Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale pentru exercițiul financiar 2016

Numărul 13-14, 11-24 aprilie 2017  »  Expertiza și auditul afacerilor

Conf. univ. dr. Adriana Florina Popa

PUBLICITATE
rong>REZUMAT
Exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale de către entitățile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de regulă coincide cu anul calendaristic. Baza legală pentru închiderea anului financiar 2016 este Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, intrat în vigoare la data de 31 ianuarie 2017. Acest act normativ va face în principal obiectul prezentului articol.

Termeni-cheie: situații financiare anuale, raportări contabile anuale, OMFP nr. 166/2017

Clasificare JEL: M41

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, au obligația să întocmească situații financiare anuale:
 • societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice;
 • instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial;
 • subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor incluse în categoriile de mai sus, cu sediul în România, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
 • organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil.
➥ Completarea situațiilor financiare anuale

Completarea situațiilor financiare anuale se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut în reglementările contabile aplicabile, respectiv:

Tipul de societateReferențialul contabil adoptat
Societățile ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementatăReglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare
Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristicReglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016
➔ Noutăți

Pentru exercițiul financiar al anului 2016, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul acelui exercițiu financiar întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014.

Începând cu exercițiul financiar al anului 2017, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016 țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

Efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016 se efectuează conform prevederilor OMFP nr. 2.844/2016.

➥ Categoriile de entități conform OMFP nr. 1.802/2014

 

Categoriile de criteriiSe depășesc limitele a cel puțin două
dintre cele trei criterii?
DaNu

I.

✔ totalul activelor: 1.500.000 lei
✔ cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei
✔ numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10
Entități mici
(dacă nu se încadrează în categoria entităților mijlocii și mari)
Microentități

II.

✔ totalul activelor: 17.500.000 lei
✔ cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei
✔ numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50
Entități mijlocii
și mari
Entități mici
(dacă nu se încadrează în categoria microentităților)

Notă. Aceste criterii se regăsesc la pct. 9 alin. (2), (3) și (4) din reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014.

Atenție!
Entitățile întocmesc situații financiare anuale corespunzător categoriei în care se încadrează. În acest sens, încadrarea în criteriile de mărime se face pe baza indicatorilor determinați:
 • din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent; și
 • pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar curent.
Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic stabilesc criteriile respective pe baza indicatorilor determinați:
 • din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent; și
 • pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales și care se încheie ulterior datei de 1 ianuarie 2017.
➥ Cerințele privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale pentru entitățile care aplică OMFP nr. 1.802/2014
Tipul
de societate
Elementele componente
ale setului de situații financiare
Microentități
✔ bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din OMFP nr. 1.802/2014
✔ cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din OMFP nr. 1.802/2014
✔ formularul „Date informative” (cod 30), în structura prevăzută la pct. 6 din anexa nr. 4 la OMFP nr. 166/2017
✔ formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40), în structura prevăzută la pct. 8 din anexa nr. 4 la OMFP nr. 166/2017
✔ informații suplimentare restrânse*
Entități mici
✔ bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din OMFP nr. 1.802/2014
✔ cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din OMFP nr. 1.802/2014
✔ note explicative la situațiile financiare anuale
✔ formularul „Date informative” (cod 30), în structura prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 4 la OMFP nr. 166/2017
✔ formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40), în structura prevăzută la pct. 8 din anexa nr. 4 la OMFP nr. 166/2017
Opțional, ele pot întocmi:
✔ situația modificărilor capitalului propriu și/sau
✔ situația fluxurilor de trezorerie
Entități mijlocii și mari
✔ bilanț (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din OMFP nr. 1.802/2014
✔ cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din OMFP nr. 1.802/2014
✔ situația modificărilor capitalului propriu
✔ situația fluxurilor de trezorerie
✔ note explicative la situațiile financiare anuale
✔ formularul „Date informative” (cod 30), în structura prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 4 la OMFP nr. 166/2017
✔ formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40), în structura prevăzută la pct. 8 din anexa nr. 4 la OMFP nr. 166/2017
* În ceea ce privește informațiile suplimentare restrânse, printre acestea se află:
● politicile contabile adoptate, inclusiv:
 • bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;
 • conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevăzute de reglementările aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014;
 • orice modificări semnificative ale politicilor contabile adoptate;
● dacă imobilizările corporale sunt evaluate la valori reevaluate, un tabel care să prezinte:
 • mișcările rezervei din reevaluare în cursul exercițiului financiar, cu o explicație a tratamentului fiscal al elementelor pe care le conține; și
 • valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută în bilanț dacă imobilizările corporale nu ar fi fost reevaluate;
● un tabel care să prezinte mișcările recunoscute direct în capitalurile proprii, în cursul exercițiului financiar, atunci când instrumentele financiare sunt evaluate la valoarea justă;
● suma avansurilor și creditelor acordate membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiții și a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s-a renunțat, precum și a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;
● cuantumul și natura elementelor individuale de venituri sau de cheltuieli care au o mărime sau o incidență excepțională;
● sumele datorate de entitate care devin exigibile după o perioadă mai mare de cinci ani, precum și valoarea totală a datoriilor entității acoperite cu garanții reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii și formei garanțiilor; și
● numărul mediu de angajați în cursul exercițiului financiar etc.
➥ Notele explicative

Notele explicative cuprinse în capitolul 6 „Note explicative la situațiile financiare anuale” din OMFP nr. 1.802/2014 nu sunt limitative, acestea urmând să conțină cel puțin informațiile cerute de acest capitol.

