Joint venture. Concept și studiu de caz – partea a II-a –

Numărul 35-36, 29 nov. - 12 dec. 2016  »  Expertiza și auditul afacerilor

dr. ec. Cristian Marinescu
auditor public extern,
Curtea de Conturi

REZUMAT
Asocierea de tip joint venture, care presupune un contract ferm între două sau mai multe persoane fizice și/sau juridice, fără însă a da naștere unei noi persoane juridice, poate fi forma ideală prin care agenții economici din aceeași țară sau din țări diferite participă cu anumite bunuri ori servicii din patrimoniul propriu în vederea exercitării în comun a unor activități comerciale, aducătoare de profit. Avantajul acestui tip de asociere este acela că, în caz de litigiu, activitatea comună poate înceta oricând, iar bu­nurile aportate și profitul realizat se împart conform clauzelor contractului de aso­ciere.
De asemenea, asocierea de acest tip poate fi o alternativă la parteneriatul de afaceri dintre societățile-mamă și filialele lor din țările emergente. (vezi prima parte)

Termeni-cheie: joint venture, asociere în participație, consolidare, retratarea conturilor

Clasificare JEL: L24

În cadrul părții a II-a a articolului continuăm studiul de caz din numărul precedent al revistei, referitor la un par­teneriat de tip joint venture.

 Etapa 5. Eliminarea consecințelor operațiunilor efectuate între societățile din cadrul grupului

a) Operațiunile dintre M și F:

1. Împrumutul contractat de F a fost în totalitate subscris de M (există conturi reciproce):
 • în pasiv: Datorii financiare F = 200 u.m.
 • în activ: Creanțe imobilizate M = 200 u.m.
– Eliminarea conturilor reciproce generate de împrumutul acordat de M societății F:
200 u.m.Datorii financiare=Creanțe imobilizate200 u.m.
2. Dobânzile aferente împrumutului au fost de 10 u.m. (există conturi reciproce în contul de profit și pier­dere):
 • Cheltuieli cu dobânzile F = 10 u.m.
 • Venituri din dobânzi M = 10 u.m.
– Eliminarea veniturilor din dobânzi și a cheltuielilor privind dobânzile aferente împrumutului acordat:
10 u.m.Venituri din dobânzi=Cheltuieli
privind dobânzile
10 u.m.

3. F a achiziționat mărfuri în valoare de 800 u.m. de la M.

–  Eliminarea cheltuielilor și veniturilor generate de vânzarea mărfurilor:
800 u.m.Venituri din
vânzarea mărfurilor
=Costul mărfurilor
vândute
800 u.m.
4. Datoria societății F față de M, generată de achiziția de mărfuri, este de 180 u.m. Din cele 800 u.m., F a plătit doar 620 u.m., rămânând o datorie de 180 u.m.
 • în contabilitatea societății F: Furnizori = 180 u.m.
 • în contabilitatea societății M: Clienți = 180 u.m.
– Eliminarea creanței, respectiv a datoriei generate de vânzarea mărfurilor:
180 u.m.Furnizori=Clienți180 u.m.

5. Stocul final de mărfuri al societății F la data de 31.12.2014 cuprinde achiziția de la M în valoare de 150 u.m.

Profitul intern aferent acestui stoc este de 10%.

Înregistrarea impozitului amânat se face aplicând o cotă de impozit pe profit de 16%.

– Eliminarea profitului intern aferent stocului final de mărfuri cumpărate de F de la M (150 x 10% = 15 u.m.):
 • În bilanț:
15 u.m.Rezultat M=Stocuri15 u.m.
 • În contul de profit și pierdere:
15 u.m.Costul mărfurilor
vândute
=Rezultat global15 u.m.

Implicit, pornind de la aceasta, se face înregistrarea impozitului amânat aferent profitului intern eliminat (15 x 16% = 2,4 u.m.):

 • În bilanț:
2,4 u.m.Impozite amânate=Rezultat M2,4 u.m.
 • În contul de profit și pierdere:
2,4 u.m.Rezultat global=Venituri din
impozite amânate
2,4 u.m.

b) Operațiunile dintre M și P:

1. În cursul exercițiului 2014, M i-a vândut mărfuri în valoare de 200 u.m. societății P, din care 60 u.m. nu au fost plătite până la sfârșitul exercițiului.

