Legislație comentată

Numărul 3, 31 ian. - 6 feb. 2017  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.592 din 14 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea Procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.017/19.12.2016

Ordinul are în vedere informațiile primite de ANAF referitoare la conturile bancare, care se transmit la cererea justificată a organului fiscal local sau a altei autorități publice centrale și locale. Acest lucru se realizează numai după depunerea formularului protocolului de aderare reglementat prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu și aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic PatrimVen, prevăzut în anexa nr. 2 din același ordin.

Solicitarea și transmiterea de informații referitoare la conturile bancare se realizează exclusiv în format electronic, prin intermediul sistemului informatic PatrimVen, pus la dispoziție de MFP, respectiv ANAF.

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844 din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.020 și 1.020 bis/19.12.2016

Prin acest act normativ se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, care vizează persoanele juridice obligate potrivit legii să aplice aceste reglementări (societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și alte entități obligate prin lege să aplice aceste reglementări), dar și entitățile care au optat pentru aplicarea lor, condițiile în care pot opta pentru aceasta fiind stabilite prin prevederi legale.

Totodată, ordinul cuprinde dispoziții distincte pentru retratarea în baza IFRS a informațiilor din contabilitatea organizată potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar de raportare.

La data intrării în vigoare a acestui act normativ se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.607 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.023/20.12.2016

Prin acest ordin se aprobă Instrucțiunile de completare a numărului de evidență a plății (reglementate anterior în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.870/2004, care se abrogă) pentru următoarele categorii:
 • terții popriți, instituțiile de credit, autoritățile sau instituțiile publice, după caz, pentru virarea sumelor ce se cuvin debitorilor, ca urmare a executării silite (art. 257 din Codul de procedură fiscală);
 • contribuabilii care plătesc timbrul de mediu pentru autovehicule;
 • contribuabilii care aleg să plătească o obligație fiscală cuprinsă într-o decizie de amânare la plată a obligațiilor fiscale, emisă în temeiul prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, aprobată prin Legea nr. 267/2013;
 • contribuabilii care aleg să plătească o obligație fiscală accesorie cuprinsă într-o decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii comunicată potrivit legii, conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 4/2016.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609 din 15 decembrie 2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.034/22.12.2016

Prin acest act normativ se stabilesc criteriile în funcție de care se va constitui lista marilor contribuabili, care vor fi administrați de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili (DGAMC), în limita unui număr maxim de 1.500 de contribuabili.

Sunt considerați mari contribuabili:
 • în funcție de activitatea desfășurată: Banca Națională a României, societățile bancare, societățile de asigurări și cele de investiții financiare, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune;
 • în funcție de criteriul investițional: contribuabilii nou-înființați care, la data înființării, se angajează prin declarație pe propria răspundere să realizeze, într-o perioadă de maximum 3 ani consecutivi de la data respectivă, investiții a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane de euro, la cursul de referință al pieței valutare pentru euro, comunicat de Banca Națională a României, de la data înființării;
 • în funcție de criteriul de reprezentare fiscală: contribuabilii nerezidenți pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanți sau reprezentanți fiscali, potrivit legii;
 • în funcție de criteriul grupului fiscal unic: reprezentantul fiscal și membrii aparținând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, cu condiția ca unul dintre aceștia să îndeplinească criteriile de selecție a marilor contribuabili;
 • în funcție de criteriul participării directe: persoanele juridice care dețin în mod direct minimum 50% din valoarea/numărul titlurilor de participare la un mare contribuabil, precum și persoanele juridice la care marii contribuabili dețin în mod direct minimum 50% din valoarea/numărul titlurilor de participare;
 • în funcție de criteriul de bază: contribuabilii stabiliți potrivit rezultatului agregării a 3 indicatori selectați din punct de vedere economic și bugetar în următoarele proporții: cifra de afaceri – 50%, volumul obligațiilor fiscale declarate – 30%, volumul cheltuielilor cu personalul – 20%;

În funcție de criteriul de continuitate: contribuabilii mari selectați care nu mai îndeplinesc criteriul de bază nu mai sunt administrați de DGAMC, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc acest criteriu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.

Lista efectivă cu marii contribuabili se stabilește prin ordin al președintelui ANAF și se publică pe portalul ANAF, www.anaf.ro.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610 din 15 decembrie 2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.034/22.12.2016

Prin acest ordin se stabilesc criteriile în funcție de care se va constitui lista contribuabililor mijlocii.

Sunt considerați contribuabili mijlocii:
 • în funcție de criteriul de reprezentare fiscală: contribuabilii nerezidenți pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanți sau reprezentanți fiscali, potrivit legii;
 • în funcție de criteriul grupului fiscal unic: reprezentantul fiscal și membrii aparținând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, cu condiția ca unul dintre aceștia să îndeplinească criteriile de selecție a contribuabililor mijlocii;
 • în funcție de criteriul de bază: contribuabilii stabiliți potrivit rezultatului agregării a 3 indicatori selectați din punct de vedere economic și bugetar în următoarele proporții: cifra de afaceri – 50%, volumul obligațiilor fiscale declarate – 30%, volumul cheltuielilor cu personalul – 20%;

În funcție de criteriul de continuitate: contribuabilii mijlocii selectați care nu mai îndeplinesc criteriul de bază nu mai sunt administrați în această calitate, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc acest criteriu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.

Lista efectivă cu contribuabilii mijlocii se stabilește prin ordin al președintelui ANAF și se publică pe portalul ANAF.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.059/29.12.2016

Actul normativ aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularului 087 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”. Acesta se completează de persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care realizează activități de producție agricolă sau de servicii agricole și care nu desfășoară alte activități economice sau, în cazul în care fac acest lucru, cifra anuală de afaceri a acestora este sub plafonul de 220.000 lei.

Formularul 087 se depune la organul fiscal competent în vederea:
 • aplicării regimului special de TVA pentru agricultori, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale a persoanei impozabile;
 • aplicării regimului special de TVA pentru agricultori, de către alte persoane decât cele de mai sus, care optează pentru acest sistem;
 • încetării aplicării regimului special de TVA pentru agricultori, de către agricultorii care optează pentru regimul normal de taxă.

Amintim că regimul special pentru agricultori este reglementat în Codul fiscal prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal și a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.068 din 30 decembrie 2016

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:
 • 200 „Declarație privind veniturile realizate din România”;
 • 201 „Declarație privind veniturile realizate din străinătate”;
 • 204 „Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”;
 • 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”;
 • 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”;
 • 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”;
 • 251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”.

De asemenea, se introduce formularul 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”, care se completează și se depune și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.696 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, contribuții de asigurări sociale de sănătate și contribuții de asigurări sociale, precum și pentru aprobarea unor formulare și modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 600 „Declarație privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.069/30.12.2016

Prin acest act normativ se aprobă noul model al formularului 600 și procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit și contribuții sociale. În acest sens, se va avea în vedere natura venitului pentru care se solicită recalcularea plăților anticipate: activități independente, activități agricole, piscicultură, silvicultură, cedarea folosinței bunurilor sau cedarea folosinței bunurilor în scop turistic. Totodată, se va ține cont și de situația care a generat recalcularea plăților anticipate: suspendarea temporară a activității, încetarea activității, rezilierea contractului de închiriere, recalcularea plăților anticipate conform pct. 8 din Normele metodologice date în aplicarea art. 69 din Codul fiscal, depășirea numărului de 5 camere de închiriat, completarea obiectului de activitate cu activități noi, încadrarea, în cursul anului fiscal de impunere, în gradul de handicap grav sau accentuat a persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, din silvicultură și din piscicultură etc.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.