Noi acte normative

Noi acte normative

Numărul 22-23, 30 aug. - 12 sep. 2016  »  Curier legislativ

O serie de acte normative de interes au fost publicate recent în Monitorul Oficial:

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.329 din 5 august 2016 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 626/16.08.2016)

Una dintre cele mai importante modificări aduse de actul normativ OPANAF nr. 1.849/2016 se referă la termenul în care operatorii economici care dețin atestate valabile, emise în baza OPANAF nr. 2.491/2010, pot depune la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare și documentele aferente, care se prelungește de la 90 la 180 de zile de la intrarea în vigoare a OPANAF nr. 1.849/2016.

Alte modificări și completări ale OPANAF nr. 1.849/2016 privesc activitatea de distribuție și comercializare în sistem angro, cu sau fără depozitare, de produse energetice, formularul „Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și comercializare în sistem angro, cu sau fără depozitare, de produse energetice”, „Atestatul de înregistrare nr. ...../.... pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice cu depozitare” și „Atestatul de înregistrare nr. ...../.... pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice fără depozitare”.

În ceea ce privește OPANAF nr. 1.850/2016, se modifică Procedura de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat în funcție de situațiile în care operatorii economici distribuie și comercializează aceste produse cu sau fără depozitare.

Ordonanța Guvernului nr. 14 din 10 august 2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 627/16.08.2016)

Conform actului normativ, bugetul de stat pe anul 2016 se majorează la venituri cu suma de 2.951,2 milioane lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 3.531,9 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 580,7 milioane lei. Potrivit unui comunicat emis de Guvern, rectificarea bugetară a vizat cu prioritate următoarele domenii: sănătate, educație, drepturi sociale.

Ordonanța Guvernului nr. 15 din 10 august 2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 628/16.08.2016)

Potrivit OG nr. 15/2016, bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2016 se diminuează la venituri cu suma de 129.743 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 1.558.970 mii lei și majorarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 1.429.227 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 129.743 mii lei.

Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2016 se majorează la venituri cu suma de 19.201 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeași sumă.

Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 16.476 mii lei și se diminuează la cheltuieli cu suma de 189.500 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 205.976 mii lei.

Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 1.087 mii lei și se diminuează la cheltuieli cu suma de 1.695 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 2.782 mii lei.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.393 din 12 august 2016 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA (Monitorul Oficial nr. 629/17.08.2016)

OPANAF nr. 2.393/2016 stabilește criteriile pe baza cărora se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a societăților care sunt înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) din Codul fiscal. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activității economice în afara României, care au obligația înregistrării în scopuri de TVA în România, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor ordinului.

Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile menționate mai sus sunt:
a) persoana impozabilă nu se află în situația prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora;
b) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) din Codul fiscal, înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) și alin. (12) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;
c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România. Ca urmare a evaluării, persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu și scăzut.

Conform actului normativ, solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, fără a se mai verifica celelalte criterii, dacă persoana impozabilă se află în una dintre următoarele situații:
a) depune o declarație pe propria răspundere din care rezultă că persoana juridică nu desfășoară activități economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;
b) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși, în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) și alin. (12) din Codul fiscal, au/are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;
c) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, care nu sunt înregistrați fiscal în România, prezintă o declarație pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din OG nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;
d) persoana impozabilă se regăsește într-o altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Codul fiscal.

OPANAF nr. 2.393/2016 prevede că, înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea, de către contribuabil, a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, după efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă:
a) îndeplinește criteriile de evaluare, este încadrată la risc scăzut – în acest caz, compartimentul de evaluare propune aprobarea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile;
b) nu îndeplinește criteriile de evaluare, este încadrată la risc ridicat – în această situație, compartimentul de evaluare întocmește un referat ce cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum și motivele ce stau la baza acestei propuneri;
c) îndeplinește parțial criteriile de evaluare, este încadrată la risc mediu și compartimentul de evaluare invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile.

Invitația se face în scris și cuprinde în mod obligatoriu:
a) data, ora și locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte;
b) baza legală a solicitării;
c) scopul solicitării;
d) documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

După primirea invitației, persoana impozabilă poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare, situație în care interviul se reprogramează.

Termenul de soluționare a cererii de înregistrare în scopuri de TVA se prelungește cu perioada cuprinsă între data comunicării invitației și data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul organului fiscal competent.

Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se respinge în cazul în care reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la locul și data stabilite prin invitație, respectiv nu furnizează informațiile și documentele solicitate.

Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă și furnizează corect și complet datele și informațiile solicitate, justificând intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA, compartimentul de evaluare întocmește un referat ce cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.