– Eliminarea cheltuielilor și veniturilor reciproce generate de vânzarea mărfurilor (200 x 40% = 80 u.m.):
80 u.m.Venituri din
vânzarea mărfurilor
=Costul mărfurilor
vândute
80 u.m.
– Eliminarea creanțelor și datoriilor reciproce generate de mărfurile neplătite de societatea P (60 x 40% = 24 u.m):
24 u.m.Furnizori=Clienți24 u.m.

2. La sfârșitul exercițiului 2014, P deține în stoc mărfuri achiziționate de la M pentru care aceasta din urmă a obținut un profit de 6 u.m.

–  Eliminarea profitului intern aferent stocului de mărfuri achiziționate de P de la M (6 x 40% = 2,4 u.m.):

 • În bilanț:
2,4 u.m.Rezultat M=Stocuri2,4 u.m.
 • În contul de profit și pierdere:
2,4 u.m.Costul mărfurilor
vândute
=Rezultat global2,4 u.m.

3. Înregistrarea impozitului amânat se face aplicând o cotă de impozit pe profit de 16%.

– Înregistrarea impozitului amânat aferent profitului intern eliminat (2,4 x 16% = 0,4 u.m.):

 • În bilanț:
0,4 u.m.Impozite amânate=Rezultat M0,4 u.m.
 • În contul de profit și pierdere:
0,4 u.m.Rezultat global=Venituri din
impozite amânate
0,4 u.m.
c) Operațiunile dintre M și Z:
Nu s-au derulat operațiuni.

➔ Etapa 6. Partajul capitalurilor proprii și eliminarea titlurilor

a) Partajul capitalurilor proprii și eliminarea titlurilor deținute de M la F:
- u.m. -
Capitaluri proprii
ale societății F
TotalPartea din F deținută de M (60%)Interese minoritare
(40%)
Capital social100  60  40
Rezerve la 31.12.2011200120  80
Rezerve realizate după 31.12.2011300180120
Rezultat120  72  48
Total720432288

Rezerve realizate după 31.12.2011 = Rezerve la 31.12.2014 – Rezerve la 31.12.2011 = 500 – 200 = 300 u.m.

– Partajul capitalurilor proprii ale societății F:
720 u.m.
100 u.m.
500 u.m.
120 u.m.
%
Capital social F
Rezerve F
Rezultat F
=%
Capital social M
Rezerve M la 31.12.2011
Rezerve M la 31.12.2014
Rezultat M
Interese minoritare

720 u.m.
60 u.m.
120 u.m.
180 u.m.
72 u.m.
288 u.m.

Diferența din prima consolidare = Costul de achiziție al titlurilor F – Cota-parte din capitalul propriu al societății F la 31.12.2011 = 280 – (100 + 200) x 60% = 100 u.m.

Diferența din prima consolidare este generată de:
 • Diferența din evaluare = 120 x 60% = 72 u.m. (se adaugă la valoarea construcției)
 • Diferența de achiziție (fondul comercial) = Diferența din prima consolidare – Diferența din evaluare = 100 – 72 = 28 u.m.
– Eliminarea titlurilor deținute de M la F în contrapartidă cu capitalurile proprii existente în momentul achi­ziției titlurilor:
280 u.m.
  60 u.m.
120 u.m.
  72 u.m.
  28 u.m.
%
Capital social M
Rezerve M
Construcții
Fond comercial
=Titluri F280 u.m.
– Înregistrarea amortizării aferente diferenței din evaluare și fondului comercial:
- u.m. -
AmortizareAmortizare aferentă
anilor 2012 și 2013
Amortizare aferentă
anului 2014
Total
Construcții72/12 ani x 2 ani = 12      618
Fond comercial28/4 ani x 2 ani = 14      721
Total26    
1339
 • În bilanț:
39 u.m.
13 u.m.
26 u.m.
 %
Rezultat M
Rezerve M
=%
Amortizarea construcțiilor
Amortizarea
fondului comercial
39 u.m.
18 u.m.
21 u.m.
 • În contul de profit și pierdere:
13 u.m.Cheltuieli de exploatare
privind amortizările
=Rezultat global13 u.m.

