Noutăți legislative 28 martie – 1 aprilie 2016

Noutăți legislative 28 martie – 1 aprilie 2016

Numărul 2, 5-11 aprilie 2016  »  Curier legislativ

În perioada 28 martie – 1 aprilie 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de acte normative de interes pentru profesioniștii contabili:

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 324 din 4 martie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis (Monitorul Oficial nr. 228/28.03.2016)

Potrivit normelor aprobate prin acest act normativ, structurile competente din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și cele din subordinea sa sunt obligate să monitorizeze schemele de ajutor de stat, de minimis și ajutoarele individuale pe care le administrează. Procesul de monitorizare a acestora se realizează prin solicitări de informații de la întreprinderile individuale, precum și prin controale la fața locului. Monitorizarea acestor facilități include verificarea următoarelor aspecte:
 • îndeplinirea condițiilor prevăzute în legislația europeană în domeniul ajutorului de stat;
 • îndeplinirea condițiilor prevăzute în deciziile de autorizare a schemelor de ajutor de stat sau a ajutorului de stat individual;
 • îndeplinirea condițiilor prevăzute în actele normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat/de minimis/ajutoare de stat individuale și acorduri pentru finanțare.

În cazul în care structurile responsabile cu implementarea ajutoarelor de stat din cadrul MFP constată nerespectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor de stat sau de minimis, se emite o decizie, conform legislației în vigoare, care, în funcție de situația constatată, poate fi de:
 • stopare a acordării de ajutoare de stat/de minimis/ajutoare de stat individuale;
 • recuperare parțială/totală a ajutorului de stat/de minimis/ajutoare de stat individuale.

Aceste decizii au caracter de titlu executoriu și sunt elaborate de Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, în urma acțiunilor de control derulate.

Atunci când constată o situație care, în conformitate cu legislația în domeniu, determină stoparea acordării ajutorului de stat, structura competentă elaborează o notă care cuprinde constatările legate de această situație, precum și solicitarea de a elabora proiectul de decizie aferent, care se transmit Direcției generale ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate.

Decizia de stopare a ajutorului de stat/de minimis/individual trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:
 1. emitentul deciziei, sediul social și codul de identificare ale acestuia;
 2. numărul și data deciziei;
 3. denumirea operatorului economic;
 4. codul unic de înregistrare;
 5. domiciliul fiscal;
 6. obiectul deciziei;
 7. motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei;
 8. temeiul legal și modalitatea de acordare a ajutorului de stat/de minimis;
 9. cuantumul ajutorului de stat de care are dreptul să beneficieze;
 10. temeiul legal în baza căruia s-a dispus stoparea ajutorului de stat/de minimis;
 11. data la care se realizează stoparea acordării ajutorului de stat, respectiv data producerii situației de fapt care determină, potrivit prevederilor legale, măsura stopării;
 12. temeiul legal al puterii executorii a deciziei;
 13. organul la care se poate depune contestația și termenul de depunere a acesteia;
 14. numele și semnătura ministrului finanțelor publice sau ale persoanei înlocuitoare de drept și ștampila instituției publice.

Decizia de stopare, semnată de ministrul finanțelor publice, va fi transmisă, în termen de cinci zile, întreprinderii beneficiare, structurii responsabile cu administrarea schemelor de ajutor de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, precum și organului fiscal central competent, în vederea punerii în aplicare a acesteia.

Dacă structura competentă din cadrul MFP constată în urma desfășurării procesului de monitorizare că agentul economic se află într-una dintre situațiile care, potrivit legii, determină recuperarea ajutorului acordat, va întocmi o notă care va cuprinde constatările sale, precum și o solicitare de elaborare a deciziei de recuperare totală/parțială a ajutorului de stat acordat, care va fi transmisă Direcției generale ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate.

Pe baza acestora va fi emisă decizia prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat/de minimis/individual, care trebuie să conțină cel puțin următoarele:
 1. emitentul deciziei, sediul social și codul de identificare ale acestuia;
 2. numărul și data deciziei;
 3. denumirea operatorului economic;
 4. codul unic de înregistrare;
 5. domiciliul fiscal;
 6. obiectul deciziei;
 7. motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei;
 8. data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziția beneficiarului;
 9. data până la care s-a calculat dobânda de recuperare;
 10. cuantumul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, precum și al dobânzii ce trebuie recuperate;
 11. rata dobânzii utilizată pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat;
 12. temeiul legal în baza căruia s-a dispus recuperarea ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, precum și a dobânzilor aferente;
 13. temeiul legal al puterii executorii a deciziei;
 14. organul la care se depune contestația și termenul de depunere a acesteia;
 15. data la care își produce efectele decizia;
 16. numele și semnătura ministrului finanțelor publice sau ale persoanei înlocuitoare de drept și ștampila instituției publice.

