Raport privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020 (VIII)

Raport privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020 (VIII)

Numărul 10, 21-27 martie 2017  »  Document

Încheiem, în numărul de față, publicarea, pe capitole, a documentului elaborat de Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice (MFP), în vederea fundamentării bugetului general consolidat pentru anul 2017. (vezi episoadele anterioare)

2. FONDUL EUROPEAN DE GARANTARE AGRICOLĂ (FEGA)

A. Principalele realizări în anul 2015
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura implementeaza Fondul European de Garantare Agricola (FEGA). Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (MADR) si gestioneaza scheme de sprijin acordate fermierilor, finantate din:
 • FEGA – Fondul European de Garantare Agricola (plăți directe, măsuri de piață)
 • FEADR – Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (prin intermediul masurilor delegate din cadrul PNDR 2014 - 2020)
 • BN – Bugetul National (ajutoare nationale tranzitorii, ajutoare de stat, ajutoare de minimis)
Schemele de plăți directe și ajutoarele naționale tranzitorii, care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020, se acordă în conformitate cu prevederile:
 • U.G.nr. 3/2015 cu modificarile si completarile ulterioare,
 • OMADR nr. 619/2015 cu modificarile si completarile ulterioare,
 • OMADR nr. 620/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

Ajutoarele naționale tranzitorii (ANT) se acordă în domeniul vegetal și zootehnic în limita prevederilor bugetare alocate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

FEGA se implementează prin gestiune partajată între statele membre și Uniune și finanțează cheltuieli care sunt efectuate în conformitate cu dreptul Uniunii, in conformitate cu prevederile Regulamentului Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 AL Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului

1. Alocare FEGA – Plăți directe

În Regulamentul delegat (UE) 2015/851 al Comisiei din 27 martie 2015 de modificare a anexelor II, III și VI la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune este prevazut  plafonul financiar alocat României din FEGA pentru plățile directe, astfel:

Alocare FEGA plati directe
(mil euro)
201520162017201820192020TOTAL
1.599,991.777,471.801,331.872,821.903,201.903,2010.853,01
Schemele de plăți directe finantate din FEGA sunt următoarele:
 • schema de plată unică pe suprafață;
 • plata redistributivă;
 • plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu;
 • plata pentru tinerii fermieri;
 • schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal și în sectorul zootehnic;
 • schema simplificată pentru micii fermieri. 

Beneficiarii plăților sunt fermierii activi persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafețelor de teren agricol si/sau deținători legali de animale, în conformitate cu legislația în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăți se încadrează și cooperativele agricole, conform Legii 566/2004 a cooperației agricole, precum și grupurile de producători care desfașoară activități agricole.

În ceea ce privește Campania 2015, din plafonul alocat de 1,599  miliarde de euro, APIA a autorizat la plată[1] suma de 1,469 miliarde euro, ceea ce reprezintă un procent de absorbție de 91,86% din plafonul financiar alocat României în Campania 2015 de 1,599 miliarde de euro, după cum urmeaza:
 • 255,44 milioane euro plăți în avans în perioada 26 noiembrie 2015 – 02 decembrie 2015 pentru un număr de 159 de fermieri;
 • -1,26 miliarde euro plăți regulare începând cu data de 8 aprilie 2016 și până în prezent, pentru un număr de 367 fermieri.

La plafoanele financiare din FEGA menționate mai sus, se vor adăuga și cele estimate pentru măsuri de piață și comerț exterior de aproximativ 500 mil. Euro.