b) Eliminarea titlurilor societății P:

Diferența din prima consolidare = Costul de achiziție al titlurilor P – Cota-parte din capitalul propriu al societății P la 01.01.2012 = 90 – (100 + 30) x 40% = 38 u.m.

Diferența din prima consolidare este generată de:
 • Diferența din evaluare = (190 – 170) x 40% = 8 u.m. (se adaugă la valoarea utilajelor)
 • Diferența de achiziție (fondul comercial) = Diferența din prima consolidare – Diferența din evaluare = 38 – 8 = 30 u.m.
– Eliminarea titlurilor societății P:
90 u.m.
40 u.m.
12 u.m.
  8 u.m.
30 u.m.
%
Capital social P
Rezerve P la 01.01.2012
Utilaje
Fond comercial
=Titluri P90 u.m.
– Înregistrarea amortizării aferente diferenței din evaluare și fondului comercial:
- u.m. -
AmortizareAmortizare aferentă
anilor 2012 și 2013
Amortizare aferentă
anului 2014
Total
Utilaje8/12 ani x 2 ani = 1,3    0,7  2
Fond comercial30/10 ani x 2 ani = 6,0    3,0  9
Total7,3    
3,711
 • În bilanț:
11,0 u.m.
  3,7 u.m.
  7,3 u.m.
%
Rezultat M
Rezerve M
=%
Amortizarea utilajelor
Amortizarea
fondului comercial
11,0 u.m.
2,0 u.m.
9,0 u.m.


 • În contul de profit și pierdere:
3,7 u.m.Cheltuieli de exploatare
privind amortizările
=Rezultat global3,7 u.m.

c) Consolidarea societății Z:

– În momentul punerii în echivalență:

 • În bilanț:
90 u.m.Titluri puse
în echivalență
=%
Titluri Z
Rezerve Z în M
Rezultat
90 u.m.
50 u.m.
20 u.m.
20 u.m.

Rezerve Z în M = (Rezerve la 31.12.2014 – Rezerve la 31.12.2012) x 20% = (150 – 50) x 20% = 20 u.m.

Rezultat = Rezultat la 31.12.2014 x 20% = 100 x 20% = 20 u.m.

 • În contul de profit și pierdere:
20 u.m.Rezultat global=Cota-parte din
rezultatul societății
pusă în echivalență
20 u.m.

