Contabilitatea finanțării campaniei electorale – alegeri locale și parlamentare în 2016. Rolul mandatarului financiar – partea I –

Contabilitatea finanțării campaniei electorale – alegeri locale și parlamentare în 2016. Rolul mandatarului financiar – partea I –

Numărul 30, 25-31 octombrie 2016  »  Expertiza și auditul afacerilor

conf. univ. dr. Lucian-Dorel Ilincuță
Universitatea „Spiru Haret” din București

REZUMAT
Articolul trece în revistă unele aspecte legate de noile modificări aduse reglementărilor electorale din România, adoptate de Parlament în anul 2015, care reconfigurează, dis­ciplinează și transparentizează activitatea partidelor politice și mai ales modul de finanțare a campaniilor electorale, prin introducerea instrumentului financiar numit virament bancar și a instituției mandatarului financiar. În acest sens, evidența contri­buțiilor și a cheltuielilor pentru campania electorală aparținând partidelor politice și candidaților independenți este organizată exclusiv de mandatarii financiari. Totodată, candidaților declarați aleși nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al ve­niturilor și cheltuielilor electorale pentru competitorul electoral nu a fost depus la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator, în con­dițiile legii.
Reglementările specifice în vigoare au adus schimbări majore ale modului de fi­nan­țare a campaniilor electorale începând cu anul 2016. Astfel, sursele de finanțare a partidelor politice exclusiv pentru campaniile electorale sunt: contribuții pentru cam­pania electorală proprie, provenind din fondurile obținute de partidul politic (com­petitorul electoral) în afara campaniei electorale, respectiv contribuțiile candidaților (venituri proprii, donații obținute sau împrumuturi).

Termeni-cheie: mandatar financiar coordonator, contribuții electorale, cheltuieli electorale, virament bancar, competitor electoral

Clasificare JEL: M41, M40, M48, B21, B22

1. Introducere

Reglementările privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale obligă competi­torii electorali (respectiv partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparți­nând mino­rităților naționale și candidații indepen­denți, în sen­sul Hotărârii Autorității Electorale Per­manente nr. 19/2016 privind aprobarea Ghidu­lui finanță­rii cam­paniei electorale la alegerile locale din anul 2016, cu modificările și completările ulte­rioa­re) la transparență financiară, la declararea veni­turilor în­casate și a cheltuielilor efectuate mai ales pentru campaniile electorale.

Caracterul netransparent și corupt al finanțării candidaților a reprezentat fundamentul desfă­șu­ră­rii campaniilor electorale românești. Depoli­tizând finan­țarea publică, reglementările în domeniu în vigoare disciplinează partidele politice și candi­da­ții în perioadele de desfășurare a campaniilor elec­to­rale.

Profesionalizarea alegerilor, disciplinarea fi­nan­țelor competitorilor electorali și a bugetelor de cam­pa­nie, apariția actorilor politici calificați, profe­sio­niști ai alegerilor electorale, raționalizează chel­tu­ielile și transparentizează încasările, și toate aces­tea prin verificarea și publicitatea veniturilor și cheltuielilor electorale făcute prin conturile bancare de campanie. Publicarea de către Autoritatea Elec­to­rală Permanentă (AEP), în Monitorul Oficial, a ra­poartelor detaliate ale veniturilor și cheltuie­lilor electorale, precum și a cuantumului datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor invită experții AEP care se vor ocupa cu controlul financiar al partidelor politice să auditeze fondurile utilizate în campaniile electorale, precum și manda­tarii financiari desemnați de partidele politice (Grecu, 2015).

În ceea ce privește pregătirea profesională a persoanelor care pot fi numite ca mandatari fi­nan­ciari, reglementările specifice în vigoare pre­văd că pot fi desemnate ca mandatari financiari coordonatori numai persoanele fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil autori­zat, respectiv numai persoanele juridice care ofe­ră servicii specializate de contabilitate (art. 34 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electo­rale, republicată, cu modificările și completările ul­terioare).

2. Fundamente teoretice pe baza reglementărilor specifice privind rolul mandatarului financiar în contabilitatea finanțării campaniei electorale. Surse de finanțare, cheltuieli și plafoane

2.1. Sursele de finanțare a activității curente a partidelor politice

În conformitate cu reglementările în domeniu (art. 3 și 4 din Legea nr. 334/2006), partidele politice din țara noastră își pot finanța activitățile politice și de propagandă având la dispoziție următoarele surse de finanțare:
 1. cotizații ale membrilor de partid;
 2. donații, legate și alte liberalități;
 3. venituri provenite din activități proprii;
 4. subvenții de la bugetul de stat;
 5. împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice.