În perioada 01.01.2016 - 10.01.2016 APIA a autorizat și alte plăți din FEGA în suma de  2.190 milioane euro, din care:
 • 1257 milioane euro - plati directe Campania 2015 (mai sus menționate)
 • 896,80 milioane euro- plati directe Campania 2016 (mai sus menționate)
 • 2,37 milioane euro - Ajutor excepțional, cu caracter temporar, în sectorul de creștere porcine;
 • 8,77 milioane euro - Ajutor excepțional, cu caracter temporar, acordat fermierilor din sectorul laptelui și al produselor lactate;
 • 0,11 milioane euro - Ajutor specific producătorilor de lapte de vacă/ovine din zonele defavorizate C2014
 • 23,44 milioane euro - alte masuri de piata si promovare produse agricole
 • 0,57milioane euro – SAPS alte campanii
2. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
APIA implementează în baza acordurilor de delegare încheiate cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) următoarele măsuri finanțate din FEADR:
 • Măsura 08 - Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor – submasura 8.1 - Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite
 • Măsura 10 - Agro-mediu și climă
 • Măsura 11 – Agricultura ecologică
 • Măsura 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice
 • Masura 14 (fosta masura 215)-  Plati in favoarea bunastarii animalelor
 • Măsura 15 – Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea padurilor - 15.1 - Plăți pentru angajamente de silvo-mediu
 • Masura 214  - Plati privind agromediu

Alocarea FEADR și cofinanțarea de la Buget National însumează 3,42 mld. Euro.

Numărul de cereri[2] depuse în 2015 a fost de aproximativ 500.000.

Plafoane alocate din FEADR pentru CFM 2014-2020[3]

MASURAPerioada de programare 2014 - 2020FEADR (mil euro)BN (mil euro)Total (mil euro)
8Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor105,7018,82124,51
10Agromediu si clima909,96160,781070,74
11Agricultura ecologica200,6935,73236,42
13Plati pentru zone care se confrunta cu constringeri naturale sau alte constringeri specifice1.150,80204,101.354,89
14Bunastarea animalelor437,0179,52516,53
15Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor100,0017,80117,80
 TOTAL2.904,16516,753.420,89

Din alocarea financiară de 3,42 miliarde euro, APIA a autorizat la plata in perioada 01.01.2016 - 05.10.2016 suma de 356,29 milioane euro, după cum urmează:

MASURAMilioane EURO
MASURA  10 – Agromediu si clima25,69
MASURA  11- Agricultura ecologica8,24
MASURA  214- Plati privind agromediu67,78
MASURA  13 – Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte contrangeri specifice375,17
MASURA 14 (fosta M 215) - Plati in favoarea bunastarii animalelor - sectoarele pasari si porcine86,50
TOTAL563,38
3. Bugetul Național
În perioada 01.01.2016 - 01.01.2017 APIA a autorizat la plata suma de 486,96 milioane euro, din care:
 • 127,86 milioane euro Ajutor Național Tranzitoriu in sectorul vegetal (ANT 1, ANT4 si ANT6);
 • 25,05 milioane euro Ajutor National Tranzitoriu in sector zootehnic – Schema decuplata de productie in sectorul lapte, specia bovine (ANTZ 7);
 • 104,40 milioane euro Ajutor National Tranzitoriu in sector zootehnic – Schema decuplata de productie in sectorul carne, specia bovine (ANTZ 8);
 • 56,04 milioane euro motorina;
 • 13,90 milioane euro renta viagera;
 • 4,15 milioane euro Schema de ajutoare de stat in sectorul cresterii animalelor;
 • 6,34 milioane euro cofinantare masuri de piata si promovare produse agricole;
B. 5,44 milioane euro Ajutoare de adaptare exceptionale destinate producatorilor de carne de porc. Principalele realizari în anul 2016

Măsurile  implementate de către APIA au ca principal scop stimularea absorbției fondurilor europene, cu respectarea prevederilor comunitare si nationale in vigoare.

