Raport privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020 (V)

Numărul 7, 28 feb. - 6 mar. 2017  »  Document

Continuăm publicarea, pe capitole, a documentului elaborat de Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice (MFP), în vederea fundamentării bugetului general consolidat pentru anul 2017. (vezi episoadele anterioare)

Capitolul 5 Politici finanțate prin proiectul de buget în anul 2017
5.1. Finanțarea unităților administrativ-teritoriale

Bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale (BGCUAT), estimat pe anul 2017, este rezultat din cumularea veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București, bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetele locale sau integral din venituri proprii, bugetului împrumuturilor externe și interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile și reflectă dimensiunea efortului financiar public al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2017.

Veniturile bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, pe anul 2017, se estimează la 71.922,6 milioane lei, reprezentând 8,9% din produsul intern brut, iar în cadrul acestora, veniturile totale ale bugetelor locale se estimează la 61.191,7 milioane lei, reprezentând 7,5% din produsul intern brut, în timp ce veniturile celorlalte bugete de la nivelul autorităților administrației publice locale reprezintă 1,4% din produsul intern brut.

Venituri proprii
Veniturile proprii ale bugetelor locale (formate din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri) estimate la 10.170,0 milioane lei, reprezintă 16,6% din totalul veniturilor bugetelor locale, în scadere cu 0,6 p.p. față de nivelul estimatului anului 2016.
Cote defalcate din impozitul pe venit
Cotele defalcate din impozitul pe venit reprezintă 20.765,1 milioane lei, respectiv 33,9% din totalul veniturilor bugetelor locale, în creștere, comparativ cu ponderea acestora în veniturile bugetelor locale aferente anului 2016,  cu 3,5 p.p.
Sume defalcate din TVA la nivelul județelor
2.669,8 milioane lei, destinate finanțării:
- sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;
- finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore;
- finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii prevăzuți la art.1 din Ordonanța Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit prevederilor legale;
- finanțării învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională și a drepturilor prevăzute de Legea nr.85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011;
- finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002 potrivit prevederilor anexei nr.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.743/2001;
- plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;
- finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;
- finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art.18, alin.(5), lit.c) din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Sume defalcate din TVA la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor
16.497,8  milioane lei destinate:
- finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a drepturilor prevăzute de Legea nr.85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011;
- finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
-  finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;
- finanțării cheltuielilor creșelor;
- finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, implementarea programului  de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli pentru elevii prevăzuți la art.1 din Ordonanța Guvernului nr.24/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit potrivit prevederilor legale,  instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 potrivit prevederilor anexei nr.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.743/2001 și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult;
- finanțării drepturilor stabilite de Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
- finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
- finanțării cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat;
- finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art.18, alin.(5), lit.c) din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Finanțarea drumurilor județene și comunale
400,0 milioane lei.
La repartizarea sumelor pe județe, s-au avut în vedere datele statistice comunicate de Institutul național de statistică, referitoare la lungimea drumurilor județene și comunale la data de 31 decembrie 2016.
Echilibrarea bugetelor locale
2.469,5 milioane lei repartizate pe județe potrivit prevederilor art.33 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat
112,4 milioane lei, repartizate pe județe potrivit propunerilor Ministerului Educației Naționale, în baza standardelor de cost.
Subvenții de la bugetul de stat
6.452,0 milioane lei, din care, în principal, pentru:
❖ finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (2.819,7 milioane lei);
❖ acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (70,0 milioane lei);
❖ finanțarea investițiilor derulate potrivit Programului Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului 28/2013 ( 2.270,0 milioane lei)
❖ susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare (651,9 milioane lei) implementate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
5.2 Investițiile publice semnificative prioritizate

Conform prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr.25/2014, cu modificările ulterioare (O.U.G. nr. 88/2013) și ale Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin H.G. nr. 225/2014, în perioada aprilie-iunie 2016, la nivelul ordonatorilor principali de credite a avut loc un proces de evaluare a proiectelor de investiții publice semnificative, în scopul elaborării și prezentării de către Ministerul Finanțelor Publice spre aprobare Guvernului, a listei proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate.

Principiile pe bază cărora proiectele de investiții publice sunt evaluate în cadrul procesului de prioritizare sunt: oportunitatea proiectului de investiții în contextul strategiilor sectoriale sau naționale, justificarea economică  și socială  a acestuia, suportabilitatea  și sustenabilitatea financiară, aranjamente pentru implementare/performanță în implementare și perioada rămasă  până  la finalizarea proiectului de investiții publice (pentru proiectele de investiții publice în continuare).   Obiectivele generale urmărite sunt alinierea portofoliului proiectelor de investiții ce se finanțează din fonduri publice cu prioritățile Guvernului și asigurarea includerii în bugetele anuale a proiectelor de investiții publice cu beneficii economice și sociale ridicate.

