Factorii maximizării performanței PMM-urilor

Factorii maximizării performanței PMM-urilor

Numărul 5-6, 26 aprilie - 9 mai 2016  »  Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

dr. Doina Leuștean, expert contabil
Târgoviște
ec. Ciprian Remus Leuștean
Târgoviște

ABSTRACT

Factors Enhancing SMPs Performance

In order to achieve the objectives of their public interest mission, accounting practices must possess technical, material, financial and informational resources that are capitalized by the human resource. The human factor, seen as a strategic asset, actually represents a key-resource that is essential to the competitive success of any business, as it is the only resource that generates value added. By nature of their mission, SMPs are the social supporter of metamorphosis, of change and progress. Professional accountants, as representatives and promoters of modern thinking, are the keepers of our precious leadership heritage that they bequeath upon future generations. Leadership vocation is the differentiating factor, while the circumstances that lead to the enhancement of SMPs performance are based on smart work. This vocation implies having a perspective over your objective, determining the structure of compatible values, identifying a list of issues as well as immediate and sustainable solutions, being inspired, taking risks, having a sense of finality, aiming for excellence. The key-ingredient for enhanced professional performance is the ability to identify solutions in order to intensify one’s perspective over the objectives of long-term development and to provide guidance that help the public at large to fulfil these targets.

Key terms: performance, SMPs, human resources, value, leader

Introducere

Pentru a-și atinge obiectivele conform misiunii de a acționa în interes public, practicile în domeniul contabilității încorporează resurse tehnice, resurse materiale, resurse financiare, resurse informaționale etc., puse în valoare prin intermediul resursei umane. Considerat forța vitală a spectrului amplu al resurse­lor, factorul uman constituie soluția inepuizabilă de ameliorare a performanțelor firmei. Factorul uman este posesorul unor caracteristici specifice (inteli­gență, creativitate, inovare, capacitate de analiză și sinteză, flexibilitate, mobilitate în gândire, capaci­tate de negociere, disponibilitate de dialog, spirit de echipă etc.) prin a căror activare și potențare poate contribui în mod substanțial la atingerea obiectivelor firmei și la îmbunătățirea performanțelor acesteia.

Sistemul de valori al resursei umane

Factorul uman este o resursă strategică, practic este resursa-cheie vitală succesului competițional al oricărei afaceri, fiind singura creatoare de valoare adăugată. Înglobată în sistemul de valori al oricărei organizații, gestiunea eficientă a resurselor umane presupune un proces riguros de atragere, recrutare și utilizare a resursei umane, asigurarea compatibilității între cultura organizațională individuală și cultura entității, asigurarea conformității între cerințele pos­tului și competența personalului, formarea profe­sională continuă, dezvoltarea personală, evaluarea performanțelor profesionale, managementul carierei, armonizarea obiectivelor personale cu cele organi­zaționale, strategii de satisfacție etc. Comparativ cu celelalte resurse care angrenează mecanismul afa­cerii, resursa umană are o reprezentare particulară, prin următoarele coordonate specifice:
 • deține capacitatea de muncă destinată să producă și să reproducă toate celelalte resurse ale între­prinderii;
 • constituie o sursă inepuizabilă de creativitate, inovație și cultură;
 • prezintă caracteristici emoționale care implică nevoia de a fi înțeleasă, antrenată și motivată;
 • acceptă provocările și exigențele ca derivate ale propriului potențial de creștere și dezvoltare;
 • îmbină armonios responsabilitatea personală cu implicarea și capacitatea de a-și cunoaște și în­vinge propriile limite;
 • opune rezistență surselor externe care acțio­nează în sens contrar libertății de gândire și acțiune;
 • oferă stabilitate pe termen lung ca pe o alter­nativă de succes a investiției în personal, întreprinsă de orice organizație.

Combinarea valențelor profesionale cu vectorul calității individuale face din factorul uman un subiect unic. Putem spune că el reprezintă garanția succesului către optimizarea performanțelor oricărei afaceri, iar prin potențialul său poate influența decisiv mediul înconjurător.

➲ Vocația de lider face diferența

Practicile publice în domeniul contabilității re­prezintă forme de exercitare a profesiei contabile în conformitate cu exigențele asumate pentru a servi interesul public. Calificarea profesionistului conta­bil determină manifestarea competenței acestuia la amplitudinea valorilor care își pun amprenta asu­pra bunăstării generale. Un lider se deosebește prin aceea că poate influența pozitiv viața semenilor săi. Prin expertiza sa, profesionistul contabil contribuie la reprezentarea în expresie valorică a proceselor și fenomenelor, cuantificarea și repartizarea rezultate­lor, analiza și extrapolarea financiară, diagnosticul tranzacțiilor etc. Calitatea prestației sale se transmite inevitabil în întregul circuit economic și al subiecți­lor implicați, începând cu achizițiile și finalizând cu remunerarea factorilor de producție. Prin vocația sa, profesionistul contabil aduce valoare în viața altor oameni și dobândește un nivel personal de satisfac­ție pentru misiunea îndeplinită cu succes. Există o mulțime de factori care fac diferența între un profesionist contabil cu un înalt grad de calificare și alte categorii de prestatori în domeniul contabilității.

