Ordinul MFP nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Ordinul MFP nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Numărul 27-28, 14-27 iulie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Ordinul MFP nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 20 iulie 2020

Ordinul aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

După cum știți, prin această ordonanță de urgență s-a prevăzut faptul că dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020, inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv;
 2. sunt stinse prin orice modalitate, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv;
 3. debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;
 4. debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020, inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

Obligațiile bugetare care fac obiectul procedurii de anulare a obligațiilor accesorii

1.  Procedura se aplică obligațiilor bugetare administrate de organul fiscal central, inclusiv organele vamale.

2. Prin obligații bugetare administrate de organul fiscal central se înțelege obligații fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții sociale, drepturi vamale și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligații accesorii aferente acestora, stabilite prin:

 1. declarații fiscale;
 2. decizii de impunere;
 3. decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii;
 4. orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuții sociale, drepturi vamale și alte sume datorate bugetului general consolidat.

3. Prin obligații bugetare administrate de organul fiscal central se înțelege inclusiv obligațiile bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central competent în vederea recuperării. 

Cine poate beneficia de anularea accesoriilor

Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură sunt toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice. Se includ și următorii debitori:

 1. debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;
 2. persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, inclusiv legii penale, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;
 3. debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 4. debitorii care la data de 31 martie 2020, inclusive, înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020,  respectiv până la data de 14 mai 2020;
 5. debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligații bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020, inclusiv, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a unei verificări a situației fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020, indiferent de data comunicării deciziei de impunere.  

Obiectul facilităților fiscale

Organul fiscal central sau, după caz, autoritățile/instituțiile care au transmis către organul fiscal titluri executorii în vederea recuperării, acordă următoarele facilități fiscale:

 1. amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică organul fiscal;
 2. anularea obligațiilor de plată accesorii.

Categoriile de obligații de plată accesorii care, potrivit ordonanței de urgență, pot face obiectul facilităților fiscale sunt următoarele:

 1. dobânzi/majorări de întârziere;
 2. penalități de întârziere/penalități de nedeclarare/penalități;
 3. orice alte obligații de plată accesorii.

Nu se amână la plată și nu se anulează accesoriile aferente unor obligații bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene, dacă instituția sau autoritatea publică ce a transmis organului fiscal titlul executoriu în vederea recuperării trebuie să vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii. În acest caz, organul fiscal competent solicită instituției/autorității publice care a transmis titlul executoriu să confirme dacă sumele respective sunt de natura celor pentru care nu se amână la plată și nu se anulează accesoriile.

Obligațiile de plată accesorii care pot face obiectul anulării sunt aferente:

 1. obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, inclusiv. În sensul prezentului ordin, sunt considerate obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, inclusiv, și obligațiile bugetare care la data de 31 martie 2020, inclusiv, sunt stabilite prin decizie de impunere, contestate și garantate potrivit legii. După emiterea deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, garanțiile se eliberează de către organul fiscal central;
 2. diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, inclusiv;
 3. obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, inclusiv, și stinse până la această dată;
 4. obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, inclusiv, și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020.

Prevederile de la lit. b sunt aplicabile și obligațiilor de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, inclusiv, și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate, precum și a taxei deductibile, prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, inclusiv.

Procedura de acordare a amânării la plată 

1. Debitorii își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit ordonanței de urgență, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, astfel:

 1. la registratura organului fiscal central competent;
 2. prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
 3. prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual".

2. După primirea notificării organul fiscal procedează la:

 1. analiza îndeplinirii de către debitor a obligațiilor declarative potrivit vectorului fiscal până la data depunerii notificării. În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit Codului de procedură fiscală;
 2. efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale.

3.  După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite și comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și certificatul de atestare fiscală.

4. Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor existente în evidența creanțelor fiscale ale organului fiscal.

5. În cazul în care există neconcordanțe între sumele înscrise în certificatul de atestare fiscală și evidența contabilă a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării certificatului de atestare fiscală. După clarificarea neconcordanțelor, organul fiscal întocmește în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, precum și decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și noul certificat de atestare fiscală.

