Noi acte normative

Noi acte normative

Numărul 28, 11-17 octombrie 2016  »  Curier legislativ

Următoarele acte normative au fost publicate recent în Monitorul Oficial:

Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.034 din 29 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel” (Monitorul Oficial nr. 771/03.10.2016)

Prin actul normativ se aprobă Metodologia de organizare a Programului național „Școala altfel”, al cărui scop să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socioemoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor.

Programul are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în cursul anului școlar, timp în care vor fi facilitate activități educaționale având una sau mai multe dintre următoarele caracteristici: transdisciplinaritate; experiențiale/de învățare prin experiență; proiectate în parteneriat cu elevi, părinți, instituții, organizații nonguvernamentale și/sau operatori economici; inovatoare pentru contextul în care sunt derulate; bazate pe constatările unor cercetări și bune practici recente din domeniul educațional.

Legea nr. 169 din 30 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Monitorul Oficial nr. 772/03.10.2016)

Potrivit expunerii de motive ce a însoțit actul normativ în varianta de proiect, modificările aduse Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, vizează înlesnirea condițiilor de călătorie în străinătate a cetățenilor români minori prin:
 • eliminarea supralegalizării sau apostilării unor documente eliberate de autorități străine;
 • exprimarea unui singur acord al părinților pentru mai multe călătorii și pe o perioadă de până la 3 ani, fără menționarea destinațiilor; eliminarea obligativității menționării scopului deplasării și a rutei în cazurile în care minorul este însoțit de o altă persoană;
 • exceptarea pentru minorii români care au domiciliul sau reședința în statul de destinație de la prezentarea declarației părinților/tutorilor.

Hotărârea Guvernului nr. 705 din 28 septembrie 2016 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăți directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepționale cu caracter temporar, a măsurilor de piață și intervenție în agricultură, a măsurii de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, precum și a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (Monitorul Oficial nr. 772/03.10.2016)

Prin actul normativ se alocă temporar suma de 822 de milioane de lei pentru efectuarea plăților reprezentând prefinanțarea cheltuielilor aferente schemelor de plăți directe, a măsurilor de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, a celor de promovare a vinurilor, a măsurilor de piață și intervenție în agricultură, potrivit unui comunicat emis de Executiv.

Din aceste fonduri vor fi finalizate plățile către beneficiarii schemelor de plăți directe pentru Campania 2015 și vor fi asigurate fondurile pentru 2016 în ceea ce privește măsurile de informare și promovare menționate mai sus. Decontarea plăților se va face de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) prin virament în contul beneficiarilor până la 30 noiembrie 2016.

Potrivit reprezentanților Guvernului, măsura are rolul să stimuleze gradul de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Suma de 822 de milioane lei se alocă temporar, până la 31 decembrie 2016, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din venituri din privatizare și va fi rambursată din sumele restituite cu această destinație de către Uniunea Europeană.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Monitorul Oficial nr. 773/04.10.2016)

Modificările pe care le aduce actul normativ Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se referă la stimularea mobilității interne a lucrătorilor, având în vedere deficitul de forță de muncă din anumite regiuni reclamat de reprezentanții mediului de afaceri, asociat cu tendința acestora de a-și reloca activitatea în alte state.

Despre măsurile adoptate prin OUG nr. 60/2016 destinate să stimuleze ocuparea forței de muncă am scris pe larg în numărul anterior al revistei (aici).

OUG nr. 60/2016 intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Hotărârea Guvernului nr. 650 din 8 septembrie 2016 pentru aprobarea Strategiei privind formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020 (Monitorul Oficial nr. 777/04.10.2016)

Potrivit unui comunicat emis de Executiv, Strategia aprobată prin actul normativ asigură un cadru unitar de abordare pentru îmbunătățirea calității procesului de formare profesională din administrația publică, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea cadrelor de competențe pentru diferitele categorii de funcții din administrația publică (funcționarii publici, personalul contractual, demnitarii din administrația publică centrală și aleșii locali). Obiectivul este ca până la finalul anului 2020 România să beneficieze de un sistem de formare coerent pentru administrația publică, integrat în sistemul național de educație și formare profesională, orientat spre investiții eficiente, transparente și responsabile în dezvoltarea de competențe și valorificarea potențialului persoanelor vizate și capabil să contribuie activ și sustenabil la creșterea competitivității naționale și la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă a României, se mai arată în comunicatul amintit.