Practicianul contabil din practica publică este organizat conform cerințelor globale ale profesiei și satisface cumulativ exigențele impuse de gestiunea proprie a practicii mici și mijlocii (PMM) (cabinet individual sau societate de profil) și competențele sale profesionale în calitate de specialist de înaltă clasă. El cumulează cunoștințe, atitudini și aptitudini profesionale, pe de o parte, și calități manageriale, pe de altă parte.

Având în vedere dinamismul proceselor și fenomenelor pe care le optimizează din punct de vedere profesional, imprevizibilul situațiilor cu care se poate confrunta, mobilitatea și diversitatea cerințelor mediului de afaceri aflat într-o permanentă competiție concurențială, PMM-ul aplică și dezvoltă capacități creatoare și de intuiție.

Programul de activitate prelungit, solicitările frecvente cărora profesionistul contabil trebuie să le facă față cu succes, influența factorilor externi de acțiune implică un nivel ridicat de rezistență fizică și psihică.

Cerințele publice privind buna reputație a PMM-ului, nevoia de etalon pentru echipa cabinetului, dar și rolul de exponent al comunității de profesioniști contabili din care face parte îi conferă profesionistului contabil rolul de model al exemplului personal, moral și profesional.

Rezultatele optime nu se pot atinge fără o implicare proporțională cu complexitatea misiunii, sistemul de valori proprii cabinetului și așteptările colaboratorilor, fapt care îl obligă pe profesionistul contabil să investească responsabilitate, autoritate și prestigiu atât în fața propriei echipe, cât și în fața colaboratorilor.

Optimizarea performanțelor misiunii presupune din partea PMM-ului o anumită viziune asupra modului în care se pot realiza obiectivele și o imagine clară a rezultatului.

În cadrul cabinetului propriu, profesionistul contabil împarte în mod accesibil viziunea proprie cu angajații, identificând soluții care să îi motiveze colectiv către obiectivul comun: servicii contabile oferite publicului la un înalt nivel calitativ. Calitatea exprimării viziunii constituie încă un ingredient necesar atingerii punctelor-țintă privind această viziune.

Încrederea și credibilitatea PMM-ului în relațiile profesionale și de afaceri presupun manifestarea acestuia cu consecvență în aplicarea valorilor mora­le promovate de Codul etic și integritate în relațiile cu angajații cabinetului, cu colaboratorii și clienții.

Dinamizarea acțiunilor și explorarea tuturor oportunităților generatoare de plusvaloare fac ca practicianul profesionist contabil să fie orientat către acțiunea-rezultat al potențării expertizei deținute, în baza culturii profesionale dobândite și dezvoltate pe întreaga perioadă de viață activă în profesie.

În executarea activităților, profesionistul con­tabil nu are nevoie de o monitorizare atentă. El duce la bun sfârșit activitățile oricărui proiect în care este angajat. Având o puternică autonomie în execuția sarcinilor și în stabilirea priorităților coerente, colaborarea cu PMM-ul conduce la eliminarea costurilor alocate în mod curent pentru activitățile de suprave­ghere în cadrul entității-client.

Prin natura misiunii sale, PMM-ul este parte­nerul social al transformării, al schimbării și al pro­gresului. Exponent și promotor al gândirii moderne, profesionistul contabil poartă cu el și le transmite generațiilor viitoare tezaurul moștenirii de lider. Vo­cația de lider face diferența.

➲ Factorii maximizării performanței PMM-urilor

Performanța profesionistului contabil este ex­presia realizărilor de excepție în domeniul contabi­lității aplicate. PMM-ul este construit în proporție ridicată pe valorile factorului uman: calitățile de lider și profesionalismul practicianului, cunoștințele și aptitudinile profesionale ale salariatului care face parte din echipa PMM-ului, calitatea și deschiderea clienților utilizatori ai serviciilor contabile.