Totodată, partidele politice pot contracta îm­pru­muturi în bani numai prin acte autentice nota­riale și al căror termen de restituire nu poate fi mai mare de trei ani. Primirea, respectiv restituirea îm­prumuturilor sunt însoțite de documente de pre­dare-primire, iar încasările, respectiv plățile se pot face numai prin virament bancar.

În ceea ce privește evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare patrimoniale, inclusiv finanțarea acestora, atât în perioada curentă, cât și în cea a campaniilor electorale, partidele politice și organizațiile teritoriale ale acestora sunt obligate să își organizeze contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile aplicabile.

Operațiunile de încasări și plăți ale partidelor politice și ale organizațiilor teritoriale ale acestora se efectuează prin conturi bancare, în lei și în valută, deschise la bănci cu sediul în România și în numerar potrivit legii.

Veniturile realizate din activități proprii sunt scutite de impozite și taxe.

Eficiența și oportunitatea cheltuielilor parti­de­lor politice, ale alianțelor politice și ale organiza­țiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale se ho­tărăsc de către organele de conducere ale aces­to­ra, potrivit statutului lor.

2.2. Evidența contabilă a finanțării în timpul campaniilor electorale. Mandatarul financiar

➥ Desemnarea și rolul mandatarului financiar

Reglementările specifice în vigoare (art. 34 din Legea nr. 334/2006; art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale; art. 1 din anexa la Hotărârea AEP nr. 19/2016) au prevăzut începând cu anul electoral 2016 (pentru alegerile autorităților administrației publice locale, alegerile parlamentare, alegerile prezidențiale și consultările electoratului prin referendum) un nou mod de finanțare a activității partidelor politice în timpul campaniilor electorale. Astfel, evidența contribuțiilor și a cheltuielilor pentru campania electorală aparținând partidelor politice și candidaților independenți este organizată exclusiv de către mandatarii financiari, care sunt numiți de conducerea competitorului electoral.

În acest scop, conducerea competitorului electoral va desemna mandatarii financiari după cum urmează:
 1. un mandatar financiar coordonator la nivel central;
 2. câte un mandatar financiar la nivelul fiecărui județ;
 3. un mandatar financiar la nivelul fiecărui sector al municipiului București și/sau la nivelul municipiului București.

Competitorul electoral poate desemna un man­­datar financiar într-un județ, sector sau în mu­ni­ci­piul București numai în cazul în care participă la ale­geri în unitatea administrativ-teritorială res­pectivă.

Candidatul independent va desemna un singur mandatar financiar.

Partidele politice, alianțele politice și candidații independenți care au desemnat mandatari financiari care nu au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat au obligația de a încheia contract de asistență de specialitate cu persoane fizice auto­rizate sau cu persoane juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate.

Mai multe partide nu pot folosi serviciile ace-luiași mandatar, cu excepția situației în care partidele fac parte din aceeași alianță politică sau electorală.

Candidații nu pot fi mandatari financiari.

Înregistrarea mandatarului financiar coordo­nator și a mandatarilor financiari desemnați la nivel de județ, sector și/sau la nivelul municipiului Bucu­rești (mandatari financiari teritoriali) se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor și începerea campaniei electorale (spre exemplu, termenul-limită de în­re­gis­trare a mandatarilor financiari pentru alegerile locale din anul 2016 a fost data de 6 mai a.c.), făcân­du-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului.

Calitatea de mandatar financiar se dobândește numai după înregistrarea oficială la Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza împuternicirii partidului politic și a acceptului acestuia.

La data înregistrării oficiale, mandatarul financiar primește de la AEP un cod unic de identificare al competitorului electoral, care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală aparținând acestuia. Codurile unice de identificare sunt aduse la cunoștință publică de către AEP prin publi­carea pe site-ul propriu.