Prin intermediul lor:
 • se prezintă informații despre reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare anuale și despre politicile contabile folosite;
 • se oferă informații suplimentare care nu sunt prezentate în bilanț, în contul de profit și pierdere și, după caz, în situația modificărilor capitalurilor proprii și/sau în situația fluxurilor de numerar, dar sunt relevante pentru înțelegerea oricărora dintre acestea.

Notele explicative se prezintă sistematic și respectă ordinea în care sunt evidențiate elementele în bilanț și în contul de profit și pierdere.

Atenție!
Pentru fiecare element semnificativ din situațiile financiare anuale trebuie să existe informații aferente în notele explicative.
➥ Situații particulare
➔ Exercițiu financiar diferit de anul calendaristic

Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, distinct de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea. La întocmire sunt avute în vedere prevederile reglementărilor contabile aplicabile.

Contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic pot alege ca anul fiscal să corespundă exercițiului financiar.

Primul an fiscal modificat include și perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie și ziua anterioară primei zile a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal.

Opțiunea pentru anul fiscal modificat se comunică de către contribuabili în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării acestora.

➔ Sedii permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate

Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991.

În situația în care persoana juridică având sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

Excepție. Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European nu întocmesc situații financiare anuale pentru propria activitate.

➔ Persoane juridice aflate în lichidare
Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare contabilă anuală la data de 31 decembrie, care cuprinde următoarele formulare:
 • Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2 din anexa nr. 2 la OMFP nr. 166/2017;
 • Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3 din anexa nr. 2 la OMFP nr. 166/2017;
 • Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 4 la OMFP nr. 166/2017;
 • Situația activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 8 din anexa nr. 4 la OMFP nr. 166/2017.

Aceste formulare sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.

Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de:
 • raportul administratorilor;
 • raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; și
 • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
Situațiile financiare anuale vor fi însoțite și de o declarație scrisă a administratorului sau a altei persoane care are obligația gestionării entității respective prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:
 • politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
 • situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
 • persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.
➥ Auditul statutar
Au obligația auditării situațiilor financiare:
 • entitățile mijlocii și mari;
 • entitățile de interes public;
 • entitățile mici care, pe baza balanței de verificare întocmite la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:
  – totalul activelor: 16.000.000 lei;
  – cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
  – numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.
➥ Reguli specifice

OMFP nr. 166/2017 preia regulile specifice completării pozițiilor din situațiile financiare, dintre care selectăm câteva:

✔ Entitățile înscriu în formularul „Contul de profit și pierdere”, la rândul 23 „Salarii și indemnizații”, respectiv în formularul „Contul prescurtat de profit și pierdere”, la rândul 04, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

✔ La rândul 64 din formularul „Date informative” (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

✔ În cazul subunităților fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 „Decontări între unitate și subunități” și 482 „Decontări între subunități” se transferă în contul 461 „Debitori diverși”/analitic distinct sau 462 „Creditori diverși”/analitic distinct, după caz, pentru ca la începutul exercițiului financiar următor să se repună în conturile din care au provenit.

➥ Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale
Categoria
Termenul de depunere
Societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare
✔ 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar
Instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial, subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor de mai sus, cu sediul în România, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice care au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară
✔ 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar
 

Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Situațiile financiare și raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate potrivit legii și de administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

➥ Entitățile nou-înființate fără activitate până la încheierea exercițiului financiar

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Această declarație se va depune în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie și în format electronic. În acest sens, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Declarația va cuprinde toate datele de identificare ale entității:
 • denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
 • adresa și numărul de telefon;
 • numărul de înregistrare la registrul comerțului;
 • codul unic de înregistrare;
 • capitalul social.
➥ Tratamentul erorilor contabile

Erorile contabile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile, după caz.

➥ Sancțiuni

Conform prevederilor OMFP nr. 166/2017 coroborate cu art. 42 alin. (1) din Legea nr. 82/1991:

✔ Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilanț”, respectiv „Bilanț prescurtat”, cu datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și cu datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate, codul unic de înregistrare și codul privind activitatea, sau completarea formularelor cuprinse în situațiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

✔ Nerespectarea prevederilor referitoare la întocmire și semnare se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.

✔ Nedepunerea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie în termenul legal se sancționează astfel:
 • dacă perioada de întârziere este cuprinsă între una și 15 zile lucrătoare – cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;
 • dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare – cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
 • dacă întârzierea depășește 30 de zile lucrătoare – cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei.

✔ Nedepunerea declarației de neactivitate sau a înștiințării privind modificarea anului financiar în termenul legal se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei.

BIBLIOGRAFIE
 1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 86/31.01.2017.

articol următor »

ASTEFIN SOLUTIONS – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Satu Mare ASTEFIN SOLUTIONS – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Satu MareSite-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.