Noutăți legislative 11-15 aprilie 2016

Noutăți legislative 11-15 aprilie 2016

Numărul 4, 19-25 aprilie 2016  »  Curier legislativ

PUBLICITATE
erioada 11-15 aprilie 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de acte normative de interes pentru profesioniștii contabili:

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și ministrului finanțelor publice nr. 226/4.051 din 12 februarie 2016 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile (Monitorul Oficial nr. 274/12.04.2016)

Potrivit prevederilor art. I al ordinului, la data intrării în vigoare a acestui act normativ se abrogă Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile, cu modificările ulterioare.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450 din 31 martie 2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial (Monitorul Oficial nr. 274/12.04.2016)

Prin OMFP nr. 450/2016 se aprobă Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial. Această procedură se aplică entităților aflate în aria de reglementare contabilă a Ministerului Finanțelor Publice, nu și celor prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul menționat prevede la alin. (3) că normele și reglementările contabile specifice anumitor domenii de activitate se elaborează și se emit de instituțiile cu atribuții în acest sens, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, după cum urmează:

 1. de către Banca Națională a României, pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată, și pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
 2. de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de această instituție.

Procedura de corectare a erorilor se aplică în cazul în care operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial depun la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice un alt set de situații financiare anuale, respectiv raportări contabile anuale, pentru aceeași perioadă de raportare cu cea corespunzătoare depunerii inițiale. Depunerea pentru aceeași perioadă de raportare a unui alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale se poate efectua numai pentru corectarea erorilor menționate în ordin, nu și pentru corectarea erorilor contabile definite de reglementările contabile aplicabile.

În înțelesul procedurii aprobate prin OMFP nr. 450/2016, erorile constatate pot fi determinate de completarea eronată a:
 1. denumirii entității raportoare;
 2. activității CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN);
 3. formei de proprietate;
 4. numărului de salariați și/sau a altor indicatori raportați prin formularul „Date informative”.
Alte tipuri de erori vizate de ordin sunt:
 1. transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declarație de inactivitate, precum și transmiterea electronică a declarației de inactivitate în loc de situații financiare anuale/raportări contabile anuale;
 2. transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistență, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declarația pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.).

Erorile contabile, așa cum sunt definite la pct. 66 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la pct. 55 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMFP nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, se corectează potrivit reglementărilor respective. Entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, corectează erorile contabile conform prevederilor pct. 134 din reglementările respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

Reglementările contabile menționate definesc erorile drept omisiuni și declarații eronate cuprinse în situațiile financiare ale entității pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greșeala de a utiliza sau de a nu utiliza informații credibile care:
 1. erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
 2. ar fi putut fi obținute în mod rezonabil și luate în considerare la întocmirea și prezentarea acelor situații financiare anuale.

Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.

Procedura de corectare a erorilor constatate stabilește că în cazul corectării unor erori, ulterior depunerii situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale, operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial pot depune numai la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice un alt set de situații financiare anuale și documentele cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor cuprinde informații corectate.

Concomitent, administratorul trebuie să depună și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, precum și faptul că acestea reflectă realitatea entității raportoare.

Termenul maxim de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale care cuprind informații corectate este sfârșitul exercițiului financiar/anului următor celui la care se referă situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori.

Prevederile cuprinse în procedură se aplică și pentru corectarea erorilor care intră sub incidența acestora, corespunzătoare raportărilor aferente exercițiului financiar al anului 2014. Termenul de depunere a acestor raportări este cel târziu 29 aprilie 2016.

Conform actului normativ, corectarea de către operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial a erorilor constatate nu exonerează entitățile respective de sancțiunile contravenționale prevăzute de Legea contabilității.

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 682/1.154 din 7 aprilie 2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 274/12.04.2016)

Prin acest ordin comun al celor două instituții se aprobă Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare, precum și modelul și conținutul unor formulare.

Potrivit art. 12 din OUG nr. 9/2013, contribuabilii care au achitat taxă specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, pot solicita restituirea acesteia prin cerere adresată organului fiscal competent, în termenul de prescripție prevăzut de lege.

