Noi acte normative

Noi acte normative

Numărul 13, 21 iunie - 4 iulie 2016  »  Curier legislativ

O serie de acte normative de interes au fost publicate recent în Monitorul Oficial:

Circulara Băncii Naționale a României nr. 14 din 7 iunie 2016 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai – 23 iunie 2016 (Monitorul Oficial nr. 438/13.06.2016)

Potrivit actului normativ, începând cu perioada de aplicare 24 mai – 23 iunie 2016, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,06% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,06% pe an.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 823 din 31 mai 2016 pentru modificarea Instrucțiunilor privind deschiderea și funcționarea conturilor pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergență, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.561/2011 (Monitorul Oficial nr. 439/13.06.2016)

În vederea derulării operațiunilor necesare finanțării programelor operaționale prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul Social European (FSE) și Fondul de Coeziune (FC) în cadrul obiectivului convergență, Trezoreria Statului deschide conturi în moneda națională la dispoziția Autorității de Certificare și Plată, autorităților de management și beneficiarilor finali. Aceste conturi se deschid și funcționează potrivit instrucțiunilor aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.561/2011, cu modificările și completările ulterioare.

OMFP nr. 823/2016 modifică aceste instrucțiuni după cum urmează:

1. În tot cuprinsul instrucțiunilor, sintagma „contul 23.51.01.85 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent», pentru restituiri din finanțarea bugetară a anilor precedenți” se înlocuiește cu sintagma „contul 20A363201 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți»”.

2. În tot cuprinsul instrucțiunilor, sintagma „23.51.01.56 «Autorități publice și acțiuni externe – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»” se înlocuiește cu sintagma „23A51040056 ... «Autorități publice și acțiuni externe – Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană...»”, iar sintagma „23.51.01.56” se înlocuiește cu sintagma „23A51040056...”.

3. La punctul 2 subpunctul 2.3, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) 23A51040056 ... «Autorități publice și acțiuni externe – Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană...», deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe seama Ministerului Finanțelor Publice.

Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale se fundamentează ținându-se cont de plățile și estimările de plăți ce urmează a fi efectuate în trimestrul pentru care se solicită deschiderea creditelor, la nivelul prevederilor bugetare aprobate și repartizate pentru trimestrul respectiv. Transferul din conturile 23A51040056 ... «Autorități publice și acțiuni externe – Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană...» în conturile de disponibil corespunzătoare se face cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților.

b) 23 ... «Cheltuieli ale bugetului de stat...», deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București pe seama fiecărui ordonator principal de credite în structura căruia funcționează autoritățile de management. Din acest cont se transferă fondurile în conturile de disponibil gestionate de Autoritatea de management.

Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele ordonatorilor principali de credite în structura cărora funcționează autoritățile de management se fundamentează ținându-se cont de plățile ce urmează a fi efectuate în luna pentru care se solicită deschiderea creditelor. Transferul din conturile 23 ... «Cheltuieli ale bugetului de stat...» în conturile de disponibil corespunzătoare se face cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților.”

4. La punctul 3.4 subpunctul 3.4.1, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) sume transferate de Direcția generală trezorerie și datorie publică, la solicitarea Autorității de Certificare și Plată, din contul 65.01.01 «Decontări în contul trezoreriei centrale – operațiuni proprii» deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală;”.

5. La punctul 3.4 subpunctul 3.4.2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată în contul 65.01.01 «Decontări în contul trezoreriei centrale – operațiuni proprii» deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală;”.

6. La punctul 4.4, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) Deschiderea de credite din bugetul de stat, respectiv bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale, pozițiile globale distincte «Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană» și «Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul mecanismului top-up», în vederea alimentării de la bugetul de stat a conturilor de cofinanțare a programelor operaționale din domeniul transporturilor 54.01.02.06 [operațiune prevăzută la pct. 3.3.1 lit. a)], a contului 54.01.04.06, de cheltuieli neeligibile [operațiune prevăzută la pct. 3.6.1 lit. a)] și a contului 54.01.03.00 de prefinanțare a programelor operaționale de la bugetul de stat și de continuare a finanțării în cazul indisponibilității temporare a fondurilor de la Comunitatea Europeană [operațiune prevăzută la pct. 3.4.1 lit. a)];

b) Deschiderea de credite din bugetul de stat titlul «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», articolul «Sume aferente diferenței de dobândă la disponibilitățile aferente programelor operaționale finanțate prin fonduri structurale, cod 56.41» în vederea alimentării contului 54.01.01.00 cu sume de la bugetul de stat în scopul reîntregirii disponibilităților din conturile deschise la Banca Națională a României, gestionate de Autoritatea de Certificare și Plată, afectate de sumele reprezentând dobânda netă negativă determinată ca diferență între dobânda pozitivă și negativă, bonificată de Banca Națională a României.”