În continuare sunt prezentate cateva dintre masurile luate de APIA, pe parcursul anilor 2015-2016:
 • autorizarea si efectuarea platilor in avans catre fermierii beneficiari ai schemei de plata pe suprafata;
 • încheierea/prelungirea conventiilor de lucru incheiate intre APIA, fondurile de garantare in domeniul agriculturii si bancile comerciale in vederea eliberarii adeverintelor in cadrul diferitelor scheme de sprijin implementate, respectiv: SAPS, AXA II (PNDR), ajutoarele naționale tranzitorii in sector zootehnic, platile pentru bunastarea animalelor (pasari si porcine);
 • încheierea de acorduri și protocoale cu institutii din țară și din străinătate;
 • participarea la misiunile de audit ale Comisiei Europene, ale Curții Europene de Conturi, la întâlnirile bilaterale sau de conciliere;
 • activități de informare publică asupra măsurilor/schemelor de sprijin derulate din fonduri europene (FEGA - Fondul European de Garantare Agricolă și FEADR -Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) și de la bugetul național;
 • organizarea de sesiuni de instruire a reprezentanților asociațiilor profesionale din domeniul agriculturii și de sesiuni de informare a fermierilor, acțiuni de tip caravană, prin centrele județene și locale, în unitățile administrative-teritoriale;
 • realizarea, tipărirea, distribuirea/difuzarea de materiale de informare având secțiune specială cu privire la măsurile implementate de APIA;
 • postarea pe pagina web oficială a instituției - www.apia.org.ro, a materialelor de informare aferente Campaniei de primire a cererilor de sprijin pe suprafață, în cadrul secțiunii deschise special cu această ocazie. 
 • participarea instituției la evenimente de informare publică sau promovare a constat în organizarea unor standuri proprii sau doar în prezența unor reprezentanți ai Agenției în stand-urile unor organisme partenere, din cadrul MADR sau externe, cu ocazia evenimentelor de tipul târgurilor (internaționale/naționale) sau expozițiilor;
 • activități de informare publică sau promovare au fost derulate și în cadrul unor conferințe, seminarii, simpozioane, colocvii de specialitate, întâlniri cu reprezentanți ai primăriilor sau prefecturilor, producători sau asociații agricole etc., cu participarea specialiștilor APIA;
 • participarea cu stand propriu la Târgul internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei – IndAgra 2015;
 • Identificarea prin mijloace electronice a parcelelor agricole din cadrul exploatației și a suprafețelor din angajamente;

În ceea ce privește perioada 2016-2018, principalul obiectiv al Agenției este de a asigura o bună gestionare a fondurilor comunitare și naționale și de a veni în sprijinul fermierilor români, asigurând astfel dezvoltarea sectorului agricol, a exploatațiilor vegetale și de creștere a animalelor, cu respectarea măsurilor de protejare a mediului înconjurător, precum și valorificarea resurselor și posibilităților naturale de care dispune România. Calitatea produselor agricole europene, metodele de producție utilizate, siguranța alimentară și proprietățile nutritive ale acestora, producția ecologică, rămân atuuri care pot susține produsele agricole în competiția cu cele obținute în țări terțe la prețuri mult mai scăzute și calitate pe măsura costurilor de producție.

Măsura de promovare a produselor agricole pe piața internă a Uniunii Europene și pe piețele țărilor terțe la a cărei finanțare participă, alături de beneficiari, Comisia Europeană, conține instrumente destinate consolidării schimburilor comerciale, pătrunderii și creșterii cotei de piață a produselor din Uniunea Europeană, inclusiv a celor românești, pe piețele țărilor terțe, efectele benefice fiind cuantificate la nivel economic. 

Politica Agricolă Comună (PAC) permite ca potențialul sectorului agricol și agroalimentar european să fie eliberat și pus în valoare, pentru a contribui la Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, sprijinind agricultura ca sursă de siguranță alimentară, de folosire sustenabilă a resurselor și de dinamism pentru zonele rurale.

În calitate de instrument PAC, politica europeană de promovare pentru produsele agricole urmărește obiectivele reformei PAC până în 2020 și, în special, stimularea competitivității agriculturii europene, atât pe piața internă, cât și în țările terțe, punând accentul pe următoarele obiective:
 • Sporirea nivelului de conștientizare al consumatorilor în ceea ce privește meritele produselor agricole europene;
 • Dezvoltarea și deschiderea de noi piețe pentru produsele agricole europene pe piața internă și în țările terțe;
 • Sporirea eficacității și eficienței politicii, prin valorificarea mai eficientă a producției agricole europene și prin consolidarea poziției acesteia pe diferitele piețe existente.

3. FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (FEADR)

Programul național de dezvoltare rurală 2014-2020 a fost adoptat de către Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 3508 din 26.05.2015 de aprobare a programului de dezvoltare rurală al României pentru sprijin din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, trasând prioritățile României pentru utilizarea celor aproximativ 9,5[4] miliarde euro fondurile publice disponibile.