În vederea înregistrării mandatarului financiar coordonator și a mandatarilor financiari desemnați la nivel de județ, sector și/sau la nivelul municipiului București, competitorul electoral depune la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente (art. 42 din HG nr. 10/2016):
 1. cererea de înregistrare a mandatarului financiar, în original;
 2. copie a actului de identitate, în cazul per­soa­­­nelor fizice, sau extras din registrul comerțului, în cazul persoanelor juridice;
 3. copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat a persoanelor fizice;
 4. copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate;
 5. copii ale contractelor de asistență de specia­­litate cu persoane fizice autorizate sau cu per­soa­ne juridice specializate în oferirea de servicii de conta­bilitate pentru mandatarii financiari care nu au cali­tatea de expert contabil sau de contabil au­torizat;
 6. copie a contractului încheiat între competitorul electoral și mandatarul financiar.
Lipsa mandatarului financiar sau neînregis­trarea acestuia la AEP de către fiecare competitor elec­toral, în termenul și condițiile prevăzute de lege, nu este posibilă din următoarele motive (art. 8 din anexa la Hotărârea AEP nr. 19/2016):
 1. competitorii electorali pot deschide conturi bancare pentru campania electorală numai prin mandatarii financiari înregistrați la Autoritatea Electorală Permanentă;
 2. în lipsa mandatarului financiar, nu poate fi deschis cont bancar pentru campania electorală, contribuțiile electorale nu pot fi încasate, iar cheltuielile electorale nu pot fi efectuate;
 3. numai mandatarii financiari pot întocmi și depune raportările obligatorii către Autoritatea Electorală Permanentă;
 4. dacă raportul detaliat al veniturilor și chel­tuielilor electorale nu a fost depus de către manda­tarul financiar în condițiile legii, mandatul de ales obținut de un candi­dat nu poate fi validat;
 5. în lipsa mandatarului financiar, cheltuielile electorale nu pot fi rambursate.

Prin recurs la reglementările în vigoare (art. 34 alin. (5) și (6) din Legea nr. 334/2006 și art. 6 și 7 din anexa la Hotărârea AEP nr. 19/2016), mandata­rii financiari au următoarele atribuții principale:

 Mandatarul financiar coordonator:
 1. asigură evidența operațiunilor financiare, la nivel național, în cazul alegerilor pentru funcția de Președinte al României, al alegerilor pentru repre­zen­tanții României în Parlamentul European și al referendumului național;
 2. supervizează activitatea celorlalți mandatari financiari ai competitorului electoral și centralizează evidențele acestora;
 3. reprezintă competitorul electoral în relația cu AEP;
 4. asigură evidența operațiunilor financiare, derulate prin contul de campanie deschis la nivel central;
 5. asigură evidența operațiunilor financiare pentru circumscripția electorală a românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate, în cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat;
 6. transmite AEP documentele și rapoartele prevăzute de lege, în scris și în format electronic;
 7. depune la AEP cererea de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale;
 8. depune la AEP lista candidaților către care urmează să se facă restituirea contribuțiilor încasate pentru campania electorală, vizată de conducerea partidului politic la nivel județean sau la nivel central, după caz;
 9. răspunde solidar cu competitorul electoral care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale și de respectarea prevederilor privind finanțarea campaniei electorale;
 10. efectuează operațiunile de plăți din contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul său de competență pe baza împuternicirii scrise a competitorului electoral;
 11. depune la AEP până la data încheierii campaniei electorale lista conturilor bancare pentru campania electorală deschise de către competitorul electoral, cuprinzând cel puțin codul IBAN, băncile și sucursalele unde acestea au fost deschise.
 Mandatarul financiar desemnat la nivel de județ, de sector sau la nivelul municipiului Bu­curești:
 1. răspunde solidar cu competitorul electoral care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale și de respectarea prevederilor privind finanțarea pentru campania electorală, la nivelul la care a fost desemnat;
 2. organizează evidența operațiunilor financiare efectuate pentru campania electorală și verifică legalitatea acestora, la nivelul la care a fost desemnat;
 3. la depunerea contribuției electorale verifică și înregistrează contribuitorul în formularul afe­rent;
 4. efectuează operațiunile de plăți din contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul său de competență pe baza împuternicirii scrise a competitorului electoral;
 5. îndeplinește, în mod corespunzător, atribuțiile mandatarului financiar coordonator în cazul candidaților independenți.

 Deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală

Operațiunile de încasări și plăți (cheltuieli) pri­vind campania electorală se efectuează numai prin conturile bancare deschise special pentru campania electorală.

Reglementările specifice (art. 28 alin. (1) și (2) și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 334/2006) prevăd că, până cel mai târziu la data începerii campaniei elec­torale, partidul politic, alianța politică și candi­dații independenți, prin mandatar financiar, deschid câte un cont bancar la nivelul fiecărui județ, un cont ban­car la nivelul fiecărui sector al municipiului Bu­cu­rești sau la nivelul municipiului București, după caz, precum și un cont bancar la nivel central.

