Noi acte normative

Noi acte normative

Numărul 20-21, 16-29 august 2016  »  Curier legislativ

O serie de acte normative de interes au fost publicate recent în Monitorul Oficial:

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.011 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 589/03.08.2016)

Procedura aprobată prin actul normativ se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât:
a) au fost declarate inactive conform prevederilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii;
b) asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au/a avut înscrise în cazierul fiscal fapte, în condițiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal;
c) nu au depus niciun decont de taxă, în condițiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal;
d) nu au evidențiat, în deconturile de taxă depuse, nicio operațiune realizată, în condițiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal.

Procedura amintită prevede că persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal depun la organul fiscal competent formularul 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă cererea sau documentația anexată este incompletă ori incorectă, organul fiscal notifică solicitantul în vederea corectării. Notificarea va cuprinde și erorile constatate. Notificarea se comunică potrivit prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală.

În cazul în care persoana impozabilă nu se prezintă în termen de 15 zile de la primirea notificării, pentru corectarea și/sau completarea cererii și/sau a documentației, compartimentul de specialitate întocmește referatul și proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Împotriva deciziilor organului fiscal se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării.

Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanei impozabile, în condițiile art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, se consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

În baza deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, organul fiscal emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării.

Prin OPANAF nr. 2.011/2016 se aprobă și modelul și conținutul următoarelor formulare:
– „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (099)”, cod 14.13.01.10.11/9.1;
– „Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”, cod 14.13.02.60/î.c.a.;
– „Decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare", cod 14.13.02.60/î.c.r.

Actul normativ a intrat în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv de la 13 august 2016.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.012 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 592/03.08.2016)

Prin ordin se aprobă Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și modelul și conținutul următoarelor formulare:
a) Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA;
b) Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA;
c) Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA;
d) Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

Procedura amintită se aplică în următoarele situații:
a) înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA;
b) anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA;
c) îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

Actul normativ detaliază etapele procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA pentru fiecare dintre situațiile descrise mai sus.

Astfel, referitor la îndreptarea erorilor privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile, conform procedurii menționate, compartimentul de specialitate întocmește următoarele documente:
a) referatul prin care detaliază situația constatată și propune îndreptarea erorii;
b) proiectul deciziei pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

Decizia pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se comunică contribuabilului.

Împotriva deciziei pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se poate formula contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării.

Este important de menționat că, în situația în care se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA ca urmare a unei erori, această înregistrare se anulează și codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit se radiază, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii.

Pe perioada cuprinsă între data înregistrării și data anulării înregistrării în scopuri de TVA:
a) persoana impozabilă care a fost înregistrată eronat în scopuri de TVA acționează în calitate de persoană înregistrată în scopuri de TVA, cu excepția situației în care înregistrarea eronată a fost generată de organul fiscal, caz în care persoana impozabilă poate aplica regimul special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 310 din Codul fiscal;
b) dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de beneficiari de la persoanele impozabile respective se exercită în limitele și în condițiile prevăzute la art. 297-301 din Codul fiscal.

În cazul în care se constată că persoanei impozabile i-a fost anulat, din oficiu, codul de înregistrare în scopuri de TVA, din eroare, aceasta va fi înregistrată de organele fiscale competente. În această situație se emite un nou certificat de înregistrare în scopuri de TVA, în care se menține data inițială a înregistrării în scopuri de TVA din certificatul anterior. Certificatul astfel emis se comunică persoanei impozabile potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

Pe perioada cuprinsă între data anulării și data înregistrării în scopuri de TVA persoana respectivă își păstrează calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, menținându-se data înregistrării în scopuri de TVA anterioară. Dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate pe aceeași perioadă de beneficiari de la persoanele impozabile respective se exercită în limitele și în condițiile prevăzute la art. 297-301 din Codul fiscal, considerându-se că achizițiile au fost efectuate de la o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

Ordinul a intrat în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv de la 13 august 2016. Tot de la această dată se abrogă OPANAF nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.313 din 3 august 2016 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat de inspectorii din cadrul Direcției generale control venituri persoane fizice (Monitorul Oficial nr. 596/05.08.2016)

Prin actul normativ se aprobă formularul tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", cod 14.13.42.13/PVCSC, utilizat de inspectorii din cadrul Direcției generale control venituri persoane fizice în activitatea de verificare a situației fiscale personale.

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 838 din 26 iulie 2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare – START (Monitorul Oficial nr. 595 și 595 bis/04.08.2016)

Obiectivul principal al schemei de minimis instituite prin programul START îl constituie stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, îmbunătățirea performanțelor economice ale celor existente, creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Schema este valabilă până la 31 decembrie 2016, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2017. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016 este de 17.000.000 lei.

Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 141 de beneficiari.