Planul de acțiune aferent strategiei prevede:
 • definirea unui sistem integrat de analiză a nevoilor de formare, de stabilire a priorităților, de finanțare a dezvoltării de competențe și evaluare periodică a impactului formării;
 • implementarea unui cadru instituțional și de reglementare adecvat cerințelor privind caracterul unitar, coerent, transparent, integrat și orientat spre performanță al managementului formării pentru administrație;
 • corelarea standardizării competențelor cu reformarea sistemului de recrutare, promovare și evaluare, prin asigurarea calității în formare și stimularea participării la diferite forme de învățare pe tot parcursul vieții, cu impact atât asupra comunității, administrației, instituțiilor publice, cât și asupra indivizilor;
 • asigurarea unei activități de formare performantă, orientată pe nevoi și categorii specifice, corelată cu priorități și nevoi strategice, sustenabilă și durabilă, utilizând și expertiza dobândită în asigurarea de formări specializate realizate până în prezent.
Prin implementarea Strategiei, până la finalul anului 2020, sistemul de management al formării pentru administrația publică va asigura:
 • dezvoltarea unui portofoliu educațional pentru fiecare persoană care își desfășoară activitatea în administrație (pe baza căruia va putea dovedi deținerea competențelor generale și specifice corespunzătoare funcției ocupate);
 • instrumente inovative care să sprijine activitățile de formare (printre care o Rețea Națională de Expertiză pentru Administrație și o bibliotecă virtuală);
 • formarea pentru grupurile-țintă strategice și pentru domeniile de interes strategic, luând în considerare prioritățile individuale, locale, instituționale și naționale.

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 873 din 9 august 2016 privind aprobarea componenței Comisiei de examinare a documentației, a Procedurii de avizare și a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociației/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației (Monitorul Oficial nr. 777/04.10.2016)

Prin actul normativ se aprobă înființarea Comisiei de examinare a documentației în vederea acordării avizului pentru conformitatea statutului asociației/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, în vederea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, compusă din patru persoane: președinte, doi membri permanenți și un membru supleant, numită prin ordin al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri.

De asemenea, prin Ordinul nr. 873/2016 se aprobă:
 • Procedura de avizare în vederea acordării avizului pentru conformitatea statutului asociației/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;
 • modelul de aviz pentru conformitatea statutului asociației/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată.

Hotărârea Guvernului nr. 666 din 14 septembrie 2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României (Monitorul Oficial nr. 778/04.10.2016)

Așa cum am relatat în numerele anterioare ale revistei, la rubrica Telex (a se vedea articolul aici), Master Planul General de Transport al României stabilește principalele direcții de dezvoltare a infrastructurii de transport din România în următorii 15 ani, pe toate modurile de transport: rutier, feroviar, naval, aerian și multimodal.

Documentul amintit prezintă cadrul general de dezvoltare a infrastructurii de transport, sursele de finanțare, strategia de implementare a proiectelor, precum și asigurarea activității de întreținere și reparații curente până în anul 2030. Totodată, stabilește obiectivele strategice, coridoarele de transport, intervențiile specifice și scenariile de implementare pentru dezvoltarea echilibrată, sustenabilă și armonizată cu obiectivele strategice transeuropene a infrastructurii de transport de pe teritoriul țării noastre.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.759 din 23 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere (Monitorul Oficial nr. 778/04.10.2016)

Prin actul normativ se aprobă normele tehnice care stabilesc procedurile vamale aplicabile în zonele libere situate pe teritoriul vamal al României. În sensul normelor menționate, prin zone libere se înțelege părți ale teritoriului vamal al Uniunii, care sunt și părți ale teritoriului României, având o suprafață relativ vastă, înființate prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorităților administrației publice centrale și locale interesate, cu avizul autorității vamale.

Normele stabilesc dispoziții privind activitățile desfășurate în zonele libere, decizia și cererea de aprobare a evidenței operative, dispoziții privind înregistrarea depozitelor utilizate în zonele libere și construcțiile în zonele libere, condițiile de funcționare a zonelor libere, precum și condițiile de utilizare a mărfurilor neunionale fără nașterea datoriei vamale.

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.027 din 19 septembrie 2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului (Monitorul Oficial nr. 783/05.10.2016)

Obiectivul general al schemei de minimis instituite prin actul normativ îl constituie stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din România, întărirea clasei de mici meșteșugari și artizani care își desfășoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor organizații, în special în localitățile rurale, dar și în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceștia, în special a celor cu specific tradițional, inclusiv obiecte de artă populară și artizanat, promovarea acestor produse și servicii pe piețele naționale și internaționale.

