Legislație comentată

Numărul 35-36, 29 nov. - 12 dec. 2016  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.902 din 10 octombrie 2016 pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din ce­darea folosinței bunurilor și stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care ca­lifică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente, publicat în Mo­nitorul Oficial nr. 807/13.10.2016

Ordinul este emis în aplicarea prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, potrivit că­rora persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de cinci contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria venituri din activități independente și le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie.

La stabilirea numărului de contracte se au în vedere contractele de închiriere aflate în de­ru­lare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepția con­trac­telor de arendare a bunurilor agricole.

Persoanele cu un număr mai mare de cinci con­trac­te determină venitul net anual în sis­tem real, pe baza datelor din contabilitate, și au următoarele obligații:
 • conducerea evidenței contabile conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă;
 • completarea Registrului de evidență fiscală;
 • depunerea formularului 220 „Declarație privind venitul estimat/norma de venit” până la data de 31 ianuarie a anului următor;
 • depunerea formularului 200 „Declarație privind veniturile realizate din România” până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Pe baza documentelor depuse, organul fiscal va emite un singur formular 260 „Decizie de impunere pri­vind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale”, la nivelul tuturor contractelor de închiriere.

Sursa: Legea nr. 170 din 7 octombrie 2016 privind impozitul specific unor activități, publicată în Moni­torul Oficial nr. 812/14.10.2016

Legea prevede ca începând cu data de 1 ianuarie 2017, prin derogare de la legislația privind impozitul pe profit, anumite categorii de contribuabili să datoreze un nou impozit anual, denumit impozit specific unor activități.

Impozitul este aplicabil contribuabililor persoane juridice care desfășoară activități principale și/sau se­cundare în următoarele domenii:
 1. hoteluri și alte facilități de cazare similare (CAEN 5510);
 2. facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată (CAEN 5520);
 3. parcuri pentru rulote, campinguri și tabere (CAEN 5530);
 4. alte servicii de cazare (CAEN 5590);
 5. restaurante (CAEN 5610);
 6. activități de alimentație (catering) pentru evenimente (CAEN 5621);
 7. alte servicii de alimentație (CAEN 5629);
 8. baruri și alte activități de servire a băuturilor (CAEN 5630).
Sunt obligate la plata impozitului specific unor activități persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:
 • aveau înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activitățile enu­merate mai sus;
 • nu se află în lichidare.

Contribuabilii care se înființează în cursul anului și care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate prin­cipală sau secundară, una dintre activitățile menționate anterior plătesc impozitul specific, începând cu anul următor înființării.

Contribuabilii care desfășoară mai multe activități dintre cele enumerate, cu excepția celor care deru­lea­ză activități prin intermediul com­plexurilor hoteliere, determină impozitul specific prin însumarea impo­zi­tului pentru fiecare activitate des­fă­șurată.

În situația în care se înființează o nouă unitate cu activități corespunzătoare codurilor CAEN, în­ce­pând cu semestrul următor, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an.

Contribuabilii care au mai multe unități determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unități, calculat conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare codului CAEN.

În cazul în care intervin modificări ca urmare a începerii/încetării unei activități corespunzătoare co­durilor CAEN sau intervine modificarea suprafețelor aferente desfășurării fiecărei activități, începând cu se­­mes­trul următor acestor modificări, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific pentru perioada ră­masă din an/perioada din anul calendaristic pen­tru care contribuabilul a existat, propor­țional cu numărul de zile aferent acestei perioade.

Declararea și plata impozitului specific se fac semestrial, până la data de 25 a lunii următoare fie­cărui semestru. Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale apli­carea im­po­zi­tului specific, până la data de 31 martie a anului pentru care se plătește.

Impozitul pentru activitatea de alimentație se calculează astfel:

Impozit specific = k x (x + y x q) x z

unde:
k – 1.400 lei, valoarea impozitului standard;
x – variabilă în funcție de rangul localității;
y – variabilă în funcție de suprafața utilă comercială;
z – coeficient de sezonalitate;
q – 0,9, coeficient de ajustare pentru spațiul tehnic.

Impozitul pentru activitatea în domeniul barurilor se stabilește după următoarea formulă de calcul:

Impozit specific = k x (x + y x q) x z

unde:
k – 900 lei, valoarea impozitului standard;
x – variabilă în funcție de rangul localității;
y – variabilă în funcție de suprafața utilă comercială;
z – coeficient de sezonalitate;
q – 0,9, coeficient de ajustare pentru spațiul tehnic.