De asemenea, în scopul consolidării legăturii dintre procesul de prioritizare și bugetare, în luna iunie a acestui an au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea cadrului legal existent în materie prin completarea prevederilor capitolului II al O.U.G.nr. 88/2013 în sensul că,  ordonatorii principali de credite au obligația să reflecte rezultatele prioritizării în bugetele anuale și să repartizeze resursele bugetare, disponibile la nivel de titlu de cheltuială,  astfel încât gradul de acoperire a necesarului anual de finanțare pentru un proiect de investiții publice să nu depășească gradul de acoperire a necesarului anual de finanțare aferent oricărui alt proiect de investiții publice care a obținut un punctaj superior, în urma aplicării principiilor și criteriilor de prioritizare. În consecință, la elaborarea proiectului de buget pentru anul 2017, ordonatorii principali de credite vor respecta rezultatele prioritizării în procesul de repartizare a resurselor bugetare pentru proiectele de investiții publice semnificative.

Urmare analizei informațiilor transmise, respectiv listele proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate prezentate de 9 ordonatori principali de credite, Guvernul a aprobat în data de 12 octombrie 2016, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, memorandumul conținând rezultatele prioritizării.

Prezentăm mai jos un sumar al analizei informațiilor prezentate de către ordonatorii principali de credite în procesul de evaluare a acestor proiecte de investiții.

Ordonatorul principal de crediteNumăr de proiecte evaluate în procesul de prioritizare
Ministerul Transporturilor100
Ministerul Sănătății2
Ministerul Justiției3
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice2
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor8
Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri1
Ministerul Educației  Naționale și Cercetării Științifice1
Serviciul de Protecție și Pază1
Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională1
Total: 9 ordonatori principali de credite119
 
Distribuția numărului total de proiecte pe OPC
 
Valoarea rămasă de finanțat a proiectelor pe OPC

Cele 119 proiecte de investiții publice semnificative evaluate de ordonatorii principali de credite prezintă următoarea distribuție cu privire la stadiul implementării:

Stadiul implementăriiNumăr de proiecte
Proiecte cu stadiul fizic de 0%22
Proiecte în curs de implementare66
Proiecte cu stadiu fizic de execuție de 100%31
 
Ponderea necesarului de finanțare în total necesar de finanțare a proiectelor în funcție de stadiul de implementare

În urma analizării informațiilor prezentate de ordonatorii principali de credite s-a constatat că proiectele al căror stadiu fizic de execuție este 0% au un necesar de finanțare până la finalizare ce reprezintă 35,43% din totalul necesarului de finanțat pentru proiectele de investiții publice semnificative, proiectele în curs de implementare au o pondere a necesarului de finanțare până la finalizare de 63,30% în totalul necesarului de finanțat, iar proiectele cu stadiu fizic de execuție de 100% au un necesar de finanțare până la finalizare ce reprezintă 1,27% din totalul necesarului de finanțat pentru proiectele de investiții publice semnificative.

În cadrul procesului de prioritizare a proiectelor de investiții publice semnificative a fost luată în considerare, ca și criteriu de evaluare, și valoarea economică netă actualizată a proiectelor (VENA). Aceasta a fost extrasă din cuprinsul analizelor cost-beneficiu, reprezentând un indicator al eficienței economice a proiectului de investiții, și a fost furnizată de ordonatorii principali de credite pentru un număr de 83 de proiecte din totalul de 119 de proiecte de investiții publice semnificative evaluate.

Din analizele efectuate s-a constatat că cea mai ridicată medie a valorii economice nete actualizate a proiectelor de investiții se înregistrează în sectorul  sănătate  – 375,3 milioane euro, în sectorul transporturi – 330,9 milioane euro și în sectorul educație – 117,1 milioane de euro, media valorii economice nete actualizate a proiectelor din celelalte sectoare situându-se sub 100 milioane euro.

Proiectele cu o eficiență economică peste media aferentă celor 83 de proiecte de investiții sunt proiecte din sectorul sanătate si sectorul transporturi.

Prezentăm  mai jos un sumar al acestei analize.

Nr.
crt.
Ordonatorul principal de crediteNumăr de proiecte de investiții pentru care s-a furnizat VENAValoarea medie a VENA (mil. euro)
1Ministerul Transporturilor72330,9
2Ministerul  Sănătății2375,3
3Ministerul Justiției00
4Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice223,5
5Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor436,6
6Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri00
7Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice1117,1
8Serviciul de Protecție și Pază139,5
9Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională136,2
 Total/Medie83300,4

Dintre proiectele de investiții publice din domeniul transporturilor se remarcă 7 proiecte din sub-sectoarele transport feroviar, metrou și rutier (autostrăzi), cu o valoare economică netă actualizată de peste 1 miliard de euro pe proiect.

În limita inferioară a clasamentului, cu o valoare economică netă actualizată situată sub 5 milioane de euro se află 7 proiecte, din sectoarele transporturi (5) și mediu (2).

Cele mai eficiente sectoare din punct de vedere economic sunt sectorul sănatate, respectiv sectorul transporturilor.

* toate informații prezentate mai sus au fost comunicate de ordonatorii principali de credite în cadrul procesului de prioritizare.

(Va urma)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.