La alegerile pentru Camera Deputaților și Se­nat, organizațiile cetățenilor români aparținând minori­tăților naționale, care propun candidați numai la ni­vel național, deschid un cont bancar la nivel cen­tral.

În cel mult cinci zile de la data începerii campa­niei pentru referendum, partidul politic, prin man­datar financiar, deschide câte un cont bancar la ni­vel național în cazul referendumului național sau la nivel județean/al municipiului București în cazul referendumului local.

De asemenea, legislația în materie (art. 29 și art. 35 alin. (1) din HG nr. 10/2016) prevede că în­tre data înregis­trării mandatarului financiar coor­do­nator și data începerii campaniei electorale pen­tru Camera De­pu­taților și Senat (și alte competiții elec­torale – ale­geri pentru autoritățile adminis­tra­ției publice locale etc.) competitorii electorali care par­ti­cipă la alegeri deschid prin mandatarii finan­ciari câte un cont ban­car la nivelul fiecărei circum­scripții electorale jude­țene și a municipiului Bucu­rești, pre­cum și un cont bancar la nivel central.

Astfel, conturile bancare pentru campania elec­torală sunt destinate exclusiv încasării contribuțiilor electorale, respectiv efectuării plății cheltuielilor electorale, numai pentru campania electorală pen­tru care au fost deschise, fiind interzisă derularea altor tipuri de tranzacții. Conturile bancare pentru campania electorală rămân deschise până la data restituirii către candidați a sumelor de bani nechel­tuite sau rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă, conform legii.

În cazul alegerilor locale din 2016, potrivit pre­ve­derilor legale (art. 9-11 din anexa la Hotărârea AEP nr. 19/2016), competitorii electorali au avut obli­gația ca până cel mai târziu la data de 6 mai a.c.  (data începerii campaniei elec­torale pentru alege­rile autorităților locale, prevede­rea legală amintită fiind valabilă și pentru alegerile parlamentare din 2016, ca de altfel și pentru alte competiții electorale sau consultări electorale – re­ferendum, cu unele spe­cificații, după caz) să deschi­dă prin mandatar fi­nanciar conturi bancare pentru campania elec­to­rală, după cum urmează:
 1. un cont bancar la nivel central;
 2. câte un cont bancar la nivelul fiecărui județ;
 3. câte un cont bancar la nivelul fiecărui sector al municipiului București sau un cont bancar la nivelul municipiului București.

Contul bancar central pentru campania elec­torală se deschide numai de către un partid po­litic, o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale sau o alianță politică, după caz, numai prin intermediul mandatarului financiar coordonator.

Alimentarea contului bancar central pentru campania electorală se poate face de la data înregistrării mandatarului financiar coordonator până la data începerii campaniei electorale (pentru alegerile locale din 2016, până la 6 mai a.c.), iar sursa de finanțare o reprezintă numai transferul de fonduri obținute de competitorul electoral în afara campaniei electorale.

Din contul bancar central pentru campania electorală se pot transfera, prin virament bancar, sume în celelalte conturi bancare pentru campania electorală și se pot face plăți pentru cheltuieli electorale.

Contul bancar pentru campania electorală la nivel județean, la nivelul sectorului municipiului București/la nivelul municipiului București se deschide numai prin intermediul mandatarului financiar desemnat la nivelul respectiv.

Alimentarea contului bancar pentru campania electorală la nivel județean, la nivelul sectorului municipiului București/la nivelul municipiului București se poate face numai după data rămânerii definitive a candidaturilor, iar sursa de finanțare o reprezintă:
 1. contribuții electorale ale candidaților din județul/sectorul respectiv sau din municipiul Bucu-rești, după caz;
 2. transferuri de fonduri din contul bancar de campanie deschis la nivel central.

Din contul bancar pentru campania electorală la nivel județean, la nivelul sectorului municipiului București/la nivelul municipiului București se pot face plăți numai pentru cheltuielile electorale efectuate la nivelul respectiv.

 Contribuțiile pentru campania electorală

Reglementările specifice în vigoare au adus schimbări majore ale modului de finanțare a cam­paniilor electorale începând cu anul 2016. Astfel, sursele de finanțare ale partidelor politice exclusiv pentru campaniile electorale sunt: contribuții pen­tru campania electorală proprie, provenind din fondurile obținute de partidul politic (competi­torul electoral) în afara campaniei electorale, res­pectiv contribuțiile candidaților (venituri pro­prii, donații obținute sau împrumuturi).

