Procedura de aplicare a prevederilor din Codul fiscal referitoare la plata, de către persoanele care lucrează part-time, a contribuțiilor la nivelul aferent salariului minim. Sinteza principalelor prevederi

Procedura de aplicare a prevederilor din Codul fiscal referitoare la plata, de către persoanele care lucrează part-time, a contribuțiilor la nivelul aferent salariului minim. Sinteza principalelor prevederi

Numărul 31-32, 10-23 aug. 2022  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 807 din 16 august 2022.

PUBLICITATE
Amintim că prin OG nr. 16/2022 s-a stabilit ca, începând cu veniturile aferente lunii august 2022, contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, să nu poată fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale aferente salariului minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.

Există și excepții de la această regulă, printre care și situația în care persoana fizică realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară (art. 146 alin 57 lit. e) din Codul fiscal). OMF nr. 1.855/2022 stabilește procedura de aplicare a acestei excepții, adică procedura care se aplică în cazul salariaților care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care au fost realizate. Salariații aflați în situația de mai sus au obligația să depună la fiecare angajator/plătitor de venit o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată.  

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale OMF nr. 1.855/2022.

Principalele prevederi:

1. Procedura se aplică în cazul salariaților care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care au fost realizate, conform art. 146 alin. (57) lit. e) din Codul fiscal, și care datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei de calcul aferente venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, și nu la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

2. Câteva definiții

a) salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel prevăzut prin hotărâre a Guvernului;

b) perioada în care contractul individual de muncă este activ reprezintă perioada în care contractul individual de muncă nu este suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De reținut! În cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este activ pentru o fracțiune din lună, nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată aferent zilelor lucrate din lună se stabilește după cum urmează: (Salariul minim brut pe țară garantat în plată/Numărul de zile lucrătoare din lună) x Numărul de zile lucrate din lună

3. În scopul aplicării prevederilor de la pct. 1, salariații aflați în situația prevăzută la art. 146 alin. (57) lit. e) din Codul fiscal au obligația să depună la fiecare angajator/plătitor de venit o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Prin excepție, în cazul în care la unul dintre angajatori/plătitori de venituri, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor realizate din salarii și asimilate salariilor, corespunzătoare numărului de zile lucrate în lună, este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, salariații nu au obligația depunerii declarației pe propria răspundere la angajatorul/plătitorul respectiv.

4. Declarația pe propria răspundere prevăzută la pct. 3 se depune lunar, pe perioada în care salariatul se află în situația prevăzută la pct. 1, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale. În vederea completării declarației pe propria răspundere până la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator/plătitor de venit eliberează salariatului, la cerere, un document din care să rezulte nivelul bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor realizate din salarii și asimilate salariilor.

5. În cazul în care salariații nu depun declarația pe propria răspundere, fiecare angajator/plătitor de venit stabilește contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe țară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă baza de calcul aferentă venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, se situează sub nivelul salariului lunar minim brut pe țară garantat în plată.

6. În vederea încadrării în situația prevăzută la pct. 1, salariatul cumulează nivelul bazei lunare de calcul aferente veniturilor realizate din salarii și asimilate salariilor de la fiecare angajator, iar suma rezultată o compară cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuțiile sociale.

7. În situația prevăzută la pct. 5, salariatului i se rețin contribuțiile la nivelul bazei de calcul aferente venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, iar fiecare angajator/plătitor de venituri suportă diferența de contribuții calculate la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, potrivit art. 146 alin. (56) din Codul fiscal.

8. Declarația pe propria răspundere menționată la pct. 3 constituie document justificativ pentru fiecare angajator/plătitor de venituri, în vederea stabilirii contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (5) și art. 168 alin. (5) din Codul fiscal, pe perioada în care salariatul se află în situația prevăzută la art. 146 alin. (57) lit. e) din Codul fiscal.

9. Angajatorul/Plătitorul de venituri, după caz, are obligația de a înregistra și de a ține evidența acestor declarații, în vederea încadrării salariatului în situația reglementată la art. 146 alin. (57) lit. e) din Codul fiscal.