Aria de circumstanțe care pot conduce la maximizarea performanței PMM-ului se bazează pe munca inteligentă. Aceasta presupune viziune asupra obiectivului, identificarea structurii de valori compatibile profesiei globale, structurarea listei de probleme și a soluțiilor imediate și de perspectivă, inspirație, asumarea riscului, simțul finalității, excelență. Paleta ingredientelor care contribuie la maximizarea performanțelor este vastă. Profesioniștii contabili debutanți ne împărtășesc adesea dilema lor cu privire la abordarea sistemică a factorilor care pot maximiza performanța PMM-ului. Iată care sunt câteva dintre sugestiile pe care le putem oferi, ca exemple de bune practici, pentru construcția unei fundații solide pe care să se sprijine demersurile de imagine și buna reputație a PMM-ului:

Implementați și dezvoltați în practicile ca­binetului capacitatea de a înțelege nevoile compa­niei-client. Manifestați-vă ca profesionist, și nu ca funcție, identificând mijloace de integrare flexibilă, adecvate multiplelor și variatelor forme de culturi organizaționale specifice mediului de afaceri actual. Orice utilizator al serviciilor contabile va fi încântat să descopere colaboratori capabili să se integreze fără efort în cultura firmei, oameni care pot fi cuantificați sub aspectul rezultatului, și nu ca simpli specialiști.

Convertiți expertiza personală în avantaj concurențial. Comunitatea profesională și experi­ența personală vă oferă un ansamblu de cunoștințe profesionale actualizate permanent, instrumente și tehnici adecvate celor mai eficiente construcții de ra­ționamente și judecăți de valoare, emblema valorilor morale și sociale. Acest lucru vă ajută să configurați relații bazate pe încredere. Nu încercați să păreți altcineva, fiți ceea ce sunteți, autentici, expresia pro­priului sistem de valori. Orice om de afaceri va fi entuziasmat să aibă în preajmă un partener corect, sigur pe sine, cu reacții predictibile, demn de stăpâ­nirea emoțiilor, un profesionist care nu are nevoie de supraveghere, un om pe care să se poată baza în orice circumstanțe.

Înconjurați-vă de colaboratori compatibili cu sistemul de valori al cabinetului și modelați o echipă ambițioasă, modestă, devotată, pasionată, care să cultive excelența. Ambiția generează des­chidere către inovație și creație, două determinante esențiale ale succesului personal și colectiv. Difuzia inovației este abilitatea de a face lucrurile diferit de ceilalți, de a gândi diferit, de a depăși convenționa­lul, de a găsi direcții noi. Ca lider, creativitatea pre­supune găsirea unor soluții ingenioase cu modestia unei manifestări decente bazate pe recunoașterea va­lorii celorlalți. În general, oamenilor nu le sunt pe plac atitudinile superioare manifestate prin efectul unei poziții deținute la un anumit moment. Modestia se suprapune capacității de a-i impulsiona pe ceilalți. Combinată cu devotamentul, aceasta echivalează cu consumul de timp și de energie astfel încât prin pu­terea exemplului personal să poată fi influențate în sens pozitiv rezultatele dorite. Încurajând pasiunea, veți face ca remunerarea muncii să constituie doar o sursă de motivație, pe măsura unui scop măreț și pentru timp îndelungat. Cultivați, prin urmare, în cadrul echipei atitudinea care să inspire ideea de rezultat excelent și mai puțin pe aceea de job. Orice întreprinzător va alege colaboratori capabili să pună accent pe valoarea umană.

Oferiți echipei, colaboratorilor și clienților corectitudine, precizie, responsabilitate și umor. Re­zolvarea situațiilor în mod just, ascultarea și luarea în considerare a tuturor argumentelor pentru emite­rea unei opinii vă vor ajuta să evitați concluziile ba­zate pe supoziții sau jumătăți de adevăr. Nu trebuie ignorat că răsplata corectitudinii sunt loialitatea și atitudinea constructivă. Pe de altă parte, capacitatea liderului de a-și expune concret punctul de vedere, astfel încât să nu fie loc de neînțelegeri, va condu­ce către obținerea rezultatelor propuse, fără a exis­ta riscul unor confuzii. Iar atunci când fiecare știe exact ce are de făcut și când așteptările sunt împăr­tășite reciproc, activitățile au ca finalitate succesul colectiv și satisfacțiile sunt pe măsură. Atitudinea pozitivă ajută la atingerea obiectivelor, iar asumarea responsabilității amplifică atitudinea și o antrenează în spiritul valorilor care conferă mai multă încredere în sine, mai multă putere de convingere, dezvoltarea personalității și a capacității de comunicare, hotă­râre și relaționare. Adăugând puțin umor contribu­iți la detensionarea situațiilor ostile care pot apărea între membrii unei echipe, înlăturați plictiseala și eliminați tensiunea. Umorul este, de asemenea, un instrument extrem de util pentru a controla mediul de activitate și a impulsiona buna relaționare perso­nală în mediul intern și extern afacerii. Cui îi plac oamenii morocănoși?