 Contribuțiile competitorului electoral

Reglementările specifice (art. 30 alin. (1) și (4) și art. 28 alin. (4), (9) și (11) din Legea nr. 334/2006 și art. 31 alin. (1) din HG nr. 10/2016) prevăd că la nivel central, suplimentar față de contribuțiile pen­tru campania electorală (contribuțiile candidaților), partidul politic (competitorul electoral) poate de­pu­ne sume reprezentând contribuții pentru campa­nia electorală proprie într-un cont deschis la nivel central, prin mandatarul financiar coordonator.

În cel mult 48 de ore de la data transferului unei sume de bani provenite din afara campaniei electo­rale în contul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central, partidul politic sau organi­zația cetățenilor aparținând minorităților naționale are obligația de a preda mandatarului financiar coor­donator o declarație cu indicarea sursei contribuției.

Fondurile obținute de partidul politic în afara campaniei electorale care au fost transferate în con­turile bancare de campanie deschise la nivel central trebuie declarate la Autoritatea Electorală Perma­nen­tă, de către mandatarul financiar coordo­nator, în termen de cinci zile de la data efectuării trans­fe­rului.

Conform legislației în domeniu (art. 12-14 din anexa la Hotărârea AEP nr. 19/2016), declararea transferului se realizează prin depunerea la Autori­tatea Electorală Permanentă a unei copii certificate a extrasului contului bancar deschis la nivel central pentru campania electorală, personal, prin poștă, e-mail sau fax. Certificarea se realizează de către mandatarul financiar coordonator prin semnarea olo­grafă a copiei.

Sumele de bani provenite din fondurile obținu­te din afara campaniei electorale transferate în con­tul bancar central pentru campania electorală pot fi folosite pentru campania electorală numai după data declarării acestora la AEP, de către mandatarul financiar coordonator.

Partidul politic sau organizația cetățenilor apar­ținând minorităților naționale poate transfera, din contul bancar central pentru campania electo­rală, prin intermediul mandatarului financiar coor­dona­tor, sume de bani în conturile bancare de cam­panie deschise la nivel de județ și sector al municipiului Bu­curești/municipiul București, cu respectarea plafonului legal maxim al contribuțiilor electorale din județul, sectorul municipiului București sau mu­nicipiul București, după caz.

Fondurile transferate din contul central pentru campania electorală în conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel de județ și sec­tor al municipiului București/municipiul Bu­curești trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coor­donator, în termen de cinci zile de la data efectuării transferului. Aceste fonduri pot fi folosite pentru campania electorală numai după data declarării lor la AEP, de către mandatarul financiar coordonator.

Declararea transferului se realizează prin de­pu­nerea la AEP a unei copii certificate a extrasului contului bancar des­chis pentru campania electorală la nivelul jude­țului, sectorului sau al municipiului București, per­sonal, prin poștă, e-mail sau fax. Cer­tificarea se rea­lizează de către mandatarul financiar coordonator prin semnarea olografă a copiei.

Contribuțiile candidaților pentru campania elec­torală, precum și sumele de bani transferate de la nivel central se cumulează la nivelul circum­scrip­ției electorale județene sau a municipiului București, cu încadrarea în limitele prevăzute de lege, și pot fi redistribuite pentru cheltuieli în circumscripțiile electorale locale, respectiv în cele județene, prin de­cizie scrisă a partidelor politice, a partidelor sau a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale de la nivel județean.

Fondurile transferate din contul central pentru campania electorală în conturile bancare pentru cam­pania electorală deschise la nivel de județ și sec­­tor al municipiului București/municipiul Bu­curești intră în calculul limitelor maxime ale contri­buțiilor electorale care pot fi depuse la nivelul jude­țu­lui, sec­torului municipiului București sau al municipiului București, după caz.

Remarcă: Prin fonduri care provin din afara cam­paniei electorale se înțelege fonduri care provin din perioada de timp anterioară datei începerii cam­paniei electorale, respectiv cotizații, donații, veni­turi provenite din activități proprii, împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice, obținute con­form legii până la data începerii campaniei elec­torale (de exemplu, pentru alegerile locale din 2016, data de 5 mai a.c. inclusiv).

Declarația privind indicarea sursei contribuți­ei (prevăzută de art. 33 alin. (4) din HG nr. 10/2016) trebuie să precizeze tipul sursei de venit: cotizație, donație,  ve­nit provenit din activități proprii, împru­mut în bani de la persoane fizice sau juridice.

Subvențiile de la bugetul de stat nu pot face obi­ectul transferului în contul bancar central pentru campania electorală.