Impozitul pentru activitatea hotelieră se determină după cum urmează:

Impozit specific = k x numărul de locuri de cazare

unde:
k – valoarea impozitului pentru fiecare loc de cazare.

Toate aceste variabile sunt precizate în cadrul anexelor legii.

Sursa: Legea nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprin­derile individuale și întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial nr. 828/19.10.2016

Modificările au în vedere faptul că, în cazul activităților economice a căror organizare și autorizare sunt reglementate prin legi speciale, dacă acestea nu prevăd altfel, este necesară înregistrarea la registrul comerțului ca obligație prealabilă în vederea autorizării de către autoritățile competente stabilite de legile specifice.

Au fost modificate definițiile pentru activitate economică, întreprindere economică, întreprindere fami­li­ală, persoa­nă fi­zică autorizată și patrimoniu de afectațiune și a fost introdusă definiția sediului profesional.

De asemenea, a fost introdusă prevederea conform căreia, în situația în care la sediul profesional nu se desfășoară nicio activitate economică, titularul întreprinderii economice (PFA, ÎI sau ÎF) poate depune o de­cla­rație în acest sens, nemaifiind necesar acordul asociației de proprietari.

Persoana fizică autorizată va putea avea în obiectul de activitate cel mult cinci clase de activități prevă­zute de codul CAEN și va putea desfășura activitatea singură sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate de aceasta cu contract individual de muncă. Întreprinderea individuală va putea avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activități prevăzute de codul CAEN și va putea desfășura activitatea singură sau împreună cu cel mult opt persoane, angajate de aceasta cu contract individual de muncă.

Studenții care vor să înființeze o afacere proprie sunt scutiți, în anumite condiții, de la plata taxelor pen­tru operațiunile de înregistrare și au­torizare a unei persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.810 din 29 septembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor și achizițiilor de bunuri/ser­vicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele im­pozabile stabilite în România, publicat în Monitorul Oficial nr. 844/25.10.2016

Ordinul este emis în aplicarea prevederilor art. 302 alin. (2) din Codul fiscal, conform cărora persoana impozabilă stabilită în România poate beneficia de rambursarea TVA aferente importurilor și achizițiilor de bu­nuri/servicii efectuate în alt stat membru, în condițiile prevăzute în normele metodologice.

Prin ordin se aprobă procedura detaliată de solicitare a rambursării TVA și modelul și conținutul formu­larelor 318 „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal” și 319 „Declarație de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozițiilor art. 302 alin. (2) din Codul fiscal și ale pct. 73 alin. (8) din normele metodologice”. 

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.731 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Pro­cedurii de declarare și stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănă­tate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum și pentru aprobarea unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 845/25.10.2016

Actul normativ este emis în aplicarea prevederilor art. 180-183 din Codul fiscal, potrivit cărora persoa­nele fizice care nu realizează venituri din salarii, pensii, activități independente, asocieri cu persoane juri­dice, în­chirieri, investiții, activități agricole, alte surse, șomaj, indemnizații pentru creșterea copilului, ajutor so­cial, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă sau care realizează venituri lunare exclusiv din in­ves­tiții și/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară (1.250 lei) și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata con­tri­buției (de exemplu, copiii, stu­denții și coasigurații) sau în categoriile de persoane pentru care plata contri­buției se suportă din alte surse datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate astfel:
 • lunar, prin aplicarea cotei individuale de CASS (5,5%) asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe țară, și au obligația să plătească CASS pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune formularul 604;
 • la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate po­trivit legii, prin depunerea formularului 604, aplicând cota individuală de CASS (5,5%) asupra bazei de cal­cul reprezentând valoarea a de șapte ori salariul minim brut pe țară (7 x 1.250 lei).
Prin ordin se aprobă procedura detaliată de declarare și stabilire a CASS datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, precum și modelul și conținutul următoarelor formulare:
 • 604 „Declarație pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal”;
 • 605 „Cerere de stopare a obligațiilor de plată reprezentând contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal”;
 • 606 „Decizie de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”;
 • 607 „Decizie de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către per­soanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal”;
 • „Cerere privind desființarea Deciziei de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri”.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.921 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Pro­­cedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorități care admi­nistrează creanțe fis­­cale, a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregis­trare fiscală, potrivit legii, publicat în Monitorul Oficial nr. 850/26.10.2016

Ordinul este emis în aplicarea prevederilor art. 82 alin. (7) din Codul de procedură fiscală, conform că­rora, în scopul administrării creanțelor fiscale, organul fiscal central poate să înregistreze, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, un subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii.

