Practici specifice privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare privind personalul pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020

Practici specifice privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare privind personalul pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020

Numărul 13-14, 7-22 aprilie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Ec. dr. Margareta Lespezanu, expert contabil
CECCAR – Filiala Teleorman

REZUMAT
Articolul de față aduce în discuție o serie de aspecte teoretice și practice referitoare la unele măsuri stabilite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2.
Aceasta reprezintă o reglementare de care beneficiază, pe de o parte, salariații angajatorilor care nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor și, pe de altă parte, angajatorii, prin păstrarea raporturilor contractuale cu angajații și după această perioadă de criză. 

Termeni-cheie: COVID-19, șomaj tehnic, decontări cu personalul, indemnizație

Clasificare JEL: K34, M41

Începând cu data de 16 martie 2020, angajatorii care și-au redus sau și-au întrerupt activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor au aplicat cadrul legislativ și au suspendat temporar contractul individual de muncă al acestora, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, salariații beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, indemnizație care se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Societățile trebuie să acorde o atenție sporită condițiilor prevăzute la art. XI alin. (5)-(8) din OUG nr. 30/2020, deoarece o aplicare incorectă a acestor dispoziții poate să conducă la plata unor impozite și contribuții suplimentare și a accesoriilor aferente.

Exemplul 1

În luna martie 2020, pentru un angajat cu salariul de încadrare de 2.230 lei, care a lucrat efectiv în perioada 01-16.03.2020 și căruia i s-a suspendat temporar contractul individual de muncă potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii în perioada 17-31.03.2020, contribuabilul calculează:

- lei -
Nr. crt. Elemente de calcul (salariu – 2.230 lei) Calcul Sume
pentru timpul
lucrat efectiv
(11 zile lucrătoare)
Sume pentru perioada șomajului tehnic (11 zile lucrătoare) Total
0 2 1 3 4 5 = 3 + 4
1 Salariu de bază (încadrare)   1.115 836 1.951
2 CAS (25%) 2 = 1 x 25% 279 209 488
3 CASS (10%) 3 = 1 x 10% 112 84 196
4 Venit net 4 = 1 – (2 + 3) 724 543 1.267
5 Deducere personală 5 = art. 77 Codul fiscal/art. XI alin. (6) din OUG nr. 30/2020 510 0 510
6 Venit bază
de calcul
6 = 4 – 5 214 543 757
7 Impozit (10%) 7 = 6 x 10% 21 54 75
8 Salariu net 8 = 4 – 7 703 489 1.192

Coloana 3 rândul 1: Salariul minim pe economie, de 2.230 lei, împărțit la 22 de zile lucrătoare din luna martie 2020, înmulțit cu 11 zile lucrate efectiv = 1.115 lei

Coloana 4 rândul 1: Salariul minim pe economie, de 2.230 lei, împărțit la 22 de zile lucrătoare din luna martie 2020, înmulțit cu 11 zile de șomaj tehnic, înmulțit cu 75% = 836 lei

Pentru venitul aferent timpului lucrat efectiv (1.115 lei) se acordă deducere personală, de 510 lei, așa cum este stabilită la art. 77 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv și care nu au persoane în întreţinere.

Conform OUG nr. 30/2020, la calculul impozitului pe venit, pentru partea ce reprezintă indemnizația de şomaj tehnic se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, aceasta este asimilată veniturilor care nu sunt obținute la locul unde se află funcția de bază, prin urmare, nu se aplică deducerea personală.

În lipsa unor precizări clare în legislaţia actuală, pot exista și interpretări potrivit cărora, în vederea stabilirii valorii deducerii personale, ar putea fi analizat venitul cumulat obținut în timpul lunii martie, în cazul nostru 1.951 lei. Într-o astfel de situație, deducerea personală ar fi de 495 lei.

În luna martie 2020, entitatea va înregistra în contabilitate cheltuielile cu personalul și decontarea drepturilor cuvenite angajaților.

Înregistrarea salariului brut:
1.951 lei 641
„Cheltuieli cu
salariile personalului”
= 421
„Personal – salarii datorate”
1.951 lei
Înregistrarea reținerilor aferente angajaților (pentru timpul lucrat efectiv) și a contribuției asiguratorii pentru muncă, suportată de angajator:
● CAS (25%):
279 lei 421
„Personal – salarii datorate”
= 4315
„Contribuția de
asigurări sociale”
279 lei
● CASS (10%):
112 lei 421
„Personal – salarii datorate”
= 4316
„Contribuția de asigurări
sociale de sănătate”
112 lei
● Impozitul pe salarii (10%):
21 lei 421
„Personal – salarii datorate”
= 444
„Impozitul pe venituri
de natura salariilor”
21 lei
● CAM (1.115 lei x 2,25%):
25 lei 646
„Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă”
= 436
„Contribuția asiguratorie
pentru muncă”
25 lei
Înregistrarea reținerilor – Angajați (pentru somajul tehnic):
● CAS (25%):
209 lei 421
„Personal – salarii datorate”
= 4315
„Contribuția de
asigurări sociale”
209 lei
● CASS (10%):
84 lei 421
„Personal – salarii datorate”
= 4316
„Contribuția de asigurări
sociale de sănătate”
84 lei
● Impozitul pe salarii (10%):
54 lei 421
„Personal – salarii datorate”
= 444
„Impozitul pe venituri
de natura salariilor”
54 lei

Pentru indemnizația suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă, potrivit prevederilor art. 2205 din Codul fiscal.