Prin posibilitatea partidului politic sau a or­ga­ni­zației cetățenilor aparținând minorităților na­țio­nale de a redistribui prin decizie scrisă pentru chel­tu­­ieli la nivel județean fondurile transferate din con­tul cen­tral pentru campania electorală în con­­turile ban­care pentru campania electorală deschise la nivel de județ și sector al municipiului București/munici­piul București se înțelege dreptul acestuia/acesteia de a de­cide asupra eficienței și oportunității cheltu­ielilor electorale din circumscripția electorală res­pec­tivă.

Potrivit legii (art. 31 alin. (2) și (3) din HG nr. 10/2016), limitele maxime ale fondurilor obți­nu­te de un partid politic din afara campaniei electora­le care pot fi transferate de acesta în contul bancar cen­tral pentru campania electorală sunt următoare­le:
 1. 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator;
 2. 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean și la Consiliul General al Municipiului București.

În cazul în care partidul politic participă la alegeri într-o alianță, limitele maxime ale fondurilor care pot fi transferate de către acesta în contul bancar central pentru campania electorală sunt proporționale cu numărul candidaților propuși de acesta.

Exemplu

La alegerile locale din anul 2016, pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean și la Consiliul General al Municipiului București, un partid politic sau o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale poate transfera în contul bancar central pentru campania electorală câte 52.500 lei (50 de salarii mi­nime x 1.050 lei salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la 1 ianuarie 2016, conform Hotă­rârii Guvernului nr. 1.091/2014).

Suma maximă care poate fi depusă în contul bancar central pentru campania electorală de un partid politic sau o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale este de 2.205.000 lei (41 de liste de candidați pentru consiliile județene x 50 de salarii minime x 1.050 lei salariul minim + o listă de candidați pentru Consiliul General al Municipiului București x 50 de salarii minime x 1.050 lei salariul minim).

Suma de 2.205.000 lei poate fi transferată în contul bancar central pentru campania electorală numai dacă partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale depune liste de candidați pentru fiecare consiliu județean și pentru Consiliul General al Municipiului București. În cazul în care par­tidul politic are liste de candidați pentru consiliile județene doar în 10 județe, el poate transfera în contul cen­tral de campanie suma de 525.000 lei (10 județe x 50 de salarii minime x 1.050 lei salariul minim).

Remarcă: Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este, de la 1 mai 2016, de 1.250 lei lunar, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2015. În consecință, la calcularea contribuțiilor pentru campania electorală aferentă alegerilor parlamentare din toamna anului 2016 se impune utilizarea acestei valori.

În ceea ce privește contribuțiile destinate cam­pa­niei pentru referendum care sunt depuse de par­ti­­dul politic, reglementările (art. 31 din Legea nr. 334/2006 și art. 35 din HG nr. 10/2016) pre­­cizea­ză că acestea pot proveni nu­mai din trans­feruri ale fondurilor provenite din afa­ra campaniei electora­le, iar limitele maxime ale con­tri­buțiilor des­tinate cam­­paniei pentru referen­dum sunt următoarele:
 1. 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului comunei;
 2. 7 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului orașului;
 3. 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului;
 4. 30 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului reședință de județ/sectorului municipiului București;
 5. 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea Consiliului General al Municipiului București sau a primarului general al municipiului București;
 6. 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului județean;
 7. 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea Pre­ședintelui României, pentru referendumul pentru probleme de interes național sau pentru cel vizând revizuirea Constituției.

 Contribuțiile candidaților

Cea de-a doua sursă majoră de finanțare a cam­paniilor electorale aflată la dispoziția competitorului electoral, conform legii, o reprezintă contribuțiile candidaților pen­tru campania electorală.

Reglementările specifice în vigoare (Legea nr. 334/2006 și art. 28-30 din HG nr. 10/2016) con­si­deră această sursă de finanțare ca fiind cea mai im­portantă, având în vedere cuantumul maxim al contribuțiilor care pot fi depuse în conturile ban­care de campanie electorală de către candidați sau prin intermediul mandatarilor financiari.

În continuarea demersului nostru științific am preluat și adaptat din Ghidul finanțării campani­ei electorale la alegerile locale din anul 2016, emis de AEP (art. 15-20 din ane­xa la Hotărârea AEP nr. 19/2016), și din art. 37 din HG nr. 10/2016 ele­men­tele sem­nificative referitoare la contribuțiile can­didați­lor pentru campania elec­torală.

