Criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, în urma eliminării Formularului 088. Punctul de vedere al CECCAR

Criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, în urma eliminării Formularului 088. Punctul de vedere al CECCAR

Numărul 4, 7-13 februarie 2017  »  Prim-plan decizional

Criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA au fost actualizate recent de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), ca urmare a eliminării Formularului 088. Ordinul președintelui ANAF nr. 605/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 93/01.02.2017 și vizează, pe lângă criteriile amintite, procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA a societăților supuse înmatriculării la registrul comerțului, precum și procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice ce implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA.

Potrivit referatului de aprobare ce a însoțit actul normativ, publicat pe site-ul Agenției, la rubrica Transparență decizională, ordinul este o consecință directă a deciziei de eliminare a Formularului 088, decizie care a rezultat ca urmare a analizei procedurii de înregistrare în scopuri de TVA prin care s-a constatat că o serie dintre informațiile solicitate erau furnizate de contribuabili prin intermediul altor formulare, precum și faptul că, în cadrul procedurii de evaluare, ANAF poate utiliza informațiile existente în bazele de date proprii sau care pot fi obținute de la alte instituții prin intermediul schimbului de informații.

Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA, reglementate prin ordinul citat, sunt următoarele (cu precizarea că au fost eliminate referințele la Formularul 088):
– persoana impozabilă nu trebuie să se afle în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora; în acest sens, persoana impozabilă trebuie să depună o declarație pe propria răspundere;
– administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) și alin. (12) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare;
– evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România. Ca urmare a acestei evaluări, persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu și scăzut.

Potrivit actului normativ, dacă persoana impozabilă îndeplinește criteriile de evaluare, este încadrată la risc scăzut (în acest caz, compartimentul de evaluare întocmește un referat ce cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA), iar în cazul în care îndeplinește parțial (risc mediu), respectiv nu îndeplinește criteriile de evaluare (risc ridicat), compartimentul de evaluare invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile sau întocmește un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum și motivele care stau la baza acestei propuneri, după caz.

Invitația amintită trebuie să conțină, obligatoriu, data, ora și locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte, baza legală și scopul solicitării, precum și documentele pe care trebuie să le prezinte acesta.

Procedura detaliată în ordin prevede și cazurile în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, fără a se mai verifica celelalte criterii, precum și faptul că înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de evaluare asigură exercitarea, de către contribuabil, a dreptului de a fi ascultat.

Totodată, conform actului normativ, persoanele impozabile a căror solicitare de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, prin decizie a organului fiscal, au la dispoziție 45 de zile pentru a depune contestație la organul fiscal emitent, termen calculat de la data comunicării deciziei.

OPANAF nr. 605/2017 conține, așa cum am precizat mai sus, și prevederi referitoare la procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului, precum și procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal a persoanelor impozabile care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA.

Conform ordinului citat, la data intrării în vigoare a actului normativ (1 februarie a.c.) se abrogă Ordinul președintelui ANAF nr. 2.393/2016, ce conținea criteriile și procedurile amintite.

Context:

Anterior publicării ordinului, CECCAR a transmis ministrului Finanțelor Publice, precum și președintelui ANAF un punct de vedere referitor la cuprinsul proiectului de ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA. În documentul transmis, președintele CECCAR a înaintat propunerea concretă de eliminare a criteriilor ce pornesc de la prezumția de vinovăție a societății care dorește înregistrarea în scopuri de TVA și înlocuirea acestora cu criterii clare, transparente, de cunoaștere și ulterior implementarea unui sistem de monitorizare a respectivului contribuabil, în funcție de gradul de risc.

Potrivit documentului amintit, CECCAR își exprimă acordul privind introducerea unor criterii de onorabilitate, însă menționează că respinge ferm orice criterii ce pornesc de la prezumata culpă a societății, de la suspiciunea a priori de evaziune fiscală în domeniul TVA. „Refuzul înregistrării în scopuri de TVA invocând alte criterii poate conduce la obligarea antreprenorilor ca prin activitatea desfășurată să intre în contradicție cu alte prevederi ale Codului fiscal”, se mai precizează în documentul CECCAR, pe care îl redăm integral mai jos.

