) aplicarea metodei de amortizare accelerată și în cazul aparaturii și echipamentelor destinate activităților de cercetare-dezvoltare.

OMFP nr. 1.056/2016 stabilește normele de aplicare a deducerilor pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, respectiv cheltuielile eligibile și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească activitățile de cercetare-dezvoltare.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.048 din 8 iulie 2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA” (Monitorul Oficial nr. 533/15.07.2016)

Conform actului normativ, art. 4 al OPANAF nr. 3.841/2015 se modifică după cum urmează: Formularul 088 se completează și se depune de către persoanele impozabile, societăți, înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 316 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 58 din Codul de procedură fiscală, în situația în care prezintă risc fiscal, în urma selecției efectuate în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltate la nivel central, în baza criteriilor stabilite de organul fiscal central desemnat în acest scop.

De asemenea, prin OPANAF nr. 2.048/2016 se modifică și Declarația pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA.

Actul normativ intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.037 din 8 iulie 2016 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (Monitorul Oficial nr. 534/15.07.2016)

Prin ordin se aprobă Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, precum și modelul și conținutul următoarelor formulare:
– 306 „Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”, cod MFP 14.13.03.02/p;
– „Decizie privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată”, cod MFP 14.13.02.02/p.

Procedura menționată mai sus stabilește modalitatea de depunere a cererii pentru utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul și a documentelor justificative, precum și procedurile de analiză la nivelul organului fiscal.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.