Serviciile profesionale de calitate impun permanenta autodepășire

Serviciile profesionale de calitate impun permanenta autodepășire

Numărul 22-23, 13-26 iunie 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu prof. univ. dr. Marioara Avram, fost președinte al Filialei CECCAR Mehedinți și fost membru al Consiliului Superior al CECCAR

Alexandra Rizea: Vă propunem să vă referiți la propria carieră profesională, astfel încât experiența pe care ați acumulat-o să constituie o temă de reflecție pentru cititorii noștri. Mă refer, evident, în special la faptele și datele care au o „putere” de generalizare. 

Marioara Avram: Sunt absolventă, din anul 1980, a Facultății de Științe Economice din Craiova, specializarea Finanțe-Contabilitate, cu media 9,92. Debutul activității l-am avut la Întreprinderea de Produse Zaharoase din Drobeta-Turnu Severin, unde, până în anul 1994, am ocupat posturi de economist (1980-1985), șef birou (1985-1990) și director general (1990-1994). În perioada 1992-1993 am reluat contactul cu mediul universitar, fiind cadru asociat al Colegiului Universitar Drobeta-Turnu Severin. În noiembrie 1993 am susținut concursul de titularizare pentru postul de lector. Am susținut cursuri și seminare la mai multe discipline din domeniul contabil, semnificative fiind Bazele contabilității, Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune, Bilanțuri contabile, Contabilitate managerială, Management contabil.

Vă rugăm să mai stăruiți asupra carierei dvs. universitare, deoarece face legătura dintre teorie și practică.

De-a lungul acestei cariere am urmărit, într-o primă fază, să-mi adaptez și perfecționez baza de cunoștințe, profitând de faptul că știința economică în ansamblul ei și-a schimbat substanțial modul de abordare teoretic și practic, după 1989, și apoi să aprofundez teoria și practica legate de organizarea și conducerea contabilității. În acest fel consider că am dat un sens ansamblului de acțiuni și de realizări personale. În perioada următoare, în permanență m-am ocupat de pregătirea mea profesională, reușind astfel să devin expert contabil în 1993, cenzor extern independent autorizat CNVM din 1995, din 2007 sunt membru al CAFR și, din 2008, membru al Camerei Consultanților Fiscali. În anul 2000 am susținut examenul de licență la Facultatea de Drept a Universității din Craiova. Ca expert contabil, am efectuat peste 100 de expertize dispuse de Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Mehedinți, Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, Inspectoratul Județean de Poliție, ceea ce mi-a permis, în permanență, să realizez legătura dintre teorie și practică. Tot după 1989 am fost cenzor la SC Comcereal SA și SC Apolodor SA, CCIA Mehedinți, SC SEVAM SA, SC UNICONS SA, SC LAMDRO SA,  precum și membru în Consiliul de Administrație al Cooperativei de Credit Dunărea. Activitatea în aceste organisme de control și conducere mi-a permis să mențin contactul cu sfera practică din domeniul financiar-contabil și mediul bancar și, în același timp, mi-a facilitat cunoașterea și aplicarea legislației aflate în continuă schimbare în aceste domenii.

Am citit integral CV-ul dvs., care este impresionant sub toate aspectele ce vizează îmbinarea profesiei cu îndatoririle civice. Vă rugăm, în sinteză, să prezentați câteva dintre datele din acest CV, începând cu cele referitoare la exercitarea calității de referent științific.

Încep prin a consemna – dat fiind faptul că interviul apare într-un mijloc de comunicare în masă – că am fost membră a Colegiului redacțional al revistei Analele Universității din Craiova – revistă B + cotată BDI – și sunt membră, din 2013, a Colegiului științific al revistei CECCAR – Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor. Am fost, de asemenea, referent științific la șapte volume care au cuprins lucrări ale unor conferințe internaționale desfășurate la Sibiu, Craiova, Oradea sub egida unor instituții de învățământ superior. În același timp am fost  organizator al unor conferințe internaționale și moderator în cadrul acestora, la secțiunea finanțe/contabilitate. Este vorba despre conferințe științifice internaționale, care au avut loc la Sibiu, Craiova, Oradea, tot sub egidă academică. Pentru că v-ați referit la CV, trebuie să menționez că sunt, respectiv am fost membră a unor societăți științifice și profesionale naționale și internaționale, precum: Ordinul Experților Contabili cu sediul la Paris; Academia de Științe și Tehnici Contabile din Paris; Comitetul de Standarde Internaționale de Contabilitate; președinte/vicepreședinte la Filiala Mehedinți a CECCAR; membru în Consiliul Superior al CECCAR, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, al Camerei Consultanților Fiscali din România, al Societății Științifice de Management din România și al Filialei AGER Mehedinți. Menționez, pe scurt, și expertiza științifică în calitate de evaluator ARACIS, evaluator CNCSIS, membru în Comisia de acordare a diplomelor și distincțiilor – Comisie AFER, precum și conducător de doctorat în domeniul contabilitate.