Punct de vedere al CECCAR referitor la proiectul de ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA

Având în vedere deschiderea pe care instituțiile pe care le reprezentați o oferă mediului de afaceri și contribuabililor, vă comunicăm următorul punct de vedere referitor la proiectul de ordin publicat pe site-ul ANAF la secțiunea Transparență decizională, proiect de ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA, publicat în data de 30.01.2017.

Așa cum am menționat în punctele de vedere transmise anterior, precum și în cadrul întâlnirilor de lucru de la minister, în opinia membrilor noștri experți contabili, procedurile de acordare și retragere a codului de TVA necesită clarificări și trebuie analizate atât din prisma Directivei UE privind TVA, cât și a Jurisprudenței Curții de Justiție a UE în materie. Totodată, propunerea noastră concretă este în continuare eliminarea criteriilor ce pornesc de la prezumția de vinovăție a societății ce dorește înregistrarea în scopuri de TVA și înlocuirea acestora cu criterii clare și transparente, de cunoaștere și ulterior implementarea unui sistem de monitorizare a respectivului contribuabil, în funcție de gradul de risc.

Proiectul de ordin menționat mai sus nu face decât să mențină toate reglementările din Ordinul ANAF nr. 2.393/2016 și în special pe cele referitoare la criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile. Apreciem faptul că au fost excluse din rândul persoanelor impozabile pentru care se aplică procedura de anulare a codului de TVA acele persoane impozabile care au fost înregistrate, la cerere sau din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (10) din Codul fiscal, dar în continuare nu regăsim în forma propusă a prezentului proiect de Ordin al președintelui ANAF criterii clare și transparente în privința analizei capacității și intenției de a desfășura operațiuni în sfera de TVA. Considerăm că anularea codului de TVA sau neacordarea acestuia doar în urma analizei de risc generează o încălcare a drepturilor contribuabililor precum și a Hotărârilor Curții Europene de Justiție. De asemenea, art. 11 alin. (11) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal menționează că în domeniul taxei pe valoarea adăugată și al accizelor, autoritățile fiscale și alte autorități naționale trebuie să țină cont de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În continuare apreciem că analiza de risc trebuie să se concentreze exclusiv pe evaluarea riscului potrivit căruia numărul de identificare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit va fi utilizat în mod fraudulos și nu pe aspecte legate de capacitatea economică (mijloacele materiale, tehnice și financiare) de a desfășura activitatea. Simpla analiză de risc în baza căreia este evidențiat un risc estimat considerăm că este o metodă subiectivă. În acest sens, criteriile de analiză de risc trebuie să fie clare și transparente, iar riscul de evaziune fiscală trebuie să fie dovedit. Aceste afirmații sunt susținute și de jurisprudența Curții Europene de Justiție, reflectate și în Cauza C527-11 – Valsts ienemumu dienests împotriva Ablessio SIA. În Dispozitivul Hotărârii Curții Europene de Justiție, în cauza menționată, se precizează că articolele 213, 214 și 273 din Directiva 2006/112 trebuie interpretate în sensul că se opun refuzului din partea administrației fiscale a unui stat membru de a atribui un număr de identificare în scopuri de TVA unei societăți pentru simplul motiv că aceasta nu dispune, în opinia respectivei administrații, de mijloacele materiale, tehnice și financiare pentru a exercita activitatea economică declarată și că titularul părților sociale ale acestei societăți a obținut deja, în repetate rânduri, un asemenea număr pentru societăți care niciodată nu au exercitat efectiv o activitate economică și ale căror părți sociale au fost cesionate la scurt timp după atribuirea numărului respectiv, fără ca administrația fiscală în cauză să fi stabilit, având în vedere elemente obiective, că există indicii serioase care permit să se suspecteze că numărul de identificare în scopuri de TVA atribuit va fi utilizat în mod fraudulos. Revine instanței de trimitere sarcina de a aprecia dacă administrația fiscală menționată a furnizat indicii serioase cu privire la existența unui risc de evaziune în cauza principală.