Alocarea financiară pe ani a PNDR 2014-2020:

milioane euro
PNDR 2014-20202014201520162017201820192020TOTAL
0,01.723,261.751,611.186,541.184,731.141,931.139,938.128,00
Alocarea publică totală este împărțită pe 6 priorități de dezvoltare rurală (PDR), conform PNDR:
 • PDR 1 ”Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale” – această prioritate este programată prin prioritățile de la 2 la 6 și are alocarea de 169,28 mil. euro;
 • PDR 2: ”Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor” – alocare de 1.864,16 mil. euro;
 • PDR 3: ”Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”- alocare de 995,37 mil. euro;
 • PDR 4: ”Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură” – alocare de 2.813,74 mil. euro;
 • PDR 5: ”Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic” – alocare de 1.025,84 mil. Euro;
 • PDR 6: ”Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”- alocare de 2.563,69 mil. euro.

La alocările mai sus menționate, pe priorități de dezvoltare rurală, se adaugă alocarea pentru măsura de Asistență tehnică de 209,84 mil. euro.

 • Optimizarea procedurilor de lucru la nivelul AM pentru PNDR, a Programului cuprinde 15 măsuri de finanțare (la care se adaugă și o măsură exclusiv tranzitorie, respectiv Bunăstarea animalelor – angajamente multianuale încheiate prin PNDR 2007-2013). Plățile aferente angajamentelor bugetare se fac pe principiul N+3, iar alocarea anului 2015 este de 1.723,26 mil. euro.

➔ Rata de absorbție PNDR 2014-2020

Valoarea plăților efectuate din FEADR către beneficiarii tuturor măsurilor este de 824,63 mil. euro, la care se adaugă prefinanțarea încasată în anul 2015, respectiv 2016, din bugetul FEADR, în vederea asigurării finanțării necesare demarării și derulării Programului, în valoare de 325,12 mil. euro, ceea ce conduce la un grad de absorbție FEADR 2014-2020 de 14,15% (declarațiile de cheltuieli aferente trim.1,2 și 3.2016 în valoare cumulată de 556,12 mil. euro au fost rambursate de către COM în cursul anului 2016).

 Măsuri PNDR 2014-2020 lansate

Sesiunea anuală 2015:

Depunere: în perioada martie – decembrie 2015 s-a derulat prima sesiune anuală în cadrul a 15 submăsuri/componente (din cadrul măsurilor implementate de către AFIR), licitându-se suma de 1.558,32 mil. euro, au fost depuse 7.691 proiecte cu o valoare publică de 1.549 mil. euro.
Pentru măsurile implementate de APIA (inclusiv angajamente tranzitorii) aferent Campaniei 2015 ( s-au plătit 352,24 mil. euro: 
 • M10 „Agromediu și climă” - 52,46 mil. euro;
 • M11 „Agricultură ecologică” - 12,60 mil. euro;
 • M13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” - 223,10 mil. euro.
 • M14 „Bunăstarea animalelor” – tranziție - 64,08 mil. euro.
Selecție și contractare: din proiectele depuse în sesiunea 2015, s-au selectat 4.361 proiecte în valoare publică de 904,5 mil. euro și s-au contractat 4.032 proiecte în valoare publică de 695,04 mil. euro.