Astfel, contribuțiile candidaților pentru cam­pania electorală pot proveni exclusiv din următoa­rele surse:
 1. venituri proprii;
 2. donații primite de la persoane fizice;
 3. împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituții de credit.
Limitele maxime ale contribuțiilor ce pot fi de­puse sau virate de către candidați sau de către man­datarii financiari desemnați la nivel de județ, sector și la nivelul municipiului București în conturile ban­­care pentru campania electorală deschise la ni­vel de județ, sector și la nivelul municipiului Bucu­rești sunt următoarele:
 1. 60 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator;
 2. un salariu de bază minim brut pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al comunei;
 3. 3 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al ora­șului;
 4. 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului;
 5. 30 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului reședință de județ;
 6. 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul de sector al municipiului București;
 7. 500 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la Consiliul General al Municipiului București;
 8. 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean;
 9. 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al comunei;
 10. 7 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al orașului;
 11. 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului;
 12. 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului reședință de județ;
 13. 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar de sector al municipiului București;
 14. 150 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului București;
 15. 750 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de parlamentar european;
 16. 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru candidatul la funcția de Președinte al României.

Contribuția pentru campania electorală poate fi depusă sau virată de un candidat numai pentru județul, sectorul municipiului București sau municipiul București sub condiția de a candida pentru o funcție de ales local aferentă unității administrativ-teritoriale respective sau numai pentru circumscripția electorală unde participă la alegeri.

Contribuțiile pentru campania electorală pot fi depuse sau virate de candidați în conturile banca­re deschise pentru campania electorală numai între data rămânerii definitive a candidaturilor și data încheierii campaniei electorale, cu condiția ca în cel mult 48 de ore de la data depunerii unei sume de bani în contul bancar deschis pentru campania elec­torală candidatul să predea mandatarului financiar desemnat la nivel de județ, sector sau la nivelul mu­nicipiului București o declarație privind proveniența contribuției electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 din Ghidul AEP sau în anexa nr. 21 din Normele metodologice.

Contribuțiile pentru campania electorală pot fi depuse de mandatarii financiari desemnați la ni­vel de județ, de sector și la nivelul municipiului Bu­curești în conturile bancare deschise pentru cam­pania electorală, pe baza împuternicirii scrise a can­di­daților, care va cu­prinde codul numeric personal al candi­datului, func­ția pentru care candidează, cir­cumscripția elec­torală și județul, și a declarațiilor pri­vind sursa de pro­ve­niență a contribuției.

Ordinele de plată și foile de vărsământ ale con­tribuțiilor candidaților pentru campania electorală trebuie să cuprindă în mod obligatoriu mențiunea „contribuție pentru campania electorală”, precum și datele de identificare ale candidaților (numele, pre­numele, data nașterii, seria și numărul actului de iden­titate și domiciliul) pentru care se depun con­tribu­țiile pentru campania electorală.

Contribuțiile candidaților pentru campania elec­torală pot fi folosite numai după data declarării acestora de către mandatarul financiar coordonator la Autoritatea Electorală Permanentă și numai pentru campania electorală.

Declararea contribuției candidatului pentru campania electorală se realizează prin depunerea unei copii certificate a formularului pentru înregis­trarea contribuitorului la Autoritatea Electorală Permanentă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 din Ghidul AEP sau în anexa nr. 14 din Norme­le metodologice, personal, prin poștă, e-mail sau fax. Certificarea se realizează de către mandatarul fi­nan­ciar coordonator prin semnarea olografă a co­piei.

În cazul alegerilor pentru consiliul local, consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București, contribuțiile pentru campania electorală pot fi depuse de către orice candidat din lista forma­țiunii politice.

Donațiile primite de candidați drept contribuții pentru campania electorală trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 1. să fie primite doar de la persoane fizice;
 2. donația primită de la o persoană fizică nu poate depăși valoarea de 210.000 lei (200 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv x 1.050 lei = 210.000 lei);
 3. donațiile cu o valoare mai mare de 10.500 lei pot fi primite de candidați numai prin conturile ban­care proprii.

În cazul în care candidatul primește mai multe donații de la aceeași persoană fizică, iar valoarea to­tală a acestora depășește 10 salarii minime brute pe țară, suma care depășește cuantumul a 10 salarii minime brute pe țară va fi încasată doar prin bancă.