Apreciați meritele echipei, relaționați și fiți deschiși către nou. Împărtășirea succesului, aprecierea meritului fiecăruia, dar și asumarea responsabi­lității propriilor eșecuri sunt ingrediente esențiale, contribuind la apropierea partenerilor, la stimularea atitudinii pozitive a acestora și, în consecință, la o mai bună colaborare în cadrul echipei. Succesul în­seamnă deschiderea către a asculta idei noi, chiar dacă aceste idei nu constituie tocmai opțiunea pe care ați alege-o. Îndrăzniți să adresați întrebări, fiți înțelegători, aflați motivația celorlalți, ascultați cu atenție, memorați și utilizați numele partenerilor de dialog, evidențiați calitățile colaboratorilor, arătați respect, indiferent de poziția socială, fiți perseverenți în tot ceea ce întreprindeți. Un lider performant ac­ceptă și aplică ideile care sunt mai bune decât pro­priile idei, chiar și atunci când acestea sunt mai puțin confortabile. O atitudine pozitivă față de orice idee novatoare va semăna respect și încredere și va men­ține salariații cabinetului în stare de alertă, deoarece ei știu că vor fi răsplătiți pentru eforturile lor. Orice colaborator al cabinetului va sesiza și va aprecia libertatea de gândire. El va prefera și va accepta ne­condiționat să fie înconjurat de profesioniști dispuși să își extindă propriile limite ascultând și învățând permanent de la alții.

Gestionați eficient energia încorporată. Zil­nic, prin atenție, concentrare mentală, transcendența gândurilor, implicare emoțională, angajați o canti­tate imensă de energie care trebuie gestionată astfel încât să existe un echilibru emoțional. Este imperios ca echipa angajată în proiectele PMM-ului să în­globeze specialiști care să aibă o cultură bazată pe încredere, să fie onești, sinceri, orientați spre detalii, mândri de munca lor, concentrați pe rezultate, charis­matici, dispuși să susțină compania în egală măsură cu interesele personale convergente către o carie­ră de succes. Altfel spus, profesioniști și organizați, capabili să devanseze rapid rezultatele precedente, integri, flexibili, încrezători în capacitățile proprii și în etica profesională. Persoane cu încredere în sine, cu succes repetat, care reconfirmă valorile personale și pe cele ale profesiei contabile, angajați energici, capabili să creeze un mediu profesional unic, bazat pe dezvoltarea ideilor novatoare și pe recunoașterea valorii celor din jur. Personalități puternice, dornice să adauge valoare companiei și colaboratorilor. Ca lider, trebuie să inspirați prin puterea exemplului, să obțineți respectul și devotamentul echipei și pe cel al clienților. PMM-ul având caracteristicile unei companii mici, cu atât mai evidente sunt rolurile și responsabilitățile fiecăruia. Orice întreprinzător va fi atras de profesioniști capabili să manifeste o atitu­dine constantă între intenție și rezultatele așteptate, între claritatea exprimării și abilitatea de a duce până la capăt misiunea, întrucât acestea sunt ingrediente care contribuie în mod decisiv la succesul mult aș­teptat de fiecare dintre actorii economici.

➲ Concluzii

Ingredientul de bază al maximizării performan­ței profesionale este acela de a identifica soluții pen­tru potențarea viziunii asupra obiectivelor creșterii pe termen lung și de a oferi îndrumări care să ghi­deze publicul pentru a ajunge la atingerea lor. Orice colaborator ar fi extrem de entuziasmat să găsească un partener capabil să îl ghideze către valorile care să producă schimbări pozitive, majore în viața sa și a celorlalți. Și chiar dacă o afacere în sfera serviciilor contabile nu este un concurs al imaginii fizice, nu lăsați la voia întâmplării detaliile modului în care vă prezentați. Persoanele charismatice încurajează cultura bazată pe încredere la prima vedere și pe optimism. Ele beneficiază de mai multă credibilitate în capacitatea lor de a furniza servicii superioare și dau impresia că sunt deținătorii unei cărți de vizită care emană rafinament și prestanță. În plus, adău­gând valori profesionale, morale și umane, vă veți cufunda în mirajul succesului și veți constata că ați adăugat, în mod miraculos, valoare propriei persoa­ne, businessului propriu, salariaților, colaboratorilor, partenerilor, afacerilor pentru care alocați în mod constant resursele cabinetului.

BIBLIOGRAFIE
 1. Comitetul pentru Practici Mici și Mijlocii – IFAC (2010), Ghidul de gestionare a activităților pentru practicile mici și mijlocii, traducere, Editura CECCAR, București.
 2. Manualul de birou al SC Consult Expert Best IP SRL, Târgoviște.
 3. Manualul de control al calității al SC Consult Expert Best IP SRL,Târgoviște.
 4. www.ifac.orgSite-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.