Sesiunea anuală 2016

Depunere: Începând cu luna aprilie s-a lansat sesiunea continuă anuală de depunere a cererilor de finanțare 2016 pentru 24 submăsuri/componente/scheme (din cadrul măsurilor implementate de către AFIR), licitându-se suma de 1.685,25 mil. euro, s-au depus până la această dată 14.181 proiecte cu o valoare publică de 1.826,32 mil. euro.
În perioada 10 martie - 28 aprilie 2016, s-a desfășurat sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL), din cadrul Măsurii 19 Dezvoltarea locală LEADER - Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. S-au selectat 239 Strategii de Dezvoltare Locală în valoare de 563,52 mil. euro.
În Campania 2016 (măsuri implementate de APIA) s-au solicitat 547,98 mil euro, din care:
 • M10 „Agromediu și climă” inclusiv angajamente tranzitorii - 102,51 mil. euro, din care s-au plătit 11,28 mil. euro;
 • M11 „Agricultură ecologică” inclusiv angajamente tranzitorii - 27,64 mil. euro, din care s-au plătit 0,21 mil. euro;
 • M13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” - 232,61 mil. euro, din care s-au plătit 125,64 mil. euro;
 • M14 „Bunăstarea animalelor” – tranziție – solicitat 185,22 mil. euro.
Selecție și contractare: din proiectele depuse în sesiunea 2016, s-au selectat 2.311 proiecte în valoare publică de 347,82 mil. euro și s-au contractat 832 proiecte în valoare publică de 34,30 mil. euro.
Suplimentar, prin procedura de tranziție, au fost transferate din PNDR 2007-2013 în PNDR 2014-2020, 24.075 proiecte cu o valoare publică de 453,73 mil. euro (valoarea rămasă de plătit în vederea finalizării acestor contracte).
Plată: până în prezent au fost efectuate plăți în valoare publică de 867,58 mil. euro, din care 268,96 mil. euro aferente proiectelor care fac obiectul tranziției.

 Acte normative ce vizează procesul de implementare PNDR 2014-2020

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat;
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;
 • ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole", cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 3433 /2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole", cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole și a produselor din sectorul pomicol", derulate prin schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole", aferentă PNDR 2014-2020;
 • ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2111/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educațional și social", cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru stimularea investițiilor asociate conservării patrimoniului și pentru menținerea tradițiilor și moștenirii spirituale", cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite";
 • ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 905/2016 privind aprobarea sistemului de sancțiuni pentru cererile depuse de beneficiarii măsurii 215 "Plăți privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - porcine și pachetul b) - păsări" din cadrul PNDR 2007-2013 în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității;
 • ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanțate prin Măsura 20 „Asistență tehnică” descrisă în capitolul 15.6 din cadrul PNDR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619 din 6 aprilie 2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în PNDR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 362 din 23.03. 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și a procesului de verificare a contestațiilor pentru cererile de sprijin aferente M 8 ”Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, sM 8.1 ”Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” și M 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvo-mediu”, din cadrul PNDR 2014 – 2020;
 • Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 876 din 01.08.2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă M 8 ”Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor”, sM 8.1 ”Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul PNDR 2014 – 2020, versiunea 1.0, cod PPS/MS-CP;
 • Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 962 din 03.11.2016 privind aprobarea manualului de proceduri pentru primirea, evaluarea, selecția și contractarea cererilor de sprijin privind schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”;
 • Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 952 din 27.10.2016 și Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1985 din 12.10.2016 privind aprobarea Manualului  de  proceduri - etapa I, aferent activităților  delegate  de  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  către Gărzile Forestiere din cadrul  Ministerului  Mediului  Apelor și  Pădurilor  pentru implementarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă M 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, sM 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020;
 • Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 964 din 07.11.2016 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 233/ 2013 privind aprobarea manualelor de procedură pentru implementarea M 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor cuprinsă în axa II din PNDR 2007 – 2013, în conformitate cu Acordul de delegare nr. P86 (APDRP)/ A35 (APIA)/ 26431 (ANSVSA) / 59285 (AM - PNDR) din 12.07.2012;
 • Ordin ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 826/9.06.2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată precum și a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul M 215 Plăți în favoarea bunăstării animalelor – Pachetul a) Porcine și Pachetul b) Păsări;
 • Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 249/24.02.2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016;
 • Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 846 din 07.07.2016 privind aprobarea ghidului informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu și climă din cadrul PNDR 2014 – 2020;
 • Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 431 din 1.04.2016 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru M 10 "Agromediu și climă", M 11 "Agricultura ecologică" și M 13 "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în PNDR 2014-2020 și pentru M 214 "Plăți de agromediu" prevăzută în PNDR 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2016;
 • Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 999/20.12.2016 pentru aprobarea sistemului de sancțiuni administrative pentru ecocondiționalitate aplicabil schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016;
 • ORDIN nr. 834 din 17.06.2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2373/2015 privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente M 1 – „Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare” din cadrul PNDR 2014-2020;
 • ORDIN nr. 835 din 17.06.2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 116/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pentru proiectele aferente M 1 "Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare" din PNDR 2014-2020;
 • ORDIN nr. 836 din 17.06.2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru accesarea M 1 Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare, sM 1.1. Sprijin pentru formarea profesională, precum și a acțiunilor pentru dobândirea de competențe din cadrul PNDR 2014-2020, Apelul de propuneri de proiecte nr. 1/2016 - Formare profesională pentru fermierii care dețin angajamente pe M 10 – Agromediu și climă;
 • ORDIN nr. 923 din 30.09.2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru accesarea M 1 Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare, sM 1.1. Sprijin pentru formarea profesională, precum și a acțiunilor pentru dobândirea de competențe din cadrul PNDR 2014-2020, Apelul de propuneri de proiecte nr. 2/2016 Formare profesională pentru fermieri în special beneficiari de sprijin ai sM 6.1 și 6.3;
 • Memorandum cu tema „Aprobarea Orientărilor strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014 – 2020)” cu nr. 6941/21.05.2014;
 • ORDIN nr. 985 din 05.12.2016 privind aprobarea Manualului de procedură privind achizițiile publice de servicii de consiliere finanțate prin M 2 – „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei”, versiunea 2, din cadrul PNDR.
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;
 • Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;
 • Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.795/27.04.2016 privind aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 794/27.04.2016 privind aprobarea ghidurilor solicitantului aferente sesiunilor de depunere proiecte organizate pentru anul 2016 aferente măsurilor, submăsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 elaborate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare.