Rata dobânzii utilizată pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării.

Decizia de recuperare a ajutoarelor de stat acordate va fi transmisă, tot în termen de cinci zile, operatorului economic beneficiar și organelor fiscale competente în administrarea beneficiarilor de ajutor de stat, respectiv spre informare Consiliului Concurenței.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 412 din 24 martie 2016 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete (Monitorul Oficial nr. 228/28.03.2016)

Ordinul prevede că nivelul accizei specifice la țigarete va fi, de la 1 aprilie și până la 31 decembrie a acestui an, de 329,30 lei/1.000 de țigarete.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 962 din 11 martie 2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (Monitorul Oficial nr. 233/30.03.2016)

Prin OPANAF nr. 962/2016 se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, precum și modelul și conținutul următoarelor formulare:
 1. „Referat privind impunerea din oficiu”;
 2. 160 „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă”, cod 14.13.02.99/i.o;
 3. 161 „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu”, cod 14.13.02.99/d.

Ordinul abrogă OPANAF nr. 3.392/2011, cu modificările și completările ulterioare, care stabilea anterior această procedură. Potrivit noilor reglementări, stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă se efectuează de compartimentul cu atribuții în gestiunea declarațiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în administrarea contribuabilului/plătitorului.

Această procedură se aplică pentru obligațiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor se face în cadrul perioadei de prescripție și nu privește perioadele pentru care obligațiile fiscale au făcut obiectul unei inspecții fiscale. Cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor se stabilește sub rezerva verificării ulterioare.

Procedura nu se aplică:
 1. contribuabililor/plătitorilor prevăzuți la art. 92 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, declarați inactivi;
 2. contribuabililor/plătitorilor care beneficiază de alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale, aprobate de organul fiscal central, potrivit Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 3. obligațiilor fiscale stabilite ca urmare a acțiunii de inspecție fiscală sau care fac obiectul unei inspecții fiscale;
 4. persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit.

Potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilul/plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității dacă se află în una dintre următoarele situații:
 1. nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;
 2. se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
 3. organul fiscal central constată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;
 4. inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului;
 5. durata de funcționare a societății este expirată;
 6. societatea nu mai are organe statutare;
 7. durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.094 din 28 martie 2016 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat de personalul cu atribuții de inspecție fiscală, împuternicit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (Monitorul Oficial nr. 239/31.03.2016)

Prin acest act normativ se aprobă formularul „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", cod 14.13.22.99, și se abrogă OPANAF nr. 3.743/2014.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.099 din 29 martie 2016 privind legitimațiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii și efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial nr. 239/31.03.2016)

Potrivit acestui act normativ, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor capitolelor VI „Măsuri asigurătorii” și VIII „Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită” din titlul VII „Colectarea creanțelor fiscale” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se vor elibera legitimații executorilor fiscali din cadrul organelor de executare silită, din cadrul structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale, precum și din cadrul Direcției executări silite cazuri speciale.

Executorii fiscali sunt persoane angajate în cadrul structurilor abilitate desemnate de conducătorul acestora să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită.

Legitimațiile eliberate atestă o împuternicire a executorului fiscal în fața debitorului sau a terților, ce implică exercițiul autorității de stat, acordată acestuia pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor ce îi revin potrivit legii.

În baza legitimației și a delegației emise de organul de executare silită, executorul fiscal poate:
 1. să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta își păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum și să analizeze evidența contabilă a debitorului în scopul identificării terților care datorează sau dețin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;
 2. să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum și să cerceteze toate locurile în care acesta își păstrează bunurile;
 3. să solicite și să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului;
 4. să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal;
 5. să constate contravenții și să aplice sancțiuni potrivit legii.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.106 din 29 martie 2016 pentru modificarea Procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015 (Monitorul Oficial nr. 239/31.03.2016)

Actul normativ modifică termenul până la care instituțiile de credit pot transmite rulajele și/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum și informațiile și documentele privind operațiunile derulate prin aceste conturi, respectiv de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.105 din 29 martie 2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (Monitorul Oficial nr. 242/01.04.2016)

Ordinul modifică data de intrare în vigoare a OPANAF nr. 3.769/2015, în sensul că prevederile acestuia se aplică pentru operațiunile efectuate pe teritoriul național începând cu luna iulie 2016.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.