HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020

HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020

Numărul 13-14, 7-22 aprilie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

I. Dispoziții generale

1. Normele reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor prevăzute la art. 6 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – SA – IFN (FNGCIMM), în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor Publice (MFP), în favoarea fiecărui beneficiar participant la Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, pentru una dintre următoarele categorii de credite garantate, după cum urmează:

a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MFP, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanțării este de 5.000.000 lei și trebuie să respecte una din următoarele condiții:

  1. dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
sau
  1. 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
sau
  1. o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni;

sau

b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, garantate de stat, prin MFP, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, acordat unei microîntreprinderi sau întreprinderi mici. Valoarea maximă a finanțărilor este de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv de 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia din următoarele condiții:

  1. dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
sau
  1. 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
sau
  1. o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

2. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilității prevăzute la pct. 1 este de 10.000.000 lei.

Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici nu pot cumula creditele/liniile de credite pentru finanțarea capitalului de lucru prevăzute la pct. 1, lit. b cu creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru prevăzute la pct 1., lit a.

Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici sunt eligibili pentru acordarea facilitaților de credit garantate prevăzute la pct. 1, lit. b) și pot cumula aceste facilități cu creditele de investiții prevăzute la pct. 1, lit. a), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.

3. Pentru creditele prevăzute pct. 1, MFP plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, a comisionului de administrare și a comisionului de risc în procent de 100% din bugetul MFP.

4. Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii  se compune din:

a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă, diferențiată astfel: pentru creditele de investiții acordate în condițiile prevăzute la pct. 1, lit. a), marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate în condițiile prevăzute la pct. 1, lit. a) și b), marja este de maximum 2,5% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.);

b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MFP de către beneficiarul programului. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM ca procent aplicat la valoarea garanției prevăzută în contractul de garantare, pentru toată perioada de garantare și se achită o singură dată la acordarea/majorarea/prelungirea garanției, pentru toată perioada de valabilitate a garanției. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

După încetarea schemei de ajutor de stat pentru noile credite contractate sau dacă se majorează creditul contractat inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către instituția de credit și se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia.

5. Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării on-line a Deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MFP, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.

6. Pentru creditele de investiții, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni, la începutul perioadei de creditare.

7. Data la care încetează răspunderea statului în baza garanției acordate prin intermediul FNGCIMM în numele și în contul său este:

a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;

b) data la care se stinge integral obligația de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;

c) data la care MFP plătește valoarea de executare a garanției;

d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor referitoare la plata garanției;

e) data înregistrării la FNGCIMM a comunicării instituției de credit cu privire la renunțarea la garanție.

II. Durata Programului

1. Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către MFP a plafonului de garanții de stat.

2. Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 15.000.000.000 lei.

III. Descrierea creditelor și criteriile de eligibilitate pentru instituțiile de credit

1. Condițiile de acordare a creditelor garantate prevăzute la cap. I, pct. 1 se stabilesc de instituțiile de credit în conformitate cu normele și procedurile interne de creditare ale acestora, cu încadrarea în condițiile programului.

2. Valoarea maximă a creditelor care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului se stabilește în conformitate cu prevederile cap I, pct. 1 și 2.

3. Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, instituția de credit poate majora valoarea creditului garantat, până la valorile maxime prevăzute la cap. I, pct 1 și 2.

4. Durata maximă a finanțării în cazul creditelor pentru realizarea de investiții este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire.

5. Durata maximă a finanțării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni.

6. Prelungirea valabilității creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate în cadrul programului poate fi realizată pe o perioadă de maximum 36 de luni începând de la data scadenței finanțării prevăzute în contractul de credit inițial, urmând ca, cel puțin în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare. Pe toata durata de valabilitate, inclusiv în perioada de prelungire a valabilității creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, instituțiile de credit pot renunța la garanția acordată în cadrul Programului și pot aproba preluarea creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și ieșirea din Program, în condițiile încetării valabilității garanțiilor acordate în cadrul Programului și a răspunderii asumate de FNGCIMM în numele și în contul statului.

7. Instituțiile de credit au obligația de a verifica destinația creditelor pentru realizarea de investiții și de a urmări utilizarea finanțării pe faze de execuție, conform proiectului de investiții și detaliilor de execuție.

IV. Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului

1. Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă la data acordării creditului îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare și art. 4 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

2. Beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mijlocii sunt eligibili pentru acordarea facilităților de credit garantate prevăzute la cap I., pct. 1, lit. a.

3. În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul trebuie să prezinte instituțiilor de credit garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.

4. Pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru, instituția de credit are obligația de a asigura cel puțin constituirea următoarelor tipuri de garanții, proporțional cu procentul de garantare: ipotecă legală mobiliară asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activității beneficiarului, inclusiv fondul de comerț și stocurile, ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare.

5. Nu pot fi garantate în cadrul programului creditele pentru realizarea de investiții și/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanțarea unei activități din următoarele sectoare/domenii:

a) 920 - Activități de jocuri de noroc și pariuri;

b) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:
110 - Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate);
1200 - Fabricarea produselor din tutun;
2540 - Fabricarea armamentului și muniției;
2051 - Fabricarea explozivilor;
4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
c) activități de investigare și protecție:
801 - Activități de protecție și gardă;
802 - Activități de servicii privind sistemele de securizare;
803 - Activități de investigații.

6. Pentru asigurarea accesului la informațiile  din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor,  înregistrarea beneficiarilor în program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) solicitantul de finanțare garantată, beneficiar al granturilor acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, trebuie să se înregistreze în aplicația online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro;

b) data la care este activă aplicația privind înregistrarea online se comunică pe site-ul FNGCIMM cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;

c) înscrierea online se desfășoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului și bugetului alocat programului;

d) fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format .pdf, completată și semnată pe formatul prevăzut în anexa  nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, declarația de minimis, în funcție de tipul beneficiarului (întreprindere mijlocie, întreprindere mică, microîntreprindere), precum și opțiunea pentru tipul de credit solicitat;

e) aplicația software va genera automat solicitantului numărul de înregistrare, precum și un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor și elementelor înregistrate de potențialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului;

f) înregistrarea online se poate efectua o singură dată în cadrul aplicației, programul electronic de înregistrare online nepermițând înscrierea de două ori a aceluiași potențial beneficiar solicitant. Pentru motive temeinic justificate, beneficiarul poate solicita FNGCIMM modificarea înregistrării online efectuate.

FNGCIMM pune în format electronic (online) la dispoziția instituției de credit selectate de potențialul beneficiar aplicant datele și documentele înregistrate de acesta, precum și acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.

Instituția de credit analizează cererea beneficiarului și adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.