➔ Măsuri întreprinse pentru absorbția FEADR 2014-2020.

✔ Eficientizarea procedurilor în abordarea și gestionarea fondurilor europene.

Principalele modificări ale cadrului normativ în favoarea solicitanților / beneficiarilor[5] 

❖ Reglementarea termenelor stabilite în sarcina solicitanților pentru depunerea proiectului tehnic și a tuturor documentelor (inclusiv cele referitoare la impactul asupra mediului) necesare încheierii contractului de finanțare având ca obiect construcții-montaj, prin intermediul procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
❖ Termenele curg de la data comunicării notificării privind selecția proiectului de către AFIR/APIA, solicitanții notificați având posibilitatea de a depune proiectul tehnic și toate documentele necesare în vederea încheierii contractului de finanțare, o singură dată.
❖ Introducerea unor noi prevederi în privința stabilirii duratei de monitorizare la 5 ani pentru submăsurile sM6.5 schema pentru micii fermieri, 16.4 sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare și 16.4a (pomicol), și respectiv la 5 ani/3 ani pentru proiectele depuse în cadrul submăsurii 19.2 sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, care au ca tip de sprijin suma forfetară calculată de la data efectuării plății tranșei a doua de plată/ultimei plăți, după caz;
❖ Introducerea unor dispoziții tranzitorii, în sensul aplicării amendamentelor propuse în cuprinsul proiectului de act normativ și proiectelor depuse în cadrul sesiunilor organizate în cursul anului 2016, aflate în etapa de evaluare/selectare, ai căror solicitanți nu au fost notificați, în condițiile legii, de către AFIR în vederea încheierii contractului de finanțare.

Principalele modificări ale Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020