În cazurile în care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă, dar nu furnizează corect și complet datele și informațiile solicitate, sau se prezintă, furnizează corect și complet datele și informațiile solicitate, dar nu justifică intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA, compartimentul de evaluare procedează după cum urmează:
a) respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întocmind un referat ce cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul în care persoana impozabilă se află la prima cerere de înregistrare în scopuri de TVA;
b) transmite motivat, în altă situație decât cea de mai sus, solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA și documentația care a stat la baza analizei direcției regionale antifraudă fiscală care are sediul în aria de competență teritorială a direcției generale regionale a finanțelor publice din care face parte organul fiscal competent.

Potrivit OPANAF nr. 2.393/2016, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se efectuează de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situația în care persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică, potrivit criteriilor stabilite în temeiul art. 316 alin. (9) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

La data intrării în vigoare a OPANAF nr. 2.393/2016 se abrogă OPANAF nr. 3.840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA.

Circulara Băncii Naționale a României nr. 16 din 16 august 2016 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie – 23 august 2016 (Monitorul Oficial nr. 645/23.08.2016)

Actul normativ stabilește că începând cu perioada de aplicare 24 iulie – 23 august 2016 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,11% pe an.

Circulara Băncii Naționale a României nr. 17 din 16 august 2016 privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2016 (Monitorul Oficial nr. 645/23.08.2016)

Potrivit actului normativ, începând cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2016, ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută sunt următoarele:
3,75% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;
3,75% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

Ordinul ministrului fondurilor europene și ministrului finanțelor publice nr. 698/1.425 din 11 mai/8 august 2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 (Monitorul Oficial nr. 647/24.08.2016)

Conform prevederilor art. 12 din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă. Pentru a fi eligibilă, cheltuiala amintită trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri.

Instrucțiunile de aplicare a prevederilor art. 12 din HG nr. 399/2015 se aplică beneficiarilor/partenerilor care solicită autorității de management rambursarea cheltuielilor eligibile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată eligibilă, reprezentând taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, în condițiile prevăzute de articolul menționat.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.939 din 18 august 2016 privind stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare, instituțiile financiare nonraportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații și a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat (Monitorul Oficial nr. 648/24.08.2016)

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prevede că în scopul realizării schimbului de informații privind contribuabilii rezidenți ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional și pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale instituțiile financiare, inclusiv instituțiile de credit, au obligația să declare anual organului fiscal din cadrul ANAF informații de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de contribuabilii menționați mai sus la astfel de instituții (art. 62 alin. (1)).

Prin OMFP nr. 1.939/2016, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din aplicarea prevederilor art. 62 din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și în scopul combaterii evitării plății impozitelor și evaziunii fiscale și pentru a îmbunătăți conformarea fiscală:
a) se implementează Standardul comun de raportare (CRS) cu privire la conturile financiare așa cum sunt elaborate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE); și
b) se emit prevederi de aplicare unitară a CRS, a Codului de procedură fiscală și a Acordului ratificat prin Legea nr. 233/2015 cu privire la:
(i) stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare;
(ii) categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare;
(iii) instituțiile financiare nonraportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare;
(iv) regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații;
(v) normele și procedurile administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.442 din 18 august 2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (Monitorul Oficial nr. 649/24.08.2016)

Potrivit OPANAF nr. 2.442/2016, procedurile de selecție a practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul susținerii desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii cu creanțe mai mari de 20.000.000 lei, se realizează de Comisia de agreare și selecție constituită la nivelul ANAF sau, în cazul creanțelor mai mici de 20.000.000 lei inclusiv, de comisiile de selecție a practicienilor în insolvență constituite la nivelul unităților teritoriale ale ANAF.

Lista practicienilor în insolvență agreați de ANAF se publică pe site-ul instituției, fiind actualizată ori de câte ori Comisia de agreare și selecție a practicienilor în insolvență efectuează proceduri de selecție în vederea agreării sau constată că a intervenit o situație ce impune eliminarea practicienilor în insolvență din listă sau ori de câte ori este necesar.

La data intrării în vigoare a OPANAF nr. 2.442/2016 se abrogă OPANAF nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.460 din 22 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii și a Instrucțiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 și 54 ale declarației vamale în situații particulare ce decurg din tipul reprezentării (Monitorul Oficial nr. 649/24.08.2016)

Conform normelor tehnice aprobate prin actul normativ, pe teritoriul vamal al României declarațiile vamale se pot întocmi în nume propriu, prin reprezentare directă sau prin reprezentare indirectă, în situațiile și în condițiile stabilite prin lege.