 Etapa 7. Întocmirea situațiilor financiare consolidate

a) Întocmirea bilanțului consolidat:
Fond comercial = 28 + 30 = 58 u.m.
Amortizarea fondului comercial = 21 + 9 = 30 u.m.
Terenuri = 260 u.m.
Construcții = 1.720 + 72 = 1.792 u.m.
Amortizarea construcțiilor = 950 + 18 = 968 u.m.
Utilaje = 1.280 + 8 = 1.288 u.m.
Amortizarea utilajelor = 444 + 2 = 446 u.m.
Titluri F = 280 – 280 = 0 u.m.
Titluri P = 90 – 90 = 0 u.m.
Titluri Z = 50 – 50 = 0 u.m.
Titluri puse în echivalență = 90 u.m.
Creanțe imobilizate = 200 – 200 = 0 u.m.
Stocuri = 684 – 15 – 2,4 = 666,6 u.m.
Clienți = 1.440 – 180 – 24 = 1.236 u.m.
Alte creanțe = 520 u.m.
Disponibilități = 158 u.m.
Capital social M = 500 u.m.
Capital social F = 100 – 100 = 0 u.m.
Capital social P = 40 – 40 = 0 u.m.
Rezerve M = 1.200 + 180 – 26 – 7,3 + 20 = 1.366,7 u.m.
Rezerve F = 500 – 500 = 0 u.m.
Rezerve P = 20 – 20 = 0 u.m.
Rezultat M = 300 – 15 + 2,4 – 2,4 + 0,4 + 72 – 13 – 3,7 + 20 + 12 = 372,7 u.m.
Rezultat F = 120 – 120 = 0 u.m.
Rezultat P = 4 – 4 = 0 u.m.
Interese minoritare = 288 u.m.
Datorii financiare = 842 – 200 = 642 u.m.
Furnizori = 1.032 – 180 – 24 = 828 u.m.
Impozite amânate = 300 – 2,4 – 0,4 = 297,2 u.m.
Alte datorii = 330 u.m.
Bilanțul consolidat la data de 31.12.2014
- u.m. -
ActivValoarePasivValoare
Fond comercial58,0Capital social500,0
Amortizarea fondului comercial-30,0Rezerve1.366,7
Terenuri260,0Rezultat372,7
Construcții1.792,0Interese minoritare288,0
Amortizarea construcțiilor-968,0Datorii financiare642,0
Utilaje1.288,0Furnizori828,0
Amortizarea utilajelor-446,0Impozite amânate297,2
Titluri puse în echivalență90,0Alte datorii330,0
Stocuri666,6  
Clienți1.236,0  
Alte creanțe520,0  
Disponibilități158,0  
Total activ4.624,6Total pasiv4.624,6
b) Întocmirea contului de profit și pierdere consolidat:
Costul mărfurilor vândute = 4.132 – 800 + 15 – 80 + 2,4 = 3.269,4 u.m.
Cheltuieli cu personalul = 1.652 u.m.
Cheltuieli cu amortizarea = 704,8 + 13 + 3,7 = 721,5 u.m.
Alte cheltuieli de exploatare = 383,2 u.m.
Cheltuieli privind dobânzile = 60 – 10 = 50 u.m.
Cheltuieli extraordinare = 80 u.m.
Cheltuieli cu impozitul pe profit = 244 u.m.
Rezultat M = 300 – 15 + 2,4 – 2,4 + 0,4 + 72 – 13 – 3,7 + 20 + 12 = 372,7 u.m.
Rezultat F = 120 – 120 = 0 u.m.
Rezultat P = 4 – 4 = 0 u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor = 7.000 – 800 – 80 = 6.120 u.m.
Alte venituri din exploatare = 600 – 20 = 580 u.m.
Venituri din dobânzi = 10 – 10 = 0 u.m.
Venituri din impozite amânate = 2,4 + 0,4 = 2,8 u.m.
Venituri extraordinare = 70 u.m.
Contul de profit și pierdere consolidat la data de 31.12.2014
- u.m. -
CheltuieliValoareVenituriValoare
Costul mărfurilor vândute3.269,4Venituri din vânzarea mărfurilor6.120,0
Cheltuieli cu personalul1.652,0Alte venituri din exploatare580,0
Cheltuieli cu amortizarea721,5Venituri din impozite amânate2,8
Alte cheltuieli de exploatare383,2Venituri extraordinare70,0
Cheltuieli privind dobânzile50,0  
Cheltuieli extraordinare80,0  
Cheltuieli cu impozitul pe profit244,0  
Rezultat372,7  
Total6.772,8Total6.772,8
BIBLIOGRAFIE
 1. Cărpenaru, S.D. (1998), Drept comercial român, ediția a II-a, Editura All Beck, București.
 2. Feleagă, N. (coordonator) (1996), Contabilitate aprofundată, Editura Economică, București.
 3. Marinescu, C., Comănescu, A. (2010), Tratamentul fiscal al asocierii în participațiune, ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București.
 4. Săcărin, M. (2002), Grupurile de societăți și repere ale interpretării conturilor consolidate, Editura Economică, București.
 5. CECCAR (2004), Ghid pentru înțelegerea și aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate. IAS 31 Raportarea financiară a intereselor în asocierile în participație, Editura CECCAR, București.
 6. Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1.066/17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modi­ficările și completările ulterioare.
 8. Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/03.05.2007.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.