Fac obiectul procedurii instituite prin ordin sumele reprezentând:
 1. taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, actualizate cu indicele prețurilor de consum, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale;
 2. diferențele de timbru de mediu pentru autovehicule rezultate în urma contestării acestuia;
 3. valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule.

Stabilirea sumelor de restituit se face de organul fiscal competent, aflat în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, iar restituirea acestora se face de unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent.

Prin organ fiscal competent se înțelege:
 1. în cazul persoanelor juridice și al persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe;
 2. în cazul persoanelor fizice, organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana fizică.

În vederea stabilirii sumei de restituit și a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, contribuabilii depun la organele fiscale competente cererea de restituire a acestora și documentația necesară. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

Cererea de restituire trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
 1. actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie;
 2. documentul care atestă plata taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. În situația în care persoana fizică sau juridică nu deține documentul care atestă plata, verificarea plății se efectuează potrivit legii;
 3. copia cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripție a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire. Data la care a luat naștere dreptul la restituire este data intrării în vigoare a OG nr. 40/2015 pentru modificarea și completarea OUG nr. 9/2013.

Cererea de restituire, însoțită de documentele prevăzute în procedură, se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate transmite prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Termenul prevăzut pentru soluționarea cererilor de restituire este de 45 de zile de la data înregistrării cererii la organul fiscal competent. Acesta se poate prelungi în cazul în care i se solicită contribuabilului informații suplimentare.

Actul normativ prevede că cererea de restituire se respinge de organul fiscal competent în următoarele situații:
 1. în cazul în care contribuabilul care solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, după caz, nu deține documentul care atestă plata, în copie sau în original, iar plata nu poate fi identificată;
 2. în situația în care contribuabilul nu anexează la cererea de restituire documentele însoțitoare ori nu transmite informațiile și documentele solicitate de organul fiscal, în termen de cel mult 60 de zile de la solicitare;
 3. în situația în care contribuabilul nu indică în cererea de restituire contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită.

După verificarea prealabilă a informațiilor transmise de contribuabil și în situația în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire, organul fiscal competent întocmește graficul tranșelor anuale aprobate la restituire. Acesta va cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare tranșă anuală, precum și cuantumul acestora.

Perioada de restituire pentru fiecare tranșă anuală este următoarea:
 1. pentru prima tranșă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei emiterii deciziei de soluționare a cererii de restituire;
 2. pentru următoarele tranșe anuale perioada de restituire este:
  – pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranșei este luna aprilie a fiecăruia dintre următorii 4 ani;
  – pentru cererile de restituire depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranșei este luna noiembrie a fiecăruia dintre următorii 4 ani.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155 din 7 aprilie 2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale (Monitorul Oficial nr. 274/12.04.2016)

Ordinul stabilește categoriile de acte administrative fiscale și procedurale, emise de organele fiscale centrale și tipărite prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central, potrivit legii, și ștampila organului emitent, îndeplinind cerințele legale aplicabile în materie.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.164 din 7 aprilie 2016 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016 (Monitorul Oficial nr. 274/12.04.2016)

Potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, organele fiscale au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice și juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații (art. 162). Astfel a fost emis OPANAF nr. 558/2016, care stabilește procedura de publicare a respectivelor liste.

OPANAF nr. 1.164/2016 modifică actul normativ mai sus menționat, în sensul că mărește cuantumul minim al datoriilor la buget care se vor publica pe site-ul ANAF. Prin urmare, nu fac obiectul publicării obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:
 1. 100.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
 2. 50.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
 3. 10.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligații fiscale restante și din desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;
 4. 1.500 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).

O altă modificare adusă Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante constă în faptul că, în situația în care există neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, debitorii au dreptul să se prezinte la organul fiscal central, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora.

În caz contrar, obligațiile fiscale restante se publică așa cum au fost menționate în notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.

Actualizarea și publicarea listei debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații se fac trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.