Procedura privind schimbul de informații între ANAF și persoanele juridice de drept privat, publicată în Monitorul Oficial

Procedura privind schimbul de informații între ANAF și persoanele juridice de drept privat, publicată în Monitorul Oficial

Telex » Știri 16 februarie 2022  

În Monitorul Oficial nr. 157 din 16 februarie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 146/2022 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a informațiilor, modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele juridice de drept privat semnatare, precum și a modalităților de acces în sistemele informatice dedicate conform art. 701 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește actul normativ, că, începând cu data modificării art.11 alin (6^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se impune ca orice solicitare nouă de schimb de informații venită din partea persoanelor juridice de drept privat, inclusiv din partea instituțiilor de credit, să se facă în conformitate cu art. 701, respectiv prin sisteme informatice dedicate. „În prezent, ANAF are încheiate protocoale de colaborare cu instituțiile de credit membre ARB (Asociația Română a Băncilor – n.r.) prin Protocolul nr.A_PRS2376/24.04.2019 iar schimbul de informații se efectuează prin intermediul platformei ANAF-ARB. De asemenea, schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare se realizează în conformitate cu OPANAF nr. 3731/2016, modificat prin Ordinul nr. 3194/2019”, se menționează în document. De asemenea, s-a avut în vedere că prin OG nr.11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale a fost modificat art. 11 alin (6^1), astfel: „În scopul aplicării prevederilor alin. (3) lit. d), solicitantul care prin natura activității solicită frecvent informații de natura secretului fiscal despre clienții/partenerii săi poate încheia un protocol privind schimbul de informații cu organul fiscal deținător al informației ce se transmite, utilizând sistemul informatic în conformitate cu art. 701.

De asemenea, conform art. 701, din același act normativ :

„(1) Furnizarea de informații și documente între Ministerul Finanțelor/A.N.A.F. și autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, precum și alte persoane juridice de drept privat, în temeiul prezentului cod sau al altor acte normative, se realizează, în formă dematerializată, astfel:

a) în cazul autorităților publice, instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală utilizând sistemul informatic propriu al Ministerului Finanțelor/A.N.A.F., denumit PatrimVen;

b) în cazul persoanelor juridice de drept privat utilizând sisteme informatice dedicate.”

Pentru aplicarea prevederilor menționate a fost promovat OPANAF nr. 146/2022.

Între altele,  noul act normativ prevede că, prin sistemul informatic dedicat, ANAF poate transmite, pe bază de protocol semnat în conformitate cu modelul-cadru al protocolului de colaborare prevăzut în anexa la prezentul ordin, următoarele informații: a) informații referitoare la natura, sursa și cuantumul veniturilor solicitantului persoană fizică, respectiv informații pentru perioada aferentă ultimilor 3 ani fiscali, inclusiv, acolo unde este posibil, informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora; b) informații referitoare la natura și cuantumul veniturilor solicitantului persoană juridică, respectiv informații din situațiile financiare pentru perioada aferentă ultimilor trei ani fiscali, inclusiv, acolo unde este posibil, informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora; c) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice; d) informații privind existența pe numele solicitantului a unui cont curent declarat deschis la altă instituție de credit din România la data solicitării, pentru persoanele juridice de drept privat (PJDP) care oferă servicii din sfera de aplicare a Legii nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază.

PJDP care utilizează cu clienții lor comunicarea în sistem electronic, prin mijloace de comunicare la distanță, la momentul solicitării online a unui serviciu de către o persoană fizică, în vederea obținerii de informații și solicitării consimțământului, vor aduce la cunoștința semnatarilor acordului faptul că informațiile de natură fiscală consultate de PJDP în ANAF le sunt puse la dispoziție și direct prin spațiu privat virtual. Obligația de informare anterior menționată nu afectează posibilitatea PJDP de a consulta informațiile ANAF în mod direct la momentul solicitării unui serviciu/produs online de către un client existent/potențial.

În vederea obținerii de informații, PJDP semnatară a protocolului are următoarele obligații: ♦ solicită consimțământul expres și neechivoc, în condițiile art. 11 alin. (3) lit. d) din Codul de procedură fiscală, persoanelor fizice și persoanelor juridice, respectiv semnarea, olograf sau electronic, sau acceptarea expresă și neechivocă a unui acord de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale MF/ANAF, precum și a datelor cu caracter personal aparținând clientului. Acest acord va conține datele de identificare ale persoanelor (CNP/NIF, CUI/CIF), precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului. În cazul utilizării semnăturii electronice simple/acordului acceptat expres, acordul se va genera în format PDF, iar semnătura trebuie să cuprindă numele și prenumele în clar ale contribuabilului/reprezentantului legal al contribuabilului, data și ora acceptării exprese, precum și IP-ul stației de unde s-a dat acordul. Acordul este valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării, respectiv a acceptării de către persoana fizică sau juridică; ♦ arhivează acordurile în condițiile legii. PJDP pune la dispoziția reprezentanților MF/ANAF acordul în format letric de fiecare dată când aceștia îl vor solicita. Termenul de prezentare a acordurilor este de 10 zile lucrătoare în cazul în care se solicită prin aceeași solicitare un număr maxim de 20 de acorduri și de 25 de zile lucrătoare în cazul în care se solicită un număr mai mare de 20 de acorduri; ♦ transmite acordul, în format electronic, simultan cu solicitarea de informații. Responsabilitatea respectării condițiilor de formă și de fond ale acordului transmis la ANAF revine PJDP; ♦ pune în practică proceduri de revocare a drepturilor utilizatorilor (persoanele special desemnate de către PJDP care prelucrează datele și cărora le încetează/suspendă raporturile de muncă în conformitate cu Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în alte cazuri în care se consideră că este necesar). Responsabilitatea privind modalitatea de utilizare a informațiilor astfel obținute revine solicitantului.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.