❖ publicarea pe site-ul AFIR a ghidului solicitantului și a documentelor de procedură aferente, în forma finală aprobată cu cel puțin de 7 zile calendaristice înainte de lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare,
❖ stabilirea faptului că în primele 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere stabilită prin nota de lansare a sesiunii nu este posibilă oprirea depunerilor indiferent de valoarea publică totală a proiectelor depuse,
❖ modificarea aplicării unui plafon de 200% față de cel inițial de 120% raportat la alocarea sesiunii, pentru oprirea depunerii continue a proiectelor în cadrul sesiunii aferente unei măsuri/sub-măsuri/componente (alocare distinctă) înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare,
❖ stabilirea condițiilor de continuare a sesiunii dacă în urma finalizării procesului de selecție și de soluționare  a contestațiilor se constată că există alocare disponibilă de cel puțin 25 % din alocarea aferentă submăsurii, iar termenul limită din nota de lansare a sesiunii nu a expirat;
❖ precizarea faptului că proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii/trimestrului respectiv și proiectele încadrate greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/sub-măsuri/componente(alocare distinctă), vor fi declarate neconforme, solicitanții putând redepune proiectele o singură dată în cadrul sesiunii continue,
❖ precizarea faptului că proiectele care după verificarea AFIR au statut de - neconform potrivit pragului de calitate sau au fost încadrate greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente măsurii/submăsurii/componentei - dacă în urma instrumentării contestației își mențin statutul inițial vor fi respinse, iar dacă statutul devine conform acestea vor fi admise,
❖ majorarea termenelor de instrumentare de către AFIR a contestațiilor, de la 10 de zile lucrătoare la 15 de zile lucrătoare pentru etapele lunare și de la 20 de zile lucrătoare la 30 de zile lucrătoare pentru etapele trimestriale.
❖ continuarea procesului de selecție, indiferent de finalizarea procesului de contestații, cu condiția rezervării unei sume de bani egală cu valoarea publică totală a contestațiilor din alocarea disponibilă
❖ Includerea în dispozițiile tranzitorii  a unei prevederi privind utilizarea, începând cu anul 2017, a unui sistem informatic de alocare aleatorie a sarcinilor de evaluare a proiectelor, pentru ca evaluarea-selectarea să se realizeze de către experți din alt județ/centru regional, decât județele în care sunt localizate proiectele, ca măsură de evitare a riscurilor și de asigurare a unui grad cât mai ridicat de obiectivitate în evaluarea proiectelor.

✔ Propuneri pentru evitarea problemelor din exercițiul 2007-2013

➔ Sprijin pentru co-finanțarea investițiilor, mai ales pentru start-up-uri
AM-PNDR a făcut demersuri pentru crearea unui fond de creditare finanțat din program in vederea acompanierii măsurilor prevăzute în PNDR 2014-2020 cu instrumente financiare menite să sprijine beneficiarii pentru finanțarea investițiilor.
În acest sens, în 28 septembrie 2016 s-a transmis oficial prin SFC2014 către Comisie propunerea de modificare a PNDR pentru introducerea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului care a fost aprobat in data de 25 octombrie 2016.
 Sprijin pentru creșterea nivelului de expertiză al beneficiarilor.
Prin intermediul măsurii ”Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare” se vor finanța cursuri de instruire și informare de scurtă durată pentru solicitanții PNDR în domeniile: agricol și agro-mediu, care să le ofere celor vizați cunoștințele și informațiile necesare implementării cu succes a proiectelor PNDR.
În data de 04.07.2016 s-a lansat Apelul de propuneri de proiecte nr.1 din 2016 - Formare profesională pentru fermierii care dețin angajamente pe măsura 10 – Agromediu și climă pentru depunerea Cererilor de Finanțare aferent submăsurii 1.1 Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe.
Au fost depuse 80 de propuneri de proiecte in valoare publica de 6,7 mil. euro. În data de 10.10.2016 s-a lansat Apelul de propuneri de proiecte nr.2 din 2016 - Formare profesională pentru fermieri în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3, valoarea proiectelor va fi raportată odată cu închiderea sesiunii de depunere (10.01.2017) și verficării conformității administrative și a condițiilor de eligibilitate. Până la această dată în cadrul acestui apel au fost depuse 33 propuneri de proiecte.

4. FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT/FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME [6]

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime[7] 2014-2020 a fost transmis oficial către Comisia Europeană în data de 20.04.2015, fiind aprobat prin Decizia CE nr. C(2015)8416/25.11.2015. În scopul îmbunătățirii procesului de implementare, sunt avute în vedere măsuri cum ar fi: acordarea de avansuri, plata la factură, instrumente financiare, simplificarea procedurilor, precum și emiterea unor acte normative pentru consolidarea și creșterea aborbției, după cum urmează:
 • Hotărârea Guvernului nr. 1183 din 29 decembrie 2014 privind nominalizarea autorităților[8] implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020.
 • Hotărârea Guvernului nr.347 din 11 mai 2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din FEPAM 2014-2020;
 • OUG nr.49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politigii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul UE, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;
 • Hotărârea nr.640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.49 din 23 octombrie 2015;
 • Ordinul 816 din 24 mai 2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management, în cadrul POPAM 2014-2020.