Pentru că ați amintit de AFER, ce anume mai include CV-ul dvs. în legătură cu activitatea didactică?

Aș menționa doar că am susținut la Universitatea Cergy-Pontoise, în perioada 13-18 ianuarie 2007, trei conferințe legate de stadiul de dezvoltare economică a României la integrarea în Uniunea Economică Europeană, precum și o conferință, în perioada 22-28 august 2016, la International University College (Albena).

Ce ne puteți spune și despre distincțiile pe care le-ați primit?

Le trec rapid în revistă: Diplomă de onoare – pentru activitatea didactică și științifică desfășurată în cadrul Universității din Craiova, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de învățământ superior la Craiova; Diplomă de excelență – pentru contribuția la cercetarea științifică în domeniul economic, din partea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică; Diplomă de excelență – pentru recunoașterea meritelor în evaluarea responsabilă a lucrărilor prezentate la Olimpiada națională a studenților economiști, ediția 2008, din partea AFER; Profesorul anului – diplomă acordată de AFER în 2010; Diploma de excelență acordată în repetate rânduri de organismul profesional CECCAR. Mai menționez că am fost, în 2009, președinta Olimpiadei naționale de contabilitate, numită prin ordin al MECI. 

Elementele specifice s-au încadrat, neîndoios, într-un proces mai amplu, în centrul căruia s-a aflat și se află calitatea de membru al CECCAR. În ce măsură această calitate a jalonat parcursul dvs. profesional?

Îmbunătățirea competențelor mele profesionale și didactice a constituit un obiectiv permanent, firesc în procesul de schimbare și de adaptare a învățământului universitar românesc și a profesiei contabile în vederea alinierii la cerințele europene. În acest sens am acordat o importanță deosebită participării la stagii de pregătire profesională continuă, ca formator în cadrul oraganismului CECCAR, stagii și schimburi de experiență în străinătate, obținând burse de studii și fiind inclusă în echipele tehnice ale unor proiecte Tempus, Phare, Erasmus și proiecte cu finanțare NATO. După titularizarea în învățământul universitar, am realizat contactul cu mediul universitar european, efectuând un stagiu de perfecționare în domeniul finanțe-bănci la IUT Paul Sabatier – Toulouse și în domeniul cercetării de marketing și management educațional la ICHEC Bruxelles – Institutul Catolic de Înalte Studii Comerciale.

Cu siguranță, după cuprinderea unei asemenera arii de activități, de preocupări, se pot consemna și efectele în planul practicii dvs. atât în domeniul universitar, cât și în exercitarea profesiei...

Desigur, mi se pare important să semnalez doar faptul că un prim rezultat a constat în realizarea unei lucrări științifice de pionierat pentru țara noastră, Audit financiar de la teorie la practică, publicată în anul 1996, volum ce a fost distribuit la cele cinci colegii din România partenere în programul TEMPUS – FIBACOR: Colegiul Universitar Drobeta-Turnu Severin, Colegiul Economic al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Colegiul Economic al Universității Dunărea de Jos din Galați, Colegiul Economic al Universității Transilvania din Brașov, Colegiul Economic al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Un alt obiectiv a fost abordarea, la un nivel adecvat de exigență, a unor discipline noi, în domeniul profesiei contabile, din curricula ciclului al II-lea universitar, studii masterale, spre exemplu: Contabilitate managerială, Audit financiar, Management contabil, Management financiar-contabil, Comunicare financiară. Cinci dintre lucrările publicate în edituri au fost recenzate de reviste de specialitate, și anume: Bazele contabilității, Editura Certi, Craiova, 1996, a fost recenzată în revista Finanțe – Credit – Contabilitate nr. 2/1997, Audit financiar de la teorie la practică, Editura Echinox, 1996, recenzată în revista Finanțe – Credit – Contabilitate nr. 1 /1997, Situații financiare anuale, Editura Radical, 2003, recenzată în Tribuna Economică nr. 16/2003, Contabilitatea întreprinderii armonizată cu Directivele Europene și Standardele Internaționale, Editura Universitaria, Craiova, 2005, recenzată în Tribuna Economică nr. 5/2006, Contabilitate managerială, Editura Universitaria, Craiova, 2005, recenzată în Tribuna Economică nr. 10/2006.