10. Declarația pe propria răspundere cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale salariatului, precum și informații referitoare la încadrarea salariatului în situația prevăzută la art. 146 alin. (57) lit. e) din Codul fiscal.

11. Modelul declarației pe propria răspundere este prevăzut în anexa la ordin.

Exemple privind aplicarea prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) și art. 168 alin. (61) din Codul fiscal:

Exemplul 1: O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A și un contract cu timp parțial cu societatea B. Contractele sunt active toată luna. Pentru activitatea desfășurată la angajatorul A, persoana fizică realizează un venit brut lunar de 2.550 lei, iar la angajatorul B, un venit brut lunar de 400 lei.

Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, este de 2.950 lei (2.550 lei + 400 lei), iar nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată este de 2.550 lei. Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, în valoare de 2.950 lei, cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată de 2.550 lei rezultă că baza lunară de calcul cumulată din cele două contracte individuale de muncă este mai mare decât salariul minim brut pe țară garantat în plată.

În acest caz, persoana fizică depune declarația pe propria răspundere numai la angajatorul B, întrucât la angajatorul A baza lunară de calcul al contribuțiilor datorate de acesta este egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată (2.550 lei).

La fiecare angajator, salariatul datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, respectiv la angajatorul A la 2.550 lei, iar la angajatorul B la 400 lei.

Exemplul 2: O persoană fizică încheie începând cu data de 1 septembrie 2022 trei contracte individuale de muncă cu timp parțial, cu societățile A, B și C, contractele fiind active întreaga lună. Pentru activitatea desfășurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună:

— de la angajatorul A, suma de 800 lei;

— de la angajatorul B, suma de 900 lei;

— de la angajatorul C, suma de 1.000 lei.

Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, este de 2.700 lei (800 lei + 900 lei + 1.000 lei), iar nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată este de 2.550 lei.

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, în valoare de 2.700 lei, cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată de 2.550 lei rezultă că baza lunară de calcul cumulată este peste nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

În acest caz, salariatul depune declarația pe propria răspundere la fiecare angajator.

Astfel, salariatul datorează la fiecare angajator contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții.

Exemplul 3: O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A și un contract cu timp parțial cu societatea B. În cursul lunii septembrie 2022, persoana fizică lucrează 10 zile, restul de 12 zile lucrătoare din lună, contractele individuale de muncă sunt suspendate, potrivit legii. Salariatul primește, pentru cele 10 zile lucrate, de la angajatorul A un venit brut de 1.250 lei, iar de la angajatorul B un venit brut de 1.000 lei.

Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții aferente zilelor lucrate, este de 2.250 lei (1.250 lei + 1.000 lei), iar nivelul salariului minim brut garantat în plată aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active este de 1.159 lei (2.550 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate).

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, în valoare de 2.250 lei, cu nivelul salariului minim brut garantat în plată aferent zilelor lucrate rezultă că baza lunară de calcul cumulată este mai mare decât nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active (1.159 lei).

În acest caz, persoana fizică depune declarația pe propria răspundere la angajatorul B.

Astfel, ambii angajatori stabilesc și rețin contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, respectiv la 1.250 lei, în cazul angajatorului A, și la 1.000 lei, în cazul angajatorului B.

Exemplul 4 : O persoană fizică încheie începând cu data de 1 august 2022 un contract individual de muncă cu timp parțial (4 ore/zi) cu societatea A și un alt contract individual de muncă cu timp parțial (4 orez/zi) cu societatea B care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară. Ambele contracte sunt active întreaga lună.

Pentru activitatea desfășurată, salariatul realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, astfel:

— de la angajatorul A, suma de 1.100 lei;

— de la angajatorul B, suma de 1.500 lei.

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, în valoare de 2.600 lei (1.100 lei + 1.500 lei), cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată (2.550 lei) rezultă că baza lunară de calcul cumulată este peste nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

În acest caz, salariatul depune la fiecare angajator declarația pe propria răspundere. Astfel, fiecare angajator reține și plătește contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 138 lit. a) și la art. 156 din Codul fiscal, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 1382 alin. (1), art. 1383 alin. (1) și art. 154 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.