Declararea și plata impozitului și a contribuțiilor pentru perioada lucrată efectiv se fac până la data de 25 aprilie 2020.

Plata impozitului și a contribuțiilor (partea aferentă timpului lucrat efectiv):
279 lei 4315
„Contribuția de
asigurări sociale”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
279 lei
112 lei 4316
„Contribuția de asigurări sociale de sănătate”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
112 lei
21  lei 444
„Impozitul pe venituri de natura salariilor”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
21 lei
25 lei 436
„Contribuția asiguratorie pentru muncă”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
25 lei
Plata drepturilor salariale pentru perioada lucrată efectiv:
703 lei 421
„Personal – salarii datorate”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
703 lei

Pentru perioada 17-31.03.2020 (11 zile lucrătoare), entitatea va recunoaște, în luna martie 2020, drept venituri, în contrapartida cheltuielilor aferente pe care urmează să le compenseze subvenția, indemnizația suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, care reprezintă subvenții aferente veniturilor, altele decât cele pentru active.

Indemnizația suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă subvenții aferente veniturilor, altele decât cele pentru active.

Conform prevederilor pct. 398-399 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, subvențiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează să le compenseze.

Indemnizațiile suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă subvenții acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli și sunt recunoscute la venituri în aceeași perioadă ca și cheltuiala aferentă.

Această subvenție este acordată în scopul oferirii de ajutor financiar imediat entităților și nu se impozitează. În acest caz, recunoașterea subvenției în contul de profit și pierdere are loc în perioada în care entitatea îndeplinește condițiile pentru primirea sa.

Indemnizația suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj:
836 lei 4452
„Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții”
= 7414
„Venituri din subvenții
de exploatare pentru
plata personalului”
836 lei

Angajatorii au început să transmită online, din data de 1 aprilie 2020, către Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din județul în care au sediul social cererea, declarația pe propria răspundere și lista persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației.

Încasarea indemnizației suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile de la transmiterea online a cererii, a declarației pe propria răspundere și a listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației:

836 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 4452
„Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții”
836 lei

Plata de către entitate, în contul salariatului, a diferenței dintre indemnizația suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj și reținerile aferente, în termen de 3 zile de la încasare:

489 lei 421
„Personal – salarii datorate”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
489 lei

Termenul de plată și declarare a impozitului și a contribuțiilor pentru perioada șomajului tehnic este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv 25 mai 2020.

– Plata impozitului și a contribuțiilor (partea aferentă indemnizației de șomaj tehnic):
209 lei 4315
„Contribuția de
asigurări sociale”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
209 lei
84 lei 4316
„Contribuția de asigurări sociale de sănătate”

=
5121
„Conturi la bănci
în lei”
84 lei
54 lei 444
„Impozitul pe venituri
de natura salariilor”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
54 lei

Exemplul 2

În luna martie 2020, pentru un angajat cu salariul de încadrare de 6.837 lei, care a lucrat efectiv în perioada 01-16.03.2020 și căruia i s-a suspendat temporar contractul individual de muncă potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal în perioada 17-31.03.2020, contribuabilul calculează:

- lei -
Nr. crt. Elemente
de calcul
(salariu – 6.837 lei)
Calcul Sume pentru timpul efectiv lucrat (11 zile lucrătoare) Sume suportate de angajator (Șomaj tehnic, 11 zile lucrătoare) Total sume suportate de angajator Sume privind șomajul tehnic indemnizat (11 zile lucrătoare) Total
0 2 1 3 4 5 = 3 + 4 6 7 = 5 + 6
1 Salariu de bază (încadrare)   3.419 528 3.947 2.036 5.983
2 CAS (25%) 2 = 1 x 25% 855 132 987 509 1.496
3 CASS (10%) 3 = 1 x 10% 342 53 395 204 598
4 Venit net 4 = 1 – (2 + 3) 2.222 343 2.565 1.323 3.889
5 Deducere personală 5 = art. 77 Codul fiscal/art. XI alin. (6) din OUG nr. 30/2020 0 0 0 0 0
6 Venit bază
de calcul
6 = 4 – 5 2.222 343 2.565 1.323 3.889
7 Impozit (10%) 7 = 6 x 10% 222 34 257 132 389
8 Salariu net 8 = 4 – 7 2.000 309 2.308 1.191 3.500

Coloana 3 rândul 1: Salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, de 6.837 lei, împărțit la 22 de zile lucrătoare din luna martie 2020, înmulțit cu 11 zile lucrate efectiv = 3.419 lei

Coloana 4 rândul 1: Diferența dintre salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, de 6.837 lei, și câștigul salarial mediu brut, de 5.429 lei, prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, împărțită la 22 de zile lucrătoare din luna martie 2020, înmulțită cu 11 zile de șomaj tehnic, înmulțită cu 75% suportat de angajator = 528 lei