6. După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanțelor în termenul prevăzut, organul fiscal emite decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, precum și adresa de sistare temporară, totală sau parțială, a executării silite, adresată instituțiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani debitorului, ori, după caz, înștiințarea de respingere a notificării, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile  din ordonanța de urgență.

7. De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:

 1. nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
 2. nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv, după caz.

Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii

1. Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal, în baza unei cereri de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal central competent. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020, inclusiv. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central transmite autorităților/instituțiilor publice care au competența, potrivit legii, de a calcula și stabili obligații bugetare accesorii o copie a cererii de anulare depuse de debitor, în vederea acordării anulării la plată a obligațiilor bugetare accesorii sau respingerii cererii, după caz.

2. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal central:

 1. analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorități/instituții publice și transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central transmite o notificare acestor autorități/instituții pentru ca acestea să emită decizie de anulare a accesoriilor sau decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;
 2. emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
 3. reface evidența fiscală în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
 4. emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii (anexa 3) sau decizia de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii (anexa 4), după caz.

3. Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent audiază debitorul, potrivit Codului de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.

Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor

Notificarea poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal. Organul fiscal comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării și se desființează decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii.

 Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal. Prin retragerea cererii, debitorul își menține dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condițiilor prevăzute în acest sens de ordonanța de urgență.

 

ANEXA Nr. 1 la procedură

NOTIFICARE
privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

A. Datele  de identificare ale debitorului

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: județul/sectorul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri. . . . . . . . . .

B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal

Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

C. Obiectul notificării*)

Intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare, penalități, orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale:

  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 (art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale)
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv (art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale)
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată (art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale)
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere (art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale)

D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

Număr document suspendare  
Dată document suspendare  
Denumire obligație bugetară Suma (lei)
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  

E. Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii

Datele de identificare ale debitorului principal

Cod de identificare fiscală  
Denumirea/Numele și prenumele  
Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)  
Semnătura
. . . . . . . . . .
 

*) Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul.

 

ANEXA Nr. 2 la procedură

CERERE DE ANULARE
a obligațiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

A. Datele de identificare ale debitorului

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: județul/sectorul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .,
Codul de identificare fiscală pentru sediile secundare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri. . . . . . . . . .

B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal

Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

C. Obiectul cererii*)

Anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare, penalități, orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale:

  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 (art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale)
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv (art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale)
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată (art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale)
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere (art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale)

D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

Număr document suspendare  
Dată document suspendare  
Denumire obligație bugetară Suma (lei)
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  

E. Anularea obligațiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii

Datele de identificare ale debitorului principal

Codul de identificare fiscală  
Denumirea/Numele și prenumele  
Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)  

F. Obligațiile de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate/deductibile prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv

Perioada fiscală Scadența Suma aferentă (lei)
Luna An
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Semnătura,
. . . . . . . . . .
 

*) Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul.

 

ANEXA Nr. 3 la procedură

ANTET*)
Dosar fiscal nr. . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

DECIZIE
de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare ale debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare ale împuternicitului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . 
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, având în vedere motivele de fapt . . . . . . . . . ., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. .......... din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, se emite următoarea decizie:

Se acordă anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. .......... din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, în sumă totală de .......... lei, reprezentând:

- lei -
Nr. crt. Denumirea obligației bugetare Dobânzi/Majorări de întârziere Penalități de întârziere Penalități de nedeclarare Penalități Alte obligații accesorii
0 1 2 3 4 5 6
1.            
2.            
. . .            
Total general          

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . .

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

*) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

ANEXA Nr. 4 la procedură

ANTET*)
Dosar fiscal nr. . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

DECIZIE
de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare ale debitorului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . 
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare ale împuternicitului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, având în vedere Cererea dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., înregistrată la organul fiscal cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor accesorii:  . . . . . . . . . .

Temeiul de drept:  . . . . . . . . . .

Mențiuni privind audierea debitorului:  . . . . . . . . . .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . .

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

*) Se vot trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.