Alocarea financiară din FEPAM acordată României pentru perioada de programare 2014-2020 este de 168,42 milioane euro, iar distribuția pe ani este următoarea:

mil euro
 2014201520162017201820192020 TOTAL
Fond Extern0,0046,4723,5923,9824,5324,7025,15168,42
Buget National0,0015,497,867,998,188,238,3856,13
TOTAL Euro0,0061,9631,4531,9732,7132,9333,53224,55

POPAM are o alocare foarte scăzută, care nu implică riscuri importante.

Alocarea publică totală este împărțită pe 6 priorități, conform POPAM 2014-2020:
 • Prioritatea 1 ”Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator,competitiv și bazat pe cunoaștere” și are alocare de 17.871.600,00 euro;
 • Prioritatea 2:”Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare,competitive și bazate pe cunoaștere” și are alocare de 112.343.927,00 euro
 • Prioritatea 3:” Stimularea punerii in aplicare a PCP” are alocare de 16.426.182,00 euro
 • Prioritatea 4: “O ocupare a forței de muncă și o coeziune teritorială sporite” are alocare de 44.912.371,00 euro
 • Prioritatea 5: “Stimularea comercializării și a prelucrării” are o alocare de 15.399.124,00
 • Prioritatea 6: “Încurajarea punerii în aplicare a politicii maritime integrate” are o alocare de 3.333.334,00 euro

La alocările menționate mai sus, pe priorități de pescuit și afaceri maritime, se adaugă alocarea pentru măsura de Asistență tehnică de 13,42 milioane euro.

Programul operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020- situatie la data de 31.12.2016:
 • Contracte beneficiari: 33 cu o valoare publică de 3,12 milioane euro.
 • Contracte asistenta tehnica: 30 cu o valoare publica de 2,45 milioane euro
 • Plăți efectuate (FEPAM și Buget de stat): 2,93 milioane euro.
 • Plăți efectuate din FEPAM: 2,20 milioane euro.
Comisia Europeană a avansat României 9,50 milioane euro sub formă de prefinanțare, astfel:
 • 2014-2015: 4.749.482,67 euro
 • 2016: 749.482,67 euro
7.3 Poziția financiară netă a României în relația cu bugetul UE

Pentru a determina poziția netă națională în relația cu bugetul comunitar, fiecare stat membru folosește instrumentul denumit „Balanța financiară netă”. Încă din primul an de la aderare, România a fost beneficiar net în relația financiară cu UE, înregistrând un sold pozitiv, așa cum se poate vedea în tabelul de mai jos.

Evoluția fluxurilor financiare dintre România și Uniunea Europeană
(BALANȚA FINANCIARĂ NETĂ)
la 30.11.2016

Sume primite în CFM*) 2007-2013milioane euro
Sume primite în CFM 2014-2020 
Sume plătite în perioada 2007-2016milioane euro
SOLD - CFM 2007-2013 + CFM 2014-2020milioane euro

Stimularea creșterii economice, accesarea fondurilor comunitare și accelerarea ritmului de absorbție al acestora, măsuri ferme de combatere a risipei în utilizarea banului public, asigurarea eforturilor de menținere a sustenabilității finanțelor publice prin menținerea deficitului bugetar sub valoarea de 3% din PIB prevăzută de Tratatul de la Maastricht, asigurarea securității sociale reprezintă priorități ale construcției bugetare pe anul 2017 și perspectiva 2018-2020.

NOTE DE SUBSOL
[1] Plățile se efectuează  la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 din 01 octombrie 2015.
[2] o cerere poate viza mai multe tipuri de plati
[3] măsurile implementate de APIA în baza delegării primite de la AFIR
[4] Compus din 8,1 miliarde euro din bugetul FEADR și 1,4 miliarde euro reprezentând cofinanțarea națională.
[5] prin modificarea HG 226/2015
[6] FEP/FEPAM
[7] POPAM
[8] DGP-AMPOPAM a fost desemnată ca Autoritate de Management pentru POPAM.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.