Fiind vorba, în tot ceea ce ați relatat, despre CECCAR, ca structură profesională, cum evaluați dvs. serviciile puse la dispoziția membrilor de filiala Mehedinți?

În funcțiile pe care le-am deținut, de vicepreședinte și președinte al Filialei CECCAR Mehedinți, împreună cu reprezentanții conducerii executive și, ulterior, ca membru în Consiliul Superior al CECCAR, m-am preocupat și mă preocup în permanență de pregătirea continuă a profesioniștilor din filiala noastră. În acest sens s-au organizat întâlniri periodice pentru lămurirea unor aspecte profesionale, pentru cunoașterea așteptărilor pe care le au de la noi, ca profesioniști, principalii beneficiari ai serviciilor contabile. Întâlnirile cu scop de apropiere și de cunoaștere a problemelor cu care se confruntă membrii noștri au constituit un obiectiv al conducerii filialei. Calitatea serviciilor puse la dispoziția membrilor s-a îmbunătățit odată cu sporirea exigențelor profesioniștilor contabili și ale mediului de afaceri.

Întrucât fiecare județ are caracteristicile lui în domeniul dezvoltării economico-sociale, ar fi interesant să vă expuneți opinia în legătură cu contribuția pe care profesioniștii contabili au adus-o, o aduc și o pot aduce la accelerarea dezvoltării acestei zone a țării.

Județul nostru nu este unul dintre cele fruntașe în ceea ce privește nivelul indicatorilor economici și, de aceea, rolul nostru de consilieri se manifestă din ce în ce mai mult la nivelul agenților economici. De asemenea, în optica noastră, un obiectiv important îl reprezintă prevenirea încălcării legislației contabile și fiscale, consilierea și comunicarea eficientă cu partenerii noștri și, pe cât posibil, creșterea rolului proactiv în relațiile cu actualii și potențialii clienți și renunțarea, pe cât posibil, la realizarea competențelor strict contabile. Prin situațiile financiare anuale, document de sinteză realizat de profesioniștii contabili, se furnizează informații utile investitorilor și celorlalți stakeholderi, care beneficiază de surse credibile pentru luarea unor decizii documentate.

Referindu-ne la viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat, vă rugăm să conturați viziunea dvs. asupra perspectivelor profesiei contabile, mai ales sub impactul erei digitale.

În perioada actuală, când peste 90% din totalul entităților economice sunt IMM-uri, experții contabili și contabilii autorizați, ca principali furnizori de servicii profesionale, pot consilia întreprinzătorii, oferindu-le sfaturi care să îi ajute să elaboreze planuri de afaceri și bugete de venituri și cheltuieli și nu numai, apelând la programe informatice care să le asigure prelucrarea rapidă a datelor, consiliere în găsirea de resurse financiare și umane, consiliere în domeniile fiscal, contabil și, nu în ultimul rând, comercial. Astfel, noi, profesioniștii contabili, evoluăm odată cu progresele tehnologice, cu legislația, cu întregul climat de afaceri. Ne străduim să fim tot mai buni consilieri de afaceri, toate acestea contribuind la dobândirea unor competențe în domenii precum comunicare, finanțe, marketing, management, resurse umane, informatică. Evident, acordăm o importanță deosebită pregătirii profesionale, competența fiind un atribut care se construiește în timp, pornește de la pregătirea de bază asigurată de instituțiile de învățământ superior, constând în studii de licență, masterale și doctorale, precum și de la pregătirea pe tot parcursul vieții asigurată de programele obligatorii urmărite de organismele profesionale, înțelese ca o necesitate pentru menținerea nivelului de competență urmărit. Pentru profesionistul contabil, a fi prudent ține – ca să spun așa – de ADN-ul profesiei, principiul prudenței fiind inclus la loc de cinste între principiile contabilității. Reamintesc, totodată, că profilul profesioniștilor contabili este construit pe principii fundamentale în ceea ce privește integritatea, obiectivitatea, competența, confidențialitatea, ceea ce, în ansamblu, înseamnă un comportament profesional exemplar. Responsabilitatea nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau ale unui angajator individual, ci este subordonată conceptului de interes public, ceea ce conferă profesioniștilor contabili un rol deosebit de important în societate. Atitudinea, comportamentul nostru atunci când prestăm servicii de interes public au un impact puternic asupra bunăstării economice a comunității, a zonei unde ne desfășurăm activitatea, asigurând, în același timp, o credibilitate rezonabilă informațiilor furnizate prin situațiile financiare anuale.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.