Programul urmărește, prin organizarea unui târg național pentru meșteșuguri și artizanat, susținerea micilor meșteșugari în promovarea produselor proprii și conservarea și stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone prin:
 1. câștigarea de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii;
 2. stimularea cererii interne de servicii și produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;
 3. creșterea vizibilității pe piață atât a meșteșugarilor, cât și a produselor și serviciilor furnizate de aceștia;
 4. îmbunătățirea accesului meșteșugarilor la informații de piață și facilitarea valorificării acestor informații;
 5. dezvoltarea contactelor de afaceri și stabilirea unor legături parteneriale;
 6. promovarea serviciilor și produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiționale și având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.

Despre schema de ajutor de minimis destinată susținerii meșteșugurilor și artizanatului am relatat pe larg într-un număr anterior al revistei (aici).

Hotărârea Guvernului nr. 719 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Programului „Construcția de locuințe de serviciu” (Monitorul Oficial nr. 786/06.10.2016)

Programul multianual „Construcția de locuințe de serviciu” aprobat prin actul normativ are în vedere construcția de locuințe de serviciu, pe baza propunerilor primite de Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) de la autoritățile administrației publice locale și centrale, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Beneficiarii programului sunt funcționarii publici, precum și angajații din instituții publice centrale și locale, care nu dețin sau nu au deținut, individual sau în comun, împreună cu soții lor, în proprietate o locuință în localitatea în care își desfășoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepția cotelor-părți din locuințe dobândite prin moștenire.

Locuințele de serviciu construite prin program vor fi repartizate personalului propriu al instituțiilor care solicită realizarea acestora. Închirierea locuințelor de serviciu construite prin program se face în condițiile prevăzute de legislația specifică din fiecare domeniu sau, în situația în care nu există legislație specifică, se face în condițiile OUG nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare. Locuințele de serviciu construite prin program nu pot fi vândute.

Potrivit comunicatului amintit, instituțiile publice locale sau centrale pot încheia protocoale de colaborare, prin care stabilesc ca locuințele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituții. În vederea soluționării cererilor pentru repartizarea locuințelor de serviciu, autoritățile publice locale sau centrale vor constitui comisii de examinare a solicitărilor de locuințe de serviciu și vor stabili ordinea de repartizare și modalitățile de diferențiere.

Programul se dezvoltă pe terenuri proprietate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, puse la dispoziția ANL, care le preia în folosință gratuită, în condițiile legii. În cadrul programului pot fi incluse și construcții aflate în diverse stadii de execuție ori finalizate și neexploatate. De asemenea, lucrările de utilități (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze naturale) se realizează de autoritățile locale cu minimum 90 de zile înainte de termenul de punere în funcțiune a locuințelor comunicat de ANL (pentru locuințele realizate la solicitarea autorităților publice locale și aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale) și de către ANL (pentru locuințele realizate la solicitarea autorităților publice centrale și aflate în proprietatea publică a statului).

Conform prevederilor HG nr. 719/2016, finanțarea programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație, din bugetele locale, precum și din alte surse legal constituite.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.403 din 6 octombrie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2011 (Monitorul Oficial nr. 793/07.10.2016)

Prin actul normativ se modifică și se completează Normele metodologice aprobate prin OMFP nr. 1.801/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că se introduc noi definiții, referitoare la extrasul de cont și extrasul de cont în format agregat, respectiv în format detaliat.

De asemenea, se specifică faptul că pentru operațiunile de plăți efectuate prin contul tranzitoriu momentul plății este cel prevăzut la art. 163 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum această informație este transmisă Ministerului Finanțelor Publice prin mesajul electronic de plăți de către instituția de credit inițiatoare.

Conform noilor prevederi, extrasele de cont, indiferent de formatul utilizat – format agregat sau format detaliat –, se verifică de Ministerul Finanțelor Publice din punctul de vedere al corespondenței între totalul rulajului creditor și suma virată în contul curent general al Trezoreriei Statului, respectiv totalul sumelor incluse în fișierul electronic de plăți.

Prin OMFP nr. 2.403/2016 se introduce și prevederea potrivit căreia, pentru zilele nelucrătoare, instituția de credit va transmite, în prima zi lucrătoare următoare, concomitent cu transferul sumelor colectate la nivelul contului tranzitoriu în zilele nelucrătoare, fișiere electronice de plăți și extrase de cont întocmite distinct pentru fiecare zi nelucrătoare.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.373 din 3 octombrie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (Monitorul Oficial nr. 796/10.10.2016)

Prin actul normativ se aduc modificări și completări Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice în ceea ce privește elementele de bilanț, respectiv decontările între instituțiile publice, elementele din contul de rezultat patrimonial, respectiv momentul recunoașterii cheltuielilor din diferențe de curs valutar, Planul de conturi general pentru instituții publice, monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni, contabilitatea operațiunilor specifice bugetului de stat și bugetelor locale.

La data intrării în vigoare a OMFP nr. 2.373/2016 se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.