Reprezentarea directă a unei persoane pe teritoriul vamal al României poate fi realizată de orice persoană stabilită în România care este în măsură să furnizeze toate informațiile ce sunt solicitate pentru aplicarea dispozițiilor care reglementează regimul vamal pentru mărfurile care fac obiectul declarației vamale. Această persoană trebuie să fie, de asemenea, în măsură să prezinte mărfurile în cauză sau să asigure prezentarea acestora în vamă, precum și documentele justificative, conform prevederilor art. 163 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

Reprezentarea indirectă a unei persoane pe teritoriul vamal al României poate fi realizată de persoanele juridice române autorizate să funcționeze în calitate de comisionar în vamă. Persoanele juridice române, altele decât cele autorizate să funcționeze în calitate de comisionar în vamă, pot acționa ca reprezentant indirect numai în cazul în care sunt mandatate de o singură persoană.

La data intrării în vigoare a OPANAF nr. 2.460/2016 se abrogă OPANAF nr. 3.633/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar și a Instrucțiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 și 54 ale declarației vamale în situații particulare ce decurg din tipul reprezentării.

Ordonanța Guvernului nr. 22 din 24 august 2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată (Monitorul Oficial nr. 658/29.08.2016)

Potrivit notei de fundamentare ce însoțește actul normativ, având în vedere că baza legislativă aplicabilă mecanismului de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente reglementat de OUG nr. 77/1999 și legislația subsecventă acesteia nu au mai suferit modificări în ultimii 15 ani, acestea nu sunt aliniate la cerințele economice și informatice actuale. Astfel, este necesară actualizarea OUG nr. 77/1999 pentru a permite ca mecanismul de compensări să se desfășoare online, iar după validarea unui circuit de compensare de către structura de compensare a datoriilor din cadrul CPPI – Sucursala București, agenții economici să-și poată emite ordinele de compensare pe baza procesului-verbal al ședinței de compensare ce va fi disponibil în format electronic în cadrul aplicației online.

De asemenea, potrivit documentului amintit, OG nr. 22/2016 vine în sprijinul aplicării prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, actualizată, care stipulează faptul că în raporturile dintre profesioniști termenul de plată nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice.

Astfel, potrivit modificărilor aduse de OG nr. 22/2016, art. 2 al OUG nr. 77/1999 se modifică și va avea următorul cuprins:

Persoanele juridice au obligația de a întocmi situația privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadență, dacă scadența este clar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică, după caz, cu sediul în România, care va cuprinde:
a) elemente de identificare a calității de debitor:
1. denumirea, sediul social și codul fiscal;
2. denumirea, sediul social și codul fiscal ale creditorului;
3. numărul, data emiterii, scadența, dacă este clar specificată, valoarea și soldul facturii ce urmează să fie plătită creditorului;
b) elemente de identificare a calității de creditor:
1. denumirea, sediul social și codul fiscal;
2. denumirea, sediul social și codul fiscal ale debitorului;
3. numărul, data emiterii, scadența, dacă este clar specificată, valoarea și soldul facturii ce urmează să fie încasată de la debitor.

De asemenea, art. 3 al OUG nr. 77/1999 se modifică, în sensul că situația se va depune prin Internet la adresa dedicată în acest scop, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente. Situația se actualizează de către contribuabili, persoane juridice, în decurs de o zi lucrătoare de la momentul oricărei modificări survenite.

Potrivit OG nr. 22/2016, obligația păstrării, stocării și utilizării informațiilor, datelor și situațiilor comunicate de operatorii economici în condiții de confidențialitate și siguranță, în scopurile prevăzute de OUG nr. 77/1999, pentru prevenirea producerii unor prejudicii sau a lezării intereselor, de orice natură, ale acestora revine personalului structurii de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei București a Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie — CPPI Bușteni, instituție publică subordonată Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

De asemenea, se modifică și art. 5 al OUG nr. 77/1999 în sensul că următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:
a) neținerea și neactualizarea de către contribuabilul, persoană juridică, a evidenței obligațiilor de plată și a evidenței creanțelor;
b) netransmiterea de către contribuabilul, persoană juridică, prin Internet la adresa dedicată în acest scop a situației prevăzute la art. 2 în termenele prevăzute de lege;
c) nerespectarea de către orice utilizator a îndatoririlor referitoare la confidențialitatea informațiilor, datelor și situațiilor.

Contravențiile se sancționează după cum urmează:
1. cele de la lit. a), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
2. cele de la lit. b), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
3. cele de la lit. c), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Constatarea contravențiilor prevăzute la lit. a) și b) și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Constatarea contravenției prevăzute la lit. c) și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către ofițeri ai Inspectoratului General al Poliției Române, din oficiu.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.