Ordinul nr. 1.110/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial. Documentația ce trebuie completată pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă

Ordinul nr. 1.110/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial. Documentația ce trebuie completată pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă

Numărul 27-28, 14-27 iulie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Ordinul MMPS nr. 1.110/654/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului tineretului și sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 2 iulie 2020.

Principalele prevederi

Reglementează modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor beneficiare, documentație pe care trebuie să o completeze pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă sportivii, antrenorii, maseurii, medicii, asistenții medicali, kinetoterapeuții (persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a) -c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000), care beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 (5.429 lei).

În acest sens, Ordinul nr. 1.110 modifică anexa la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 742/2020, după cum urmează:

1. cererea și lista persoanelor beneficiare, adresată APIS

  • este actualizată legislația în baza căreia se solicită indemnizația;

2. declarația pe propria răspundere

  • cuprinde mențiunea potrivit căreia activitatea se menține întreruptă și se înscrie în domeniul/domeniile cu restricții de activitate din tabelul anexă la declarație;
  • solicitantul indemnizației de 75% trebuie să bifeze în tabelul anexă la declarație căsuța/căsuțele corespunzătoare activității restricționate;
  • se indică codul/codurile CAEN corespunzătoare activității/activităților restricționate.

Mai jos vă prezentam modelul noilor documente necesare decontării indemnizației.

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 742/493/2020)

STRUCTURA SPORTIVĂ . . . . . . . . . .
Adresă sediu social . . . . . . . . . .
Județ . . . . . . . . . .
CUI . . . . . . . . . .
C.I.S. . . . . . . . . . .
Cont bancar nr. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . .

 

Către

AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI . . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CERERE

Subsemnatul,.........., în calitate de administrator/reprezentant legal al.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., județul........../municipiul.........., sectorul.........., identificat cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea  nr. 59/2020, vă solicit acordarea indemnizației ca urmare a suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, aferentă perioadei.......... pentru un număr de.......... persoane, în sumă totală brută de.......... lei.

Plata se efectuează în contul . . . . . . . . . . deschis la Banca . . . . . . . . . . .

Anexez:
  • declarația pe propria răspundere
  • lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.
Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar)   . . . . . . . . . .
Semnătura   . . . . . . . . . .
Data  . . . . . . . . . .

 

LISTA
persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația acordată în baza art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 60/2020, pe perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă

Nr. crt. Numele și prenumele CNP Numărul și data contractului de activitate sportivă Suma brută de plată prevăzută in contract (lei) Cuantumul indemnizației (lei) (75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut)
1          
2          
. . .          
TOTAL . . .*)

*) Total sumă ce va fi plătită de agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București.

Numele și prenumele administratorului/
reprezentantului legal (în clar) . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

 

STRUCTURA SPORTIVĂ . . . . . . . . . .
Adresă sediu social . . . . . . . . . .
Județ . . . . . . . . . .
CUI . . . . . . . . . .
C.I.S. . . . . . . . . . .
Cont bancar nr. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . .
Către
AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI . . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul,.........., în calitate de administrator/reprezentant legal al.........., cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., județul........../municipiul.........., sectorul.........., identificat cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că activitatea sportivă constând în.......... (Se descrie pe scurt activitatea sportivă suspendată.) a.......... (Se menționează structura sportivă.) a fost suspendată ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență/stării de alertă, că datele din lista prezentată sunt corecte, contractele de activitate sportivă suspendate au fost încheiate anterior instituirii stării de urgență, iar pe perioada stării de alertă activitatea desfășurată se menține întreruptă și se înscrie în domeniul/domeniile cu restricții de activitate, prevăzute mai jos:

Tabel - anexă la declarația pe propria răspundere cu activitățile restricționate conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare - pentru perioada stării de alertă

Se bifează1 căsuța/
căsuțele corespunzătoare activității
restricționate.
Activitate restricționată/Activități restricționate Cod CAEN/coduri CAEN2 aferent (e) activității restricționate Perioada aplicării restricției
1 2 3 4
  • Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise cu un număr de peste 500 de persoane, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, indiferent de numărul de persoane   18.05.2020 - până în prezent
  • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 500 de spectatori cu locuri pe scaune   18.05.2020 - până în prezent
  • Activitatea de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, precum și activitățile de pregătire fizică în spații închise pentru practicanții sporturilor de contact   18.05.2020 - până în prezent
  • Organizarea de evenimente private în spații închise, care se desfășoară cu participarea a peste 8 persoane
• Organizarea de evenimente private în spații închise, care se desfășoară cu participarea a peste 20 de persoane
  18.05.2020 - 14.06.2020

15.06.2020 - până în prezent
  • Organizarea de evenimente private în spații deschise, care se desfășoară cu participarea a peste 50 de persoane   15.06.2020 - până în prezent
  • Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu excepțiile prevăzute la art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare
• Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre Belgia, Franța, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020 cu excepțiile prevăzute la art. 4 pct. 3 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare
  18.05.2020 - 15.06.2020

16.06.2020 - până în prezent
  • Servirea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor.   18.05.2020 - până în prezent
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în magazine individuale de peste 500 mp fiecare din incinta centrelor comerciale de peste 15.000 mp   18.05.2020 - 14.06.2020
  • Activitatea de vânzare a produselor electronice și electrocasnice, desfășurată de operatorii economici care nu asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului   18.05.2020 - 14.06.2020
  • Activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care nu au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și pentru care nu este întreruptă comunicarea cu restul complexului   18.05.2020 - 14.06.2020
  • Activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici care nu funcționează în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber   15.06.2020 - până în prezent
  • Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici   18.05.2020 - până în prezent
  • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spații închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activități de fitness, activități de tratament balnear   18.05.2020 - 14.06.2020
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri   18.05.2020 - până în prezent
  • Activitatea în spațiile deschise pentru administrarea de ștranduri/piscine exterioare   01.06.2020 - 14.06.2020
  • Organizarea și desfășurarea de cursuri/activități din unitățile de nivel antepreșcolar, preșcolar și din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar cu excepția desfășurării, începând cu data de 2 iunie 2020, a unor activități de pregătire, pe o perioadă de două săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a și a XIII-a), precum și pentru organizarea examenelor naționale și de cercetare a competențelor profesionale
• Organizarea și desfășurarea de cursuri/activități din unitățile de nivel universitar, precum și activitățile specifice fiecărei instituții de învățământ superior
  18.05.2020 - 12.06.202018.05.2020 - până în prezent

1. Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității/activităților restricționate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare.

2. Se indică codul/codurile CAEN corespunzătoare activității/activităților restricționate.

Numele și prenumele administratorului/
reprezentantului legal (în clar) . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

 

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.