HG nr. 270/2020. Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

HG nr. 270/2020. Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Numărul 11-12, 24 mar. - 6 apr. 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Mirela Păunescu, expert contabil
Academia de Studii Economice, București
Conf. univ. dr. Adriana Florina Popa
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

În Monitorul Oficial nr. 285 din 6 aprilie 2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 270 din 2 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Norma menționată clarifică modul în care facilitățile prevăzute de OUG nr. 37/2020 se vor aplica.

În cele ce urmează, prezentăm câteva aspecte importante pentru personele și societățile care iau în considerare să ceară suspendarea la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor.

OUG nr. 37/2020 prevede că obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 martie 2020, se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

De facilitățile menționate pot beneficia debitorii, fie ei persoane fizice (inclusiv persoanele fizice autorizate, profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale), fie persoane juridice (cu excepția instituțiilor de credit) dar doar dacă veniturile lor au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19.

Normele prezintă condițiile distincte pentru a putea beneficia de facilitate pe cele două categorii de credite și împrumuturi, și anume credite ipotecare acordate persoanelor fizice și credite contractate de debitori, altele decât credite ipotecare contractate de persoane fizice.

1. Creditele ipotecare acordate persoanelor fizice

Pentru ce credite ipotecare se poate cere suspendarea la plată?

În ceea ce privește creditele ipotecare, poate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • au fost acordate până la data 30 martie 2020 inclusiv;
 • data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de 30 martie 2020 inclusiv;
 • nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
 • nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată.

Ce trebuie să facă debitorul pentru a cere suspendarea la plată?

Pentru a beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată aferentă creditului ipotecar, debitorul, persoană fizică ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de pandemie, trebuie să transmiă o solicitare către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la data de 30 martie 2020 (14 mai 2020).

Analiza creditorului

Creditorul aprobă solicitarea debitorului care declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului (membrii familiei debitorului sunt persoanele care au calitatea de soț/soție, părinți și copii, care locuiesc și se gospodăresc împreună cu debitorul), direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se afla în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenției uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea:

 • intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului,
 • concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia,
 • reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia,
 • plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu,
 • îmbolnăvirea cu COVID-19 și
 • altele asemenea.

Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condițiile prevăzute și, în termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării, comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor.

Creditorul acordă facilitatea de suspendare a obligației debitorului de plată a ratelor aferente creditului ipotecar la plata tuturor componentelor creditului ipotecar, respectiv rate de principal, dobânzi și comisioane, pe perioada agreată, conform opțiunii debitorului.

Perioada pe care se suspendă

Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată se stabilește conform opțiunii debitorului, ce poate fi exprimată o singură dată, și este cuprinsă între o lună și 9 luni, fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020. Scadența ultimei rate incluse în perioada de suspendare la plată este cel mai târziu data de 31 decembrie 2020.

Perioada de rambursare a ratelor de dobândă eșalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni, calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor scadente.

Perioada de creditare stabilită inițial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată, cu respectarea de către creditori a reglementarilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.

Pentru debitorii pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

În cazul creditelor acordate în cadrul programului "Prima casă", durata maximă a creditului de 30 de ani poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării la plata ratelor, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.

Ce se întâmplă cu dobânda suspendată la plată?

Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit.

Plata de către debitor a creanței reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată se va face eșalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar, iar graficul de rambursare a acestor plăți se comunică în termen de 5 zile debitorilor.

2. Credite contractate de debitori, altele decât credite ipotecare contractate de persoane fizice

Pentru ce credite se poate cere suspendarea la plată?

Suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • au fost acordate până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
 • data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de 30 martie 2020 inclusiv;
 • nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
 • nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată.

Ce trebuie să facă debitorul pentru a cere suspendarea la plată?

Pentru a beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente creditului, debitorul ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, trebuie să transmiă o solicitare către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la data de 30 martie 2020 (14 mai 2020).

Debitorul, persoană fizică, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenției uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea:

 • intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului,
 • concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia,
 • reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia,
 • plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu,
 • îmbolnăvirea cu COVID-19 etc.

Debitorul, cu excepția persoanelor fizice, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectată de următoarele condiții:

 • pentru debitorii persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce funcționează potrivit OUG nr. 44/2008, precum și pentru debitorii care dețin profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori ș.a.;
 • pentru alți debitori cu excepția persoanelor fizice și cei menționați anterior dacă dețin unul dintre certificatele de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (cel albastru sau cel galben prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau activitatea lor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate), cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori s.a.;
 • nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului.

Analiza creditorului

Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condițiile prevăzute și în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor.

Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori se stabilește pe baza opțiunii debitorului și este cuprinsă între 1 și 9 luni, fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020.

Perioada maximă de rambursare a obligațiilor de plată aferente creditului poate fi extinsă cu o perioadă aferentă suspendării obligațiilor de plată.

Garanțiile din contract

Toate garanțiile aferente contactului de credit se mențin. Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor OUG nr. 37/2020 se extind de drept asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora.

În cazul creditelor garantate, creditorul notifică și garantul cu privire la prelungirea valabilității angajamentului de garantare și la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordării facilității de suspendare. Perioada maximă de valabilitate a garanțiilor prevăzută în actele normative cu caracter special care reglementează programele guvernamentale de garantare poate fi extinsă cu o perioadă egală cu durata suspendării obligațiilor de plată.

Perioada pe care se suspendă

Perioada de creditare stabilită inițial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne, inclusiv privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor persoane fizice la terminarea contractului prelungit. Pentru debitorii pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o perioadă maximă egală cu durata suspendării obligației de plată.

Creditorul acordă la solicitarea debitorului facilitatea de suspendare a obligației de plată a ratelor de principal, dobânzi și comisioane, pe perioada stabilită conform opțiunii debitorului și restricțiilor impuse în legislație.

În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.

Ce se întâmplă cu dobânda suspendată la plată?

Dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plătește eșalonat până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor.

Prevederi comune

Debitorul trebuie să transmită creditorului solicitarea de suspendare în format letric sau prin poșta electronică, sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, sau, dacă este imposibil astfel, poate formula pe cale orală, prin telefon, printr-o convorbire înregistrată la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet.

În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.

Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, conform opțiunii exprimate de debitor.

Decizia de aprobare conține și numărul de rate pentru care a fost solicitată de debitor și aprobată suspendarea la plată și se comunică debitorului în format letric sau prin poștă electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, sau telefonic, printr-o convorbire înregistrată, în funcție de opțiunea exprimată de debitor.

În graficului de rambursare a creditului revizuit după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată rata de dobândă se menține la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.

Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului în temeiul prevederilor OUG nr. 37/2020 se realizează fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Textul integral al Hotărârii Guvernului nr. 270 din 2 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori poate fi consultat în Monitorul Oficial nr. 285 din 6 aprilie 2020.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.