Exemplu

Un donator face trei donații pentru un candidat: de 7.000 lei, de 3.000 lei și de 2.000 lei. Primele două sume pot fi primite în numerar. Pentru ultima sumă, fracționat, 500 lei (diferența până la 10.500 lei) pot fi primiți în nu­merar, iar restul de 1.500 lei, partea care depășește valoarea de 10.500 lei, va fi depus obligatoriu în con­tul personal al candidatului.

La acceptarea donațiilor, indiferent de modul și forma în care au fost făcute, candidatul trebuie să verifice și să înregistreze, în mod corespunzător, identitatea donatorilor în formularul prevăzut în anexa nr. 1 din Ghidul AEP sau în anexa nr. 3 din Nor­mele metodologice.

Donațiile primite de candidați trebuie să fie în­­so­țite de declarații ale donatorilor privind sursa aces­tora, în cazul în care nu provin din venituri proprii.

Donațiile primite de candidați drept contribuții pentru campania electorală trebuie să fie însoțite de documente justificative. Sunt documente justifi­cative ale donațiilor primite de candidați orice în­scrisuri sub semnătură privată care consemnează valoarea sumelor de bani care fac obiectul acestora, precum și identitatea părților, însoțite de copiile actelor de identitate ale donatorilor.

În cazul donațiilor efectuate prin intermediul unui cont bancar sau al sistemelor de plăți online, se pot utiliza ca documente justificative înscrisuri de orice tip, inclusiv electronice, care fac dovada ofer­tei donației și a acceptării acesteia, însoțite de copii ale ordinelor de plată/foilor de vărsământ, de extra­se bancare ale conturilor donatarilor, precum și de copiile actelor de identitate ale donatorilor.

Documentele justificative ale donațiilor primi­te de candidați și care sunt încheiate prin acte au­ten­tice sunt copiile contractelor de donație.

Copiile documentelor menționate anterior tre­buie certificate pentru conformitate cu originalul de către candidați.

Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ul­terioare, se apli­că în mod corespunzător.

Împrumuturile primite de candidați drept con­tri­buții pentru campania electorală pot fi doar în bani de la persoane fizice și/sau de la instituții de cre­dit și trebuie să îndeplinească următoarele con­diții:
 1. să fie contractate numai prin acte autentice notariale, însoțite de documente de predare-primi­re, în contract prevăzându-se modul și termenul de restituire a acestora;
 2. să fie efectuate și restituite doar prin vira­ment bancar.

Este interzisă finanțarea în orice mod a cam­paniei electorale de o autoritate publică, instituție publică, regie au­tonomă, companie națională, socie­tate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu mo­dificările și completările ulteri­oare, ori insti­tuție de credit, la care sunt acționari ma­joritari sta­tul sau unități administrativ-terito­riale, ori de către socie­tăți reglementate de Legea nr. 31/1990 care des­fășoară activități finanțate din fonduri pu­blice. Interdicția se aplică și în cazul socie­tăților re­gle­men­tate de Legea nr. 31/1990 care cu 12 luni înainte de începerea campaniei electo­ra­le au desfășurat activități finanțate din fonduri publice.

Finanțarea în orice mod a campaniei de către sindicate, culte religioase, asociații ori fundații de naționalitate română sau de altă naționalitate este interzisă conform legii.

Finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice care nu au ce­tățenia română sau persoane juridice de altă națio­nalitate decât cea română, cu excepția persoanelor fizice cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Euro­pene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar, este interzisă con­form legii.

Primirea de donații pentru campania electora­lă de către candidați din partea unor persoane juri­dice sau a unor persoane fizice care nu au cetățenia română, cu excepția celor primi­te din partea cetă­țenilor statelor membre ale Uniu­nii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de mem­bru al partidului politic la a cărui campanie electora­lă contribuie financiar, este interzisă conform legii.

Nu se pot primi donații care au alt obiect decât sume de bani și nu pot fi acceptate servicii prestate cu titlu gratuit pentru finanțarea campaniei electo­rale, conform legii.

Va urma…

BIBLIOGRAFIE
 1. Grecu, Florin (2015), Noua legislație electorală din România: Disciplină și transparență financiară, Sfera Politicii, nr. 3 (185), disponibil la http://bit.ly/2enpeGF
 2. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2016 privind aprobarea Ghidului finanțării campa­niei electorale la alegerile locale din anul 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 313/22.04.2016, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 902/11.12.2014, abrogată.
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 987/31.12.2015.
 5. Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial nr. 55/26.01.2016.
 6. Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republi­cată în Monitorul Oficial nr. 446/23.06.2015, cu modificările și completările ulterioare.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.