Prin ordin se aprobă procedura de înregistrare din oficiu și formularele „Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale” și „Notificare privind înre­gistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale”.

Înregistrarea fiscală se consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei menționate mai sus.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.994 din 20 octombrie 2016 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice româ­ne, persoane fizice rezi­dente, precum și persoane juridice străine care desfășoară activitate în România printr-un sediu per­ma­nent/sediu permanent desemnat și persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, publicat în Monitorul Oficial nr. 854/27.10.2016

Actul normativ este emis în aplicarea prevederilor art. 8 alin. (8) din Codul fiscal, potrivit cărora per­soanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum și persoanele juridice străine care desfășoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat, beneficiare ale unor prestări de servicii de natura activităților de lucrări de construcții, montaj, supraveghere, consultanță, asistență tehnică și orice alte activități, executate de persoane juridice străine sau fizice nerezidente pe teritoriul României, au obligația să înregistreze contractele încheiate cu acești parteneri la organele fiscale competente.

Contrac­tele încheiate pentru activități desfășurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înre­gistrării.

Înregistrarea contractelor se face prin depunerea formularului 017 „Declarație de înregistrare a con­trac­telor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, inițiale/adiționale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente”, în termen de 30 de zile de la încheierea acestora.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.433 din 11 octombrie 2016 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pen­tru prevenirea incapacității de plată, publicat în Monitorul Oficial nr. 860/28.10.2016

Ordinul este emis în aplicarea prevederilor art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, cu modificările ulterioare, potrivit cărora con­sti­tuie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie in­frac­țiuni, următoarele fapte:

-  neținerea și neactualizarea de către contribuabilul persoană juridică a evidenței obligațiilor de plată și a evidenței creanțelor (amendă de la 500 lei la 1.000 lei);

-  netransmiterea de către contribuabilul persoană juridică prin internet, la adresa dedicată în acest scop, a situației prevăzute la art. 2, situație care se actualizează în decurs de o zi lucră­toare de la momentul orică­rei modificări survenite (amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei);

-  nerespectarea de către orice utilizator a îndatoririlor referitoare la confidențialitatea informațiilor, da­telor și situațiilor (amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei).

Constatarea și sancționarea contravențiilor se vor putea face și de persoanele din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.809 din 29 septembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către per­soanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial nr. 868/31.10.2016

Ordinul este emis în aplicarea prevederilor art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, conform cărora per­soana impozabilă nestabilită în România, care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii efectuate în România.

Prin ordin se aprobă și formularele „Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoa­nele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene” și „Decizie privind stabilirea diferențelor de taxă pe valoarea adăugată rambursată în condițiile art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.140 din 31 octombrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară acti­vitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului for­mu­larului 013 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii perma­nente”, publicat în Monitorul Oficial nr. 893/08.11.2016

Actul normativ este emis în aplicarea prevederilor art. 82 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, conform cărora contribuabilii nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, odată cu depunerea declarației de înregistrare fiscală, au obligația să indice sediul perma­nent desemnat potrivit dispozițiilor din Codul fiscal. În cazul înregistrării fiscale, declarația de înregistrare fiscală se depune la organul fiscal în raza căruia se află sediul permanent ce urmează a fi desemnat.

Prin ordin se aprobă și formularul 013 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/De­clarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.006 din 21 octombrie 2016 privind aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 894/08.11.2016

Ordinul este emis în aplicarea prevederilor art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, potrivit cărora este consi­derat grup fiscal unic un grup de persoane impozabile (minimum două persoane) stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relații strânse una cu alta din punct de vedere or­ga­nizatoric, financiar și economic.

Grupul fiscal unic prezintă particularități în ceea ce privește declararea TVA prin formularul 300 „De­cont de taxă pe valoarea adăugată”. Astfel, de la data implementării grupului fiscal unic, fiecare membru al grupului completează formularul 300 și îl transmite reprezentantului acestuia în vederea întocmirii și de­pu­nerii decontului consolidat de TVA. Deconturile individuale ale membrilor grupului se depun la orga­nul fis­cal doar cu titlu informativ, nefiind prelucrate de acesta.

Prin ordin se aprobă și formularele „Cerere privind grupul fiscal unic”, „Decizie privind aprobarea/res­­pin­gerea implementării grupului fiscal unic” și „Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic”.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.