7. La punctul 4.4, subpunctul 4.4.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„4.4.1. Pentru efectuarea operațiunilor pentru deschiderea de credite bugetare, prevăzute la punctul 4.4 literele a) și b), se procedează în felul următor:

 (1) În vederea finanțării necesarului de plată al autorităților de management, Autoritatea de Certificare și Plată întocmește cererea pentru deschiderea de credite bugetare de la capitolul 51.01 «Autorități publice și acțiuni externe», titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», cu detaliere pe celelalte subdiviziuni corespunzătoare ale clasificației bugetare, însoțită de dispoziția bugetară privind repartizarea creditelor bugetare, nota de fundamentare și nota justificativă, la nivelul prevederilor bugetare aprobate și repartizate pentru trimestrul respectiv. Documentele menționate se transmit controlului financiar preventiv propriu. După aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu asupra cererii pentru deschiderea de credite bugetare, dispoziției bugetare privind repartizarea creditelor bugetare și notei justificative, acestea se prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite.

(2) În vederea reîntregirii disponibilităților afectate de dobânda netă negativă bonificată de Banca Națională a României și a estimărilor Autorității de Certificare și Plată de calcul al dobânzii BNR pentru perioada următoare (trimestru), Autoritatea de Certificare și Plată întocmește cererea pentru deschiderea de credite bugetare de la capitolul 51.01 «Autorități publice și acțiuni externe», titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», cu detaliere pe celelalte subdiviziuni corespunzătoare ale clasificației bugetare, însoțită de dispoziția bugetară privind repartizarea creditelor bugetare, nota de fundamentare și nota justificativă, la nivelul prevederilor bugetare aprobate și repartizate pentru trimestrul respectiv. Documentele menționate se transmit controlului financiar preventiv propriu. După aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu asupra cererii pentru deschiderea de credite bugetare, dispoziției bugetare privind repartizarea creditelor bugetare și notei justificative, acestea se prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite.

(3) În baza cererii aprobate de ordonatorul principal de credite, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică efectuează deschiderea creditelor bugetare conform metodologiei în vigoare.”

8. La punctul 4.4 subpunctul 4.4.2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) a) În baza sumelor solicitate de autoritățile de management prin cereri de fonduri, Autoritatea de Certificare și Plată întocmește Propunerea de angajare a unei cheltuieli, Angajamentul bugetar individual/global, Nota de lichidare și ordonanțarea de plată. Propunerea de angajare a unei cheltuieli, Angajamentul individual/global și ordonanțarea de plată, însoțite de Nota de lichidare semnată de ordonatorul principal de credite, se transmit controlului financiar preventiv propriu. După aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu asupra Propunerii de angajare a unei cheltuieli, Angajamentului individual/global și ordonanțării de plată, acestea se transmit ordonatorului principal de credite pentru semnare. În baza ordonanțării de plată, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică emite ordinul de plată pentru transferul sumelor din contul 23A51040056 ... deschis la Trezoreria Operativă Centrală în conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06 ale Autorității de Certificare și Plată, deschise la Trezoreria Operativă Centrală.

b) În baza sumelor solicitate la deschiderea creditelor bugetare, Autoritatea de Certificare și Plată întocmește Propunerea de angajare a unei cheltuieli, Angajamentul bugetar individual/global, Nota de lichidare și ordonanțarea de plată. Documentele menționate se întocmesc la nivelul echivalentului în lei al sumelor reprezentând dobândă negativă, care se calculează prin aplicarea asupra sumei notificate de Banca Națională a României a cursului de schimb al acesteia la data efectuării deschiderii de credite de către Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, majorat cu 2%. Propunerea de angajare a unei cheltuieli, Angajamentul individual/global și ordonanțarea de plată, însoțite de Nota de lichidare semnată de ordonatorul principal de credite, se transmit controlului financiar preventiv propriu. După aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu asupra Propunerii de angajare a unei cheltuieli, Angajamentului individual/global și Ordonanțării de plată, acestea se transmit ordonatorului principal de credite pentru semnare. În baza ordonanțării de plată, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică emite ordinul de plată pentru transferul sumelor din contul 23A51040056 ... deschis la Trezoreria Operativă Centrală în contul 54.01.01.00 al Autorității de Certificare și Plată, deschis la Trezoreria Operativă Centrală.”

9. La punctul 4.4 subpunctul 4.4.2, alineatul (4) se abrogă.

10. La punctul 4.4 subpunctul 4.4.3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) La sfârșitul perioadei de programare bugetară sau pe parcursul acesteia, în funcție de creditele bugetare disponibile la pozițiile globale distincte «Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană», «Sume aferente diferenței de dobândă la disponibilitățile aferente programelor operaționale finanțate prin fonduri structurale, cod 56.41», respectiv «Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul mecanismului top-up», Autoritatea de Certificare și Plată transferă parțial sau integral sumele aflate în conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06 și 54.01.01.00, după cum urmează:
– în contul 23A51040056 ... «Autorități publice și acțiuni externe – Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană...» (deschis la Trezoreria Operativă Centrală), restituirile de fonduri din finanțarea bugetară a anului curent;
– în contul 20A363201 «Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți», restituirile de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți.”Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.