Pot beneficia de prevederile programului microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt organizate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; societățile cu răspundere limitată debutant (SRL-D) nu sunt eligibile în cadrul programului;
b) sunt IMM, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
c) este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică;
d) au capital social integral privat;
e) nu au beneficiat de alocații financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori;
f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediu social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
g) codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul programului și autorizat a fi desfășurat la momentul decontului;
h) au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerțului la data deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de afaceri;
i) nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale;
j) nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică și 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost;
k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
l) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente.

Prin program se acordă un ajutor financiar de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA) aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar, iar contribuția beneficiarului trebuie să fie de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului (contribuție proprie sau credit bancar).

În procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis amintite sunt detaliate categoriile de activități neeligibile, precum și cele eligibile pentru finanțare.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanțare și completarea planului de afaceri în vederea obținerii finanțării se fac online, pe site-ul www.aippimm.ro. Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative și a eligibilității este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.

Aplicația de înscriere a planurilor de afaceri în cadrul programului START 2016 este activă până la data de 30 august 2016, ora 20.00. Mai multe informații sunt disponibile aici.

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 839 din 26 iulie 2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri (Monitorul Oficial nr. 597 și 597 bis/05.08.2016)

Obiectivul principal al schemei de minimis prevăzute în programul destinat microîntreprinderilor îl constituie stimularea înființării de noi microîntreprinderi, creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor debutanți în afaceri în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Schema este valabilă până la 31 decembrie 2016, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2017. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016 este de 22.700.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 501 beneficiari (alocația financiară nerambursabilă pentru anul 2016 este de 45.245 lei/beneficiar).

Prin program se acordă facilități pentru microîntreprinderile nou-înființate, conduse de întreprinzătorii debutanți în afaceri, care desfășoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată debutantă (SRL-D).

Pot înregistra societăți cu răspundere limitată debutant (SRL-D) persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) au capacitate juridică deplină de exercițiu;
b) anterior datei înmatriculării societății în registrul comerțului nu au mai deținut și nu dețin calitatea de acționar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European;
c) înființează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare;
d) completează o declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că îndeplinește condițiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerțului odată cu cererea de înmatriculare a societății.

Pentru încadrarea în program, microîntreprinderea înființată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) este societate cu răspundere limitată-debutantă (SRL-D), care funcționează pe durată nedeterminată, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale OUG nr. 6/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și ale OUG nr. 6/2011, cu modificările și completările ulterioare;
c) este înființată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanți asociați;
d) este administrată de asociatul unic sau de unul sau mai mulți administratori dintre asociați;
e) are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităților din economia națională în vigoare (CAEN Rev 2);
f) nu a beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul programului în anii anteriori;
g) nu a depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare pentru o întreprindere unică și 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost;
h) nu are datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
i) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
j) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;
k) a transmis cerere de renunțare parțială/totală la finanțare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale în cadrul cărora a semnat contract de finanțare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanții care au semnat contract de finanțare în cadrul programelor naționale în ultimii 3 ani și au renunțat parțial sau total la finanțare).

În afara obligațiilor stabilite de lege, aplicabile oricărui operator economic, microîntreprinderea aparținând întreprinzătorului debutant în afaceri are și următoarele obligații specifice:
a) să notifice în scris cu privire la înființare Oficiul Teritorial pentru IMM și Cooperație (OTIMMC) în a cărui rază de competență își are sediul, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidență;
b) să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, și să mențină în activitate cel puțin 2 salariați de la momentul obținerii facilităților prevăzute de OUG nr. 6/2011, cu modificările și completările ulterioare, până la pierderea calității de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant în afaceri;
c) să reinvestească, anual, cel puțin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;
d) să depună la OTIMMC în a cărui rază de competență își are sediul situațiile financiare semestriale și anuale, cu dovada înregistrării acestora la autoritățile competente, precum și un raport semestrial de progres, pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor celui în care s-a obținut ajutorul nerambursabil.

Prin program se acordă un ajutor financiar nerambursabil de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 45.245 lei/beneficiar. Contribuția beneficiarului trebuie să fie de minimum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului (contribuție proprie sau credit bancar).

Procedura mai detaliază și tipurile de activități eligibile pentru finanțare, precum și cele neeligibile.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanțare și completarea planului de afaceri în vederea obținerii finanțării se fac online, pe site-ul www.aippimm.ro. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative și a eligibilității este de 60 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.