Coloana 5 rândul 1: Câștigul salarial mediu brut, de 5.429 lei, prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, împărțit la 22 de zile lucrătoare din luna martie 2020, înmulțit cu 11 zile de șomaj tehnic, înmulțit cu 75% suportat de bugetul asigurărilor pentru șomaj = 2.036 lei

În conformitate cu art. 77 alin. (2) din Codul fiscal, salariatul nu beneficiază de deducere personală deoarece are un venit lunar brut mai mare de 3.600 lei. Așa cum s-a precizat și la exemplul anterior, conform OUG nr. 30/2020, partea reprezentând indemnizația de şomaj tehnic este asimilată veniturilor care nu sunt obținute la locul unde se află funcția de bază, prin urmare, pentru aceasta nu s-ar aplica oricum deducerea personală.

În luna martie 2020, entitatea va înregistra în contabilitate cheltuielile cu personalul și decontarea drepturilor cuvenite angajaților.

Înregistrarea salariului brut:
5.983 lei 641
„Cheltuieli cu
salariile personalului”
= 421
„Personal – salarii datorate”
5.983 lei

Înregistrarea reținerilor aferente angajaților (pentru timpul lucrat efectiv) și a contribuției asiguratorii pentru muncă, suportată de angajator:

● CAS (25%):
987 lei 421
„Personal – salarii datorate”
= 4315
„Contribuția de
asigurări sociale”
987 lei
● CASS (10%):
395 lei 421
„Personal – salarii datorate”
= 4316
„Contribuția de asigurări sociale de sănătate”
395 lei
Impozitul pe salarii (10%):
257 lei 421
„Personal – salarii datorate”
  = 444
„Impozitul pe venituri
de natura salariilor”
257 lei
CAM (3.947 lei x 2,25%):
89 lei 646
„Cheltuieli privind
contribuția asiguratorie pentru muncă”
= 436
„Contribuția asiguratorie
pentru muncă”
89 lei

Înregistrarea reținerilor aferente angajaților (pentru șomajul tehnic):

● CAS (25%):
509 lei 421
„Personal – salarii datorate”
= 4315
„Contribuția de
asigurări sociale”
509 lei
● CASS (10%):
204 lei 421
„Personal – salarii datorate”
= 4316
„Contribuția de asigurări
sociale de sănătate”
204 lei
● Impozitul pe salarii (10%):
132 lei 421
„Personal – salarii datorate”
= 444
„Impozitul pe venituri
de natura salariilor”
132 lei

Pentru indemnizația suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă, potrivit prevederilor art. 2205 din Codul fiscal.

Declararea și plata impozitului și a contribuțiilor pentru perioada lucrată efectiv se fac până la data de 25 a lunii aprilie 2020.

– Plata impozitului și a contribuțiilor (partea aferentă timpului lucrat efectiv):
987 lei 4315
„Contribuția de
asigurări sociale”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
987 lei
395 lei 4316
„Contribuția de asigurări
sociale de sănătate”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
395 lei
257 lei 444
„Impozitul pe venituri
de natura salariilor”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
257 lei
89 lei 436
„Contribuția asiguratorie
pentru muncă”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
89 lei
Plata drepturilor salariale pentru perioada lucrată efectiv:
2.308 lei 421
„Personal – salarii datorate”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
2.308 lei

Pentru perioada 17-31.03.2020 (11 zile lucrătoare), entitatea va recunoaște, în luna martie 2020, drept venituri, în contrapartida cheltuielilor aferente pe care urmează să le compenseze subvenția, indemnizația suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj:

2.036 lei 4452
„Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții”
= 7414
„Venituri din subvenții
de exploatare pentru
plata personalului”
2.036 lei

Angajatorii au început să transmită online, din data de 1 aprilie 2020, către Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din județul în care au sediul social cererea, declarația pe propria răspundere și lista persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației.

Încasarea indemnizației suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile de la transmiterea online a cererii, a declarației pe propria răspundere și a listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației:

2.036 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 4452
„Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții”
2.036 lei

Plata de către entitate, în contul salariatului, a diferenței dintre indemnizația suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj și reținerile aferente, în termen de 3 zile de la încasare:

1.191 lei 421
„Personal – salarii datorate”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
1.191 lei

Termenul de plată și declarare a impozitului și a contribuțiilor pentru perioada șomajului tehnic este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv 25 mai 2020.

Plata impozitului și a contribuțiilor (partea aferentă indemnizației de șomaj tehnic):

509 lei 4315
„Contribuția de
asigurări sociale”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
509 lei
204 lei 4316
„Contribuția de asigurări sociale de sănătate”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
204 lei
132 lei 444
„Impozitul pe venituri
de natura salariilor”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
132 lei

BIBLIOGRAFIE

  1. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/13.01.2016, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial nr. 345/18.05.2011, cu modificările și completările ulterioare.
  4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
  5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare.
  6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial nr. 231/21.03.2020, cu modificările și completările ulterioare.
  7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 260/30.03.2020.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.