Prin urmare nu se justifică prezența articolelor 4 și 5 din actualul proiect de ordin al președintelui ANAF privind procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, procedură de anulare care are la bază faptul că contribuabilul nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA.

Mai mult, jurisprudența învederează că înscrierea persoanei impozabile în registrul persoanelor impozabile în scopuri de TVA reprezintă o cerință de formă astfel încât o persoană impozabilă nu poate fi împiedicată să își exercite dreptul de deducere pentru motivul că nu este identificată în scopuri de TVA înainte de a utiliza bunurile dobândite în cadrul activității sale taxate (a se vedea în acest sens Hotărârea citată anterior Nidera Handelscompagnie, punctul 51, precum și Dankowski, punctele 33, 34 și 36). În consecință, refuzul de a atribui un număr de identificare în scopuri de TVA nu poate, în principiu, să exercite nicio influență asupra dreptului persoanei impozabile de a deduce TVA achitată în amonte dacă sunt îndeplinite condițiile materiale care dau naștere acestui drept.

Orice persoană care are intenția, confirmată de elemente obiective, să înceapă în mod independent o activitate economică și care efectuează primele cheltuieli de investiții în acest scop trebuie considerată o persoană impozabilă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 iunie 2000, Breitsohl, C-400/98, Rec., p. I-4321, punctul 34, și Hotărârea din 1 martie 2012, Polski Trawertyn, C-280/10, punctul 30). Astfel trebuie simplificată în totalitate procedura de înregistrare în scopuri de TVA și aceasta trebuie să se realizeze prin simpla depunere a Formularului 010 – Declarație de înregistrare fiscală, formular folosit, de altfel, pentru declararea întregului vector fiscal. Desigur, suntem de acord cu solicitarea unor informații suplimentare prin același formular, pentru identificarea și cunoașterea contribuabilului și evaluarea modului în care acesta respectă prevederile legale de conformare, cum ar fi prezentarea altor persoane ce pot să comunice cu autoritatea fiscală dacă reprezentatul de drept nu este de găsit, sau o altă locație unde se pot afla informații despre societate dacă la sediul social nu se regăsesc persoane ale societății în cazul inspecțiilor inopinate – procedură existentă, de exemplu, în Germania.

Suntem de acord cu introducerea unor criterii de onorabilitate, însă combatem ferm orice criterii ce pornesc de la prezumata culpă a societății, de la suspiciunea a priori de evaziune fiscală în domeniu TVA. Refuzul înregistrării în scopuri de TVA invocând alte criterii poate conduce la obligarea antreprenorilor ca prin activitatea desfășurată să intre în contradicție cu alte prevederi ale Codului fiscal.

Propunem abrogarea art. 316 alin. (9) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

În aplicarea prevederilor alin. (8), prin ordin al președintelui ANAF, se stabilesc criterii pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenția și are capacitatea de a desfășura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Prin excepție de la prevederile alin. (8), organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al președintelui ANAF.

De asemenea, propunem abrogarea

Art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:

h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică potrivit criteriilor și în termenele stabilite prin ordin al președintelui ANAF.

În concluzie, CECCAR consideră că prezentul ordin nu elimină problemele generate de înregistrarea ca plătitor de TVA sau a procedurii de anulare din oficiu a codului de TVA. În fapt, procedura de înregistrare în scopuri de TVA a rămas aceeași ca și înaintea eliminării Formularului 088, iar criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA sunt în continuare netransparente. În final, menționăm că s-a eliminat doar condiția de formă (Formularul 088), în timp ce condițiile de fond au rămas aceleași și, deci, proiectul de ordin nu duce la îndeplinire dorința Guvernului de simplificare și debirocratizare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.