Aplicația de înscriere a planurilor de afaceri în cadrul Programului pentru debutanți în afaceri SRL-D este activă până la data de 30 august 2016, ora 20.00. Mai multe informații sunt disponibile aici.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.328 din 5 august 2016 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (Monitorul Oficial nr. 601/08.08.2016)

Conform prevederilor actului normativ, art. 8 din OPANAF nr. 3.769/2015, cu modificările ulterioare, se modifică astfel:

Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (formularul 394) se depune la organul fiscal competent, până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declarației pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie, după caz.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.265 din 2 august 2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 4¹ din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (Monitorul Oficial nr. 603/08.08.2016)

Legea nr. 70/2015 a fost completată prin OUG nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, în sensul că a fost introdus un nou articol (art. 4¹), care stabilește că organizatorii de nunți și botezuri, pentru operațiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligațiilor lor fiscale, în cazul în care aceștia prezintă organului fiscal informații din care rezultă că încasările de la persoane fizice generate de organizarea de astfel de evenimente depășesc plafonul prevăzut de lege, aprobarea unui alt plafon de încasări decât cel stabilit la art. 4 din lege.

Conform referatului de aprobare ce însoțește OMFP nr. 1.265/2016, prin actul normativ este stabilită procedura de aplicare a prevederilor art. 4¹, fiind reglementate condițiile în care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din lege, care dispun de săli sau alte spații în care se pot organiza nunți și botezuri, pot solicita Agenției Naționale de Administrare Fiscală aprobarea unui alt plafon de încasări în numerar, fiind stabilite totodată și documentele în baza cărora organul fiscal emite deciziile de aprobare sau respingere a plafonului solicitat.

În cererile depuse la organul fiscal competent, organizatorii de evenimente propun plafonul de încasări în numerar aferent serviciilor de organizare de nunți și botezuri. Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente justificative din care să rezulte că încasările în numerar de la astfel de evenimente depășesc plafonul zilnic de 10.000 lei de la o persoană:
a) documentul de proprietate sau folosință a spațiului/spațiilor în care se desfășoară evenimentul/evenimentele;
b) declarația pe propria răspundere a deținătorului spațiului folosit / spațiilor folosite, cu destinație de organizare de evenimente, cu privire la suprafața și capacitatea acestuia/acestora (numărul maxim de mese/scaune), însoțită de autorizația de funcționare pentru spațiile respective;
c) situația încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni. În cazul organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioară de 12 luni, aceștia depun situația încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai puțin de 2 evenimente;
d) copii ale facturilor emise în baza contractelor de furnizare a serviciilor, pentru perioada pentru care se întocmește situația prevăzută la lit. c).

Plafonul de încasări în numerar solicitat se stabilește de organul fiscal competent, în funcție de nivelul maxim al încasărilor aferent unui eveniment din totalul evenimentelor organizate în perioada menționată mai sus. În urma analizei documentației depuse, organul fiscal poate aproba sau respinge cererea.

În actul normativ se specifică și faptul că organizatorul de evenimente poate solicita, printr-o cerere, reînnoirea plafonului de încasări cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Deciziei de aprobare a plafonului de încasări în numerar. Emiterea unei decizii de respingere de către organul fiscal nu are ca efect pierderea dreptului de a depune o nouă cerere.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376 din 5 august 2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți (Monitorul Oficial nr. 614/10.08.2016)

Prin actul normativ se aprobă tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin cardurile bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți.

Prevederile ordinului se aplică numai persoanelor fizice rezidente și nerezidente identificate fiscal pe baza codului numeric personal sau numărului de identificare fiscală.

Printre obligațiile fiscale ce pot fi plătite de persoanele menționate mai sus se numără impozitul pe venit, impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți - persoane fizice, accize, contribuții de asigurări sociale, contribuții de asigurări sociale de sănătate. Lista completă a creanțelor fiscale ce pot fi plătite online de persoanele fizice este inclusă în anexa la ordin.

La data intrării în vigoare a OMFP nr. 1.376/2016 se abrogă OPANAF nr. 718/2008 pentru aprobarea categoriilor de impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi plătite online (prin internet) de către persoanele fizice, prin intermediul cardurilor bancare.

Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6 din 10 august 2016 privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României (Monitorul Oficial nr. 621/12.08.2016)

Conform prezentării publicate pe site-ul BNR, obiectivul general al elaborării actului normativ este modificarea Ordinului BNR nr. 10/2012 în vederea respectării cerințelor de raportare impuse de Ministerul Finanțelor Publice, cuprinse în Ordinul nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici.

Principalele prevederi ale ordinului se referă la:
– modificări generate de intrarea în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2016, a Ordinului BNR nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (care a abrogat Ordinul BNR nr. 27/2011);
– modificarea formatului formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 – „Date informative”, conform cerințelor Ministerului Finanțelor Publice, și actualizarea prevederilor referitoare la Codul fiscal, ca urmare a intrării în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2016, a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
– modificarea termenului pentru depunerea raportărilor contabile semestriale, până cel mai târziu la data de 16 august 2016.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.